• Národný projekt: Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP

   Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
   www.minedu.skwww.esf.gov.sk

   Projekt: Modernou praktickou prípravou k zamestnanosti

   Projekt prispeje k zlepšeniu kvality života a zabezpečí udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Predstavuje intervenciu regionálneho a miestneho charakteru, ktorý prispeje k posilneniu kvality života a regionálnej konkurencieschopnosti, s dopadom na vyvážený územný rozvoj. Projekt zabezpečí efektívne investovanie do systému vzdelávania a odbornej prípravy na všetkých úrovniach.
   Viac informácií o projekte: Modernou praktickou prípravou k zamestnanosti

   PROJEKT: KÚRIA ZUZANA - ZÁŽITOK V MÚZEU

   Projekt Kúria Zuzana - zážitok v múzeu, získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 1 000 000 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 150 000 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je kompletná renovácia historickej hospodárskej a budovy (kúrie) v historickom areáli kaštieľa v obci Markušovce a následná inštalácia expozícií s využitím rozšírenej reality. Súbežným cieľom je vytvorenie lepšieho zázemia pre prácu odborných zamestnancov a realizácia tvorivých dielní či workshopov pre odbornú aj širokú verejnosť, na ktorý sa spolupodieľa aj naša SOŠD. Projekt významne spolufinancuje KSK, zriaďovateľ Múzea Spiša.
   Aktuálne informácie o napredovaní projektu, aktualizácie a fotografie o pokroku v implementácii projektových aktivít môžete nájsť na webovej stránke www.zazitokvmuzeu.sk.

   PROJECT MANOR HOUSE SUSANNA - MUSEUM EXPERIENCE

   The project Manor House Susanna - An Experience in the Museum benefits from a 1 000 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. The project has been co-financed from the State Budget of the Slovak Republic in the amount of 150 000 €. The aim of the project is to completely renovate a historical farm building in the historic area of the Manor House in Markušovce, Slovakia and then install new exhibitions enriched with augmented reality. The parallel goal is to create a better background for the work of professional employees of the museum and the implementation of creative workshops for both professional and general public. Our facility participate on creative workshops as project partner. The project is significantly co-financed by KSK, the founder of the Spiš Museum.
   Current information on the project implementation progress, updates, photos and project activities can be found on www.zazitokvmuzeu.sk.

   Projekt: Moderná škola

   Konkrétny cieľ: Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní; Oblasť intervencie: Vzdelávacia infraštruktúra - odborné vzdelávanie a príprava a vzdelávanie dospelých; Hlavné aktivity projektu: Materiálno-technické vybavenie.
   Viac informácií o projekte: Moderná škola

   Projekt: Vzdelávacie a tréningové centrum pre podporu regionálnej ekonomiky v oblasti drevospracujúcej výroby – projektová dokumentácia

   Konkrétny cieľ: Predprojektová príprava; Oblasť intervencie: Inštitucionálne kapacity verejnej správy a verejných služieb s vykonávaním EFRR alebo opatrení na podporu iniciatív ESF v oblasti inštitucionálnych kapacít; Hlavné aktivity projektu: Obstaranie dokumentácie pre projektový zámer Modelová drevostavba.
   Viac informácií o projekte: Vzdelávacie a tréningové centrum pre podporu regionálnej ekonomiky v oblasti drevospracujúcej výroby – projektová dokumentácia
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves
   • 0534424246
   • Filinského 7, 052 01 Spišská Nová Ves Slovakia
   • IČO: 42096642
   • DIČ: 2022436361
   • GPS: 48.9528009, 20.568173630867957
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje