• Vážení rodičia, aby Vaše deti mohli aj v ďalšom školskom roku využívať svoj Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí, je potrebné predĺžiť jeho platnosť. Žiaci si môžu prísť priložiť preukaz (ISIC/EURO26) k terminálu v škole 29. a 30. 6. 2020 od 8:00 do 12:00 a až po odoslaní SMS, ako je uvedené v informačnom liste/dokumente.

   • Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR ruší externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020, a to riadny i náhradný termín. Zároveň vydáva Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020.

   • Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane. Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a skvalitnenie vybavenia školy.

   • Oznam pre žiakov končiacich ročníkov – kultúrne poukazy

   • Žiaci končiacich ročníkov si môžu prísť prevziať kultúrne poukazy dňa 30.6.2020 od 8:00 do 11:00. Kultúrne poukazy budú odovzdávať triedni učitelia.

   • Čítať viac
   • Dotazník

   • Milí žiaci,

    v mene odboru školstva KSK, ktorý nás poprosil o spoluprácu, by sme vás chceli požiadať o vyplnenie dotazníka, nakoľko vaše odpovede sú veľmi dôležité a môžu ovplyvniť, akým smerom sa bude uberať vzdelávanie mládeže (ako formálne, tak aj neformálne) v Košickom kraji. Vyplnenie dotazníka trvá od 5 - 10 minút a odpovede stačí zaškrtnúť (nie je potrebné písať dlhé odpovede).

   • Čítať viac
   • Oznam o ubytovaní v školskom internáte

   • Školský internát pri Hotelovej akadémii v Spišskej Novej Vsi na základe odporučenia Odboru školstva KSK zostáva naďalej zatvorený.

   • Čítať viac
  • Národný projekt: Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP

   Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
   www.minedu.skwww.esf.gov.sk

   Projekt: Modernou praktickou prípravou k zamestnanosti

   Projekt prispeje k zlepšeniu kvality života a zabezpečí udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Predstavuje intervenciu regionálneho a miestneho charakteru, ktorý prispeje k posilneniu kvality života a regionálnej konkurencieschopnosti, s dopadom na vyvážený územný rozvoj. Projekt zabezpečí efektívne investovanie do systému vzdelávania a odbornej prípravy na všetkých úrovniach.
   Viac informácií o projekte: Modernou praktickou prípravou k zamestnanosti
  • Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy.
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu.