• HLASUJ ZA SVOJU ŠKOLU A VYHRAJ

    • V hre sú 3x plne vybavené počítačové učebne s interaktívnou tabuľou v hodnote 21 000 € pre tvoju školu a viac ako 120 vecných cien pre teba, hlasovanie prebieha do 31.12.2018.
    • Vitajte na stránkach našej školy

     Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie,
     preberané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Národný projekt: Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP

     Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
     • Logo 4
     • Logo 1
     • Logo 2
     • Logo 3
     www.minedu.skwww.esf.gov.sk

     Projekt: Modernou praktickou prípravou k zamestnanosti

     Projekt prispeje k zlepšeniu kvality života a zabezpečí udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Predstavuje intervenciu regionálneho a miestneho charakteru, ktorý prispeje k posilneniu kvality života a regionálnej konkurencieschopnosti, s dopadom na vyvážený územný rozvoj. Projekt zabezpečí efektívne investovanie do systému vzdelávania a odbornej prípravy na všetkých úrovniach.
     • Logo 1
     • Logo 2
     • Logo 3
     Viac informácií o projekte: Modernou praktickou prípravou k zamestnanosti
    • Novinky

     Zistite, čo je nové na našej škole
       • Burza stredných škôl 2018, Gelnica - „SPRÁVNA VOĽBA POVOLANIA - PRÍLEŽITOSŤ K ÚSPECHU“

        Dňa 25. októbra 2018 sa uskutočnila Burza stredných škôl 2018 pod názvom: „Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu“. Toto podujatie sa konalo v Gymnáziu Gelnica v spolupráci CPPPaP - Spišská Nová Ves. Okrem iných sa na tejto prezentácii stredných škôl zúčastnila aj Stredná odborná škola drevárska v Spišskej Novej Vsi pod vedením týchto učiteľov: Ing. arch. Jany Naščákovej, Ing. Heleny Poklembovej, Mgr. Moniky Krullovej a PaedDr. Ing. Stanislava Švedu. Pri prezentácii pomáhali aj študenti: Vanesa Múdra 4. B a Dávid Kovár 4. E. Cieľom akcie bola prezentácia našej školy s jej jednotlivými odbormi. Umelecké odbory našej školy prezentovala Ing. arch. Jana Naščáková. Študijné odbory - technické prezentoval PaedDr. Ing. Stanislav Šveda, kde okrem iného predstavil nový experimentálny študijný odbor „Technik drevárskych CNC zariadení – v nábytkárskej výrobe“, spustený od 1. septembra 201

       • Európsky týždeň zručností

        Čo nového v drevárskom odbore?

        Európsky týždeň odborných zručností sme začali v pondelok 5.11. 2018 prednáškami pre študentov a učiteľov. Novinky z oblasti spracovania dreva prezentovali prednášajúci z Technickej univerzity zo Zvolene.

        Aj v našom drevárskom odbore je stále niečo nové a zaujímavé. Študenti drevárskych odborov mali príležitosť vypočuť si a pozrieť novinky zo sveta. Napríklad ako vyzerá a na čo sa bude používať transparentné drevo a tekuté drevo, 3D dyhy a iné.

       • Oznam

        Riaditeľ školy na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytne voľno dňa 29. októbra 2018 žiakom Strednej odbornej školy drevárskej, Filinského 7, Spišská Nová Ves.

    • Partneri

     Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
     • {#1508} 1
     • {#1508} 2
     • {#1508} 3
     • {#1508} 4
     • {#1508} 5