• Študijné odbory - technické

    •  

     3336 M 02 DREVÁRSTVO A NÁBYTKÁRSTVO - NÁBYTKÁRSTVO (S ROZŠÍRENÝM VYUČOVANÍM ŠPORTOVEJ PRÍPRAVY)

     4-ročné štúdium - maturitné vysvedčenie

     Odborné zameranie: Absolvent nábytkárstva ovláda zásady výroby nábytku v kusovej aj sériovej výrobe. Pozná konštrukciu nábytku, pri kreslení dokumentácie využíva grafický softvér. Pozná všetky materiály a komponenty pre výrobu moderného aj tradičného nábytku. Pri výrobe využíva zručnosti získané v školských dielňach a  na odbornej praxi vo firmách. Ovláda postupy ručného aj strojové opracovanie dreva a drevných materiálov. Pracuje na moderných drevoobrábacích strojoch vrátane CNC. Škola ponúka študentom rozšírené vyučovanie športovej prípravy, ktorú môžu využiť všetci aktívni športovci – futbalisti, hokejisti, atléti.

     Pozície v praxi: Absolvent môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

     • obsluha strojov a  zariadení v nábytkárskej výrobe
     • technik nábytkárskej výrobe
     • technik prevádzky a kvality
     • technik procesov technickej prípravy výroby

      

        

      

     3345 K 02 TECHNIK DREVÁRSKYCH CNC ZARIADENÍ - NÁBYTKÁRSKA VÝROBA

     4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie + výučný list

     Odborné zameranie: Povolanie technik drevárskych CNC zariadení vzniklo spojením skúseností a znalostí z oblasti ručného a strojového obrábania dreva, jeho delenia, sušenia, konštrukčného spájania, technickej prípravy výroby, typológie a technológie výroby nábytku a drevárskych výrobkov,   systémov priemyselnej automatizácie, informatiky, aplikačných softvérov a s CNC technológiami. Zručnosti, ktoré si absolvent počas štúdia osvojí sú spracovanie technickej dokumentácie v programe CAD, ručné a strojové opracovanie dreva, programovanie, nastavovanie a obsluha CNC zariadení, obsluhovanie a nastavovanie drevoobrábacích strojov, koordinovanie procesov výroby a riadenia kvality výrobkov z dreva.

     Pozície v praxi: Absolvent môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

     • technik CNC zariadení v nábytkárskej výrobe
     • technik CNC zariadení v drevárskej výrobe
     • programátor CNC strojov
     • technik procesov technickej prípravy výroby
     • technik logistiky výrobných procesov

      

         

      

      

     ŠTUDIJNÝ ODBOR 3345 K 02 TECHNIK DREVÁRSKYCH CNC ZARIADENÍ - NÁBYTKÁRSKA VÝROBA

     Profil absolventa: Povolanie technik drevárskych  CNC  zariadení vzniklo spojením skúsenosti a znalostí z oblasti ručného a strojového  obrábania  dreva,  jeho delenia, sušenia,  konštrukčného  spájania, technickej prípravy výroby, typológie a technológie výroby nábytku a drevárskych výrobkov, systémov priemyselnej   automatizácie,   informatiky, aplikačných softvérov a s CNC technológiami. Zručnosti, ktoré si absolvent počas štúdia osvojí sú spracovanie technickej dokumentácie v programe CAD, ručné a strojové opracovanie dreva, programovanie, nastavovanie a obsluha CNC zariadení, obsluhovanie a nastavovanie drevoobrábacích strojov, koordinovanie procesov vyroby a riadenia kvality vyrobkov z dreva .

     Povolanie, pre ktoré študijný odbor pripravuje:

     • technik CNC zariadení v nábytkárskej výrobe
     • technik CNC zariadení v drevárskej výrobe
     • programátor CNC strojov
     • technik prevádzky a kvality
     • technik procesov technickej prípravy výroby
     • technik logostiky výrobných procesov

      

     Vyberte si zamestnávateľa pre duálne vzdelávanie:

     Bližšie informácie k ponuke odboru vzdelávania a k systému duálneho vzdelávania:

     Ing. Vladimír Záborský

     Odvetvový zástupca pre sektor spracovania dreva

     Národný  projekt "Duálne vzdelávanie a rozvoj atraktivity a kvality OVP"

     Tel.: +421 915 975 936

     zaborsky@ruzsr.sk

     Republiková únia zamestnávateľov SR

     www.ruzsr.sk

      

     Organizácia dní praktického a teoretického vyučovania:

      

     3349 K TECHNIK DREVOSTAVIEB

     4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie + výučný list

     Odborné zameranie: Ovláda prácu na drevoobrábacích strojoch a prácu s náradím pri montáži častí drevostavby. Dokáže navrhnúť jednoduchú drevostavbu s využitím grafického odborného softwaru a má základy obsluhy CNC na obrábanie dreva. Zručnosti získava v školských dielňach a počas odbornej praxe vo firmách. Dôraz je kladený na manuálnu zručnosť, počas štúdia absolvuje študent 1 -2 dni praxe a ďalšie hodiny praktických odborných predmetov zameraných na konštrukcie a navrhovanie drevostavieb. Absolvent môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

     Pozície v praxi:  Absolvent je kvalifikovaný odborný pracovník pri realizácií stavieb z dreva vrátane  výroby stavebne stolárskych výrobkov.

     • obsluha strojov a  zariadení pri výrobe častí  drevostavieb
     • technik montáže drevostavieb
     • technik prevádzky a kvality
     • technik procesov technickej prípravy výroby

      

       

          

      

     2682 K  MECHANIK POČÍTAČOVÝCH SIETÍ

     4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie + výučný list

     UPLATNENIE: Absolvent sa môže uplatniť v oblasti informačných technológií a počítačových sietí, diagnostiky, údržby a opravy počítačov a počítačových sietí a správy sietí. Svoje vedomosti a zručnosti vie využívať nielen pre obsluhu zariadení na spracovanie informácií, návrhy a realizáciu komunikačných systémov, ale aj diagnostikovanie a odstraňovanie chýb a porúch na týchto zariadeniach.

     ĎALŠIE ŠTÚDIUM: VŠ technického zamerania

      

     Študijný odbor 3341 K OPERÁTOR DREVÁRSKEJ A NÁBYTKÁRSKEJ VÝROBY

     Absolvent študijného odboru 3341 4 operátor drevárskej a nábytkárskej výroby je kvalifikovaný pracovník, schopný uplatniť sa v rôznych činnostiach drevárskej a nábytkárskej výroby priemyselného a individuálneho charakteru, pre ktoré je podmienkou úplné stredné odborné vzdelanie. Je schopný vykonávať práce súvisiace s riadením a organizovaním výrobných činností a činností súvisiacich s konštrukčnou a technologickou prípravou výroby, s odbytom tovarov a služieb, obstarávaním, nákupom a predajom, skladovým hospodárstvom, so zabezpečením hospodárskeho chodu výroby a programovaním a obsluhou CNC strojov.

     Rozsah získaných vedomostí a praktických zručností mu umožňuje ďalej sa vzdelávať, zaujímať sa o vývoj vo svojom odbore štúdiom odbornej literatúry a časopisov, používať racionálne metódy technika, využívať odborné manuálne  zručnosti a uplatňovať  získané environmentálne  vedomosti vo svojej práci. Získané vzdelanie dáva absolventovi predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie na výkon robotníckych činností a na výkon stredných technicko - hospodárskych činnosti v oblasti drevárskej a nábytkárskej výroby.

     Po ukončení štúdia získava absolvent výučný list a vysvedčenie o maturitnej skúške.

      

     Študijný odbor 3336 M 04 DREVÁRSTVO A NÁBYTKÁRSTVO – MANAŽMENT V DREVÁRSTVE

     Absolvent študijného odboru 3336 M 04 drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve sa môže uplatniť ako marketingový pracovník v oblasti drevárskych a nábytkárskych výrobných činností, ekonomike a riadení obchodu. Je schopný vykonávať funkcie súvisiace s prípravou výroby alebo riadením a organizovaním drevárskych a nábytkárskych výrobných činností, nákupom surovín a odbytom drevárskych a nábytkárskych výrobkov alebo služieb, v oblastiach ekonomiky a riadenia obchodu.

      

     6403 L PODNIKANIE V REMESLÁCH A SLUŽBÁCH – 2-ročné NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM - maturitné vysvedčenie

     UPLATNENIE: Absolvent počas štúdia získa vedomosti o založení a vedení malého a stredného podniku a je schopný založiť a prevádzkovať vlastný súkromný podnik. Vie tvorivo využívať moderné marketingové techniky pri rešpektovaní podnikateľskej etiky. Je schopný viesť účtovnú evidenciu a vykonávať iné administratívne práce, využíva výpočtovú techniku v praxi.

     KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE: výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške.

     Štúdium je určené absolventom všetkých trojročných učebných odborov.

      

     UČEBNÉ ODBORY

     3355 H STOLÁR

     3-ročné, výučný list

     Odborné zameranie: Ovláda postupy ručného aj strojové opracovanie dreva a drevných materiálov. Pracuje na moderných drevoobrábacích strojoch vrátane CNC. Pri výrobe využíva zručnosti získané v školských dielňach a  na odbornej praxi vo firmách. Dôraz je kladený na odborný výcvik, počas štúdia majú študenti 3 dni odborný výcvik v školských dielňach alebo u zmluvných partnerov vo firmách a 2 dni vyučovanie všeobecných a  odborných predmetov. Štúdium je ukončené záverečnou skúškou. Po úspešnom ukončení štúdia môže pracovať ako kvalifikovaný robotník alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba - živnostník.

     Pozície v praxi: Absolvent učebného odboru stolár môže pracovať ako robotník pri výrobe nábytku a stavebno stolárskych výrobkov. Absolvent môže pokračovať v štúdiu na SOŠ drevárskej v nadstavbovom štúdiu a získať maturitné vysvedčenie.

     • obsluha strojov a  zariadení v nábytkárskej výrobe
     • výroba drevárskych výrobkov v zákazkovej výrobe
     • obslužné práce u liniek na výrobu nábytku

      

        

      

     3370 H ČALÚNNIK

     3-ročné, výučný list

     Odborné zameranie: Ovláda postupy ručnej aj strojovej výroby čalúneného nábytku. Pri výrobe využíva zručnosti získané v školských dielňach a  na odbornej praxi vo firmách. Dôraz je kladený na odborný výcvik, počas štúdia majú študenti 3 dni odborný výcvik v školských dielňach alebo u zmluvných partnerov vo firmách a 2 dni vyučovanie všeobecných a  odborných predmetov. Štúdium je ukončené záverečnou skúškou. Po úspešnom ukončení štúdia môže pracovať ako kvalifikovaný robotník alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba - živnostník.

     Pozície v praxi: Absolvent učebného odboru čalúnnik môže pracovať ako robotník pri výrobe čalúneného nábytku a výrobe textilných dekorácií. Absolvent môže pokračovať v štúdiu na SOŠ drevárskej v nadstavbovom štúdiu a získať maturitné vysvedčenie.

     • pracovník obsluhy strojov a  zariadení a ručnej výroby čalúneného nábytku
     • výroba čalúnených výrobkov v zákazkovej výrobe
     • výroba textilných dekorácií
     • opravy a rekonštrukcie starého čalúneného nábytku