• Povinné zverejňovanie informácií

    •  

     Meno organizácie:

     Stredná odborná škola drevárska, Spišská Nová Ves

     Adresa:

     Stredná odborná škola drevárska

     Filinského 7

     052 01 Spišská Nová Ves

      

     IČO: 42096642

     DIČ: 2022436361

      

     Spôsob zriadenia Strednej odbornej školy drevárskej, Spišská Nová Ves

     Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves (ďalej len škola) je zriadená Košickým samosprávnym krajom Zriaďovacou listinou č. 1712/2008 - RU 17/27652 zo dňa 2. septembra 2008 a Dodatkom č. 1 zo dňa 19. 12. 2008 č. j. 1712/2008 – RU 17/36293 k Zriaďovacej listine č. 1712/2008 - RU 17/27652 zo dňa 2. septembra 2008, vydanej Košickým samosprávnym krajom podľa ustanovenia § 16 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z., v súlade s ustanovením § 22 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 21 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z. z.

     Právomoci a kompetencie Strednej odbornej školy drevárskej, Spišská Nová Ves

     Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch svojim menom a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Je rozpočtová organizácia, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Košického samosprávneho kraja.

     Podľa ustanovenia § 151 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ustanovenia § 5 ods. 7 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 28 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov môže vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade s poslaním školy.

     Škola je typ strednej školy, ktorá pripravuje žiakov na výkon odborných činností a na štúdium na vysokej škole. Súčasťou školy je školská kuchyňa, školská jedáleň a knižnica.

     Škola užíva majetok, ktorý je vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja. Vo vzťahu k iným právnickým a fyzickým osobám vystupuje ako užívateľ (správca) tohto majetku.

     Štatutárnym orgánom školy je riaditeľ, ktorého na základe výberového konania v súlade s ustanoveniami § 3 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov vymenúva a odvoláva predseda Košického samosprávneho kraja.

     Riaditeľ zodpovedá za

     a) dodržiavanie štátnych vzdelávacích programov určených pre školu, ktorú riadi,

     b) vypracovanie a dodržiavanie školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,

     c) vypracovanie a dodržiavanie ročného plánu ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov,

     d) dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom činnosti školy alebo školského zariadenia,

     e) každoročné hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov,

     f) úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy alebo školského zariadenia,

     g) rozpočet, financovanie a efektívne využívanie finančných prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti školy alebo školského zariadenia,

     h) riadne hospodárenie s majetkom v správe alebo vo vlastníctve školy alebo školského zariadenia.

     Riaditeľ strednej školy vykonáva štátnu správu v prvom stupni. Rozhoduje o

     a) prijatí žiaka na štúdium na strednú školu,

     b) oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy,

     c) oslobodení žiaka od štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo ich častí,

     d) umožnení štúdia žiaka podľa individuálneho učebného plánu,

     e) povolení absolvovať časť štúdia v škole obdobného typu v zahraničí,

     f) prerušení štúdia,

     g) povolení zmeny študijného alebo učebného odboru,

     h) preradení žiaka na základnú školu počas plnenia povinnej školskej dochádzky,

     i) povolení opakovať ročník,

     j) uložení výchovných opatrení,

     k) povolení vykonať komisionálnu skúšku,

     l) priznaní štipendia,

     m) určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v škole a v školskom zariadení,

     n) individuálnom vzdelávaní žiaka,

     o) vzdelávaní žiaka v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu.

      

     Popis organizačnej štruktúry Strednej odbornej školy drevárskej, Filinského 7, Spišská Nová Ves

     Útvar riaditeľa školy

     - zástupca riaditeľa školy pre odborné predmety – štatutárny zástupca

     - zástupca riaditeľa školy pre praktické vyučovanie

     - zástupca riaditeľa školy pre technicko-ekonomické činnosti

     - sekretariát riaditeľa školy - archív školy (mimo ekonomického archívu), pokladník hlavnej a podnikateľskej činnosti

     - výchovný poradca

     - koordinátor protidrogových aktivít

     - vedúci podnikateľskej činnosti

     - vedúca školskej jedálne

     Útvar pedagogický a nepedagogický

     Zástupca riaditeľa školy pre odborné predmety – štatutárny zástupca

     - učitelia teoretických odborných predmetov

     - triedni učitelia

     - metodické združenie odborných predmetov

     - umelecká rada

     - metodické združenie pre elektrotechnické predmety a informatiku

     - majstri odbornej výchovy

      Zástupca riaditeľa školy pre praktické vyučovanie

     - učitelia praktických odborných predmetov (odborná prax, odborný výcvik)

     - majstri odbornej výchovy

     - metodické združenie praxe a odborného výcviku

     - COVaP pre nábytkárstvo a drevárstvo

     Zástupca riaditeľa školy pre technicko-ekonomické činnosti

     - učitelia všeobecno-vzdelávacích predmetov

     - triedni učitelia

     - školský psychológ

     - metodické združenia (spoločenskovedných predmetov, cudzích jazykov, prírodovedných predmetov, telesnej a športovej výchovy)

     - ekonomický archív

     - hospodárka školy - personalistika, mzdy, VO, autoprevádzka, objednávky, údržbár, školník, upratovačky, vrátnik – informátor

     - účtovníčka – majetok, podnikateľská činnosť, faktúry

     Útvar školskej jedálne

     Vedúca školskej jedálne

     - hlavná kuchárka

     - pomocná kuchárka

     - zamestnanci v prevádzke

     Útvar podnikateľskej činnosti

     Vedúci podnikateľskej činnosti

     Schéma organizačnej štruktúry

      

     Informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie

     1.  Žiadosť o sprístupnenie informácií môže podať ktokoľvek t. j. akákoľvek fyzická alebo právnická osoba bez uvedenia dôvodu.

     2.   Žiadosť môže byť podaná ústne, telefonicky, písomne - listom, elektronickou poštou alebo iným spôsobom, ktorý je technicky vykonateľný.

     3.   Žiadosť musí obsahovať:

     - identifikáciu povinnej osoby

     - komu je žiadosť určená (povinná osoba)

     - identifikácia žiadateľa - kto žiadosť podáva (oprávnená osoba - žiadateľ)

     - určenie požadovanej informácie - aké informácie požaduje žiadateľ zverejniť (predmet žiadosti)

     - určenie spôsobu sprístupnenia - akým spôsobom majú byť informácie zverejnené (forma sprístupnenia napr. mailom, poštou, telefonicky a pod.)

      

     Spôsob podania žiadosti o informáciu

     Kontaktné údaje Strednej odbornej školy drevárskej, Filinského 7, Spišská Nová Ves

     ústne

     V pracovných dňoch počas pracovnej doby od 8.00 hod. do 14.00 hod., na sekretariáte riaditeľa školy

     písomne

     Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, 052 01 Spišská Nová Ves

     telefonicky

     0534424246

     elektronickou poštou

     sosd@sosdsnv.sk

      

     Podávanie sťažností, petícií a iných podaní

     Sťažnosti podľa zákona NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a petície podľa zákona č. 85/1990 Zb.  o petičnom  práve  v  platnom  znení  vybavuje  úsek  riaditeľa  školy  Strednej odbornej školy drevárskej, Filinského 7, Spišská Nová Ves.

     Sťažnosti, petície, návrhy, podnety a iné podania možno podať:

     poštou na adresu: Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, 052 01 Spišská Nová Ves

     osobne na sekretariáte riaditeľa školy - Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves, č. dv. 148 v hlavnej budove počas pracovných dní od 8.00 hod. do 14.00 hod.

     Miesto podania opravného prostriedku

     Odvolanie sa podáva na Strednú odbornú školu drevársku, Filinského 7, Spišská Nová Ves, t. j. povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

     Lehota na podanie opravného prostriedku

     Proti rozhodnutiu Strednej odbornej školy drevárskej, Filinského 7, Spišská Nová Ves o odmietnutí požadovanej informácie možno podať  odvolanie  v  lehote  15  dní  od  doručenia  rozhodnutia  alebo  márneho  uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona č. 211/2000  Z. z.

     Spôsob podania opravného prostriedku

     1.  písomne,

     2.  ústne do zápisnice ,

     3.  telegraficky,  telefaxom (takéto  podanie  treba  najneskôr  do  3 dní potvrdiť  podľa  bodu 1) alebo 2),

     4. elektronickými  prostriedkami  podpísanými  zaručeným  elektronickým  podpisom  podľa osobitného  zákona  (215/2002  Z.  z.  o  elektronickom  podpise  a  o  zmene  a  doplnení niektorých zákonov.)

     Z odvolania musí byť zrejmé:

     •     kto odvolanie podáva,

     •     proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje,

     •     dôvody odvolania,

     •     návrh ako má odvolací orgán rozhodnúť.

     O  odvolaní  proti  rozhodnutiu  Strednej odbornej školy drevárskej, Filinského 7, Spišská Nová Ves rozhoduje  zriaďovateľ školy Košický samosprávny kraj ako jeho nadriadený orgán. Odvolací orgán rozhodne o odvolaní v lehote do   15   dní  od   doručenia   na   Strednú odbornú školu drevársku, Filinského 7, Spišská Nová Ves.   Ak   odvolací  orgán   v  tejto   lehote   nerozhodne, predpokladá  sa,  že  vydal  rozhodnutie,  ktorým  odvolanie  zamietol  a  napadnuté  rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

     Možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby

     Rozhodnutie  o  odmietnutí  žiadosti  možno  preskúmať  v  súdnom  konaní  podľa  ust.  § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.

     Podľa   §   250b   zákona   č.   99/1963   Zb.   Občianskeho   súdneho   poriadku   v   znení neskorších  predpisov  môže  byť  podaná  žaloba  proti  orgánu,  ktorý  rozhodol  v  poslednom stupni, a to do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia.

     Žaloba sa podáva na príslušný súd.

      

     Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržiavať

     Zákon  č.  211/2000  Z.  z.  o  slobodnom  prístupe  k  informáciám  a  o  zmene  a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

     Žiadosť   možno   podať   písomne,   ústne,   elektronickou   poštou   alebo   iným  technicky vykonateľným spôsobom. Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená Strednej odbornej škole drevárskej, Filinského 7, Spišská Nová Ves.

     Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves  bezodkladne vyzve žiadateľa, aby  v  určenej  lehote,  ktorá  nesmie  byť  kratšia  ako  7  dní,  neúplnú  žiadosť  doplnil,  zároveň poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť.

     Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves v zmysle  vyššie  citovaného zákona je povinná dodržiavať tieto lehoty:

     •     do 5 dní (§ 7 ods. 1)  - odkaz na už zverejnenú informáciu

     •     do  5 dní (§  15 ods.  1)  -  postúpenie  žiadosti  inej  povinnej osobe,  ktorá  má  požadované informácie k dispozícií

     •     do 8 pracovných dní (§ 17 ods. 1) - vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácií a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a) citovaného zákona, ak nie sú dôvody na predĺženie lehoty ( § 17 ods. 2 zákona)

     •     bezodkladne (§ 17 ods. 3)  - oznámenie  predĺženia  lehoty a  dôvodov,  ktoré  viedli k jej predĺženiu žiadateľovi o informáciu podľa § 17 ods. 2 citovaného zákona

     Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves sprístupní informácie na žiadosť najmä:

      - ústne,

     - nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis,

     - odkopírovaním informácií na technicky nosič dát,

     - sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami,

     - telefonicky,

     - poštou,

     - elektronickou poštou,

     Zákon č. 9/2010  Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

     Sťažnosť sa podáva spravidla písomne alebo ústne.

     Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves je povinná sťažnosť prešetriť a vybaviť do 30 dní odo dňa, keď mu bola sťažnosť doručená.

     Ak si  vybavenie sťažností vyžaduje súčinnosť  iného  orgánu verejnej správy,  fyzickej osoby alebo právnickej osoby, Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves je povinná vybaviť sťažnosť najneskôr do 60 dní odo dňa, keď mu bola doručená. V prípadoch náročných na prešetrenie sťažnosti, možno lehotu na jej  vybavenie  predĺžiť  o  ďalších  30  dní.  O  každom  predĺžení  lehoty  na  vybavenie  a  o dôvodoch  predĺženia  je  Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves povinná  bez  zbytočného  odkladu  písomne  upovedomiť sťažovateľa.

      

     Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti FO a PO vo vzťahu k povinnej osobe

     Ústava SR

     - zákon  č.  596/2003  Z.  z.  o  štátnej  správe  v  školstve  a  školskej  samospráve  a  o  zmene  a doplnení niektorých zákonov,

     - zákon  č.  245/2008  Z.  z.  o  výchove  vzdelávaní  (školský  zákon)  a  o  zmene  a  doplnení niektorých zákonov,

     - zákon   č.   317/2009   Z.   z.   o pedagogických   zamestnancoch   a odborných   zamestnancoch v znení neskorších predpisov,

     - zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

     - zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a ŠZ v znení neskorších predpisov,

     - zákon  č.   211/2000  Z.   z.   o   slobodnom  prístupe  k   informáciám  a  o   zmene  a  doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií),

     - zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok),

     - zákon č. 311/201 Z. z. Zákonník práce,

     - zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,

     - zákon  č.  553/2003  Z.  z.  o  odmeňovaní  niektorých  zamestnancov  pri  výkone  práce  vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

     - zákon  č.  523/2004  Z.  z.  o  rozpočtových  pravidlách  verejnej  správy  a  o  zmene  a  doplnení niektorých zákonov,

     - zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

     - zákon  č.  124/2006  Z.  z.  o  bezpečnosti  a  ochrane  zdravia  pri  práci  a  o  zmene  a  doplnení niektorých zákonov,

     - zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,

     - zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach,

     - zákon  č.   357/2015   Z.   z.   o   finančnej  kontrole   a   vnútornom  a  o  zmene  a  doplnení niektorých zákonov.,

     - vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 65/2015 Z. z. o stredných školách,

     - vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania,

     - nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/2009 Z. z. ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov

      

     Sadzobník správnych poplatkov

     Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves v súlade s § 21 ods. 1 až 3 zákona č. 211/2000 Z. z. slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tiež s vyhláškou Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z. z. stanovuje sadzobník úhrad za poskytovanie informácií ( § 5 ods. 1 písm. f , zák. č. 211/2000 Z. z.)

     Úkon:                                                                                                                   €/strana

     tlač alebo kopírovanie jednostrannej A4 čiernobielej                                 0,20

     tlač alebo kopírovanie obojstrannej A4 čiernobielej                                   0,40

     tlač alebo kopírovanie jednostrannej A3 čiernobielej                                 0,40

     tlač alebo kopírovanie obojstrannej A3 čiernobielej                                   0,80

     Materiál:

     CD s obalom                                                                                                        0,43            

     CD bez obalu                                                                                                       0,21           

     DVD s obalom                                                                                                     0,65

     DVD bez obalu                                                                                                    0,32

     obálka A4                                                                                                             0,05

     obálka A4 doporučená                                                                                      0,19

     obálka A4 doporučene do vlastných rúk                                                        0,19

     obálka A5                                                                                                             0,01

     obálka A5 doporučená                                                                                      0,08

     obálka A5 doporučene do vlastných rúk                                                        0,08

     obálka A6                                                                                                             0,01

     obálka A6 doporučená                                                                                      0,05

     obálka A6 doporučene do vlastných rúk                                                        0,05

     Úhrada poplatku

     V zmysle vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 481/2000 Z. z. sa za materiálne náklady za sprístupnenie informácií považujú náklady na:

     • obstaranie technických nosičov dát, a to najmä diskiet, kompaktných diskov,

     • vyhotovenie kópií požadovaných informácií, a to najmä na papier,

     • obstaranie obalu, a to najmä obálok,

     • odoslanie informácií, a to najmä na poštovné.

     Úhrada týchto nákladov je súčtom preukázateľných materiálnych nákladov.

     V súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. povinná osoba odpúšťa úhradu, pokiaľ súčet nákladov nepresiahne sumu 5,- €. Bezplatne sú poskytované informácie osobám so zdravotným postihnutím.

     Spôsob úhrady

     Žiadateľ uhradí poplatok vo výške materiálnych nákladov za sprístupnenie informácií a nákladov na ich odoslanie ihneď po vybavení žiadosti:

     - v hotovosti do pokladne školy na prízemí, č. dv. 148 , v pracovnom čase od 8.00 hod do 14.00 hod. v pracovných dňoch, alebo

     - poštovou poukážkou (ten, kto žiadosť o poskytnutie informácie vybavoval na nej vyznačí meno toho, kto uhrádza poplatok, výšku poplatku, čoho sa poplatok týka),

     - bankovým prevodom na účet Strednej odbornej školy drevárskej, Filinského 7, Spišská Nová Ves č. 7000300777/8180.

      

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves
   • 0534424246
   • Filinského 7, 052 01 Spišská Nová Ves Slovakia
   • IČO: 42096642
   • DIČ: 2022436361
   • GPS: 48.9528009, 20.568173630867957
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje