• Duálne vzdelávanie

    •  

     UČEBNÝ ODBOR 3370 H ČALÚNNIK

     Profil absolventa: Absolvent učebného odboru čalúnnik je kvalifikovaný robotník, schopný uplatniť sa v oblasti výroby čalúneného  nábytku, dekoratérskych  prác a čalúnenia dopravných prostriedkov v sériovej alebo individuálnej výrobe. Je schopný čítať technické výkresy, zobrazovať a označovať materiály. Ovláda základné technológie výroby nábytku a čalúnených výrobkov. Vie čítať technické výkresy, obsluhovať čalúnnícke a drevoobrábacie stroje, náradie a pomôcky, zvoliť vhodný materiál na výrobok, zhotoviť jednoduchý čalúnený nábytkársky výrobok, ovláda základnú údržbu používaných strojov. Dokáže dodržiavať pracovnú a technologickú disciplínu. Vie dodržiavať pri práci zásady BOZP a PO.

     Povolanie, pre ktoré učebný odbor pripravuje:

     • čalúnnik

      

     Vyberte si zamestnávateľa pre duálne vzdelávanie:

     Bližšie informácie k ponuke odboru vzdelávania a k systému duálneho vzdelávania:

     Ing. Vladimír Záborský

     Odvetvový zástupca pre sektor spracovania dreva

     Národný  projekt "Duálne vzdelávanie a rozvoj atraktivity a kvality OVP"

     Tel.: +421 915 975 936

     zaborsky@ruzsr.sk

     Republiková únia zamestnávateľov SR

     www.ruzsr.sk

      

     Organizácia dní praktického a teoretického vyučovania:

      

     ŠTUDIJNÝ ODBOR 3349 K TECHNIK DREVOSTAVIEB

     Profil absolventa: Povolanie technik drevostavieb vzniklo spojením skúsenosti a znalostí z oblasti ručného a strojového obrábania  dreva,  jeho delenia, sušenia,  konštrukčného  spájania, technickej prípravy výroby, typológie a technológie výroby drevostavieb, stavebno-stolárskych výrobkov, základných stavebných technológií a konštrukcií. Zručnosti, ktoré si absolvent počas štúdia osvojí sú spracovanie technickej dokumentácie jednoduchej drevostavby v programe CAD, ručné a strojové opracovanie dreva, nastavovanie a obsluha drevoobrábacích strojov a CNC zariadení. Vie zvoliť vhodné materiály, vyrobiť časti drevostavby a realizovať jej montáž.

     Povolanie, pre ktoré študijný odbor pripravuje:

     • technik drevostavieb
     • technik procesov technickej prípravy výroby
     • technik procesov výroby súčastí drevostavieb
     • technik montáže drevostavieb
     • technik prevádzky a kvality
     • technik logostiky výrobných procesov

      

     Vyberte si zamestnávateľa pre duálne vzdelávanie:

     Bližšie informácie k ponuke odboru vzdelávania a k systému duálneho vzdelávania:

     Ing. Vladimír Záborský

     Odvetvový zástupca pre sektor spracovania dreva

     Národný  projekt "Duálne vzdelávanie a rozvoj atraktivity a kvality OVP"

     Tel.: +421 915 975 936

     zaborsky@ruzsr.sk

     Republiková únia zamestnávateľov SR

     www.ruzsr.sk

      

     Organizácia dní praktického a teoretického vyučovania:

      

     UČEBNÝ ODBOR 3355 H STOLÁR

     Profil absolventa: Absolvent učebného  odboru Stolár je kvalifikovaný robotník, schopný uplatniť sa vo výrobných činnostiach nábytkárskej a stavebno-stolárskej výroby. Je schopný čítať technické výkresy, zobrazovať a označovať materiályOvláda základne technológie výroby nábytkárskych, stavebno­ stolárskych výrobkov a ďalších výrobkov z dreva. Vie čítať technické výkresy, obsluhovať drevoobrábacie stroje, zvoliť vhodný materiál na výrobok, zhotoviť jednoduchý nábytkársky a stavebno-stolársky výrobok, ovláda základnú údržbu drevoobrábacích strojov. Dokáže  dodržiavať  pracovnú a technologickú disciplínu. Vie dodržiavať pri práci zásady BOZP a PO.

     Povolanie, pre ktoré učebný odbor pripravuje:

     • stolár výrobca nábytku
     • stolár výrobca stavebno-stolárskych výrobkov
     • stolár výrobca drevených konštrukcií
     • montážny pracovník drevených konštrukcií

      

     Vyberte si zamestnávateľa pre duálne vzdelávanie:

     Bližšie informácie k ponuke odboru vzdelávania a k systému duálneho vzdelávania:

     Ing. Vladimír Záborský

     Odvetvový zástupca pre sektor spracovania dreva

     Národný  projekt "Duálne vzdelávanie a rozvoj atraktivity a kvality OVP"

     Tel.: +421 915 975 936

     zaborsky@ruzsr.sk

     Republiková únia zamestnávateľov SR

     www.ruzsr.sk

      

     Organizácia dní praktického a teoretického vyučovania: