• USMERNENIE K PODMIENKAM PRE KONANIE PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK NA STREDNÉ ŠKOLY V ROKU 2021

      Usmernenie sa zverejňuje v nadväznosti na rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4. januára 2021 vo veci prijímacieho konania na vzdelávanie v stredných školách.

      1. Riaditeľ strednej školy po kontrole prihlášok môže požiadať uchádzača alebo zákonného zástupcu maloletého uchádzača o doplnenie náležitostí prihlášky.

      2. Do budovy, v ktorej sa konajú prijímacie skúšky, môžu vstupovať iba uchádzači o štúdium, okrem nevyhnutného sprievodu zdravotne ťažko postihnutých osôb. Rodičia ostatných uchádzačov do budovy školy nevstupujú.

      3. Príchod uchádzačov je potrebné naplánovať tak, aby sa netvorili skupiny žiakov vo vstupných priestoroch ani na chodbách budovy školy.

      4. Prijímacia skúška sa realizuje v triede obsadenej maximálne na 50% jej kapacity. Žiaci sedia po jednom v lavici a medzi pracovnými miestami žiakov je vzdialenosť minimálne 2 metre.

      Riaditeľ strednej školy zároveň primerane upraví proces prijímacieho konania vzhľadom na osobitné okolnosti v čase mimoriadnej situácie tak, aby boli dodržané nasledovné podmienky v súlade s platnými vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva:

      a) Pri prijímacom konaní vstupuje uchádzač do budovy v súlade s platnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorá upravuje vstup osôb do priestorov prevádzok. V zmysle aktuálne platnej vyhlášky sa uchádzač preukazuje negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu nie starším ako 7 dní alebo má výnimky z preukázania sa negatívnym výsledkom testu (napríklad v prípade prekonania ochorenia, zdravotnej kontraindikácie, očkovania či v iných prípadoch, ktoré bližšie špecifikuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva). Škola pri vstupe do budovy postupuje v zmysle tejto vyhlášky.

      b) Pred vstupom do budovy skúšky je potrebné zmerať teplotu žiakom a skúšajúcemu pedagogickému zamestnancovi; osoba s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoba s klinickými príznakmi COVID-19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam, sú z účasti na skúškach vylúčené a budú informované o náhradnom termíne konania prijímacích skúšok.

      c) V priestoroch školy a školského zariadenia musia mať všetky osoby po celú dobu prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravia,

      d) V priestoroch zariadenia musia byť umiestnené na dostupných miestach dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu rúk. Potrebné je účinne vetrať miestnosti. V čase konania skúšok sa z hygienických dôvodov odporúča minimalizovať konzumáciu stravy a nápojov.

      e) Každý žiak a skúšajúci pedagogický zamestnanec používa vlastné písacie potreby; každý žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže počas prijímacej skúšky používať kompenzačné pomôcky, ktoré využíval počas dochádzky do základnej školy.

      f) Je potrebné minimalizovať osobný kontakt, vrátane podávania rúk.

      g) Je potrebné vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami.

     • PRIJÍMACIE SKÚŠKY - NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY

      1. Je možné, aby škola rozhodla, či bude prijímacie testy robiť online alebo prezenčne? Môžu niektorí žiaci konať prijímacie skúšky dištančnou formou (napr. zahraniční žiaci)?

      Prijímacia skúška sa koná prezenčne, pokiaľ to nemá škola inak stanovené v kritériách prijímacieho konania.

      2. Aké kritériá budú platiť pre prijímacie pohovory prezenčnou formou?

      Tie kritériá, ktoré má škola schválené a zverejnené.

      3. Koľko žiakov môže byť v jednej učebni? Bude platiť pravidlo 5 + 1 alebo počet žiakov podľa m2? Môžeme dať do triedy toľko žiakov, koľko je tam voľných lavíc?

      Prijímacia skúška sa realizuje v triede obsadenej maximálne na 50% jej kapacity. Žiaci sedia po jednom v lavici a medzi pracovnými miestami žiakov je vzdialenosť minimálne 2 metre.

      4. Čo má robiť riaditeľ školy, ak pozve žiaka na prijímacie pohovory a zákonný zástupca nepredloží negatívny test, príp. odmietne predložiť aj negatívny test za žiaka?

      V zmysle platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR a uznesenia vlády v tomto prípade nemôže uchádzač nemôže vstúpiť do budovy a zúčastniť sa prijímacej skúšky.

      5. Aký bude termín na ukončenie 1. kola prijímacieho konania? (napr. dieťa bude v karanténe či choré a nebude sa môcť zúčastniť prijímacieho konania)

      Prijímacie konanie v prípade chorého žiaka alebo žiaka v karanténe je potrebné konať po skončení ochorenia alebo karantény žiaka v termíne, ktorý určí riaditeľ školy. Náhradný termín zverejní riaditeľ školy na webe školy a písomne oznámi zákonnému zástupcovi uchádzača na základe jeho písomného ospravedlnenia zákonným zástupcom.

      6. Na niektorých našich školách systém prezenčnej formy prijímacieho konania 5 + 1 je nerealizovateľný v priebehu dvoch dní, hrozí predĺženie realizácie prijímacieho konania?

      Na základe záverov zasadnutia konzília odborníkov z 22.4.2021 sa prijímacia skúška realizuje v triede obsadenej maximálne na 50% jej kapacity, k predĺženiu realizácie prijímacieho konania by teda nemalo prísť.

      7. Nesúhlasíme s návrhom, aby sme pre prihlásených žiakov, ktorí sa nemôžu zúčastniť riadneho termínu prijímacieho konania z dôvodu ochorenia na COVID 19 alebo karantény, držali miesta a následne im ponúkli náhradný termín (obávame sa o počet takýchto žiakov). Je možné takýchto žiakov, ak v náhradnom termíne splnia kritériá, prijať nad plán výkonov?

      Z dôvodu časových prieťahov prijímacieho konania. COVID-19 je ochorenie, a preto postupujeme rovnako ako v prípade akejkoľvek inej choroby. Karanténa je nariadená, preto je tento postup s náhradným prijímacím konaním tiež rovnaký.

      8. Ako postupovať v prípade, ak žiak bude mať pri vstupe horúčku 37,4 °C, ale bude mať negatívny test?

      Odporúčame zopakovať meranie teploty po 10 - 15 minútach. Ak žiak aj po opakovanom meraní teploty bude mať teplotu do 37,5°C, ale nebude prejavovať žiadne iné príznaky ochorenia, do budovy vstúpiť môže, keďže toto môže byť aj dôsledkom stresu.

      9. MŠVVaŠ vydalo dokument o elektronickom zasielaní rozhodnutí. Pokiaľ zákonný zástupca nemá aktivovanú schránku na doručovanie, posiela sa rozhodnutie v písomnej podobe. Musí to byť v listinnej podobe s doložkou o autorizácii alebo stačí pdf dokument s podpisom RŠ?

      Pokiaľ rodič nemá aktivovanú elektronickú schránku, stačí pdf dokument s okrúhlou pečiatkou školy a podpisom riaditeľa.

      10. Môže byť na každý deň prijímacieho konania rozdielny test?

      Áno, na každý deň, aj na každé kolo, tak ako na každý termín, môžu byť rozličné testy.

      11. Pri prijímaní uchádzačov zo zahraničia sa títo riadia všeobecnými pokynmi pre vstup do SR a až následne prichádzajú na prijímacie skúšky po karanténe s negatívnym výsledkom testovania. Bude sa na tom niečo meniť?

      Nie.

      12. Môžu rodičia čakať v budove?

      Nie.

      13. Môžeme robiť v škole zápis do školy prezenčne spolu s rodičmi prijatých žiakov?

      Ak budú dodržané všetky nariadenia platné v dobe, kedy škola chce konať zápis, môže.

      14. Používajú sa tento rok zápisné lístky?

      Nie. Žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka doručuje škole potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium. Potvrdenie odosiela podľa bodu 8 v Rozhodnutí ministra z 26. januára 2021.

     • Spomienka na učiteľa Ing. Andreja Gánovského

      Vo víre súčasnej pandemickej situácie sme sa s oneskorením dozvedeli, že nás dňa 17. 3. 2021 opustil náš bývalý učiteľ Ing. Andrej Gánovský vo veku nedožitých 79 rokov.

      Andrej Gánovský bol rodák zo Spišskej Novej Vsi, absolvent našej drevárskej strednej školy v roku 1960. Po ukončení vysokoškolského štúdia na VŠLD vo Zvolene nastúpil do Nového domova, n. p. v Spišskej Novej Vsi.

      V  roku 1971 sa vrátil na našu školu ako učiteľ odborných predmetov a postupne sa profiloval ako učiteľ konštrukcií nábytku a drevárskych výrobkov. Študenti si určite pamätajú  jeho nároky na perfektné výstupy pri kreslení výkresov, ale aj obyčajných poznámok z učiva. Sám bol dôsledný, precízny a to isté vyžadoval aj od svojich študentov. Základy technického kreslenia, základné aj zložité konštrukcie učil nezabudnuteľným spôsobom. Ak to pomohlo veci, veľmi rád použil aj spišské nárečie. Ešte dnes si mnohí s obdivom pozeráme zošity alebo výkresy študentov, ktorých učil Ing. Andrej Gánovský.

      Svoje pedagogické majstrovstvo a vedomosti využil ako autor odborných učebníc, ktoré sa dodnes používajú.

      Mnohí sme ho poznali ako milovníka tanca, dobrej zábavy a príjemného spoločníka na stužkových, školských akciách aj mimo školy.

      V roku 2005 odišiel na zaslúžený dôchodok po 35 rokoch za učiteľskou katedrou.

      Česť Vašej pamiatke! 

     • Rozhodnutie ministra školstva - prijímacie konanie

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

      Termín na zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v strednej škole na štúdium v odboroch vzdelávania stredných škôl, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a v ostatných odboroch vzdelávania stredných škôl, je do 26. februára 2021.

      Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole (ďalej len „prihláška“) zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania do 8. apríla 2021.

      K prihláške sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, len ak ide o študijný odbor alebo o učebný odbor: Zoznam odborov. Vzor potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti žiaka: Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

      Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky odbory vzdelávania do 16. apríla 2021.

      Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.

      Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy je do 20. mája 2021.

      Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je do 20. mája 2021.

      Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021; potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e­mailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Vzor potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium: Potvrdenie o nastúpení / nenastúpení žiaka.

      Odôvodnenie:

      Toto rozhodnutie reaguje na vývoj epidemiologickej situácie v priebehu školského roka 2020/2021. Termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2020/2021 sa určujú v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19.


      Rozhodnutie ministra školstva - prijímacie konanie

      Zoznam odborov

      Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

      Potvrdenie o nastúpení / nenastúpení žiaka​​​​​​​

     • Ponuka študijných a učebných odborov pre žiakov 9. ročníkov základných škôl - školský rok 2021/2022

      Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves otvára od 1. 9. 2021 nový študijný odbor:

      3447 K GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ

      - možnosť duálneho vzdelávania, maturitné vysvedčenie, výučný list

      Odborné zameranie: - spracovanie grafických návrhov, znalosť postupov grafického spracovania a grafiky digitálnych médií, typografických pravidiel, technologickej dokumentácie textových, obrazových a zvukových podkladov, videosekvencií a animácií, ovládanie typografie.

      Vzdelávanie zahŕňa typografiu, webdizajn, tvorbu multimediálnych prezentácií a digitálne spracovanie e-publikácií. Základom odbornej prípravy je spracovanie vektorovej grafiky v programe Adobe Illustrator, editovanie obrázkov v programe Adobe Photoshop, webdizajnu v programe Adobe Dreamweaver a animácie v programe Adobe Flash, znalosti operačného systému Windows, dejiny polygrafie, internetu, webu a pravidlá z oblasti typografie. Súčasťou prípravy je zalamovanie (layout) strán, uzatváranie digitálnych dokumentov pre ich ďalšie spracovanie v tlači alebo ich publikovanie na internete.

      Pracovnou činnosťou je navrhovanie, tvorba a úprava základnej štruktúry a obsahu webstránok, bannerov, inzercie, publikácií (elektronických aj printových), a ďalších vizuálov, pričom sa pri práci berie do úvahy nielen grafické spracovanie a vizuálny štýl, ale aj kompozícia a rozvrhnutie prvkov, vrátane typografie, pravidelné aktualizácie, zodpovednosť za kompatibilitu stránok s vyhľadávačmi, prístupnosť a použiteľnosť webov, funkčnosť odkazov či testovanie stránok, optimalizácia textových, grafických, audio a video prvkov.

      Absolventi študijného odboru sú perfektne pripravení pre štúdium na vysokých školách (dizajn, grafika a iné výtvarné disciplíny). Absolvent v praxi nájde uplatnenie ako grafik, webmaster, webdizajnér či v grafických ​​a​​​​ reklamných štúdiách.

      Ukončenie štúdia: maturitnou skúškou – vysvedčenie o maturitnej skúške, dodatok k vysvedčeniu + výučný list

      Práca v 2D grafickom programe Adobe Photoshop

       

      Modelovanie v 3D grafickom programe Rhinoceros 6.0

       

      Tvorba www stránok v Adobe Dreamweaver, Adobe Muse

       

      Zamerané na dizajn

      Študijný odbor INTERIÉROVÝ DIZAJN 3348 M TVORBA NÁBYTKU A INTERIÉRU 

      - talentová skúška (maturitné vysvedčenie)

      Odborné zameranie: - dizajn nábytku a prvkov bytového, verejného a mestského interiéru - počítačová 2D a 3D vizualizácia, dizajn produktovej fotografie

       

      Zamerané na ekonomiku a riadenie podniku

      Študijný odbor MANAŽMENT 3336 M 04 DREVÁRSTVO A NÁBYTKÁRSTVO - MANAŽMENT V DREVÁRSTVE

      Odborné zameranie: - marketing a manažment v oblasti drevárskych a nábytkárskych výrobných činností, ekonomika a riadenie obchodu (maturitné vysvedčenie)

       

      Zamerané na www stránky, počítačové siete, diagnostiku a konfiguráciu PC

      Študijný odbor 2682 K MECHANIK POČÍTAČOVÝCH SIETÍ

      Odborné zameranie: - stavba a konfigurácia PC sietí, programovanie a tvorba www stránok (duálne vzdelávanie, maturitné vysvedčenie, výučný list)

       

      Zamerané na navrhovanie a výrobu nábytku

      Študijný odbor 3336 M 02 DREVÁRSTVO A NÁBYTKÁRSTVO - NÁBYTKÁRSTVO

      (s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy - zameranie na futbal, hokej a iné športy)

      Odborné zameranie: technik v nábytkárskej výrobe, navrhovanie, konštrukcia a výroba nábytku (maturitné vysvedčenie)

       

      Zamerané na programovanie a obsluhu CNC zariadení

      Študijný odbor 3345 K TECHNIK DREVÁRSKYCH CNC ZARIADENÍ - NÁBYTKÁRSKA VÝROBA

      Odborné zameranie: - automatizácia a robotizácia vo výrobe, programovanie a obsluha CNC zariadení (duálne vzdelávanie, maturitné vysvedčenie, výučný list)

       

      Zamerané na moderné drevostavby

      Študijný odbor 3349 K TECHNIK DREVOSTAVIEB

      Odborné zameranie: - konštrukcia, projektovanie a výroba moderných, nízkoenergetických drevostavieb (duálne vzdelávanie, maturitné vysvedčenie, výučný list)

       

      „Remeslo má zlaté dno“

      Učebný odbor 3355 H STOLÁR 

      (duálne vzdelávanie, 3-ročné štúdium, výučný list)

      Učebný odbor 3370 H ČALÚNNIK 

      (duálne vzdelávanie, 3-ročné štúdium, výučný list)

      Duálne vzdelávanie poskytuje prax u zamestnávateľa, teóriu v škole, možnosť zárobku už počas štúdia a následné zamestnanie vo firme.

       

      Bližšie informácie uvedené na www.sosdsnv.sk, resp. tel. č.: 053/4424246, mobil: 0902 904 810.

      Ponuka študijných a učebných odborov pre žiakov 9. ročníkov základných škôl - školský rok 2021/2022

     • Európsky týždeň odborných zručností 2020

       

      Čo je Európsky týždeň odborných zručností

      Európsky týždeň odborných zručností je iniciatíva Európskej komisie prvýkrát vyhlásená v roku 2016. Jej zámerom je zvýšiť kvalitu a atraktívnosť odborného vzdelávania a prípravy (OVP), ktoré je schopné poskytnúť ľuďom zručnosti potrebné na naplnenie osobného ale aj profesionálneho života. Iniciatíva zahŕňa podujatia v členských krajinách Európskej únie, ktoré sa konajú na miestnej, regionálnej, národnej alebo európskej úrovni. Európsky týždeň odborných zručností prebieha od 9.11. – 15.11.2020.

      Stáže Erasmus + Remeslo na našej škole sú príležitosťou netradičnou formou zlepšiť a zažiť časť odborného vzdelávania v reálnom svete výroby, vo firmách, ale aj v dielňach iných stredných odborných škôl.

      Stáže sú určené študentom aj učiteľom a majstrom. Sú rok vopred naplánované a každá stáž trvá 2-3 týždne. Vďaka projektu Erasmus + sme spoznali 7 európskych krajín, hlavné mestá aj malé mestečká. Pracovali sme vo veľkých moderných firmách, ale aj u súkromníkov v dielňach či v školských dielňach, s novými majstrami. Do vzdialených destinácií sme leteli lietadlom, bližšie sme využili vlak či auto a autobus. Bývanie a stravovanie je väčšinou na internáte, ale bývali sme aj v bytoch a hosteloch. Okrem odborných zručností a vedomostí si každý účastník privezie zo stáže základnú slovnú zásobu v jazyku krajiny, ale aj plno zážitkov z bežného života v meste a často aj nové priateľstvá.

      V ďalších rokoch plánujeme pokračovať v projekte Erasmus + Remeslo  a veríme, že čoskoro sa situácia zlepší a budeme môcť opäť vycestovať za novými skúsenosťami.

       

      Hana Čekovská, koordinátorka Erasmus +

       

     • Povinnosti zákonného zástupcu (aktualizované 16.9.2020)

      Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

      Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy na školský rok 2020/2021.

      Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

      V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.

      Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti

     • Štipendiá v školskom roku 2020/2021

      Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium.

      Výška štipendia

      závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2020/2021 je:

      a) 49,04 € - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima,

      b) 34,33 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky životného minima,

      c) 24,52 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane vo výške 25 % výšky životného minima.

      Štipendium možno poskytnúť žiakovi, ktorý je žiakom denného štúdia strednej školy, odborného učilišťa alebo praktickej školy, ak sa spoločne posudzuje s osobami,

      a) ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi (prílohou k žiadosti o štipendium je aktuálny doklad z úradu práce sociálnych vecí a rodiny),

      b) u ktorých jedna dvanástina príjmu za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku,

      v ktorom sa žiada o štipendium, je najviac vo výške životného minima. Sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:

      214,83 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

      149,87 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,

      98,08 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

      K žiadosti o poskytnutie štipendia je potrebné priložiť:

      a/ aktuálny doklad z ÚPSVaR o poberaní dávok pomoci v hmotnej núdzi

             a l e b o

      b/ doklady o všetkých príjmoch za kalendárny rok 2019 - potvrdenie od zamestnávateľa, na ktorom bude uvedený čistý príjem za rok 2019 a samostatne daňový bonus vyplatený v roku 2019

      - dávky sociálneho poistenia (dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské, materské, ošetrovné a pod.),

      - prídavok na dieťa

      - zaopatrovací príspevok, rodičovský príspevok, výživné, náhradné výživné, dávky pestúnskej starostlivosti a iné. Za doklady priložené k žiadosti o štipendium sa považujú originály alebo riaditeľom školy overené kópie. Čestné prehlásenie (napr. o dobrovoľnej nezamestnanosti, o neplatení výživného a pod.) nie je doklad k žiadosti o poskytnutie štipendia.

      c/ potvrdenie – výpis z Daňového úradu

      d/ výročné vysvedčenie

      Doklady predložiť na sekretariát riaditeľa školy  v termíne do 25. septembra 2020.

      Tlačivá „Žiadosť o poskytnutie štipendia“ a bližšie informácie poskytneme na sekretariáte riaditeľa školy, resp. na tel. č. 053/4424246.

     • Oznam

      V súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách Vám oznamujeme, že riaditeľ školy na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytne dňa 14.  septembra 2020 žiakom Strednej odbornej školy drevárskej, Filinského 7, Spišská Nová Ves voľno z organizačných dôvodov (zdravotná prevencia).

     • Rozpis príchodu žiakov do školy a rozpis stravovania v školskej jedálni

      Rozpis príchodu žiakov do školy (pondelok až piatok):

      Príchod do školy (platí pre triedy začínajúce vyučovanie o 7.35 hod., triedy začínajúce vyučovanie neskôr prichádzajú do školy podľa rozvrhu):

      1. ročník - 7.15 hod.

      2. ročník - 7.20 hod.

      3. ročník - 7.25 hod.

      4. ročník - 7.30 hod

       

      Rozpis stravovania v školskej jedálni (pondelok až piatok):

      I.A - 11.30 hod., I.B - 11.10 hod., I.C - 11.20 hod.

      II.A - 11.00 hod., II.B - 11.40 hod., II.C - 12.10 hod., II.D - 13.00 hod.

      III.A - 11.50 hod., III.B - 12.20 hod., III.C - 12.30 hod., III.D - 12.40 hod., III.F - 13.20 hod.

      IV.A - 12.00 hod., IV.B - 13.10 hod., IV.C - 12.50 hod.

     • Príhovor predsedu KSK

      Vážení učitelia, milí žiaci,

      pred pol rokom sa mnohí smiali, že koronavírus dlho nevydrží, pretože bol „vyrobený v Číne“. Dnes však už vieme, že tu s nami ešte chvíľu pobudne. Neviem, ako to vnímate vy, ale mne sa zdá, že nás posledné mesiace okrem iného naučili opäť sa tešiť do školy. Po šiestich mesiacoch sa otvárajú brány škôl a vyučovanie sa začína tak, ako sme naňho zvyknutí.

      Jedna z definícií inteligencie hovorí, že je to schopnosť prispôsobiť sa neočakávaným situáciám. Vidím v tom súvis aj pri udalostiach z posledných mesiacov. Vy všetci, učitelia aj žiaci, ste sa dokázali prispôsobiť novým výzvam, ktoré pred nami stáli. Vďaka pandémii prešlo naše školstvo najväčšou reformou za posledné roky. Inokedy zakázané mobily či tablety sa v druhom polroku uplynulého školského roka stali nevyhnutnou súčasťou online vyučovania. Mnohí sa zoznámili so samoštúdiom a najmä, všetci sme si vycibrili trpezlivosť, cit pre časový manažment či disciplínu. Veľmi si želám, aby sme to pozitívne, čo nás pandémia naučila, preniesli do vyučovania v tomto a ďalších školských rokoch. A na to negatívne, aby sme rýchlo zabudli. 

      Aj my, na Úrade Košického samosprávneho kraja, sme sa snažili nezaspať na vavrínoch. V tomto školskom roku otvárame nové odbory na viacerých odborných školách, ktoré sú zamerané na potreby trhu práce. Aktuálne sú to odbory ako programovanie digitálnych technológií, bankový pracovník či správca inteligentných a digitálnych systémov. Rozširuje sa aj spolupráca so zamestnávateľmi zapojenými do programu duálneho vzdelávania. Keď som začínal na župe, do programu duálneho vzdelávania bolo zapojených 80 firiem. V aktuálnom školskom roku je to rekordných 200 firiem zamestnávateľov. A to je skvelá správa. Okrem toho sme v posledných mesiacoch investovali takmer 5-miliónov eur do rekonštrukcií škôl, vďaka čomu ste sa dnes mohli vrátiť do vynovených priestorov.

      Vážení učitelia, milí žiaci,

      hoci sa chvíľu zdalo, že sme nad koronavírusom zvíťazili, vidíme, že situácia je iná. Nezabudnite preto na to, čo ste sa v posledných mesiacoch naučili. Za tie chvíle strávené so spolužiakmi počas školského vyučovania na školách to určite stojí. V školskom roku, ktorý dnes začíname, Vám prajem veľa trpezlivosti, optimizmu, chuti, odvahy aj porozumenia. Pevne verím, že zodpovedným prístupom zvládneme každú výzvu.

       

      Rastislav Trnka

      predseda

     • Oznam zákonným zástupcom a žiakom

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

     • Dotazník

      Milí žiaci,

      v mene odboru školstva KSK, ktorý nás poprosil o spoluprácu, by sme vás chceli požiadať o vyplnenie dotazníka, nakoľko vaše odpovede sú veľmi dôležité a môžu ovplyvniť, akým smerom sa bude uberať vzdelávanie mládeže (ako formálne, tak aj neformálne) v Košickom kraji. Vyplnenie dotazníka trvá od 5 - 10 minút a odpovede stačí zaškrtnúť (nie je potrebné písať dlhé odpovede).

      Veríme, že aj vy prispejete svojím dielom k vytvoreniu niečoho zmysluplného, čo bude založené na vašich reálnych potrebách a názoroch.

      Termín na jeho vyplnenie je do 30. 06. 2020. V mene nášho zriaďovateľa vám ďakujeme.

      K dotazníku sa dostanete po kliknutí na tento odkaz:​​​​​​​

     • Oznam pre žiakov

      Vzdelávanie žiakov pokračuje dištančnou formou.

      Termín klasifikačnej porady - 22. 6. 2020.

      V prípade, že niektorý žiak prejaví záujem prísť do školy za účelom vyzdvihnutia si osobných vecí alebo konzultácie s učiteľmi - bude to umožnené za dodržania všetkých hygienických opatrení.

      Učebnice sa budú odovzdávať a vydávať v septembri 2020.

      30. 6. 2020 sa žiaci zúčastnia odovzdávania koncoročných vysvedčení v škole za dodržania odporúčaní hlavného hygienika SR (rozpis vydávania vysvedčení bude žiakom oznámený). Doprava bude v tento deň posilnená o ďalšie spoje, aby sa mohli žiaci do školy prepraviť.

      Školské stravovacie zariadenia a výdajne zostávajú naďalej zatvorené.

      Školské internáty zostávajú naďalej zatvorené.

     • Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest

      V súlade s Rozhodnutím MŠVVaŠ SR o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 oznamujeme, že Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves  uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest.

      Voľné miesta:

      Študijný odbor:
      3336 M 02 drevárstvo a nábytkárstvo – nábytkárstvo - 3    
      3336 M 04 drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve - 3  
      3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej techniky - 10                                              
      3349 K technik drevostavieb - 4

      Učebný odbor:
      3355 H stolár - 5
      3370 H čalúnnik – 7

      Termíny:

      - prihlášku na štúdium podáva uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 19. 6. 2020

      - prijímacie konanie na nenaplnený počet miest na uskutoční do 23. 6. 2020

      - riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25. 6. 2020

      - uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 30. 6. 2020 SOŠ drevárskej „Záväzné potvrdenie o nastúpení / nenastúpení na štúdium

     • Zverejnenie počtu obsadených a voľných miest

      V súlade s Rozhodnutím MŠVVaŠ SR o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zverejňujeme počet obsadených miest a počet voľných miest

      Obsadenosť 

      Študijný odbor:

      2682 K mechanik počítačových sietí - 9                                                                                

      3336 M 02 drevárstvo a nábytkárstvo – nábytkárstvo - 8                                             

      3336 M 04 drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve - 6      

      3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej techniky - 0                             

      3345 K 02 technik drevárskych CNC zariadení – nábytkárska výroba - 7

      3349 K technik drevostavieb- 9

      3348 M tvorba nábytku a interiéru - 11

       

      Učebný odbor:

      3355 H stolár - 7

      3370 H čalúnnik - 3

       

      Počet voľných miest

      Študijný odbor:

      2682 K mechanik počítačových sietí - 0                                                                                

      3336 M 02 drevárstvo a nábytkárstvo – nábytkárstvo - 3                                             

      3336 M 04 drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve - 3      

      3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej techniky - 10                                              

      3345 K 02 technik drevárskych CNC zariadení – nábytkárska výroba - 0

      3349 K technik drevostavieb - 4

      3348 M tvorba nábytku a interiéru - 0

       

      Učebný odbor:

      3355 H stolár - 5

      3370 H čalúnnik – 7

     • Rozhodnutie

      Na základe Rozhodnutia riaditeľa školy zo dňa 29. 04. 2020 o neklasifikovaní tých predmetov, ktoré pôvodne boli klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou Vám oznamujeme, že sa nebudú klasifikovať vyučovacie predmety:

      - telesná a športová výchova,

      ​​​​​​​- športová príprava.

     • Darujte nám 2%

      Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane.

      Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%.

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
      • skvalitnenie vybavenia školy

      Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

     • Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

      Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach. [online]. 2020. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

      Dostupné na internete: <https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/>

      ​​​​​​​Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia výučby

      Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy. V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení. Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020. Náhradný termín pre žiakov, ktorí sú v tomto období práceneschopní alebo boli v karanténe v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR publikované Verejnou vyhláškou č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, sa presúva na obdobie od 15. apríla 2020 do 20. apríla 2020. Týmto usmernením sa mení termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bodoch 1. a 2. Pokyny a harmonogram organizácie maturitných skúšok budú zverejnené na webovom sídle Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania www.nucem.skV nadväznosti na túto skutočnosť sa mení aj termín uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bode 3 týkajúci sa termínov internej časti maturitnej skúšky. Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl. Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa uskutoční v pôvodnom termíne, t. j. 1. apríla 2020 a 2. apríla 2020.     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nariaďuje rovnako prerušiť všetkým vysokým školám využívanie prezenčnej metódy štúdia v rámci uskutočňovania študijných programov, a to do 27. marca 2020 a odporúča jej nahradenie využívaním dištančných metód vzdelávania v tých predmetoch, pre ktoré je to možné, alebo úpravou harmonogramu akademického roka a posunutím realizácie prezenčnej metódy vzdelávania na neskôr po zrušení mimoriadnych opatrení. Súčasne upozorňujeme na vydaný zákaz organizovania hromadných podujatí, čo sa vzťahuje aj na verejné prednášky a iné podujatia na pôde vysokých škôl (teda vrátane habilitačných a inauguračných prednášok). V nadväznosti na posuny termínov maturitnej skúšky sa vysokým školám odporúča zvážiť úpravu termínov prijímacieho konania na bakalárske študijné programy a študijné programy spojeného prvého a druhého stupňa, prípadne využiť možnosť podmienečného prijatia.

     • Prerušenie vyučovacieho procesu, od 11.3. do 13.3.2020

      Na základe pokynu predsedu KSK č. 9/2020 zo dňa 10.03.2020 prerušujem vyučovací proces v termíne od 11.03.2020 do 13.03.2020.

      Žiadame všetkých zamestnancov a žiakov školy, aby dodržiavali pokyny a odporúčania hlavného hygienika SR. Žiadame zamestnancov a žiakov školy, aby sa (pokiaľ to nie je nevyhnutné) nezdržiavali v nákupných centrách, kinách, fitness centrách a na iných miestach so zvýšeným výskytom ľudí.

      O nových skutočnostiach budeme informovať na www stránke školy a prostredníctvom aplikácie EduPage.

      Ing. Vladimír Jančík, riaditeľ školy

     • Informácia a odporúčania ku koronavírusu

      Na základe zasadnutia krízového štábu s predsedom Košického samosprávneho kraja k možným rizikám spojeným s koronavírusom, zasielam informácie a odporúčania:

      - pre žiakov, ktorí sa vrátili z oblastí s potvrdeným výskytom koronavírusu SARS-CoV-2, na základe pokynu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej republiky, odporúčame zákonnému zástupcovi žiaka, resp. žiakovi, sledovanie zdravotného stavu v domácom prostredí, t.j. dobrovoľnú domácu izoláciu mimo kolektívu. V takomto prípade žiak, resp. zákonný zástupca, telefonicky kontaktuje príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý navrhne ďalší postup,

      - apelujeme na rodičov, aby neposielali do školského zariadenia svoje choré dieťa,

      - žiakom, ktorí plánujú cestu do rizikových oblastí, odporúčame dôsledne zvážiť nevyhnutnosť cestovania.

      Všetky navrhované opatrenia majú odporúčací charakter a vychádzajú z usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky.

      Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

     • Medzinárodný deň materinského jazyka

      Tento celosvetovo známy deň vyhlásila výročná 30. Generálna konferencia Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) v novembri 1999. Po prvý raz sa 21. február ako Medzinárodný deň materinského jazyka oslavoval v roku 2000.

      Impulzom na jeho vyhlásenie boli nepokoje, ktoré vypukli vo februári 1952 v Pakistane po tom, ako sa vláda pokúsila násilne potlačiť hnutie za bengálsky jazyk. Oficiálnym jazykom krajiny mala byť urdčina (jazyk urdu), hoci bengálčina je významným jazykom regiónu a 230 miliónov hovoriacich ju udržiava na poprednom mieste medzi najpoužívanejšími jazykmi sveta. Pri potlačení tohto hnutia 21. februára 1952 v Dháke (dnes Bangladéš) zahynulo 9 obhajcov tohto jazyka.

      Materinský jazyk nás sprevádza celým životom. Je dôležitou súčasťou identity každého človeka a predstavuje kultúrne dedičstvo ľudstva, o ktorého zachovanie sa treba neustále starať.

      Aj my sme si pripomenuli tento významný deň. Formou nástenky a kvízu sme poukázali na zásluhy svätých Cyrila a Metoda, Antona Bernoláka, Ľudovíta Štúra a ďalších, vďaka ktorým má slovenský jazyk kodifikovanú podobu a denne ho používame ako štátny jazyk.

     • Informácie o maturitnej skúške

      Na základe spolupráce NÚCEM a Strednej odbornej školy masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave vznikli 3 videá o maturitnej skúške Maturanti z tejto školy v ňom podávajú svojim rovesníkom jednoduchou formou základné informácie o tom, na čo je dôležité sa pripraviť v externej a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, a aj o tom, čo ich čaká pri ústnej maturite

      Ako funguje maturitná skúška?

      Ako sa hodnotí externá časť maturity?

      Ako prebieha maturitná skúška?

       

      Linky na všetky diely videí sú zverejnené na webovom sídle NÚCEM: 

      https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

     • Lyžiarsky kurz - 27. 1. - 31.1.2020 - II.A, B, E a od 3.2. - 7.2.2020 - II.C, D

      Ako býva každoročnou tradíciou v tomto zimnom období, opäť sme sa zúčastnili so žiakmi 2.ročníka lyžiarskeho kurzu v areáli lyžiarskeho strediska Plejsy v Krompachoch. Kurz sa uskutočnil v dvoch turnusoch. Prvý termín bol od 27. 1. - 31.1.2020 pre žiakov II.A, B, E a druhý termín od 3.2. - 7.2.2020 pre žiakov II.C, D triedy. Ubytovaní sme boli v hoteli Plejsy rovno pod svahom, kde bolo pre nás zabezpečené aj stravovanie (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera) formou hotelovej obsluhy. Večer sme mali k dispozícii spoločenskú miestnosť, kde okrem pokynov na ďalší deň si žiaci jednej triedy pripravili program v podobe zábavných súťaží pre žiakov druhej triedy.

      Lyžiarsky kurz splnil všetky očakávania, všetci žiaci dosiahli výrazné pokroky, zvládli základné lyžiarske techniky, pokročilejší si zvýšili a upevnili svoje lyžiarske schopnosti. Utužili sa medziľudské vzťahy, spolupatričnosť, vzťah k poriadku a dodržiavanie pravidiel.

      Takýto kurz organizovaný školou je pre žiakov často jedinou možnosťou dostať sa na lyžiarsky svah a zažiť tak neopakovateľné zážitky.

     • Kritéria pre prijímacie konanie do študijného odboru vyžadujúceho overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v školskom roku 2020/2021

      Prijímacie konanie sa koná v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov v súlade so zákonom č. 61/2015 Z z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

           Riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade stanovuje tieto kritéria pre prijímacie konanie  v školskom roku 2020/2021:

      1. Študijný odbor: 3348 M tvorba nábytku a interiéru
      2. Počet prijímaných žiakov: 11 ​​​​​​
      3. Dátum konania prijímacích skúšok:  2. apríl 2020 (štvrtok) o 7,30 hod.
      4. Kritéria pre prijatie na štúdium

      4.1. Overovanie špeciálnych schopností, zručností a nadania z týchto oblastí:

      Overovanie špeciálnych schopností, zručností a nadania

      4.2. Maximálny počet bodov, ktorý môže žiak získať na prijímacej skúške je 60. Podmienky pre prijatie do uvedeného študijného odboru splnia tí žiaci, ktorí získajú minimálne 30 bodov.

      4.3. Poradie prijatých uchádzačov  sa určí na základe získaného počtu bodov.

      4.4. V prípade rovnosti bodov výsledné poradie určujú nasledovné pomocné kritéria v uvedenom poradí:

      - potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti žiaka odovzdané spolu s prihláškou žiaka,

      - priemer študijných výsledkov z predmetov slovenský jazyk a matematika dosiahnutý na konci 8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka základnej školy.

      4.5. Neprijatie žiakov z dôvodu neotvorenia odboru - v prípade nedostatočného počtu prihlásených

      Žiakov do uvedeného študijného odboru,  škola tento odbor pre školský rok 2020/2021 neotvorí.

      5. Požiadavky na zdravotnú spôsobilosť uchádzačov:

           Do študijného odboru môžu byť prijatí len uchádzači  s dobrým zdravotným stavom a po ukončení 9. ročníka základnej školy. V prípade zmenenej pracovnej schopnosti uchádzačov je potrebné lekárske posúdenie zdravotnej spôsobilosti. Prijatiu uchádzačov z hľadiska zdravotného stavu prekáža závažné zrakové znevýhodnenie. Individuálne sa posudzujú záchvatové ochorenia, kožné ochorenia a ochorenia pohybového aparátu. Uvedený študijný odbor nie je vhodný pre uchádzačov s mentálnym postihnutím. Prijatí môžu byť len uchádzači, ktorých zdravotnú spôsobilosť  posúdil a písomne potvrdil všeobecný lekár pre deti a dorast.

      6. Záverečné ustanovenia

      - priebeh prijímacieho konania riadi a usmerňuje prijímacia komisia menovaná riaditeľom školy,

      - prijímacia komisia zostaví konečné poradie úspešných uchádzačov,

      - riaditeľ školy v súlade s § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejní zoznam uchádzačov o štúdium na výveske školy a webovej stránke školy podľa výsledkov prijímacieho konania do 3 pracovných dní odo dňa konania prijímacej skúšky pod kódmi, ktoré budú uchádzačom pridelené na začiatku prijímacieho konania,

      - riaditeľ školy vydáva rozhodnutie o prijatí / neprijatí na štúdium v súlade s § 5 ods. 4 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

      - písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí na štúdium bude doručené zákonným zástupcom uchádzača. Zároveň im bude doručená informácia o termíne zápisu prijatých uchádzačov a dotazník, v ktorom prijatý  uchádzač vyznačí výber z povinne voliteľných predmetov etická/náboženská výchova a záujem o štúdium  jedného cudzieho jazyka (anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk).

      - ak sa uchádzač o štúdium na zápis v uvedenom termíne nedostaví, rozhodnutie, ktorým bol na štúdium  prijatý je neplatné,

      - voči rozhodnutiu o neprijatí je možné odvolať sa do 5 pracovných dní od jeho doručenia (§ 68 ods. 4 zákona 245/2008 Z. z).

      7. Dôležité termíny pre prijímacie konanie

      - do 1. 2. 2020 zverejnenie kritérií na štúdium a termín konania prijímacej skúšky pre študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania

      - do 20. 2. 2020 zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy

      - do 28. 2. 2020 riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu

      - do 7. 4. 2020 riaditeľ školy zverejní poradie uchádzačov na výveske školy a na webovej stránke školy podľa výsledkov prijímacieho konania a doručí zákonným zástupcom uchádzačov rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí na štúdium

      - dňa 7. 4. 2020 zápis prijatých uchádzačov v čase od 7,00 – 14,00 hod. na sekretariáte riaditeľa školy. Zákonný zástupca potvrdí záujem o štúdium svojho syna (dcéry) odovzdaním „Zápisného lístka na štúdium na SŠ“, ktorý uchádzačovi vydá základná škola.

      Prerokované na pedagogickej rade dňa 28. 1. 2020.

      Podmienky pre prijatie do uvedených študijných a učebných odborov pre školský rok 2020/2021 sú platné od 1. 2. 2020.


     • Informácie o maturitnej skúške

      Na základe spolupráce NÚCEM a Strednej odbornej školy masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave vznikol úvodný diel série videí s názvom Ako funguje maturitná skúška? Maturanti z tejto školy v ňom podávajú svojim rovesníkom jednoduchou formou základné informácie o tom, na čo je dôležité sa pripraviť v externej a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, a aj o tom, čo ich čaká pri ústnej maturite. V súčasnosti sa už pripravujú ďalšie dva diely videí o priebehu maturitnej skúšky zo SJL a aj o hodnotení a klasifikácii výsledkov jednotlivých častí maturitnej skúšky.

      Linky na všetky diely videí budú postupne zverejňované na webovom sídle NÚCEM: 

      https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

     • Lyžiarsky kurz - pokyny

      Zraz :

      II.A, II.B, II.F - 27.1.2020 - 8.45 - Tesco   

      II.C, II.D - 3.2.2020 - 8.45 - Tesco

       

      Príchod domov:

      II.A, II.B, II.F - 31.1.2020 - 14.00 - Tesco

      II.C, II.D - 7.2.2020 - 14.00 - Tesco

       

      Pokyny:

      - povinná prilba !!!

      - preukaz poistenca

      - odhlásiť z obedov v školskej jedálni

      - strava - plná penzia - začína sa večerou a končí obedom - 1.deň - zbaliť väčšiu desiatu...

      - teplé oblečenie - čiapka, rukavice

      - prezúvky !!!

      - plavky

      - hygienické potreby

      - zdravotné problémy nezatajovať - hlásiť !!!

      - skontrolovať lyžiarsku výstroj - viazanie...

       

     • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - 6.2.2020, Konzultácie k príprave na talentové prijímacie skúšky - 10.2.2020

      Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves usporiada dňa 6. februára 2020 (štvrtok) od 8,00 – 14,00 hod. pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl,  rodičov a výchovných poradcov DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ.

      V priebehu tohto dňa sa uchádzači o štúdium budú môcť oboznámiť s ponukou študijných  a učebných odborov a s požiadavkami, ktoré musia splniť pre prijatie v rámci prijímacieho konania pre školský rok 2019/2020.  Bližšie informácie uvedené na www.sosdsnv.sk, resp. tel.č. 053/4424246, mobil 0902904810.

       

      Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves usporiada dňa 10. 2. 2020 (pondelok) o 14,30 hod. KONZULTÁCIE k príprave na talentové prijímacie skúšky pre všetkých záujemcov o štúdium v študijnom odbore výtvarného zamerania 3348 M tvorba nábytku a interiéru, ktorým v priebehu konzultácii umožníme kresliť a modelovať pod odborným dozorom našich vyučujúcich.  Myslíte si, že nemáte talent? Príďte, niečo nám nakreslíte, vymodelujete a my váš talent objavíme. 

      Akékoľvek informácie Vám poskytneme na tel. č. 053/4424246, resp. 0902904810.

       

     • Študenti a učitelia na stáži Erasmus+ vo Vilniuse, Litva

      Na začiatku decembra 2019 sa zúčastnila veľká skupina našich študentov drevárskych odborov a učiteľov stáže Erasmus + Remeslo 2020 v VŠĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras vo Viniuse v  hlavnom meste Litvy.

      Chlapci sa zdokonaľovali v práci s ručným elektrickým náradím a strojov  pri výrobe drobností z dreva, skúšali si návrhy dekorácie a zdobenia plochy a potom si svoje výrobky vypaľovačkou vyzdobili. Vyskúšali si aj iné remeselné postupy – tapetovanie, zlatenie a podobne. Učitelia boli na hospitáciách na vyučovaní, stretli sa s mnohými učiteľmi a majstrami a vždy si mali čo porozprávať, porovnať si ich a naše školstvo a pochváliť sa, ale aj posťažovať a hlavne sme sa boli inšpirovať. Naši študenti si zahrali s ich študentami futbal aj basketbal a dvakrát vyhrali. Počas stáže boli spolu s niektorými učiteľmi a študentami našich hostiteľov na výletoch, kde spoznávali pamiatky, prírodu, tradície  a atrakcie Litvy. Všetci bývali spolu na internáte a vytvorili veľmi priateľskú skupinu, ktorá vzorne reprezentovala našu školu. 

      O tom aké to bolo na stáži aké zážitky, odporúčania a čo sa páčilo a čo prekvapilo si môžete prečítať v odpovediach účastníkov na  moje otázky o tom ako bolo:

       

       1. Aký si mal dojem zo školy? (priestorov, vybavenie, študentov, učiteľov)

       

      • Škola sa mi páčila, hlavne dielne a spôsob, akým sa tam učili.  
      • Škola sama o sebe bola v celku dobre vybavená a hneď pri nej sa nachádzal internát, to je super, lebo netreba veľa chodiť, dielne boli v porovnaní s našimi malé, no pre menšiu skupinu ľudí dostačujúce
      • Môj dojem zo školy je dobrý a čo sa týka priestorov a vybavenia bolo to všetko čisté a nové. Učitelia študenti a celkovo ľudia na tejto škole boli nápomocní a usmievaví.
      • Dielne boli celkom malé, čo je super, blízko je internát 
      • Škola ma veľmi milo prekvapila. Bola veľmi čistá a dobre vybavená technikou. Nábytok bol väčšinou vyrobený  vlastnoručne produktívnymi prácami žiakov. Dielne boli vybavené skvelými názornými učebnými pomôckami. Knižnica obsahovala množstvo nových kníh. Učebnice, ktoré tam boli, vytvorili z väčšej častí učitelia školy.
      • Vybavenosť priestorov vrátanie dielni na dobrej úrovni, študenti s rôznym prospechom, tak ako na našej škole, kolektív učiteľov je stabilnejší ako u nás. Odbornú literatúru tvoria učitelia, podľa nej sa vyučuje.
      • Škola, ktorú sme navštívili ponúka tradičný spôsob vzdelávania v odboroch, ktoré na Slovensku máme tiež. Kladú dôraz na praktickú stránku učenia detí, na odbornú prax, kde je nielen v učebniach veľká vybavenosť a dostupnosť materiálu. Vysokú kvalitu majú vo vybavenosti odborných učební, kde majú digitálne technológie, ktoré slúžia na vyučovanie, vlastné napísané učebné texty a knižnicu, ktorá je vybavená multifunkčným zariadením a novou technológiou pre všetkých študentov. Prostredie, v ktorom je škola umiestnená je bez akýchkoľvek vonkajších rušivých vplyvov, čím sú vytvorené veľmi dobré podmienky pre štúdium.  Je umiestnená v tichom prostredí, na okraji mesta v blízkosti zastávok autobusov, čím je možná aj veľmi dobrá dochádzka žiakov z okolitých oblastí. Výhodou je i vedľa postavený internát. Pre svoju prácu, vzdelávanie a ďalší rozvoj majú vytvorené veľmi dobré podmienky.
      • Hosťujúca škola vo Vilniuse má dostatočné priestory, ktoré kapacitne vyhovujú jej počtu žiakov. Výhodou je chodbové prepojenie s dielňami, podobne ako u nás prechod do telocvične. Ďalej školská jedáleň, ktorá ponúka svojim žiakom aj raňajky. Učebne sú čisté a veľmi dobre vybavené. Počas vyučovania i popoludní majú žiaci k dispozícii knižnicu a útulnú študovňu. Uvítali sme aj priateľské športové stretnutie vo vynovenej telocvični, ktorej nevýhodou je šmýkajúca sa podlaha. Našim chlapcom to však neprekážalo a obidva zápasy (vo futbale a v basketbale) vyhrali. Učitelia k nám boli ústretoví, priateľskí a ochotní vo všetkom pomôcť. Počas pobytu sa chlapcom na praxi venoval majster, ktorý si pre nich pripravil zaujímavú prácu a bol ochotný pri ich vlastných kreatívnych výrobkoch.

      2. Akí sú Litovčania ľudia?

       

      • Celkom milí ľudia. 
      • Litovský ľudia boli veľmi milí a sympatickí, ale strašní šoféri.  
      • Väčšina Litovčanov rozpráva viac rusky než anglicky, výnimočne sme natrafili na človeka s dostačujúcou angličtinou, ináč sú to milí ľudia.
      • Milí, veselí, komunikatívni.
      • Uzavretí a pokojní.
      • Stretli sme sa s veľkou ochotou a pohostinnosťou. Všade nás vítali s úsmevom a starali sa o nás nielen na výletoch ale i o pohodlie na ubytovaní. I v meste sa nám páčila atmosféra a energia, ktorá vyžarovala z ľudí.
      • Litovčania sa veľmi neodlišujú od nás, aspoň my sme mali len pozitívne poznatky. Tí starší (dospelí) sú pracovití, unáhlení a nie až takí veselí (možno aj pod vplyvom toho pochmúrneho počasia).
      • Litovčania sú podľa môjho názoru ľudia veľmi srdeční a prajní s povestnou ruskou dušou.

      3.  Čo ťa milo  a nemilo prekvapilo  pri pobyte v Litve?

       

      • Milo ma prekvapili napr. ľudia.  Prezentácia kultúrnych pamiatok a zápal podeliť sa  a odovzdať informácie boli nezabudnuteľné.
      • Milo ma prekvapilo cena pohonných hmôt. Nemilo ma prekvapilo počasie.
      • Milo ma prekvapilo asi to, aký tam boli ľudia  a nemilo asi to, že s veľa ľuďmi sa nedalo rozprávať  po anglicky.
      • Milo ma prekvapilo to, že sme po dokončení povinnej práce v dielňach mohli pracovať na našich vlastných nápadoch. Presným opakom pre mňa bolo jedlo, som vyberavý a to mi to sťažilo, do jedla často dávajú cibuľu a dosť veľa korenín, no koľko ľudí toľko chutí ako sa hovorí.
      • Prekvapilo ma, že všade v jedle bola cibuľa. 
      • Milo ma prekvapila výzdoba v obchodných domoch a na trhoch. Napríklad: vianočná šachová výzdoba. Nemilo: Ich ekonomika, je slabšia ako u nás. Napr. platy učiteľov nižšie, DPH vyššie, poplatky za bývanie vyššie.  
      • Už z pohľadu  z lietadla ma zaujalo na krajine množstvo jazier, nekonečná  rovina, ktorou sme prechádzali.  Zvyklosti pri stole sú podobné našim. Litovská kuchyňa je zaujímavá, zistili sme, že majú radi mleté mäso v rôznych obmenách. Mali by ste poznať aspoň niektoré typické jedlá, ako sú napríklad Cepelinai (zemiakové knedle s plnkou z mletého mäsa), väčšinou sa pije sa čaj alebo káva, no mali by ste vyskúšať aj litovské pivo.  Po našom príchode do mesta sme sa hneď vydali k spoznávaniu jeho pamiatok, námestia a obľúbených nákupných centier, kde sme si vysúšali i miestnu dopravu a orientáciu v meste, ktorú sme zvládli, i keď je to veľké mesto.
      • Milo ma prekvapila ich pohostinnosť, priateľskosť a ústretovosť. Pripravili nám bohatý program. Často zdôrazňovali, ako si pochvaľujú spoluprácu s nami i so školou z Českej republiky, ktoré aj radi navštevujú. Negatívom tohto pobytu bolo azda počasie (síce typické pre toto zimné obdobie), ktoré nám občas znepríjemňovalo výlet alebo exkurziu, napr. chodník korunami stromov a pod. Strava bola bohatá, len nie každý zvykne konzumovať väčšinou mleté mäso, kapustový šalát a ich tradičné "bliny" plnené mäsom a poliate smotanou.

      4. Aké pamiatky, zaujímavosti by si odporučil navštíviť v Litve/ Vilniuse?

       

      • Odporučil by som old town vo Vilniuse a rozhodne hrad Trakai.
      • Určite ísť na chodník korunami stromov, ale odporúčam ísť v dobrom počasí. Veľmi zaujímavý bol aj hrad Trakai na ostrove. Taktiež veľmi zábavné bolo múzeum ilúzií v centre mesta Vilnius.
      • Určite by som odporučil aquapark vo Vilniuse.
      • Kostoly: rímsko- katolícke, gréckokatolícke, pravoslávne, múzea, televízna veža, vyhliadková veža, pečenie chleba, prevrátený dom, reštaurácie, škola, dielne, firma, ktorá sa zaoberá výrobou drevených domov a prístreškov.
      • Samozrejme náš pobyt nebol len o práci. Krajina ponúka k návšteve mnoho historických pamiatok. Mali sme možnosť vidieť veľa krásnych zákutí v Litve. Navštívili sme významné pamiatky nielen v okolí Vilniusu ale i ďaleké mestá ako Rokiškis, kde sme navštívili rezidenciu Santa Clausa, čo bolo veľmi zábavné.
      • Regionálny park Anykščiai nás ohúril krásnou krajinou a mali sme možnosť navštíviť  komplex chodníkov koruny stromov. Stihli sme i návštevu dediny, kde sme si upiekli vlastný chlieb a mali sme spoločnú tradičnú ochutnávku jedál. Ďalším zaujímavým bolo mesto Trakai, na polostrove medzi jazerami. Posledný deň sme navštívili televíznu vežu v hlavnom meste, mali možnosť vidieť jeho rozľahlosť a architektonickú rôznorodosť, čo bol krásny záver nášho pobytu.
      • Určite by som odporúčala všetky pamiatky, ktoré sme sami navštívili.
      • Z množstva výletov sa nám najviac páčil Rokiškis - rezidencia Santa Clausa, ďalej typická dedinka, kde sme si sami upiekli jednoduchý chlieb a ochutnali potraviny niekdajších dedinčanov. Veľmi sa nám páčil výlet na Trakai, ktorý nám tiež znepríjemňovalo sychravé počasie. Spolu s kolegynkami sme navštívili TV vežu a vyviezli sa na 19. poschodie, odkiaľ sme mali možnosť vidieť nádhernú panorámu celého Vilniusu. Nedá sa zabudnúť ani na príjemne strávený čas v aquaparku a mnohé iné exkurzie v múzeách, ktoré sme absolvovali.

      5. Aká ste boli partia na stáži?

       

      • Myslím si, že sme tam boli super skupinka či žiaci či učitelia. Počas pobytu sme zažil kopec zábavy. 
      • Partia mi veľmi sadla, stále sme sa bavili a keď bolo treba, vedeli sme si aj pomôcť.
      • Partia sme boli veľmi dobrá.
      • Super lepšiu som si nemohol ani predstaviť. Boli sme zábavní, nápomocní a keď bolo treba aj vážni.
      • Super !!! Super!!! Super!!!
      • Stáž  s kolegyňami bol pre mňa osviežujúcim zážitkom, lebo to bolo prvý krát, kde nás bolo na služobnej ceste viac pedagógov. Pri množstve spolu stráveného času nás rozptyľoval, smiech a užívanie si veľkomesta, výletov, prírody, kde  sme si po večeroch zahrali i spoločenské hry – Človeče, Žolíka...  Boli sme tam partia, ktorá si rozumela a tešíme sa na ďalšie tímové podujatia!
      • Partia na stáži bola skvelá. Žiaci priateľskí, slušní a spoľahliví – úžasní.
      • Prvý týždeň na stáži nás bolo 10 - 6 chlapcov a 4 ženy. Stretli sme sa veľmi dobrá partia, hlavne veselá, vôbec sme sa nenudili a aj počas večerov sme strávili čas spolu v spoločenskej miestnosti. Druhý týždeň ostal už len jeden pedag. dozor so žiakmi, no aj napriek tomu sme sa neizolovali navzájom, ale spoločne trávili večer, hrali sme karty, človeče, alebo sa len tak rozprávali. Je potrebné povedať, že žiaci sa zúčastňujú stáže za odmenu, a práve títo chlapci ju absolvovali zaslúžene. Domáci učitelia ich väčšinou chválili, pretože boli nekonfliktní, priateľskí, slušní, veselí.

      6. Čo by si odporúčal pre Slovensko, aby si vzalo príklad z Litvy- a naopak.

       

      • Lacnejší benzín :D
      • Ťažko povedať keď sme boli iba v hlavnom meste, ale chcelo by to  Litvu trochu oživiť. 
      • Je ťažké to takto porovnať, keďže sme boli väčšinou len hlavnom meste. No podľa toho čo som videl, troška Litvu oživiť, hlavne v mestách, vyzeralo to tam mierne depresívne. Slovensko má svoje chyby, ale myslím, že od Litvy si príklad brať nemusí.
      • Poriadok, predaj alkoholu v sobotu a nedeľu do 15,00 hod. Nezamestnanosť je nižšia ako u nás. Odporúčala by som pre Litvu nižšie daňové zaťaženia.
      • Mali by sme si vziať príklad z pracovníkov, ochoty ľudí  a služieb.
      • Jedným z nedostatkov a pre nás poučením by mohlo byť plánovanie a organizácia výletov, kde sa naplánuje dostatočne dlhý čas a vyberú zaujímavé destinácie.
      • Pre Slovensko by som odporúčala tak zanietených lektorov histórie ako v Litve.
      • Ťažko nájsť konkrétny príklad, odporúčanie pre Slovensko po 2 týždňoch pobytu.

      7. Prečo si sa rozhodol/a  ísť na stáž?

       

      • Chcel som niečo zaujímavé zažiť a naučiť sa niečo nové.
      • Rozhodol som sa, pretože som to bral ako príležitosť ísť do krajiny, kde by som za iných okolností možno nikdy nešiel, taktiež získať nejaké nové zručnosti a informácie 
      • Rozhodol som sa preto ísť, lebo som chcel vidieť novu krajinu, naučiť sa niečo nové a neviem, či budem mat už takú príležitosť ísť niekde.
      • Pretože som mal možnosť sa zúčastniť. Baví ma cestovať.
      • Chcela som vidieť úroveň obyvateľov Litvy, ich ekonomiku, vzdelávanie žiakov.
      • Nová skúsenosť, poznatok, zážitky, ruština.
      • Pre stáž som sa rozhodla kvôli mojej záľube cestovať a poznávať nové miesta, kultúry a ľudí.
      • Podľa mňa je to úžasná životná skúsenosť, ktorá sa Vám v živote určite niekoľkonásobne vráti. Vidieť to, o čom som len čítala a videla v televízii na vlastné oči bola silná motivácia.  Načerpať  inšpiráciu, spoznať inú krajinu, kultúru a hlavne sa ocitnúť ďaleko od svojich každodenných povinností.
      • Určite, nie všetko sa dá stihnúť zapamätať, ale skúsenosť, ktorú nám to prináša, je prínosom do života človeka, z ktorej čerpá ešte dlhú dobu a nesie si úžasné spomienky na celý život a rozšíri to obzor učiteľa a motivuje sa vzdelávať.

      8. Tvoje THE BEST zo stáže?

       

      • Najlepšie bolo asi to, aká sme tam boli partia.
      • Najlepší bol relax po uchodenom týždni. Boli sme v aquaparku a následne sme sa šli najesť do reštaurácie, bol to veľmi šmačný deň.
      • Relax v aquaparku a mohol som si zahrať futbal s Litovčanmi. 
      • Let lietadlom a aquapark.
      • Pamiatky, ľudskí pedagógovia a spokojní obyvatelia Litvy.
      • Neviem, asi všetko.
      • Jolka a Dedo Mráz v Rezidencii Deda Mráza.
      • Každý deň bol pre mňa v niečom The Best.

      9. Chceš ešte niečo pridať - napísať?

       

      • Ak má niekto problém s jedlom, odporúčam doniesť polievky v sáčku :D
      • Mám záujem o návštevu Litvy ešte raz. Obnovila som si ruský jazyk.
      • Aby to skúsili aj ostatní, nedá sa to popísať slovami, musíte to zažiť. 
      • Odporúčam absolvovať pobyt v zahraničí aj iným učiteľom. Myslím si, že po Erasme sa učiteľ vracia domov ako nový človek, s novými vedomosťami, známosťami, skúsenosťami a hodnotami a hlavne spoznajú kolegov a proces vyučovania i v inej krajine, čo je obohacujúce.
      • skôr asi odporúčanie a výzva pre študentov, nech sa neboja prihlásiť na stáž, lebo je to jedinečná možnosť zažiť niečo nové, spoznať inú krajinu, jej ľudí, prostredie, niektorí môžu letieť lietadlom prvýkrát.....ale dôležité je aj zdokonaľovanie sa v cudzom jazyku.
      • Ďakujem za možnosť zúčastniť skvelej stáže v krásnej krajine.

       

      Na otázky odpovedali: Tomáš, Jakub, Martin, Samo a za učiteľov a THP Monika, Nikola, Helena a Anna.

      Hana Čekovská, koordinátorka Erasmus+

       

     • Čo daruješ niekomu na svoje 18. narodeniny?

      Urob si radosť a daruj krv. Pomôžeš chorým, zraneným alebo pri výrobe liečiv.

      Prečo je fajn darovať krv?

      • Darovať môže byť lepšie ako dostávať.
      • Vieš, že si zdravý. Krvné testy ti to môžu potvrdiť.
      • Telo si vytvorí nové, čerstvé krvné bunky.
      • Organizmus sa naučí reagovať na väčšiu stratu krvi.
      • Zlepšuje sa tlak krvi a stav pokožky, zvyšuje sa imunita.
      • Si vítaný v hematologicko – transfúznej ambulancii. Lekári, sestričky, personál aj ostatní darcovia – všetko sú to zdraví, milí a ochotní ľudia.
      • Samotné darovanie – odber krvi trvá asi 10 – 20 minút, s vyšetrením pred odberom nie viac ako 1,5 hod. A potom máš celý deň voľno.
      • Používa sa jednorazový materiál – ihly, vaky, ampulky. Sestričky ti určite nájdu tu správnu žilu a svoju prácu vedia robiť veľmi dobre.

      Informácie a rady priamo od dlhoročných darcov:

      • Na darovanie sa treba trošku pripraviť – deň pred odberom jesť striedmo, nepiť alkohol, byť odpočinutý a naladiť sa pozitívne. V deň odberu si môžeš  dať ráno čaj a ľahké raňajky, ak to nestihneš doma, dostaneš čaj a rožky v čakárni na odber.
      • Do ordinácie sa oplatí prísť čo najskôr - okolo siedmej hodiny ráno. V nemocnici v Spišskej Novej Vsi je to na 1. poschodí oproti hlavnému schodisku. Odbery sú každý deň okrem stredy.
      • Nahlás sa u sestričky, dostaneš dotazník na vypísanie, nezabudni zdravotnú kartičku a prvodarca aj občiansky preukaz.
      • Najskôr ti odoberú trošku krvi na otestovanie – urobia ti všetky možné testy aj také, ktoré sa nerobia bežne. Krv ti odoberie sestrička bežnou súpravou na odber krvi.
      • Potom máš chvíľku času – dáš si čaj a rožky. Odporúčam veľa piť, v lete stačí aj voda. Riediš krv a potom ide všetko ľahšie.
      • Pred odberom ideš ku pani doktorke na kontrolu. Podľa výsledkov krvi a tvojho tlaku a dotazníka ťa potom pošlú na darovanie krvi alebo domov. Aj to sa stáva. Ale dozvieš sa prečo a čo treba urobiť, aby si na budúce bol úspešný. Aj im je ľúto, keď niečo nie je v poriadku a tentoraz ti to nevyšlo.

      A ako prebieha samotný odber – darovanie krvi?

      Krv daruješ zo žily v lakťovej jamke, môžeš si vybrať, či z pravej alebo ľavej ruky. Sestrička ti pozrie, kde máš lepšiu žilu. Umyješ si vybrané miesto dezinfekčným mydlom a vodou. Na ležadle na odber môžeš sedieť alebo aj ležať. Súprava na odber krvi sa skladá z ihly, hadičiek  a odberového vaku.

      Na začiatku ti sestrička hovorí všetko čo ide robiť a vedie ťa – kam si položiť ruku, ako ju polohovať, rozprúdiť krv. Potom ti pichne ihlu do žily, naozaj to môže byť nepríjemné a bolieť, ale len chvíľočku. Ihla má priemer cca ako samotná žila. Ak to vieš, treba byť uvoľnený, strach sťahuje žily. Sestrička sa ťa bude pýtať, či je všetko v poriadku, či ťa niečo nebolí a hlavne či sa cítiš dobre. Krv sama odteká do vaku, to si môžeš aj pozrieť, leží vedľa teba na váhe. Na jeden odber daruješ 450 g krvi.  Ku koncu odberu ti sestrička povie, že už budete pomaly končiť, uzavrie  hadičku a vyberie ihlu, treba si na miesto vpichu tlačiť, aby ti krv ďalej nevytekala. Na ležadle si trošku ešte posedíš – poležíš, až keď sa na to cítiš, môžeš ísť do čakárne. Tam si dáš kávičku, keksík a stále si pod dohľadom. Nemáš sa kam ponáhľať. Pred odchodom si zober preukaz darcu krvi, zdravotnú kartičku a dostaneš potvrdenie o odbere, stravný poukaz a úprimné poďakovanie.

      Máš to za sebouJ

      Odporúčanie po odbere:

      • Určite si neplánuj na poobedie či cez deň po odbere ťažkú prácu, intenzívny tréning, ponocovanie.
      • Po obede si pospi.
      • Stále ešte viac pi, doplň si  tekutiny, teraz môžeš aj červené víno na krvinky.

      Kto môže darovať krv?

      Krv môže darovať každý duševne a telesne zdravý človek vo veku od 18 do 65 rokov s telesnou hmotnosťou nad 50 kilogramov.

      Kto nemôže darovať krv?

      Krv nemôže darovať ten, kto

      • prekonal infekčnú žltačku,
      • dlhodobo užíva lieky,
      • má choroby metabolické, hematologické, imunologické, alergické, obličkové, pohlavné, choroby tráviacej sústavy, dýchacej sústavy, rôzne infekčné ochorenia a nádorové ochorenia,
      • má rizikové správanie, ako sú narkomani či alkoholici a podobne.

      Krv nesmú darovať ani tehotné ženy, dojčiace matky a ženy počas menštruácie.

       

      Kedy si treba počkať na odber (1 - 6 mesiacov)?

      Darovanie krvi musí odložiť na neskôr ten, kto

      • v poslednom období prekonal akútne ochorenie,
      • má herpes,
      • pricestoval z rizikových krajín,
      • je po očkovaní,
      • je po  zubnom ošetrení,
      • je po operácii s narkózou,
      • si dal urobiť tetovanie, piercing,
      • mal niečo zlomené,
      • mal iné obmedzujúce prípady.

      Darovanie krvi je naozaj jedinečný, veľmi osobný dar, ktorý sa nedá s ničím iným porovnať. Nemožno ho kúpiť, nedá sa vyrobiť vlastnými rukami. Možno ho darovať opakovane bez toho, aby darca utrpel ujmu na zdraví. Prináša darcovi vnútorné uspokojenie, príjemcovi pomoc, možno aj záchranu života.

      Keď už viete skoro všetko, ako to prebieha pri darovaní krvi, tak sa nemáte čoho báť a verím, že sa uvidíme sa na hematologicko – transfúznom oddelení.

      Z vlastných postrehov a zážitkov napísala:

      Hana Čekovská, držiteľka Zlatého Jánskeho plakety za 30 bezplatných odberov krvi

      Čítajte viac:

      https://www.procare.sk/hematologicko-transfuziologicke-oddelenie-sn/sluzby/#usek-transfuziologicky

      https://domov.sme.sk/c/3347251/darovanie-krvi-ma-pozitiva-aj-pre-darcu.html

      https://www.vszp.sk/files/knizka-krvi-darcov_na-web.pdf

     • ISIC EURO 26 - Súťaž

      Fantastická vianočná súťaž je tu! Súťažíme o množstvo cien.

      👉V ponuke sú hra Star Wars Jedi Fallen Order na PS4 alebo na Xbox One, Gogen selfie tyč od Hej.sk, DVD Tajný život maznáčikov 2 alebo podložka na stôl- najpoužívanejšie výrazy v angličtine od ŠEVT a.s.

      👉Čo treba urobiť? Do komentára označ kamoša, ktorý by tiež mohol s nami súťažiť a napíš, o ktorý produkt máš záujem. Môžeš aj zdieľať a lajkovať ;)

      👉Podmienky a prehľad produktov, o ktoré súťažíš nájdeš tu: https://isic.sk/vianocna-sutaz-2-s-preukazom-isic-isic-eur…/

      👉18.12 vyžrebujeme výhercov, ktorým to oznámime na webstránke s podmienkami a tu, na FB fan page (https://www.facebook.com/ISIC-EURO-26-Preukaz-žiaka-strednej-a-základnej-školy-328158473954865).

     • Víťazom 5. ročníka vianočného futbalového turnaja sa stalo družstvo z triedy II.D - Hurajt

      Víťazom 5. ročníku vianočného futbalového turnaja sa stala II.D, družstvo v zložení Barabás Samuel, Hurajt Tomáš, Miženko Rasťo a Rusnák Emanuel.

      Turnaja sa zúčastnilo 13 družstiev od prvákov až po maturantov a aj umelci. Zo skupín postúpili do semifinále  triedy II.B, II.D - obidve družstvá a III.B.

      Vianočný futbalový turnaj prebiehal od 27.11.2019 až do 5.12. 2019. Počas turnaja sa prejavili skúsenosti profesionálnych futbalistov aj nadšenie tých, ktorí sa radi hýbu a s kamarátmi si užívajú futbal. Nechýbalo hecovanie, fandenie aj veľa smiechu.

      V semifinále sa medzi sebou stretli obidve družstvá z II.D a v druhom zápase II.B a III.B. Do finále postúpili podľa predpokladu II.D Hurajt a III.B. Súboj o 3. miesto bol dramatický, v riadnom čase skončil remízou 3 : 3 a došlo až na penaltový rozstrel. Na 3. mieste skončili chlapci z II.D družstvo Bartoš.

      Vo finále sa prejavila herná prevaha chlapcov z II.D okolo Tomáša Hurajta a ich skúsenosti z futbalových klubov a športovej prípravy v škole. Družstvo III.B hralo bez Samuela Hurtuka, ktorý je v Litve na stáži Erasmus +.  Víťazstvo II.D bolo presvedčivé a zápas sa skončil 6 : 3. Najlepší strelec celého turnaja je Samuel Barabás s 21 gólmi.

      Turnaj organizovala trieda III.B. Pokračujeme v tradícii Vianočného futbalového turnaja aj v školskom roku 2020/21. Začnite trénovať :)

      Hana Čekovská

     • Naši študenti ocenení primátorom mesta Spišská Nová Ves pri príležitosti Dňa študentstva

      Vo štvrtok 21.11.2019 sa naši úspešní študenti zúčastnili slávnostného prijatia u primátora mesta Spišská Nová Ves Ing. Pavla Bečarika pri príležitosti Dňa študentstva. Slávnosť prebiehala v obradnej sieni mestskej radnice. Ocenení študenti obdržali ďakovný list.

      Ocenení boli Ján Geletka a Matej Ševčík z III. B, ktorí zvíťazili v československej Súťažnej prehliadke stavebných remesiel SUSO v septembri 2019 v Prahe. Ďakovný list si prevzali aj dievčatá. Petra Hrobárová z III. A za víťaznú fotografiu "Chyť si ma" v súťaži pri príležitosti Svetového dňa vody a Laura Suchá z III. A za 2. miesto v celoslovenskej súťaži Klasici v komikse.  Vytvorila výtvarno – literárnu podobu s využitím fotografie na príbeh Tri gaštanové kone od Margity Figuli.    

      Oceneným ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa ďalších úspechov.

     • Systém duálneho vzdelávania očami majstra

      Systém duálneho vzdelávania očami majstra. [online]. 2019. Drevovýroba Kočiš.

      Dostupné na internete: <https://www.drevovyrobakocis.sk/system-dualneho-vzdelavania-ocami-majstra/>

      ​​​​​​​

      Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie.

      Z hľadiska generačného veku našich zamestnancov nesmieme zabúdať ani na poctivú prípravu vlny mladých a neskúsených žiakov stredných odborných škôl. Žiakom jednoducho chýba prax a nestačí len bifľovanie v lavici. Duálne vzdelávanie musí byť základom dobre fungujúceho školstva a pracoviská by mali byť podporované zo zdrojov EÚ. Mnoho dôležitých stavebných a iných profesií upadá. Je potrebné udržať tradičné remeslá, ktoré od nepamäti živili obyvateľov Slovenska.

      Preto pripravujeme program systému duálneho vzdelávania aj v spolupráci so strednou odbornou školou drevárskou, Filinského 7, Spišská Nová Ves . Týmto žiakom odovzdajú vyše 20 ročné skúsenosti zamestnanci spoločnosti Drevovýroba Kočiš a školitelia tohto vzdelávacieho procesu.

      Naším cieľom je udržať si každého žiaka, ktorý preukáže chuť do práce a učenia sa nových zručnosti a vedomostí.Zabezpečenie vysokej remeselnej úrovne a skúseností zamestnancov tvoria dôležitú dlhodobú stratégiu pre budúcnosť spoločnosti Drevovýroba Kočiš.

      „Základom práce v stolárstve je bezpečnosť a poriadok“.

      Duál očami majstra

      Pán Viktor Vaľko pôsobí v spoločnosti Drevovýroba Kočiš takmer od jej založenia. Jeho bohaté skúsenosti v oddelení kompletizácie a okúvania hotových produktov ho radia medzi špičkových odborníkov pre toto remeslo na Slovensku.  Spomína nato, ako sa zo začiatku pracovalo na starých drevo-obrábacích strojoch, aké nástrahy priniesla doba a čo všetko musel znášať jednak zamestnanec a jednak zamestnávateľ.

      Prinášame vám krátke interview.

      Od akého roku pracujete v spoločnosti Drevovýroba Kočiš?

      Pracujem tu od roku 1997 čiže je to už pomerne dosť dlhá doba. Spočiatku sme tu „improvizovali“. Mali sme staré drevo-obrábacie stroje. Všetci sme robili od začiatku. Myslím tým, že sme si museli každý zvlášť pripraviť na svoju zákazku materiál, kde sa robili rôzne úpravy ako čapovanie, falcovanie, dlabanie a lepenie. Následné sme išli na montáž. Jedinou stálou prácou, ktorú robil jeden človek bol asi len maliar, ktorý nanášal farby a nerobil okrem toho nič iné.

      „Samotnú montáž okien robil ten istý človek, čo pripravoval materiál“.

      Keď porovnáte súčasnosť s minulosťou?

      Pán Vaľko sa pri odpovedi pousmial a odpovedal: To sa nedá už ani porovnať. Všetci sme tu špecialisti na jednu maximálne 2 práce. To znamená, že si dáš viac záležať na robote, viac jej rozumieš a urobíš ju lepšie, ako keď by si mal robiť každý deň 7 pracovných úkonov a ovládať tieto úkony slabo.

      Zavádzame systém duálneho vzdelávania aj u nás na firme. Aké hlavné zručnosti a návyky by mal mať žiak, ak sa chce stáť úspešným  stolárom?

      Myslím si, že návyky by mal mať človek prirodzene v sebe. Ak chcem vykonávať určité remeslo, najprv sa mi musí robota páčiť a musím mať chuť pracovať.  To sú veľmi dôležité faktory. Bez toho dobrého pracovníka nevychováš.

      Čo sa dá podľa Vás vylepšiť ešte v spoločnosti Drevovýroba Kočiš?

      Určite postupom času bude potrebné meniť strojový park, aby sme nezaspali dobu a aby nás doba neprevalcovala. Človek je v tejto práci vyťažený tak na 95 %. Viac kvantity už tento človek bez moderných technológií neurobí, pretože sa prepracuje a to má vplyv aj na zdravie.  Určite je potrebná pravidelná modernizácia technologického vybavenia. V súčasnosti máme asi najmodernejšie stroje na výrobu okien na Slovensku.

      Kedy ste počas Vášho 22 ročného pôsobenia v spoločnosti Drevovýroba Kočiš pocítili neistotu ?

      Každý tomu hovorí celosvetová kríza. Boli to roky 2007 až takmer 2010. Bolo menej práce, preto sa troška aj zhoršili vzťahy, pretože keď niečo nejde, každý je v napätí a nevie, čo sa bude diať na ďalší deň.

      Prekonali sme to a myslím, čo je veľmi dôležité v malej firme, sú vzťahy. Je to veľmi dôležité.

      Tak to poviem: Keď je spokojný zamestnávateľ, bude spokojný aj zamestnanec. A keď je spokojný zamestnanec, bude spokojný aj zamestnávateľ.

      To je vzájomná symbióza. Takto to môže jedine fungovať.

      Ako vnímate súčasný stav v spoločnosti Drevovýroba Kočiš po mnohých rokoch  Vašej práce?

      Posledných 8 rokov mi to pripadá ako rodinná firma. Tu sú tak výborné vzťahy medzi zamestnancom a zamestnávateľom, že to nie je tak všade v malých a stredných podnikoch. Nato, že tu robí 30 ľudí a mať s každým jedným takýto vzťah… to je na nezaplatenie.

      Tak na okraj poviem: Moja manželka robí ako upratovačka v nemocnici. Ráno keď vstane, jej sa nechce ísť do roboty. Prečo? Lebo ju tá robota nebaví. Inú robotu nemá.  Kiež to ja, keď idem spať, tak  sa teším na rannú robotu. Nemám žiaden problém vstať z postele a ísť do roboty.  Je to len kvôli tomu, že robota, ktorú robím sa mi páči. Dokopy ju robím už viac než 30 rokov.

      Čo je takou hlavnou výhodou Vašej práce?

      Jeden z faktorov prečo sa mi moja robota páči je, že robíme stále na atypických produktoch. Myslím tým, že sú to rôzne typy okien a dverí, a preto sa mi tá robota nezunuje. Stále príde niečo nové, zaujímavé. Nerobím ako za pásom, že cez deň mi prejde ten istý kus niekoľko tisíckrát.  Stále je iná zákazka, príde čo ja viem drevo-hliník, následne prídu drevené euro okná IV 78, IV 88, balkónové dvere, malé okná, veľké okná rôznych farebných prevedení a pod. To je u mňa robota.

      „Nie je to pásová robota, to človeka baví“.

      Na záver, čo by ste odporučili žiakom stredných škôl, ktorí majú záujem sa zúčastniť systému duálneho vzdelávania?

      Mladí majú vynikajúcu príležitosť už počas školy sa naučiť veci, ktoré sa v lavici určite nenaučia. Otvorí im to nové obzory a dokážu pochopiť zmysel práce a aj hodnotu peňazí.

      Firma určite musí prijímať takých žiakov, ktorí majú chuť sa učiť a poctivo pracovať. Z nich verím, že sa vyselektujú tí najšikovnejší žiaci, ktorí po ukončení školy budú mať záujem u nás zostať pracovať aj naďalej.

      „Musia hlavne chcieť, musí ich robota baviť a musia chcieť túto robotu robiť“.

      Žiak, aby bol na úrovni zamestnanca, ktorý tu robí len trebárs 5 rokov, musí minimálne 1,5 roka až 2 roky pracovať s niekým, kto tomu už rozumie, aby sa všetky tieto poznatky a zručnosti naňho nalepili.

      yslíte si, že systém duálneho vzdelávania je v spoločnosti Drevovýroba Kočiš potrebný?

      Myslím si, že sa v tomto vzdelávacom procese určite neuchytia všetci, lebo pracovať rukami a používať hlavu sa dnes mladým už nechce.

      Jednak som si vedomý, že všetci starneme a vekový priemer stúpa. Preto potrebujeme novú mladú krv. Sú tu ľudia, ktorí tu pracujú 10, 15, 20 a viac rokov.  Keď jednoducho nebudeme prijímať mladých šikovných a ambicióznych ľudí, celá firma naraz zostarne. To nesmieme dopustiť.

      Pevne ale verím, že sa medzi týmito žiakmi nájde hŕstka tých, ktorých bude táto práca baviť, ako to baví mňa. Predpoklady tohto žiaka sa určite ukážu už počas prvých mesiacov po nástupe do systému.  V tejto praxi si myslím, že hneď v úvode zistíme, či žiak za niečo stojí alebo ho do tohto remesla a školy nahnala len jeho mama.

      „Poctivá práca týchto mladých ľudí vyšľachtí a my im poskytujeme tuto príležitosť“.

     • Fotografi na stáži Erasmus + v Poľsku

      Dva týždne plné slnečných teplých dní boli ideálne pre stáž v programe Erasmus + , ktorej sa zúčastnili študenti odboru Fotografický dizajn v poľskom Janówe - Lubelskom.

      Lenka, Petra, Dávid a Jakub z III.A s pánom učiteľom Tomášom Ceterom zažili netradičné formy vzdelávania  a k tomu aj plno zážitkov. Fotili v profesionálnom fotoateliéri a skúšali rôzne štylizácie. Fotenie starou technikou so starými fotoaparátmi bolo retro, také obľúbené v dnešnej dobe.

      Príroda a  farebná jeseň bola inšpiráciou pri  fotení v exteriéri a preto vznikli veľmi pekné fotky.

      Stáže Erasmus+ sú aj o spoznávaní mladých ľudí v Európe. Naši sa stretli so študentami strednej školy v Stalowej Woli a študentami gymnázia v Janówe - Lubelskom. Spolupracovali na spoločnom projekte pri fotografovaní ale užili  si aj spoločne strávené  voľné chvíle.

      Súčasťou nabitého programu boli návštevy okolitých miest a návštevy profesionálnych ateliérov a fotografov, kde dostali nezaplatiteľné rady. Veľký výlet do Waršavy bol zameraný na návštevu fotovýstav a aspoň bleskové nakuknutie do veľkého moderného mesta.

      Nafotený materiál si každý z účastníkov spracoval do portfólia a najzaujímavejšie fotografie si pripravili pre výstavu, ktorá bola inštalovaná v Múzeu Fotografie v Janówe - Lubeľskom.

      Vo voľnom čase si mládež mohla požičať bicykle a objavovali okolie Janówa, lesy, jazerá, mestečko.

      Niektoré fotografie budeme vystavovať aj v našej škole a v meste.

      Hana Čekovská, koordinátorka projektu Erasmus+

     • „STEELPARK - Park vedy a zábavy 2019“

      Dňa 25. októbra 2019 sa nám v rámci  „Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2019“ podarilo zorganizovať cestu za popularizáciou vedy a techniky do kreatívnej fabriky STEEL PARK v Košiciach. Prostredníctvom neformálneho vzdelávania sa nám spolu s lektormi z tejto vzdelávacej inštitúcie podarilo zaujať nadšených amaveťákov. Organizátorom tohto podujatia bol Amavet klub Domino č. 945 pri SOŠ drevárska v Sp. Novej Vsi, ktorý podporuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

      Cieľom podujatia bolo spoznať park vedy a zábavy, priniesť všetkým účastníkom malý i veľký zážitok zo spoznávania fyzikálnych zákonitosti. Na podujatí sme si mohli prakticky overiť vedomosti pri skúmaní vedeckých hypotéz, technických a prírodných zákonitostí. Mali sme možnosť vidieť aj jednotlivé fyzikálne zákony v reálnom čase, čím sa pre nás veda stávala netradičnou a obohacujúcou. V expozícii Steelparku sme sa mali možnosť zoznámiť s vyše 50 exponátmi z oblasti optiky, biometrie, geológie, fyziky, chémie, strojárstva a ďalších.

     • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - 5.12.2019

      Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves

      usporiada dňa

      5. decembra 2019 (štvrtok) od 8,00 – 14,00 hod.

      pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl,  rodičov a výchovných poradcov

       

      D E Ň    O T V O R E N Ý C H    D V E R Í

       

           V priebehu tohto dňa sa uchádzači o štúdium budú môcť oboznámiť s ponukou študijných  a učebných odborov a s požiadavkami, ktoré musia splniť pre prijatie v rámci prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021.  Bližšie informácie uvedené na www.sosdsnv.sk, resp. tel.č. 053/4424246, mobil 0902904810.

     • Ponuka študijných a učebných odborov v školskom roku 2020/2021

      Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves

      (víťaz medzinárodnej súťaže odbornej zručnosti SUSO – PRAHA 2019)

      ponúka v školskom roku 2020/2021 nasledujúce študijné, resp. učebné odbory:

       

      ŠTUDIJNÉ ODBORY:

      Interiérový dizajn, študijný odbor 3348 M tvorba nábytku a interiéru - talentová skúška  (maturitné vysvedčenie)
      Odborné zameranie:             
      - dizajn nábytku a prvkov bytového, verejného a mestského interiéru
      - počítačová 2D a 3D vizualizácia, dizajn produktovej fotografie

      2682 K MECHANIK POČÍTAČOVÝCH SIETÍ

      Odborné zameranie: stavba a konfigurácia PC sietí, programovanie a tvorba www stránok (duálne vzdelávanie, maturitné vysvedčenie, výučný list)

      3336 M 02 DREVÁRSTVO A NÁBYTKÁRSTVO - NÁBYTKÁRSTVO (s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy - zameranie na futbal, hokej a iné športy)

      Odborné zameranie:  technik v nábytkárskej výrobe, navrhovanie, konštrukcia a výroba nábytku (maturitné vysvedčenie)

      3336 M 04 DREVÁRSTVO A NÁBYTKÁRSTVO – MANAŽMENT V DREVÁRSTVE

      Odborné zameranie:  marketing a manažment v oblasti drevárskych a nábytkárskych výrobných činností, ekonomika a riadenie obchodu (maturitné vysvedčenie)

      3341 K OPERÁTOR DREVÁRSKEJ A NÁBYTKÁRSKEJ TECHNIKY
      Odborné zameranie: riadenie a organizácia výrobných činností a činností súvisiacich s konštrukčnou a technologickou prípravou výroby, s odbytom tovarov a služieb, obstarávaním, nákupom a predajom, skladovým hospodárstvom a so zabezpečením hospodárskeho chodu výroby, programovanie CNC strojov (duálne vzdelávanie, maturitné vysvedčenie, výučný list)

      3345 K TECHNIK DREVÁRSKYCH CNC ZARIADENÍNÁBYTKÁRSKA VÝROBA

      Odborné zameranie: automatizácia a robotizácia vo výrobe, programovanie a obsluha CNC zariadení (duálne vzdelávanie, maturitné vysvedčenie, výučný list)

      3349 K TECHNIK DREVOSTAVIEB

      Odborné zameranie: konštrukcia, projektovanie a výroba moderných nízkoenergetických drevostavieb (duálne vzdelávanie, maturitné vysvedčenie, výučný list)

       

      UČEBNÉ ODBORY

      3355 H STOLÁR (duálne vzdelávanie, 3-ročné štúdium, výučný list)

      3370 H ČALÚNNIK (duálne vzdelávanie, 3-ročné štúdium, výučný list)

       

      • Na študijný odbor 3348 M tvorba nábytku a interiéru, kde sa vyžaduje talentová skúška  je potrebné podať prihlášku riaditeľovi ZŠ v termíne do 20. 2. 2020, na ostatné študijné a učebné odbory v termíne do 10. 4. 2020.
      • Duálne vzdelávanie poskytuje prax u zamestnávateľa, teóriu v škole, možnosť zárobku už počas štúdia, a následné zamestnanie vo firme.
      • Bližšie informácie uvedené na www.sosdsnv.sk, resp. tel.č. 053/4424246, mobil 0902904810

       

     • Tretiaci umeleckých odborov na stáži Erasmus+ v Bystřici pod Hostýnem

      Do  Bystřice pod Hostýnem sme dorazili v nedeľu 8.9.2019 neskoro večer a každý bol unavený z cesty, ale aj tak sme sa celou cestou smiali, zabávali a čas sme si krátili hraním kariet. Hneď ako sme prišli na internát,  pomerne rýchlo sme sa udomácnili. Nedočkavo sme očakávali nový deň.

      Každé ráno sme chodili na vyučovanie do školských dielni Střední školy nábytkářské a obchodní. Každý pracoval na svojom vlastnom návrhu a postupne svoju rezbu zrealizoval. Všetci sme stihli dokončiť viacero výrobkov – misky, reliéfy, masky.

      Prvý týždeň sme zažili  kopec zážitkov, spoznali sme nové miesta a videli mnoho krás. Ako správni drevári sme sa boli pozrieť v múzeu a showroome s ohýbaným nábytkom firmy TON a.s. a tak tiež sme boli na exkurzii v závode, kde  sa ohýbané stoličky vyrábajú.

      Vo voľnom čase sme si boli zahrať minigolf, stolný futbal, biliard a navštívili sme aj mieste kino. V neďalekom meste Kroměříž sme videli kvetinovú záhradu a zámok s prekrásnym nábytkom a rovnako čarovným výhľadom.

      Druhý týždeň bol venovaný Rezbárskemu sympóziu, kde sme pracovali vonku na čerstvom vzduchu s ostatnými žiakmi nábytkárskej školy aj inými rezbármi. Práca s dlátami  nás neskutočne bavila, pozitívne sa to odrazilo aj na našich výsledných prácach. Spolužiak Peter si vyskúšal i prácu s motorovou pílou a čas nám pri práci veľmi rýchlo zbehol. Spoznali sme lepšie našich českých rovesníkov, s ktorými sa nám nechcelo rozlúčiť. Zhotovené práce sme si po vernisáži priniesli  domov.

       Boli to dva krásne týždne, kde sme využili čas najlepšie, ako sa využiť dal. Všetci vrátane našej triednej pani učiteľky Mgr. Nikoly Podolinskej, ktorá nás sprevádzala,  sme sa veľa naučili, zdokonalili sa a skvelo bavili, či už v škole  alebo vo voľnom čase. Objavili sme nové  krásne miesta aj ich históriu a spoznali sme množstvo úžasných ľudí. Vďaka projektu sme si odniesli zážitky na celý život.

     • Úspech v celoslovenskej súťaži Klasici v komikse

      Žiačka III.A triedy odboru fotografický dizajn  Laura Suchá sa zapojila do súťaže Klasici v komikse. Ide o celoštátnu súťaž tvorivosti detí a mládeže. Jej cieľom je rozvíjať vzťah mladých ľudí k slovenskému kultúrnemu dedičstvu a k umeleckým hodnotám.

      Aby sa žiaci a mladí ľudia aktívne oboznámili so životom a tvorbou slovenských autorov, aby svoje poznatky, pocity a túžby pretransformovali do im zrozumiteľnej reči a spracovali do výtvarno-literárnej podoby – konkrétne  do podoby komiksu. Tento rok bol venovaný  významnej slovenskej ženskej autorke Margite Figuli.  Spolu s pani učiteľkou Hurajovou, ktorá  pomohla s teoretickou prípravou žiakov a s výberom citácií  z diel Margity Figuli sme vhodne zvolili  texty a obraz sme si prispôsobili.  Laura si vybrala kategóriu – práce zhotovené na PC. So spolužiakmi nafotila fotopríbeh k literárnemu dielu Tri gaštanové kone a následne ho spracovala do formy komiksu. Úspešne reprezentovala školu a obsadila krásne 2. miesto. Víťazke srdečne blahoželáme.

     • Víťazstvo v 23. ročníku SUSO obhájili mladí "stolári" zo Spišskej Novej Vsi

      Vítězství v 23. ročníku SUSO obhájili mladí „stolári“ ze Spišské Nové Vsi. [online]. 2019. Drevársky magazín.

      Dostupné na internete: <http://www.drevmag.com/cs/?option=com_content&view=article&id=6434&catid=135>

       

      Na výstavišti PVA EXPO v Praze Letňanech proběhl v pátek 20. září závěrečný den finálového kola 23. ročníku „mezinárodní“ soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO. Česko-slovenské finálové klání, které se konalo v rámci doprovodného programu stavebního veletrhu For Arch 2019, vyneslo na stupně vítězů šestici nejlepších truhlářských adeptů z České a Slovenské republiky. Slovenští „stolári“ navíc již podruhé za sebou obsadili i post nejvyšší.

      Finálové kolo absolvovalo 20 žáků učebního oboru truhlář (stolár) z osmi českých středních odborných škol a dvou slovenských (SOŠ drevárska Spišská Nová Ves a SOŠ obchodu a služieb Trnava), jejichž nominaci během roku určila postupová kola v Praze, Olomouci, Hradci Králové, Nitře a Českých Budějovicích.

      Finále jako obvykle probíhalo v průběhu prvních čtyř dnů veletrhu (17. – 20. 9.) a pro zhotovení soutěžního výrobku měli soutěžící k dispozici kromě ručního nářadí také mobilní kotoučovou pilu se spodním tahem a stojanovou vrtačku od partnerů soutěže společností Mafell AG a DeWalt.

      Pro praktickou část pořadatelé zvolili 600 mm vysokou dětskou židličku s třídílným sedákem čtvercového půdorysu 300x300 mm, zhotovenou ze smrkového dřeva, která u soutěžících mimo jiné prověřila zvládnutí dvou truhlářských spojů – čep a dlab, kolíkový spoj.

      Slavnostní ceremoniál vyhlášení výsledků, jemuž předcházela autogramiáda režiséra a herce Jakuba Koháka, proběhl za účasti náměstka ministra průmyslu Ing. Eduarda Muřického, členky představenstva a generální ředitelky AMSP ČR Evy Svobodové, MBA, ředitele odboru pro mládež MŠMT ČR Mgr. Michala Urbana, člena představenstva HK ČR Pavla Žatečky, prezidenta AČN Ing. Martina Čudky, obchodního a marketingového ředitele společnosti ABF Martina Františka Přívětivého, ředitele veletrhu For Arch Matěje Chvojky a dalších významných hostů. Ti pak mimo jiné také osobně poblahopřáli novým „mezinárodním mistrům“ mezi žáky oboru truhlář (stolár), jimiž se stali již podruhé za sebou reprezentanti SOŠ drevárskej Spišská Nová Ves Matěj Ševčík a Ján Geletka, kteří získali celkem 450 bodů. Druhou příčku, s odstupem 6 bodů za vítězným družstvem, obsadili Richard Páca a Ondřej Porubek ze SŠ řemeslné Jaroměř. O 3 body za nimi (s celkovým ziskem 441 bodů) se na třetí pozici umístili Jan Macháček a Milan Vondra ze SOU Hluboš. Tato šestice úspěšných finalistů si domů odvezla mimo diplomu a hodnotných praktických cen od partnerů soutěže (např. hoblice Ramia, oscilační multi nástroj a elektrické ruční nářadí od společností Mafell a DeWalt, finanční odměna 5500, 3500 a 1100 Kč od pořádající ABF a další) také poukaz na dvouleté předplatné časopisu Dřevařský magazín.

      Za nejlepší mezi zúčastněnými školami tak byla znovu po roce vyhlášena a titul Hvězda finále 23. ročníku získala SOŠ drevárska Spišská Nová Ves. Učitel odborného výcviku z této školy Viliam Púček, který stejně jako loni žáky na soutěž připravoval, získal kromě toho již druhé čestné uznání Asociace českých nábytkářů za pedagogický přínos při vzdělávání mladých truhlářských nadějí v rámci Soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO. Pořádající společností ABF byl pak Viliam Púček ještě oceněn titulem Pedagog ročníku 2019.

      Soutěžní výrobky byly při slavnostním ceremoniálu věnovány dětskému domovu v Klánovicích.

      Podrobnou reportáž z finálového kola 23. ročníku soutěžní přehlídky SUSO přineseme v připravovaném vydání DM 10/2019.

       

     • Štipendiá v školskom roku 2019/2020

      Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium.

       

      Výška štipendia

      závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2019/2020 je:

      a)  47,98 € - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima,

      b) 33,59 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky životného minima,

      c) 23,99 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane vo výške 25 % výšky životného minima.

       

      Štipendium možno poskytnúť žiakovi, ktorý je žiakom denného štúdia strednej školy, odborného učilišťa alebo praktickej školy, ak sa spoločne posudzuje s osobami,

      a) ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi (prílohou k žiadosti o štipendium je aktuálny doklad z úradu práce sociálnych vecí a rodiny),

      b) u ktorých jedna dvanástina príjmu za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku,

      v ktorom sa žiada o štipendium, je najviac vo výške životného minima. Sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:

      210,20 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

      146,64 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,

      95,96 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

       

      K žiadosti o poskytnutie štipendia je potrebné priložiť:

      a/ aktuálny doklad z ÚPSVaR o poberaní dávok pomoci v hmotnej núdzi

             a l e b o

      b/ doklady o všetkých príjmoch za kalendárny rok 2018

      - potvrdenie od zamestnávateľa, na ktorom bude uvedený čistý príjem za rok 2018 a daňový bonus vyplatený v roku 2018

      - dávky sociálneho poistenia (dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské, materské, ošetrovné a pod.),

      - prídavok na dieťa

      - zaopatrovací príspevok, rodičovský príspevok, výživné, náhradné výživné, dávky pestúnskej starostlivosti a iné. Za doklady priložené k žiadosti o štipendium sa považujú originály alebo riaditeľom školy overené kópie. Čestné prehlásenie (napr. o dobrovoľnej nezamestnanosti, o neplatení výživného a pod.) nie je doklad k žiadosti o poskytnutie štipendia.

      c/ potvrdenie – výpis z Daňového úradu

      d/ výročné vysvedčenie

       

      Doklady predložiť na sekretariát riaditeľa školy  v termíne do 25. septembra 2019.

      Tlačivá „Žiadosť o poskytnutie štipendia“ a bližšie informácie poskytneme na sekretariáte riaditeľa školy, resp. na tel. č. 053/4424246.

     • Majstri a učitelia SOŠ drevárskej zo Spišskej Novej Vsi na odbornej stáži Erasmus + v ČR

      Na konci uplynulého školského roku sa všetci tešili na prázdniny, ale naši učitelia a majstri sa pripravovali na ďalší. Najskôr sa S. Šveda a A. Dulík učili používať software na overovanie statiky drevených konštrukcií a technické energetické výpočty drevostavieb v spolupráci so SPŠ a VOŠ Volyně v Južných Čechách. Oba dva počítačové programy sa využívajú hlavne v praxi, ale pre študentov sú príležitosťou pripraviť sa na najvyššej úrovni pre svoje budúce povolanie.

      Prvý prázdninový týždeň sa veľká skupina majstrov aj učiteľov zúčastnila stáže v SUPŠ hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Královom, kde sa zapojili do prázdninových kurzov. Zástupca V. Záborský využil svoje rezbárske skúsenosti a zdokonalil sa vo figurálnej rezbe, zopakoval si figurálnu kresbu a potom od drobnej rezby hlavy sa pustil do ženskej figúry. Majstri a učitelia sa učili základy rezbárčiny a vyrezávali drevenú misu a stojan s reliéfom s rastlinným motívom. Naučili sa používať správne typy dlát, nabrúsiť si ich, uberať materiál, tvarovať reliéf, dobrúsiť a nakoniec svoje výtvory dokončili peknou farebnou úpravou morením a voskovaním. Aj keď sú majstri naučení pracovať s drevom, používať ručné náradie, toto bolo niečo iné. Chcelo to viac trpezlivosti, času a jemnej motoriky. Všetkým sa výrobky podarili a naučené nové zručnosti sa určite budú využívať. Počas práce ostával čas aj na debaty s domácimi učiteľmi o škole, radostiach a  starostiach so študentami. Porovnávali sme spôsoby vyučovania, ako riešime nábor nových študentov, ako funguje odborné vzdelávanie u nás a v ČR a priviezli sme si kopu dobrých nápadov, ktoré môžeme využiť aj v našej škole.

      Stáže boli organizované a financované vďaka projektu Erasmus +  Odborné vzdelávanie a príprava.

       

      Ing. Hana Čekovská, koordinátorka Erasmus +

       

      Prázdninové výučby spišských majstrov a učiteľov v Hradci Králové. [online]. 2019. Drevársky magazín.

      Dostupné na internete: <http://www.drevmag.com/cs/?option=com_content&view=article&id=6310&catid=135>

       

     • Informácie a platnosti preukazu ISIC v doprave

      1. Preukaz ISIC/EURO26 je členský preukaz, ktorý môže mať len študent denného štúdia. Držitelia preukazu majú nárok na množstvo výhod.

      Platné členstvo je vyjadrené platným preukazom s vizuálnym označením platnosti. Preukaz ISIC/EURO26 potvrdzuje status študenta len ak má platnú známku, alebo vytlačenú aktuálnu platnosť.

      2. Predlženie platnosti čipu (cez SMS) nie je predlženie platnosti Preukazu ISIC/EURO26,  ale len predlženie možnosti používať elektronickú peňaženku u vybraných dopravcov, ktorí majú elektronický systém od spoločnosti Transdata.  (Nie sú to všetci dopravcovia v SR).

      3. Na Slovensku sa pri rôznych dopravcoch môžu študenti stretnúť s vizuálnym aj s čipovým overovaním platnosti preukazu. Spôsob, akým overuje status držiteľa preukazu Váš dopravca, nájdete v jeho tarifných podmienkach. Niektorí kontrolujú platnosť preukazu obidvomi spôsobmi. Preto je potrebné mať predlženú platnosť preukazu vizuálne (známkou), aj elektronicky v čipe (sms).

      4. Pre použitie ISICu v doprave v zahraničí (napr. 75% zľava na vlaky a medzimestské autobusové spojenia v Čechách), je potrebné mať vizuálne platný preukaz (s známkou) keďže v zahraničí kontrolujú len vizuálnu platnosť. Nie elektronickú.

      Známku ISIC 09/2020,  ktorá potvrdzuje status denného študenta po celom svete v školskom roku 2019/2020, môžete už od 1.6.2019 kúpiť na svojej škole alebo na www.objednaj-preukaz.sk

      Ďalšie informácie o platnosti preukazu ISIC/EURO26: https://isic.sk/blog/ako-aktivovat-preukaz-isic-euro/Blog o revalidácii

     • Študenti na stáži Erasmus + v Bulharsku

      Posledná stáž našich študentov bola v bulharskej Sofii. Do Sofie odlietala skupina 6 študentov v pondelok 22.4. na Veľkú noc z Bratislavy. V Sofii nám stáž zabezpečovala agentúra AtlasNova Ltd. a jej pracovníčka Stanka Kostadinová. Chlapci pracovali 3 týždne vo firme Buldecor Ltd. Firma sa zameriava na výrobu nábytku a kovo -  výrobu pre zahraničných odberateľov. Všetky dielne a prevádzky boli vybavené najmodernejšou prevažne nemeckou technikou. Všade sa využívali CNC stroje, automatizované linky na strojové opracovanie a olepovanie, povrchovú úpravu, stroje na laserové obrábanie kovov. Naši študenti pracovali na pracovisku montáže, povrchovej úpravy, niekedy v čalúnnickej dielni, na balení a pri dokončovaní dielcov. Firma sa nachádzala v priemyselnom parku na okraji Sofie a tak do práce cestovali každý deň metrom a autobusom. Vo firme sa spriatelili so svojimi majstrami a Dimitrijom, ktorý ich mal na starosti ako vedúci.

      Chlapci bývali v prenajatom byte v centre Sofie, kde sa mohli stravovať a spolunažívať ako malá komunita. Bulharsko má pestrú kuchyňu a veľa tradičných balkánskych jedál. Vo voľnom čase spoznávali historické pamiatky Sofie, hlavne kostoly, parky, ZOO a obchodné centrá a  chodili do fitka. Počas ich pobytu bola v Bulharsku  Veľká noc, ale nejako to nebolo vidieť na uliciach. Iba v pravoslávnych kostoloch bolo viac liturgických obradov. Neskôr Sofiu navštívil pápež a niektorí chalani sa boli pozrieť. V tom čase bolo v uliciach aj viac bezpečnostných zložiek. Počas stáže boli so študentmi naši pedagógovia M. Krullová a P. Mecko.

      Chlapci pred  odchodom na stáž absolvovali online jazykové kurzy z bulharčiny a angličtiny, aby sa zlepšili a pripravili na pobyt. Bulharčina je pre nás zrozumiteľná ale používa azbuku a horšie sa číta. Vo verejnom priestore sa súbežne používa na značenie azbuka aj latinka.

      Bulharsko sme ako stážisti programu Erasmus + navštívili prvý krát. Veľmi pozitívne hodnotíme úroveň firmy Buldecor, kde sme pracovali a organizáciu a zabezpečenie agentúry. Bulhari boli priateľskí a nikdy sa s prácou neponáhľali, ale svoje mali urobené. V Sofii boli vidieť ekonomické rozdiely medzi ľuďmi a celkovo sa nám zdalo, že Bulharsko je ekonomicky slabšie ako Slovensko, ale  snažia sa a rozvíjajú sa.

      Hana Čekovská, koordinátorka Erasmus +

     • Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO má další finalisty

      Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO má další finalisty. [online]. 2019. Drevársky magazín.

      Dostupné na internete: <http://www.drevmag.com/sk/>

       

      Jarní postupová kola soutěže SUSO, která proběhla napříč Českem i na Slovensku, potvrdila, že i když tradiční řemeslo prochází krizí, nové talenty se stále rodí. Největší nezávislá soutěž během března a dubna našla své finalisty v postupových kolech v Hradci Králové, Olomouci a Nitře.

      Březnové postupové kolo v Hradci Králové (22. – 23.3.), které finančně a organizačně podpořil Královéhradecký kraj, se uskutečnilo v Kongresovém centru ALDIS. „Hradec Králové je destinace, kam se SUSO vrací velmi rádo. Velmi slušná účast škol, výborná návštěvnost, příjemné prostory,“ řekl manažer soutěže David Surmaj. O postup do finále se utkalo šest družstev oboru truhlář. Nejšikovnějšími z nich se stali Karel Daneš a David Pelikovský ze Střední školy Kateřinky – Liberec, druhé místo získali Daniel Jirák a Josef Vele z ISŠ Semily. Bronz skončil u dvojice Michal Rak a Michal Mrázek z SŠUAŘ z Prahy. Soutěžní výrobky truhlářů – koše na deštníky, byly darovány nadaci Veroniky Kašákové.

      V olomouckém postupovém kole (29. – 30.3.) se na výstavišti utkalo o postup do finále celkem sedm truhlářských družstev. Účast, ale i zručnost budoucích řemeslníků potěšila organizátory i partnery. „SUSO se po letech vrátilo do Olomouce na výstavu Stavotech. Návrat to byl úspěšný. Příjemná výstava, dobrá návštěvnost, zkrátka skvělá prezentace řemesla na Moravě,“ řekl manažer soutěže David Surmaj. Truhlářskému oboru vévodila dvojice Petr Jahoda a Ondřej Klíger ze SOŠG Staré Město, druhé místo si svou zručností vybojovali Petr Drozd a Jan Fuciman ze SŠ řemesel Frýdek – Místek a třetí skončili Vojtěch Kubját s Pavlem Hartlem z Masarykovy SŠ Letovice. Jako nejtalentovanější budoucí zedníci se v Olomouci ukázali Josef Čech a David Lamáček ze SOU Kyjov, v těsném závěsu s jednobodovým rozdílem obsadili druhé místo Michal Horák a Michal zelený z Masarykovy SŠ Letovice. Na třetím místě skončili jejich spolužáci Roman Dostál a Roman Dobeš. Postupové kolo podpořil finančně i organizačně Olomoucký kraj.

      Šestý ročník SKILLS SLOVAKIA & SUSO v rámci 23. ročníku Soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO, který se konal 25. – 26.4. na výstavě Gardenia v areálu Výstaviska Agrokomplex Nitra, představil 6 družstev truhlářů. Organizátory akce Skills Slovakia jsou Štátny inštitút odborného vzdělávania a společnost ABF, a.s., které dlouhodobě usilují o zvýšení zájmu o tradiční řemesla mezi mladými lidmi. Jako nejzručnější truhláři se představili Matej Ševčík a Ján Geletka ze SOŠ drevárska Spišská Nová Ves, druhé místo obsadili Patrik Dritomský a Denis Štrblík ze SOŠ obchodu a služieb Trnava, třetí skončili Patrik Straka a Adam Letko ze SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žilině. Výrobky soutěžících byly darovány na charitativní účely do Liečebného výchovného sanatoria v Nitre.

      Velké finále 23. ročníku SUSO, kam postoupila vždy první dvě družstva z každého regionálního kola, se uskuteční 17. – 20.9. v rámci jubilejního 30. ročníku veletrhu FOR ARCH v PVA EXPO PRAHA.

       

     • CONECO - RACIOENERGIA - PASÍVNE DOMY - DREVOSTAVBY - VODA Bratislava 2019

      Pozrieť novinky, aktuálne trendy a získať prehľad o moderných drevostavbách  - to bol cieľ odbornej exkurzie našich technikov drevostavieb na výstave CONECO v Bratislave v piatok 29.3.2019.

      Veľtrhy CONECO - RACIOENERGIA - PASÍVNE DOMY - DREVOSTAVBY - VODA každoročne prinášajú nové trendy v stavebníctve i v architektúre. Pod jednou strechou sme videli všetko potrebné pre stavbu a rekonštrukciu – od stavebných materiálov, cez okná, dvere, strechy, podlahy, klimatizácie, elektroinštalácie, sauny, bazény, garážové brány až po zariadenie do záhrady. Ponuku dopĺňali nové materiály, ktoré zabezpečujú úsporu energie, inteligentné elektroinštalácie a poradenstvo pre energetiku stavieb. Na tomto ročníku mali drevostavby významné zastúpenie a boli prezentované skoro na 1/3 výstavnej plochy a celý piatok prebiehal aj sprievodný odborný program venovaný drevostavbám a výrobkom z dreva pre stavebníctvo. Špecializovaná sekcia s názvom VODA pre zmenu predstavovala riešenia zamerané na udržateľný rozvoj, protipovodňové opatrenia, či podporu v oblasti vodného hospodárstva. Súčasťou veľtrhu boli výstavy projektov zo súťaže Stavba roka, Drevostavba roka a ukážky prác zo súťaží zručností študentov  z rôznych študijných odborov z oblasti stavebníctva.  

      Malú chvíľku, ktorá nám ostala do večerného odchodu vlaku do Spišskej Novej Vsi sme využili na prehliadku starej Bratislavy a ukázali sme trošku krás aj našim priateľom - študentom z Vilniusu (Litva), ktorí sú u nás na stáži Erasmus +.

     • Exkurzia žiakov umeleckých odborov v Banskej Bystrici

      26. marca 2019 sa vybraní žiaci odborov 82 zúčastnili umelecko-historickej exkurzie v Banskej Bystrici. Doobeda sme navštívili vilu známeho slovenského maliara Dominika Skuteckého, kde sme si vypočuli interaktívnu prednášku o pohnutých osudoch členov jeho rodiny. Keďže Dominik Skutecký mal židovský pôvod, dozvedeli sme sa veľa zaujímavých, no aj smutných informácií o holokauste slovenských Židov. Dozvedeli sme sa okrem iného aj fakt, že známy slovenský dramatik Peter Karvaš bol priamym potomkom Skuteckého. Súčasťou prednášky bola audiovizuálna prezentácia dobových dokumentov.

      Potom sme si prezreli expozíciu Skuteckého diel, medzi inými aj najznámejší obraz autora – Zeleninový trh v Banskej Bystrici, ktorý bol pár dní pred  exkurziou nanovo inštalovaný po reštaurovaní aj samotnú vilu, ktorú si maliar sám navrhol a v ktorej žil on i niektoré z jeho detí.

      Neskôr sme sa presunuli do Stredoslovenskej galérie, kde sme si prezreli netradičnú expozíciu a zároveň sme absolvovali tvorivé dielne s lektorkou galérie. Na chvíľu sme sa preniesli do improvizovaného fotoateliéru, kde sme si vyskúšali klasický technický postup vyvolávania fotiek pomocou vývojky, vody a ustaľovača. Najprv sme si vyskúšali cameru obscuru, neskôr fotogram. Žiaci sa na chvíľu preniesli do improvizovanej fotokomory a vyskúšali si experimenty so zachytávaním obrazu priamo na fotografický papier. Vytvorili si tieňové kompozície tak, že na neexponovaný fotopapier poukladali niekoľko rôznych priesvitných predmetov. Po nasvietení papiera – odfotení, si žiaci klasickým spôsobom fotku vyvolali. Domov si priniesli vyvolanú fotografiu, ktorú dostali na pamiatku a množstvo skvelých zážitkov.

      Mgr. N. Podolinská, Mgr. P. Hurajová, Mgr. M. Krullová

     • Úspech vo foto súťaži - Svetový deň vody

      Svetový  deň vody  si už od roku 1992 každoročne pripomíname 22. marca. Nedostatok vody a zlé hospodárenie s ňou sa viac ako kedykoľvek predtým stáva vážnou hrozbou pre trvalo udržateľný rozvoj a ochranu životného prostredia. Voda je jeden z najvýznamnejších prírodných zdrojov a jej dostupnosť a kvalita určujú podmienky existencie života na Zemi.

      Ani „Drevárke“ nie je osud našej planéty ľahostajný, preto sa viacerí naši žiaci odboru fotografický dizajn zapojili svojimi fotografiami do súťaže organizovanej pri tejto príležitosti.  Odborná porota vybrala spomedzi mnohých zúčastnených  štyroch víťazov. Sme veľmi radi, že cenu Združenia zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku získala žiačka II.A triedy Petra Hrobárová.  Jej víťaznú fotografiu s názvom „Chyť si ma“ si môžete pozrieť v galérii spolu so zábermi z odovzdávania ocenenia, ktoré sa uskutočnilo 21. marca 2019   v Hoteli pod Lipou v Modre pod záštitou mnohých významných osobností,  ako je napr. ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná,  minister životného prostredia László Sólymos či ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.  Víťazku sprevádzala Mgr. Nikola Podolinská.

      Mgr. P. Hurajová

     • Študenti na stáži Erasmus + vo Valencii v Španielsku

      Hola, Que tal? Takto sa zdravili naši študenti počas stáže Erasmus + vo Valencii so svojimi kolegami v práci. Stáž začala 24. 2. 2019 skoro ráno cestou do Krakowa a potom trojhodinovým  letom do Valencie. Pre niektorých zo 6 účastníkov to bol ich prvý let lietadlom  v živote. Po ubytovaní v apartmáne priamo v centre mesta zostal čas na prvé potulky po meste. Od pondelka sa už chodilo do práce. Chalani Juraj Kalafut a Ján Geletka pracovali vo firme TADEL, kde pomáhali pri výrobe jedálenských stolov, zariadení hotelov a to všetko prevažne z masívu alebo z dyhovaných dielcov. Dostali sa k obsluhe strojov, ale aj ku montáži a dokončovaniu. Elena Karafová a Andrej Franko  pracovali vo firme FENICIA, kde hlavne balili výrobky a v druhom týždni Andrej skúsil povrchovú úpravu dielcov. Firma vyrába nábytok pre hotely do celého sveta a individuálne zákazky pre náročných zákazníkov. Paula Hlucháňová a Viktória Tarovská pracovali v oblasti dizajnu vo firme VIVETI. Vo firme sledovali  a trošku prispeli aj svojimi nápadmi pri navrhovaní zariadení do priestoru reštaurácií, kancelárií, domov. Veľa kreslili  a hlavne získavali skúsenosti, inšpiráciu a prehľad o náročnosti projektovania. V druhom týždni sa podieľali na kompletizácii projektov a na administratívnych prácach. Všetci hovorili, že ich majstri, vedúci aj ostatní pracovníci sú veľmi priateľskí a veselí, ale aj nároční na presnosť a prevedenie práce. Niekedy bolo na škodu, že naši nevedeli tak dobre po španielsky a naopak, ich kamaráti po anglicky. Ale na debatu o futbale a živote to stačilo.

      Na spoznávanie Valencie mali študenti čas cez víkend a v popoludňajších hodinách. Medzi najzaujímavejšie  aktivity patril futbalový zápas medzi FC Valenciou a AC Bilbao. Všetci sme išli večer na futbal, na štadióne bolo cca 40 000 fanúšikov, ktorí si užívali skvelý futbal, Valencia vyhrala 2:0. Všetkým sa muselo páčiť v Oceanográfic – kde stihli vidieť delfíniu show, pozrieť všetky morské ryby a iné príšerky. Pretože pre nás už bolo teplé počasie, tak sme šli pozrieť Stredozemné more a vyskúšali sme, aká teplá je už morská voda.

      Keďže Valencia patrí k mestám s bohatou históriou, kde je plno kostolov, zaujímavých domov a palácov, tak sme si boli pozrieť aspoň niektoré. Druhú voľnú sobotu sme strávili v Ciudad de las Artes y las Ciencias, kde sme obdivovali hlavne architektúru celého komplexu.  Paula s Viktóriou navštívili naviac niektoré obrazové galérie. Každý z nás mal aj voľný čas, ktorý mohol stráviť podľa svojej chuti.

      V čase našej stáže sa celá Valencia pripravovala na tradičné oslavy príchodu jari Fallas. Každý deň sme počuli kanonádu striel a ohňostrojov na hlavnom námestí  a večer pred naším odchodom sa začal sprievod krojovaných skupín  a veľká spoločná zábava v každej štvrti a ulici mesta. Oslavy Fallas vyvrcholia predstavením veľkých sôch, ktoré sú karikatúrou na všetky ľudské a spoločenské nedostatky.

      Pre všetkých je stáž skvelý zážitok a okrem získania nových pracovných skúseností ide aj o spoznanie miesta, ľudí aj seba. Stáž vás môže nakopnúť v štúdiu angličtiny. Zároveň vám môže ukázať, ako to funguje inde a že sa netreba báť opustiť svoju komfortnú zónu a skúsiť nové veci.

      Zo stáže sme sa vrátili v nedeľu 10. 3. poobede do našej zimy a do maturitného týždňa. Stáž nám zabezpečovala agentúra Esmovia z Valencie a spolu so študentmi boli D. Králová a H. Čekovská. 

      Hana Čekovská, koordinátorka Erasmus +

     • Školenie RIGIPS, 7.3.2019 - Montáž sadrokartónových systémov

      Dňa 7. marca 2019 sa v školiacom stredisku TAR ISOVER, Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. v Prešove konal seminár pod názvom „Montáž sadrokartónových systémov.“ Na seminári sa zúčastnili PaedDr. Ing. Stanislav Šveda, (za odborných učiteľov) a Anton Dulík (za odborných majstrov). Zo študentov odboru technik drevostavieb sa seminára zúčastnili študenti z IV. E triedy.

      Cieľom seminára bolo vzdelávanie predovšetkým v oblasti správnych technologických postupov pri montáži a informácie o pokrokových novinkách, ktoré Rigips prináša na celosvetový, ale aj na slovenský trh. Vzdelávanie bolo zamerané na zoznámenie sa s materiálmi a technologickými postupmi pre zabezpečenie odbornej montáže sadrokartónových systémov. Každý zo štyroch prvkov systému Rigips – doska, tmel, konštrukcia, príslušenstvo – je nenahraditeľný a tvorí súčasť kvality celku. Všetky prvky systému spolupracujú a zlepšujú kvalitu spracovania. Iba originálne výrobky a predpísaný technologický postup montáže garantuje presnosť, trvácnosť, pevnosť a bezpečnosť konštrukcie.

      Celodenné vzdelávanie bolo ukončené záverečným testom. Po úspešnom absolvovaní testu bude všetkým absolventom vzdelávania vydaný medzinárodný montážny preukaz RIGIPS základného stupňa.

      V tejto spolupráci so školiacim strediskom TAR ISOVER, Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. v Prešove by sme chceli naďalej pokračovať, aby absolventi študijného odboru technik drevostavieb mali prehľad o ďalších inováciách najmä v oblasti tzv. „suchej výstavby.“ Výhodou je získanie aj medzinárodného montážneho preukazu RIGIPS.

      Spracoval: PaedDr. Ing. Stanislav ŠVEDA

       

     • Stáž Erasmus+ vo Valencii

      Od 27. januára do 3. februára 2019 sme absolvovali pracovnú stáž v španielskej Valencii v rámci programu Erasmus+. Hosťujúca agentúra ESMOVIA - Training and mobility, nám pripravila bohatý a zaujímavý program zahŕňajúci umenie, dizajn,  klasickú i modernú architektúru, vzdelávací systém v krajine.  

      Navštívili sme medzinárodný veľtrh CEVISAMA zameraný na dizajn v interiéri i exteriéri, keramické a mramorové obklady a dlažby, sanitu, obklady bazénov, kuchynské obklady. Vo veľkorysých výstavných priestoroch a pavilónoch  prezentovali svoje produkty a výrobky firmy a spoločnosti z celého sveta.

      Boli sme sa pozrieť na architektonické štúdio - Dinamica - Taller de proyectos.  Išlo o pomerne mladé, progresívne štúdio v centre mesta, ktoré sa od konkurencie snažilo odlíšiť vyššou kvalitou v snahe vyhovieť požiadavkám klienta pri riešení a zariaďovaní interiéru doslova na mieru, teda od počiatočného návrhu až po konečnú realizáciu.

      Ohúrila nás exkurzia v súkromnej škole ESAT Innovation School, ktorá svojich študentov vzdeláva na špičkovej úrovni vo viacerých odboroch, ako napríklad dizajn počítačových hier, animácie, digitálna grafika, programovanie. Škola mala top vybavenie a niektoré učebne pripomínali hollywoodske štúdiá, študenti svoje projekty a návrhy realizovali prostredníctvom virtuálnej reality. Predstavili nám okrem iného aj veľký projekt, na ktorom spolupracovali s Galériou krásneho umenia sídliacou v blízkosti školy.

      Boli sme pozvané taktiež do moderného súkromného dizajnového štúdia Pixelarte, ktorého projekty a realizácie sú zamerané na grafický dizajn, obalový dizajn, web dizajn a tvorbu Corporate Identity. Samotný šéf nám predstavil portfólio firmy a priblížil nám svoju profesionálnu cestu od rebela, cez hanblivého študenta až po vyhľadávaného dizajnéra. Medzi klientov firmy patrí napríklad aj hosťujúca ESMOVIA, ktorej navrhli kompletný vizuálny štýl.

      Absolvovali sme prehliadku históriou dýchajúceho starého mesta  a postupne sme prešli všetky námestia,  architektonicky najzaujímavejšie budovy, rôzne časti mesta. Navštívili sme radnicu, viacero katedrál, najväčšiu krytú tržnicu v Európe, Galériu krásneho umenia a Múzeum El Patriarca. Nenechali sme si ujsť ani modernú dominantu mesta – City of Arts and Science s fascinujúcou architektúrou organických tvarov. Zážitkom bolo aj oceánografické centrum a nádherná široká pláž.

      Na záver sa chceme poďakovať hosťujúcej agentúre ESMOVIA za profesionálny prístup a organizáciu stáže.

       

      Mgr. P. Hurajová, Ing. M. Weagová, Ing. Arch. J. Naščáková

     • Lyžiarsky výcvik, Plejsy 2019

      Tohtoročný prvý lyžiarsky výcvik absolvovali naši študenti II.A a II.B na Plejsoch od 28. januára do 1. februára 2019.

      Od prvého dňa sa všetci odvážne pustili do lyžovania. Na začiatku boli 4 družstvá podľa lyžiarskej výkonnosti a jedna skupinka snowboardistov. Čerstvý vzduch, slniečko, dobrý sneh, kamaráti a dobré rady ako sa má správne lyžovať prispeli k tomu, že sa postupne všetci zlepšovali, prekonávali svoje limity až nakoniec každý svojim spôsobom zdolal celý kopec na Plejsoch. Niekto pekne a rýchlo, niekto rýchlo, iný zas opatrne ale isto. Ubytovanie bolo fajn, stravu sme doplnili domácimi klobáskami a slaninou a skvelou pizzou zo Sp. Vlách. Kto chcel, mohol využiť bazén aj iné hotelové zábavy. Celé dni v pohybu dali fyzicky zabrať a preto každého potešil čaj alebo kofola na chate Energetik. Bol to skvelý týždeň športovania, dobrej nálady, nových priateľstiev a spoznania svojich lyžiarskych schopností a výkonov. Lyžovanie je fajn a prináša veľa zážitkov a príležitostí, tak lyžujte. :)

     • Výber účastníkov na stáže, jar 2019, Erasmus +

      What will you do in the spring 2019? Come on to the internship Erasmus +. Log in!

      Courage Experience Independence Friendship Energy

       

      Stáže sú určené pre študentov 2. - 4. ročníka v odboroch Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, Technik drevostavieb, Stolár, Tvorba nábytku a interiéru a Dizajn.

      1. stáž je vo Valencii, Španielsko, 2 týždne v marci 2019.

      Počet miest: 6

      2. stáž je v Sofii, Bulharsko, predpokladaný termín apríl - máj na 3 týždne.

      Počet miest: 6

      Cez týždeň je prax vo firmách s výrobou nábytku, okien a dverí a zariadení domov, hotelov. Vo voľnom čase a cez víkend sú plánované akcie na poznávanie mesta, okolia, zaujímavých miest a spoznávanie kultúry.

      Ubytovanie bude spoločné  v prenajatom byte, stravu riešime na mieste podľa možností a cestujeme letecky.

      Cestovné, ubytovanie, strava a niektoré ďalšie poplatky sú hradené z grantu Erasmus +.

      Ak máš záujem, musíš do 15. januára 2019 odovzdať svoj životopis a  motivačný list v angličtine  a  súhlas rodičov.

      Podmienky pre účasť a kritéria výberu:

      - angličtina na konverzačnej úrovni

      - odporúčania triedneho učiteľa, majstra  z praxe, odborných učiteľov

      - výsledky osobného pohovoru s koordinátorom Erasmus +

      - povinná účasť na jazykovej príprave pred stážou

      - vhodný prospech a správanie

       

      Viac informácií? Pýtajte sa Hany Čekovskej, kabinet 347.

       

     • Učitelia na stáži Erasmus + v SPŠ a VOŠ vo Volyni, Česká republika

      Učitelia musia držať krok s technickým vývojom v odbore. Preto štvorica našich učiteľov bola na školení obsluhy CNC Hundegger, ktorý sa používa pri výrobe stavebných dielcov z dreva u drevostavieb. Školenie sa skladalo z praktických cvičení s využívaním softwaru SEMA na kreslenie stavebných dielcov, striech, stien, jednoduchých drevených výrobkov a s prenosu dát do CNC. Druhá časť boli cvičenia pri obsluhe CNC stroja. Každý deň sme v škole a školských dielňach strávili viac ako 7 vyučovacích hodín v plnom nasadení, pretože každá hodina a každá informácia bola dôležitá a jedna na druhú nadväzovala. Súčasťou stáže boli aj prednášky o realizovaných projektoch našej hostiteľskej školy, o maturitných prácach študentov  a absolventských prácach študentov z Vyššej odbornej školy. Na spiatočnej ceste sme využili pár hodín na prechádzku večernou Prahou. Stáž sme absolvovali koncom novembra 2018 a boli sme H. Čekovská, A. Dulík, N. Kurianová a V. Púček.

     • 4. ročník vianočného futbalového turnaja o putovnú cenu TTG

      Víťazom 4. ročníka vianočného futbalového turnaja o putovnú cenu TTG sa stala III.C.

      Tohtoročný futbalový turnaj sa konal od 14. novembra do 3. decembra 2018, zúčastnilo sa 11 družstiev zo všetkých ročníkov. Súboje v troch skupinách určili účastníkov semifinále, kde sa zúčastnilo 6 družstiev. Zápasy boli hrané v plnom nasadení, profesionálni hráči bojovali proti nadšencom futbalu a skúsenosť často narazila na rýchlosť a silu. V semifinále sa predlžovalo a došlo aj na penalty, na ktoré doplatili chalani z I.D, ktorí boli milým prekvapením turnaja. Na druhej strane už v semifinále vypadli futbalisti zo IV.D.

      Vo finále sa stretli chalani z II.B, III.C a IV.C. Zápasy boli viac vyrovnané a o víťazovi rozhodla remíza v poslednom zápase medzi III.C a IV.C.

      O titul najlepšieho strelca turnaja sa pobili Samo Hurtuk z II.B a Michal Melega z III.C.

      Turnaj organizovala trieda II.B. Tešíme sa na výročný 5. ročník na budúci školský rok.

      Výsledky turnaja:

      1. miesto    III.C

      2. miesto     II.B

      3. miesto     IV.C

      Najlepším strelcom turnaja sa stal Michal Melega z III.C.

       

      Výsledky 4. ročníka Vianočného futbalového turnaja o putovnú cenu TTG

      Semifinále, 3.12.2018:

      IV.C - I.Da        3:1 po penaltách 

      IV.D – III.C       2:5

      II.B – II.C         9:1

       

      Finále, 3.12.2018:

      II.B – III.C        1:2

      IV.C – II.B        4:6

      III.C – IV.C       3:3

       

      Poradie turnaja, 3.12.2018:

      poradie               trieda               body               skóre              

       1.                         III.C                  4                      5:4

       2.                         II.B                   3                      7:6

       3.                         IV.C                  1                      7:9

       

      Najlepší strelci turnaja:

      Michal Melega III.C        19 gólov         

      Samuel Hurtuk  II.B       15 gólov

      Rasťo Kočiš   IV.D            8  gólov                   

       

     • Fotografická stáž Poľsko - Erasmus +

      Písal sa 11. november 2018 a päť dievčat zo Strednej odbornej školy drevárskej vyrazilo na dlhú cestu do susedného Poľska na stáž Erasmus + za dobrodružstvami. S nami štvrtáčkami Jankou, Katkou, Evou sa stáže zúčastnila i jedna druháčka Julka a pedagogický dozor nám robila pani učiteľka Mgr. Nikola Podolinská.

      Prišli sme do malého krásneho mesta Janow Lubelski, kde sme sa ubytovali a náš vedúci stáže pán Tolek nás zobral na obhliadku mesta a vysvetlil nám, ako by mohli nasledujúce dni vyzerať. Zabývali sme sa a na druhý deň sme mohli naplno začať.

      Pán Tolek nás zoznámil s prostredím, v ktorom sme dosť času trávili počas našich dvoch týždňov a poobede nám požičal bicykle, aby sme si mohli ísť obzrieť prekrásne jazerá, ktorých je v Janowe a v jeho okolí neúrekom.

      V priebehu prvého týždňa sme strávili väčšinu času v teréne. Boli sme pozrieť na výstave v meste Chelm, v škole, kde majú podobný odbor ako fotografický dizajn v Stalowej Woli, či na zámku v Kozlówke pri meste Lublin a na mnohých iných miestach v okolí Janowa. Mali sme možnosť vidieť aj niečo z mesta Lublin a navštívili sme tam tiež výstavnú sieň a absolvovali sme vernisáž výstavy venovanej fotografii. Boli sme pozvaní i do foto štúdia, kde sme sa spoločne odfotili.

      Prvú polovicu druhého týždňa sme strávili vytváraním si vlastného fotoateliéru, v ktorom sme sa aj následne skúšali hrať s rôznou technikou, svetlami a farbami svetla. Vytvárali sme si hrnčeky s vlastnou potlačou, či magnetky so spoločnými fotkami. Druhá polovica druhého týždňa bola zasvätená príprave výstavy, ktorú sme spoločnými silami pripravili na jej otvorenie. Bola to náročná práca, deinštalácia predošlej výstavy a inštalácia prác, vešanie rámov atď... Voľný čas a večery sme si krátili prechádzkami po meste, nakupovaním, či upravovaním fotiek, ktoré sme v daný deň nafotili.

      Počas celého pobytu sme sa stretávali v Múzeu fotografií, kde sme si mohli pozrieť prierez vývoja fotoaparátov a listovať v  historických albumoch, čo bolo pre nás veľkým prínosom.

      Túto stáž by sme zhodnotili veľmi pozitívne. Išli sme tam s malou dušičkou, keďže sme nevedeli, čo očakávať. Určite každá z nás mala nejakú predstavu, ako by to asi mohlo vyzerať, ale to, čo z toho vzniklo nakoniec, prevýšilo očakávania každej jednej z nás. Chceli by sme poďakovať našej SOŠD, že nám to umožnila a aj za úžasný prístup zo strany  hostiteľa, za cenné rady a vedomosti, kopec výborného jedla, skvelo zorganizovaného programu a práce, pri ktorej sme sa nikdy nenudili. Stáž s čistým svedomím odporúčame každému, kto ešte stále váha, či sa do podobného programu zapojí.

       

      W dniach 11-24 listopada 2018 roku w Janowie Lubelskim w zorganizowanej przez Muzeum Fotografii Szkole Fotografii uczestniczyły 4 uczennice oraz jedna nauczycielka ze Szkoły Średniej  na Słowacji (Spisska Nove Veś). 

      Najlepszą relacją przyszłych adeptów z pobytu w naszym mieście niech będzie relacja fotograficzna oraz podziękowanie organizatora ze strony Słowacji. Szkoła była zorganizowana w ramach programu Erazmus +.

      (Antoni Florczak)

       

     • Seminár „Systémové konštrukcie a suchá výstavba“

      Dňa 19. novembra 2018 sa v školiacom stredisku TAR ISOVER, Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. v Prešove konal seminár pre študentov odboru technik drevostavieb z oblasti nových materiálov: „Systémové konštrukcie a suchá výstavba.“ Na seminári sa zúčastnili PaedDr. Ing. Stanislav Šveda, (za odborných učiteľov) a Anton Dulík (za odborných majstrov). Zo študentov odboru technik drevostavieb sa seminára zúčastnili títo študenti z triedy IV. E: Martin Daniš, Pavol Karpinský, Dávid Kovár, Filip Ledecký, Matúš Macko, Juraj Ruman, Tomáš Straňák, Peter Šefčík a Dušan Vansáč. V školiacom stredisku sme mali možnosť vidieť systémové konštrukcie: 1. predkonštrukcia (inštalácie v SDK konštrukciách, izolácie, parozábrany) 2. opláštenie a 3. tmelenie. Zaujímavé boli príklady difúzne otvorenej a difúzne uzatvorenej konštrukcie obvodovej steny na báze nových izolačných materiálov. Zaujali nás aj systémové riešenia pre tzv. suchú výstavbu pomocou inovačných materiálov pre opláštenie drevostavieb (sadrovláknité dosky, konštrukčné dosky), použitie suchých materiálov na izoláciu podlahy -  tzv. „suchá podlaha“, systémové riešenia pre zateplenie povál a pochôdzneho podstrešného priestoru. Cieľom teoretických a praktických školení bolo vzdelávanie predovšetkým v oblasti správnych technologických postupov pri montáži a vyskúšanie si noviniek, ktoré sa postupne aplikujú na stavebnom trhu.

      V tejto spolupráci so školiacim strediskom TAR ISOVER, Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. v Prešove by sme chceli naďalej pokračovať, aby absolventi študijného odboru technik drevostavieb mali prehľad o ďalších inováciách najmä v oblasti tzv. „suchej výstavby“.

      Spracoval: PaedDr. Ing. Stanislav ŠVEDA

     • Burza stredných škôl 2018, Gelnica - „SPRÁVNA VOĽBA POVOLANIA - PRÍLEŽITOSŤ K ÚSPECHU“

      Dňa 25. októbra 2018 sa uskutočnila Burza stredných škôl 2018 pod názvom: „Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu“. Toto podujatie sa konalo v Gymnáziu Gelnica v spolupráci CPPPaP - Spišská Nová Ves. Okrem iných sa na tejto prezentácii stredných škôl zúčastnila aj Stredná odborná škola drevárska v Spišskej Novej Vsi pod vedením týchto  učiteľov: Ing. arch. Jany Naščákovej, Ing. Heleny Poklembovej, Mgr. Moniky Krullovej a PaedDr. Ing. Stanislava Švedu. Pri prezentácii pomáhali aj študenti: Vanesa Múdra 4. B a Dávid Kovár 4. E. Cieľom akcie bola prezentácia našej školy s jej jednotlivými odbormi. Umelecké odbory našej školy prezentovala Ing. arch. Jana Naščáková. Študijné odbory - technické prezentoval PaedDr. Ing. Stanislav Šveda, kde okrem iného predstavil nový experimentálny študijný odbor „Technik drevárskych CNC zariadení – v nábytkárskej výrobe“, spustený od 1. septembra 2018. Učebné odbory a ostatné odbory prezentovala Ing. Helena Poklembová. Všeobecno-vzdelávacie predmety prezentovala Mgr. Monika Krullová.

      Stredná odborná škola drevárska v Spišskej Novej Vsi vytvára podmienky nielen pre štúdium ale aj pre odbornú prax, aby sa absolventi našej školy svojimi skúsenosťami úspešne uplatnili na trhu práce.

      Vypracoval: PaedDr. Ing. Stanislav Šveda

     • Európsky týždeň zručností

      Čo nového v drevárskom odbore?

      Európsky týždeň odborných zručností sme začali v pondelok 5.11. 2018 prednáškami pre študentov a učiteľov. Novinky z oblasti spracovania dreva prezentovali  prednášajúci z Technickej univerzity zo Zvolene.

      Aj v našom drevárskom odbore je stále niečo nové a zaujímavé. Študenti drevárskych odborov mali príležitosť vypočuť si a pozrieť novinky zo sveta. Napríklad ako vyzerá a na čo sa bude používať transparentné drevo a  tekuté drevo, 3D dyhy a iné.

      Pre drevostavbárov si prof. Ing. Jozef Štefko, CSc.  z katedry Drevených stavieb pripravil prezentáciu z realizácie energeticky pasívneho dreveného domu. Prednáška bola zaujímavá nielen dokumentáciou, ale hlavne praktickými skúsenosťami z výstavby  a prevádzky domu.

      O súčasnosti a budúcnosti obrábania dreva pomocou CNC a využitia robotiky bola zaujímavá prezentácia, ktorá dokazuje, že naše remeslo drží krok so 4. priemyselnou revolúciou a CAD/CAM programy budú skoro všade a hlavne ich musíme ovládať a vedieť používať.

      Svoje študentské zážitky zo spišskej drevárky spomínal doc. Ing. Rastislav Lagaňa, PhD. et. PhD. Potom predstavil katedry Drevárskej fakulty TU Zvolen a vyzval našich drevárov, aby sa nebáli a prišli študovať do Zvolena.

      Medzi študentami boli aj naši učitelia a aj pre nich to bolo určite zaujímavé.

      Prednášky zorganizoval  a zabezpečoval Ing. Branislav Kašprák.

      Drevári ďakujú všetkým – prednášajúcim aj účastníkom.

      A niekoľko fotiek k tomu :)

       

     • Prví absolventi študijného odboru 3349 K technik drevostavieb sú pripravení do praxe

      V školskom roku 2017/2018 ukončilo štúdium prvých 14 absolventov experimentálneho odboru technik drevostavieb na SOŠ drevárskej v Spišskej Novej Vsi. Absolvent odboru technik drevostavieb je podľa Školského vzdelávacieho programu kvalifikovaný odborný pracovník, ktorý má požadované schopnosti, vedomosti a zručnosti z oblasti princípov konštrukcie a výroby drevostavieb a drevených konštrukcií, z hľadiska stavebného i z hľadiska materiálov a technológie, vrátane právnych predpisov pri ich realizácii. Svoje schopnosti, vedomosti a zručnosti vie aplikovať pri navrhovaní drevostavieb a drevených konštrukcií s využitím aplikačného softvéru vo výrobných podmienkach hlavne drevospracujúcich a stavebných firiem, podnikov a spoločností. Absolvent je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri riešení úloh samostatne aj v tíme. Po štúdiu získava maturitné vysvedčenie a výučný list.

      Na profile absolventa spolupracovali zástupcovia firiem zo Sekcie drevostavieb Zväzu spracovateľov dreva SR spolu s centrami odborného vzdelávania a prípravy pre drevospracujúci priemysel v Spišskej Novej Vsi, vo Zvolene a v Topoľčanoch ešte v roku 2014.

      Počas štvorročného štúdia majú študenti spolu 1278 hodín praktického vyučovania. Odborný výcvik je realizovaný v školských dielňach aj u zamestnávateľov. Medzi teoretické odborné predmety patria konštrukčné cvičenia, programovanie CNC strojov, drevostavby, stavebné konštrukcie, technológia, materiály, logistika, ekonomika. Po skončení experimentu bude tento odbor môcť byť uplatnený v systéme duálneho vzdelávania.

      Vyvrcholením štúdia sú maturitné skúšky, okrem povinnej časti z materinského jazyka a jedného cudzieho jazyka je pre uplatnenie v praxi dôležitá praktická skúška a skúška z teoretických vedomostí z odborných predmetov. Časť študentov absolvovala praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky formou A: praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy. V tejto forme absolventi aplikovali teoretické vedomosti a zručnosti získané praktickými zložkami výučby, čím realizovali praktickú činnosť, ktorej výsledkom bol výrobok. Jeho súčasťou bolo písomné, technologické riešenie v programe WoodWOP aj grafické riešenie v programe AutoCAD, či iné vyhodnotenie úlohy. Ďalší študenti sa rozhodli praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky absolvovať formou B: obhajoba vlastného projektu. V prvej fáze prebiehalo schválenie témy a konzultantov vlastných projektov podľa vopred stanoveného harmonogramu. Nasledovalo odovzdanie osnovy maturitného projektu, ktorá bola rozdelená na teoretickú a metodickú časť vlastného projektu s priloženým zoznamom použitej literatúry. Nasledovalo posúdenie úrovne rozpracovanej práce konzultantmi a predmetovou komisiou. Študenti odovzdali vlastný projekt v dvoch vyhotoveniach v zviazanej podobe a vypracovali prezentáciu vlastného projektu v MS Office PowerPoint. A nakoniec boli vypracované posudky. Stanovené termíny boli pre absolventov záväzné.

      Študenti vyrobili počas maturitných prác plnohodnotné výrobky pre rôznych zákazníkov – pergolu, hospodársku drevostavbu (kôlničku), celodrevené vchodové dvere so zárubňou a ďalšie výrobky. K výrobkom pripravili samostatne výkresovú a technickú dokumentáciu v programe SEMA a práce realizovali v školských dielňach. Počas celých štyroch rokov štúdia profesijne rástli pod vedením majstrov odborného výcviku Antona Dulíka a Viliama Púčeka. Mnohí z nich absolvovali odborné stáže v zahraničí vo firmách pri výrobe dielcov pre drevostavby, pri produkcii stavebno-stolárskych výrobkov a inej stolárskej výrobe.Naši najlepší absolventi v odbore technik drevostavieb sú Viliam Púček ml., Matej Galdon, Patrik Čuhanič, Lukáš Kaščák.

      Viliam Púček ml. spolu s Martinom Dachom sú úspešnými účastníkmi československého finále súťaže zručnosti SUSO 2016 a 2017 v odbore Stolár.

      Prví absolventi sú životaschopní a pripravení do praxe. Väčšina absolventov je zamestnaná v drevárskych firmách a niektorí ďalej študujú na Drevárskej fakulte TU vo Zvolene v odbore drevené stavby.

      Prajeme im veľa profesijných úspechov a radosť z práce.

       

     • Prvá stáž Erasmus + našich študentov v školskom roku 2018/2019 v SŠNO Bystřice pod Hostýnem, Česká republika

      Ani sa školský rok poriadne nezačal a už sa naši študenti balili na dvojtýždňovú stáž Erasmus+. Štyri dievčatá a dvaja chalani z odboru TNI a PRV z III. A triedy si išli vyskúšať vyrezávanie reliéfu,  misky a hlavne druhý týždeň sa zúčastnili 6. ročníka  Medzinárodného  rezbárskeho sympózia s témou Ateliér 65+.

      Naši študenti nemali ľahký začiatok, pretože všetky postupy pri výrobe misky, jednoduchého reliéfu, používanie dlát, zákernosti materiálu museli zvládnuť v rýchlom tempe.  Pracovali však pod vedením  skúseného majstra Radka Pluháčka, ktorý im prezradil všetky zásady, spôsoby a fintičky ako na to, aby sa práca vydarila. Zaujímavá práca bola aj pri morení, voskovaní a tieňovaní rezby a misiek. Potom sa práce ukázali v plnej kráse.  Na to, aby zbytočne nestrácali čas a usilovne pracovali  dozerala p. učiteľka H. Čekovská.  Súčasťou aktivít prvého týždňa bola aj odborná exkurzia vo firme TON a.s., kde sme na vlastné oči videli, ako sa vyrábajú stoličky a sedací nábytok technológiou  ohýbania. Všade teplo, mocní chlapi a šikovné ženy a vôňa dreva.  Ešte v prvý týždeň si študenti vyberali námety na reliéf na sympózium a začali sa prvé práce.

      Bystřice pod Hostýnem je malé valašské mestečko. Na Hostýně , čo je kopec v Hostýnskych vrchoch, stojí bazilika a množstvo krížových ciest, pretože Hostýn je pútnické miesto. Zaujímavosťou je, že krížovú cestu navrhol  S. Jurkovič a uplatnil v nej prvky ľudovej architektúry Valašska a keramické dlaždice s náboženskými výjavmi. V prvom týždni nám ešte ostalo trošku voľného času na spoznávanie lokality a blízkeho okolia. V Kroměříži sa všetkým páčila Květná zahrada , kde sú úžasné parky so živými plotmi a farebné kvety vo francúzskej úprave, skleníky, fontány, jazierka. V meste sme navštívili arcibiskupský palác  – zámok a záhrady s pávmi, voľne pobehujúcimi králikmi a podobne. V sobotu sme s účastníkmi boli v ZOO v Lešné u Zlína. Ide o druhú najlepšiu ZOO v Českej republike,  má veľmi zaujímavo a poučne koncipované trasy prehliadky, kde tematicky podľa kontinentov sa spája flóra, architektúra a zvieratá.  Slony, žirafy, surikaty, tulene, tučniaky, manty, opice... 

      Střední škola nábytkářská a obchodní oslavuje v tomto školskom roku 65. výročie od založenia. Preto téma Ateliér 65+ na sympóziu. Sympózium sa konalo pred školským internátom, zúčastnili sa ho študenti školy, naši študenti, dospelí rezbári, často absolventi SŠNO a pozvaní rezbári. Učitelia a majstri SŠNO  predvádzali, ako sa  vyrábal nábytok v minulosti a aké výrobky vznikali v ateliéri školy. Študenti si vyrezávali svoje reliéfy a vymieňali si svoje skúsenosti, radili si a pomáhali s prácou tak, aby všetci stihli práce dokončiť do piatku. Okrem náročnej práce sa museli popasovať  aj s náročnými podmienkami leta, kedy  teploty boli okolo 30°C  a slniečko pražilo. Druhý týždeň našim študentom pomáhal aj náš učiteľ Michal Daňko, ktorý sa tiež zapojil do tvorby reliéfu. Počas sympózia sme mali aj  trošku času na sledovanie  profíkov, kamarátov pri práci a večer aj na priateľské stretnutia a spoločné aktivity – grilovanie, spoločenské hry a podobne. Sympózium vyvrcholilo vernisážou, kde účastníci prezentovali svoje práce a užili  si svoje minúty slávy.

      Výsledky našich študentov, ich rezby reliéfov boli na veľmi slušnej úrovni a orol od Jakuba Lojka zniesol porovnanie s majstrami, ktorí sa rezbe venujú roky. Všetci naši študenti asi prekvapili sami seba, že sa im podarilo za tak krátky čas trošku preniknúť do základov rezbárstva a verím, že niektorí použijú túto zručnosť vo svojich klauzúrnych prácach alebo sa im stane záľubou.     

      Hana Čekovská, koordinátorka Erasmus +

     • Naši študenti na stáži Erasmus + v Pärnumaa Kutsehariduskeskus v Estónsku

      Posledná stáž Erasmus + v tomto školskom roku bola určená pre 7 študentov drevárskych odborov. Stáž nám pomohla zorganizovať odborná škola v Pärnu. Stáž sa konala na prelome apríla a mája 2018. Študenti pracovali v stolárskych a nábytkárskych firmách v meste a okolí pri výrobe nábytku do švédskych hotelov, pri rekonštrukcii dverí a iných zákazkách a na rekonštrukcii staršej drevostavby. Pracovali v modernej prevádzke, na strojoch, s ručným elektrickým náradím, a vykonávali aj iné stavebné práce.

      Cestovali sme letecky  do Tallinu a veľa sme cestovali modernými autobusmi po Estónsku. Ubytovanie bolo fajn, chalani mali čas aj športovať a spoznávať Pärnu. Niektorí sa naučili variť a postarať sa o seba.

      Počas víkendov a voľných dní sme boli v druhom najväčšom meste Estónska v Tartu, kde sme navštívili Estónske národné múzeum a staré mesto a užili si pekný deň.

      Zaujímavou skúsenosťou bola návšteva Celonárodného kola súťaže zručnosti stredných odborných škôl, ktorá sa konala v Talline. Víťazi postupovali do celosvetového finále. Súťažné práce boli náročné vo všetkých odboroch. Súčasťou akcie boli aj prezentácie odborných škôl z celého Estónska, na ktorých sa zúčastnilo množstvo študentov – návštevníkov. Nevynechali sme ani prehliadku historického centra Tallinu, prístavu a iných zaujímavých miest.

      Stáž trvala dva týždne. Niektorí účastníci boli prvý raz pri mori, iní prvýkrát leteli lietadlom a všetci sa museli viac samostatne starať o seba. Zistili, že s angličtinou sa dohovoria skoro všade v Európe, že Estónci sú iní – trošku rezervovaní, ale veľmi svedomití, presní  a precízni.  

      Estónsko nie je krajina, kam sa od nás bežne cestuje, ale určite môže slúžiť ako vzor moderného rýchlo sa rozvíjajúceho európskeho štátu.

      Hana Čekovská, koordinátorka Erasmus + a  sprevádzajúca učiteľka v Pärnu

     • Oznam pre účastníkov stáží Erasmus +

      Prosím všetkých účastníkov stáží Erasmus + v šk. roku 2017/2018, prípadne aj za predchádzajúce šk. roky, aby ste vyplnili dotazník, ktorý vám môže prísť na váš osobný mail z adresy  prieskum earsmus plus

      Dotazník Erasmus1,KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov - sektor OVP 

      Dotazník je on-line, vyplnenie zaberie cca 15 min aj s komentármi.

      V prípade dotazov sa môžete obrátiť na koordinátorku projektu Erasmus +  Hanu Čekovskú.

      Ďakujeme za spoluprácu.

     • Zahraniční študenti z Vilniusu na stáži Erasmus+ u nás v škole

      Tak ako naši študenti  a učitelia tohto  školského roku cestovali na stáže Erasmus + do zahraničia podobne pricestovali na stáž  študenti a učitelia  z VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras/Vilnius Builders Training CentreLitvy k nám do Spišskej Novej Vsi.

      Pre našich priateľov sme pripravili dva týždne zaujímavých činností. Prvý týždeň spoznávali spolu v sprievode našich študentov a učiteľov náš krásny región. Spoznávali naše jaskyne v Slovenskom krase, obdivovali slnečné pre nich neuveriteľné Vysoké Tatry a pamiatky z nášho okolia kaštieľ v Betliari aj Markušovciach,  Spišský hrad aj Levoču a boli na odbornej exkurzii vo firme Tomifa v Iliašovciach a poriadne spoznali aj naše mesto.

      Druhý týždeň sa zapojili do vyučovania, kde sa im venovali naši učitelia N. Podolinská, T. Cetera, M. Daňko a D. Roth. Vyskúšali si veci, ktoré nie sú pre nich bežné a známe zo školy, ale o to viac boli zaujímavé a snáď aj užitočné. Učili sa fotiť a spracovať fotky, tie najlepšie si odniesli domov vytlačené. Vyrábali si upomienkové predmety, modelovali, ale najviac sa vytrápili s kresbou a maľbou, snáď o to viac spoznali svoje možnosti a možno objavili zabudnutý talent a radosť z výtvarnej tvorivej práce.   

      Stáž Erasmus + je aj o tom, že odovzdáte svoje zručnosti, náš spôsob práce a vyučovania študentom zo zahraničia  a vzájomným porovnávaním sa posúvajú k lepšiemu všetci.

      Ing. Hana Čekovská, koordinátorka Erasmus +

     • DŘEVOSTAVBY 2018, VOŠ VOLYNĚ

      V dňoch 28. a 29. marca 2018 sa vo Volyně konal v poradí už 22. ročník odborného seminára: „DŘEVOSTAVBY – stavební systém budoucnosti, dřevo, surovina moderního člověka, ekologie, úspory energií, suchá výstavba.“ Odborného seminára sa za SOŠ drevársku v SNV zúčastnili títo odborní učitelia: Ing. Branislav Kašprak a PaedDr. Ing. Stanislav Šveda, majstri odborného výcviku Viliam Púček a Peter Mecko. Seminár informoval odbornú verejnosť o trendoch použitia dreva v stavebníctve prostredníctvom nových konštrukčných systémov. Medzi takéto systémy montovanej drevostavby zaraďujeme systém výstavby drevostavieb pomocou CLT (Cross Laminated Timber) panelov, teda krížom lepené drevo s možnosťou použitia aj pre viacposchodové drevostavby. Zaujal nás aj systém nosníka využívajúci drevný odpad. Podstatou tohto nosníka je využiť drevný odpad namiesto spaľovania tak, že jednotlivé triesky či štiepky dreva sa vzájomne premiešajú s lepidlom a tento drevný odpad sa uloží do lepeného dreveného nosníka najčastejšie obdĺžnikového tvaru. Tento má vo vnútri prázdny priestor, ktorý sa vyplní drevným odpadom na ktorý sa nanieslo tekuté lepidlo. Dôraz pri posudzovaní energetickej náročnosti drevostavieb sa kládol na ekológiu, znižovanie skleníkových plynov formou znižovania náročnosti CO2 výstavbu pasívnych drevostavieb zo slamených prefabrikátov.

      Novinkou bolo aj tzv. transparentné drevo. Vedci zo štokholmského KTH Royal Institute of Technology pozmenili vlastnosti dreva a vytvorili transparentný materiál. Z dreva odstránili lignín, ktorý je súčasťou bunkovej štruktúry. Ten vytvára jeho hnedé zafarbenie a zabraňuje prepúšťaniu svetla. Počas celého seminára zaznelo, že drevo je materiál, ktorý je odskúšaný stáročiami a jeho potenciál nie je ešte ani zďaleka vyčerpaný.

      Tento odborný seminár bol zrealizovaný prostredníctvom  mobilitných projektov ERASMUS+. Týmto sa chceme poďakovať vedeniu SOŠ drevárskej v Sp. Novej Vsi za možnosť celoživotného vzdelávania aj takouto formou.

       

      Spracoval: PaedDr. Ing. Stanislav Šveda

     • Platnosť Preukazu ISIC/EURO26 v doprave (oznam pre maturantov a končiacich študentov)

      Platnosť Preukazu ISIC/EURO26 v doprave je elektronicky nastavená do 30.6. 2018.
      Do 30. 6. 2018 môžete využívať žiacke cestovné vo vlaku, v autobusoch a MHD, ktoré
      kontrolujú dátum platnosti čipu priložením karty k čítačke, (napr. vlaky zdarma).

      Vybrané autobusové spoločnosti ako SAD Bratislava, SAD Prešov a iné

      akceptujú aj vizuálnu platnosť Preukazu ISIC/EURO26 potvrdenú známkou 09/2018 pri
      platbe v hotovosti až do konca septembra (neprikladáte šoférovi kartu na čítačku, len ukážete známku).

      Zľavy v zahraničí a na Slovensku (Regiojet, Leoexpres, Orange, McDonald, Martinus, Alza, Hej.sk, kiná, obchody, kúpaliská, letné festivaly a veľa iných ....)

      platia do konca septembra 2018 - LEN AK MÁTE PLATNÝ PREUKAZ S ZNÁMKOU 09/2018!

      Vybavte si preto ešte teraz známku ISIC 09/2018 na www.objednaj-preukaz.sk, príde Vám poštou domov.

      Po maturitách to už nebude možné.

     • Stáž Erasmus + pre odbor Fotografický dizajn, II. turnus

      Zúčastnili sme sa stáže Erasmus +  v Prahe. Dňa 21.02.2017 sme vyrazili Regio Jetom z nášho útulného mestečka. Na prekvapenie sme cestovali v Bussines triede, kde bolo naozaj dobre aj osobne pre mňa, čo hromadnými dopravnými prostriedkami necestujem.

      Prejdime však na najpodstatnejšiu časť stáže, pre ktorú sme sa vôbec na tejto stáži zúčastnili. Keďže študujeme fotografický dizajn, tak sme sa prišli zdokonaliť vo svojom odbore a zlepšiť svoje zručnosti a vedomosti. Po tom čo sme v prvý deň ukázali svoje portfólia a skonštatovali aspoň približne, čomu by sme sa asi chceli venovať a čo sa nám fotí najlepšie, sme si rozobrali plány a prácu na nasledujúce dva týždne. Chodili sme na rôzne zákazky. Každým dňom sme sa priučili niečo nové. Pracovali sme s rôznymi svetlami, fotografickým príslušenstvom na profesionálnej úrovni. Používali sme rôzne techniky a hlavne bolo, že každý z nás mohol dať do fotenia kúsok seba a robiť to svojím pocitom pod vedením profesionálov. Každý deň sme sa venovali niečomu inému. Pracovali sme od rána do obeda a poobede sme fotili pre vlastnú potrebu alebo sme sa nahlásili na nejaké samostatné fotenie, ktoré bolo časovo neskôr. Ak by som mala ďalšiu možnosť zúčastniť sa podobnej stáže, tak neváham ani chvíľku. Táto stáž ma naučila veľa nových vecí v oblasti fotografii, nastavovaní svetiel a techniky, úprava samotnej fotografie v rôznych programoch, nové techniky, vylepšovanie kvality a mnoho ďalších potrebných vecí pre rozvoj v tejto oblasti. Práve počas týchto dvoch týždňov som si ujasnila veľa vecí a to napríklad aj o svojej budúcnosti. Utvrdila som si to, že chcem určite pokračovať v tomto odbore aj na vysokej škole. Naším tútorom bol Mgr. Lukáš Cetera  a pracovali sme s firmami a fotografmi  napr.  Lucia Čermáková, Danielou Ferenčíkovou v  ateliéri WNOOZOW a aj  s inými.

       Bývali sme v prenajatom 4-izbovom byte v blízkosti centra. Byt bol v primeraných podmienkach a to čo sme potrebovali nám poskytoval. Prekvapením bol však kotol, ktorý zvykol blbnúť . Vo voľnom čase sme spoznávali Prahu, jej krásy, architektúru, pamiatky a veľa galérií ale spoznávali sme sa aj navzájom. Spolunažívanie bolo bez "ponorky" a v pohode.

       Náklady  na stáž všetkých účastníkov boli hradené z grantu Erasmus +.

      Vanesa Múdra  III.B FOD

     • Prieskum k poisteniu s Preukazmi ITIC a ISIC

      Preukazy ISIC a ITIC sa dajú použiť aj na kúpu výhodného cestovného poistenia za lepšiu cenu.

      Veľa učiteľov si práve kvôli tomu preukaz ITIC vybavuje, keďže ide o porovnateľne najvýhodnejšie cestovné poistenie na trhu.

      Radi by sme to ešte zlepšili a preto Vám posielam krátky dotazník, ktorým chceme zistiť čo učitelia a žiaci potrebujú, prípadne čo je pre nich dôležité.

      Je to len pár otázok, za minútku to má každý hotové.

       

      Dotazník nájdete tu:  https://lnk.sk/aPSY

     • Stáž Erasmus + Remeslo 2018 Praha 2018, I. turnus

      Čo vám napadne ako prvé pri slove stáž? U mňa to boli dva týždne spojené s mojím koníčkom v krásnom hlavnom  meste Českej republiky v Prahe. Vďaka projektu Erasmu + Remeslo 2018 sa na našej škole organizuje dvojtýždňová stáž do Prahy pre študentov fotografického dizajnu.  Tohto roku keď som dostala šancu na túto stáž ísť, tak som sa jej chytila a aj napriek neprajným rečiam iných, som šla. A nielen ja som sa chytila šance, ale aj mojich 5 „kolegov“ so svojimi zručnosťami. Veronika, Dominika, Andrej, Robin a Jakub. My šiesti aj s našou pani učiteľkou Nikolou Podolinskou sme  spolu dva týždne žili, pracovali a užívali si na stáži v Prahe.

      Ešte som vlastne nevysvetlila čo to je za stáž. Táto stáž má nádejných fotografov z našej školy posunúť vo fotke čo najviac dopredu. Čo si myslím, že aj pomáha. Hneď na začiatku sa nás ujal Lukáš Cetera, ktorý nám vo všetkom pomáhal a všetko vybavoval. Určoval naše miesta stretnutí, písal nám presné plány ciest a aj časy kedy máme kde presne byť a čo sa tam bude diať.

      Zoznámili sme sa taktiež s fotografkou Luciou Čermákovou, ktorá s nami tiež trávila veľa času. Sprevádzala nás po ateliéroch, ktoré mala na starosti a keď sme čosi nevedeli, snažila sa nám poradiť a pomôcť. Zo začiatku sa nás vždy pýtala či sa chceme trošku potrápiť, alebo nám má hneď poradiť.  Vyskúšali sme si fotenie castingu, portrétových fotografií v ateliéri, prácu a portréty v tkáčskej dielni. Navštívili sme i detský domov, kde sme im nafotili propagačné fotografie. Veľmi nás zaujala aj pripravená prednáška o rámovaní fotografií, kde sme sa tiež veľa naučili. V ateliéroch sme mali možnosť nafotiť aj vlastné fotografie a využiť rekvizity, ktoré sa tam nachádzali. Vo voľnom čase sme navštevovali múzeá, galérie, napríklad: Múzeum Alfonza Muchu, Národné múzeum v Prahe, Múzeum Kampa, Nikon galériu, Galériu súčasného umenia a ďalšie iné. Taktiež sme sa zúčastnili aj vernisáže. Vyskúšali sme si fotenie nočnej Prahy s využitím statívov a dlhej expozície. Objavili sme kúzlo nočnej Prahy a pamiatky, ktoré nám ponúkla.

      Bol to pre nás neopakovateľný zážitok, ktorý nás nabudil rozvíjať naše fotografické zručnosti. Ďakujeme za príležitosť našej škole, ktorú sme dostali a určite nás to posunulo nielen zážitkami, ale aj chuťou do práce a tvoriť.


      Beáta Sedláková, III.B

     • Technik drevárskych CNC zariadení – nábytkárska výroba

      Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves

       otvára od 1. 9. 2018 (v školskom roku 2018/2019)

      nový  študijný odbor

      3345 K 02 technik drevárskych CNC zariadení – nábytkárska výroba.

       

      Tento nový študijný odbor je kombináciou programovania a základných obslužných činností pre CNC zariadenia v nábytkárstve, pri spracúvaní dreva a výrobe nábytku. Reaguje na trendy profesijnej prípravy zamerané na moderné technológie a zavádzanie CNC zariadení do výroby. Priemyselná informatika spojená s praktickým využitím CNC technológií vyvoláva potrebu kvalifikovaných zamestnancov pre nábytkársku výrobu, ktorá ma vlastné špecifiká. Cieľom je doplniť nedostatok kvalifikovaných odborníkov na strednom stupni vzdelania, schopných spracúvať drevo a vyrábať nábytok tak, že vedia vykonávať činnosti súvisiace s programovaním, nastavovaním, obsluhou a údržbou CNC zariadení v nábytkárskom priemysle.

      Absolvent odboru získa maturitné vysvedčenie a výučný list, zároveň je pripravený pokračovať v štúdiu na vysokej škole a celoživotne sa vzdelávať vo svojom odbore.

     • Vianočný futbalový turnaj 2017

       

      Každoročný vianočný turnaj vo futbale o putovnú cenu TTG (Tácka tety Ginky) prebiehal v týždni od 11.12. – 14.12. 2017, do turnaja sa zapojilo 12 tried v 4 skupinách. Vo štvrtok turnaj vyvrcholil zápasmi štvrťfinále, semifinále a finále.

      Zápasy boli hrané v plnom nasadení, stretli sa skoro profesionáli s tými, čo majú radi futbal a šport.  Úroveň finálových zápasov už bola naozaj výborná. V samotnom finále sa stretli naši najstarší futbalisti zo IV.D a nastupujúcou generáciou futbalistov z I.B. Finále bolo ako má byť, súboje boli vyrovnané- rýchle nohy, presné prihrávky a dobrá obrana.

      Finále sa dostalo do predĺženia a víťazmi sa stali študenti IV.D skupiny Rišo.

      V rámci turnaja došlo aj na penaltový rozstrel vo štvrťfinále medzi III.D a IV.C. Najlepšími strelcami boli Olejník, Merčák, Čepišák a Zelenický. Na organizácii sa podieľali  chlapci z I.B a pískali chlapi zo IV.D.

      Poradie v skupinách

      ŠF, SF, F

      Dúfam, že si všetci turnaj užili  a hráme aj budúci rok. :)

      Hana Čekovská

       

     • Vilnius, Litva, november 2017

       

      Skoro ráno 11. novembra odchádzala skupina piatich žiakov a štyroch učiteľov na stáž do hlavného mesta Litvy - Vilniusu. Plný očakávaní sme sa zvítali s Daivou, jednou z našich sprievodkýň, učiteľkou v prijímacej škole VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras/ Vilnius Builders Training Centre.

      Prvé dni sme absolvovali prehliadky mesta, školy, múzeí, historických budov a kostolov. Spoznávali sme bohatú miestnu históriu, kuchyňu, zvyky a život na internáte. Zaujali nás priestory školy, ktorá má široký záber vzdelávania od stolárstva a nábytkárstva cez stavebné a strojárske profesie až po aranžovanie kvetov. Nadchli nás výborne vybavené odborné učebne pre elektrotechnické odbory, v ktorých sme získavali odborné vedomosti a zručnosti. Dohovárali sme sa po anglicky, naši učitelia aj po rusky.

      Naši študenti absolvovali prax v školských odborných učebniach a dielňach, kde precvičovali na modelových stenách rôzne spôsoby elektrických inštalácií, zapájaní a montáží zariadení. Zúčastnili sa aj výcviku pri údržbe PC HW.

      Počas druhého týždňa sme na odrelaxovanie navštívili aj Múzeum ilúzii s množstvom atrakcii, kde nám kúzelník predviedol niečo zo svojho umenia. Veľmi sme sa tešili z návštevy Aquaparku a zahrali sme si aj bowling.

      Boli sme sa pozrieť aj na jedno zaujímavé miesto – geografický stred Európskej únie. 

      Posledný deň sme sa rozlúčili s učiteľkami  Dajvou a Aldonou pri šálke čaju a poďakovali sme im za vzornú starostlivosť a za pestrý  a zaujímavý program ktorý pre nás pripravili.

      Vďaka projektu Erasmus+  realizovaného v našej škole sme navštívili Litvu a jej hlavné mesto Vilnjus, ktorý bude ešte dlho rezonovať v našich spomienkach.

      Ďakujeme za všetko, bolo tam krásne.     

     • BURZA stredných škôl pre žiakov základných škôl a rodičov ÚRAD PSVR LEVOČA

      Dňa 15. novembra 2017 sa uskutočnila BURZA stredných škôl pre žiakov základných škôl a rodičov v meste Levoča. Toto podujatie sa konalo pod záštitou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (PSVR) Poprad, EURES a Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) Poprad. Tohto podujatia sa zúčastnila aj naša Stredná odborná škola drevárska v Spišskej Novej Vsi pod vedením týchto  učiteľov: Ing. Daniela Rotha, Mgr. Nikoly Podolinskej, PaedDr. Ing. Stanislava Švedu a majstra odborného výcviku Viliama Pučeka. Pri prezentácii pomáhali aj študenti III. A: Robin Polák a Patrik Pavan. Cieľom akcie bola prezentácia našej školy pre žiakov základných škôl a rodičov s okresu Levoča. Okrem umeleckých, technických a učebných odborov našej školy sme predstavil aj nový experimentálny študijný odbor „Technik drevárskych CNC zariadení – v nábytkárskej výrobe“, ktorý sa bude vyučovať od budúceho školského roka 2018/2019.

      Stredná odborná škola drevárska v Spišskej Novej Vsi je pripravená poskytnúť kvalitnú a profesijnú prípravu žiakov na trhu vzdelávania a zamestnanosti.

      Vypracoval: PaedDr. Ing. Stanislav Šveda

     • Burza stredných škôl 2017 „SPRÁVNA VOĽBA POVOLANIA – PRÍLEŽITOSŤ K ÚSPECHU“

      Dňa 26. októbra 2017 sa uskutočnila Burza stredných škôl 2017 pod názvom: „Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu“. Toto podujatie sa konalo v Gymnáziu Gelnica v spolupráci CPPPaP - Spišská Nová Ves. Okrem iných sa na tejto prezentácii stredných škôl zúčastnila aj Stredná odborná škola drevárska v Spišskej Novej Vsi pod vedením týchto  učiteľov: Ing. arch. Jany Naščákovej, Ing. Heleny Poklembovej a PaedDr. Ing. Stanislava Švedu. Pri prezentácii pomáhali aj študenti: Soňa Snopková 4. B a Nikola Mackovjaková 4. A. Cieľom akcie bola prezentácia našej školy s jej jednotlivými odbormi. Umelecké odbory našej školy prezentovala Ing. arch. Jana Naščáková. Študijné odbory - technické prezentoval PaedDr. Ing. Stanislav Šveda, kde okrem iného predstavil nový experimentálny študijný odbor „Technik drevárskych CNC zariadení – v nábytkárskej výrobe“, ktorý sa bude vyučovať od 1. septembra 2018. Učebné odbory a ostatné odbory prezentovala Ing. Helena Poklembová.

      Stredná odborná škola drevárska v Spišskej Novej Vsi vytvára podmienky pre kvalitnú a profesijnú prípravu žiakov na trhu vzdelávania, čo dosvedčuje množstvom pripravených odborníkov.


      Vypracoval: PaedDr. Ing. Stanislav Šveda

     • Myslieť inak

      Prinášame niekoľko postrehov zo semináru Interiéry 2017, na ktorom sa zúčastnili  v novembri 2017 naši učitelia M. Daňko, D. Roth a P. Sova vďaka  projektu Erasmus +.  Seminár organizovala VOŠ a SPŠ Volyně. Cestou do južných Čiech účastníci navštívili vysokú školu UMPRUM v Prahe, kde študujú naši absolventi, pozreli si ateliéry a práce študentov a načerpali inšpiráciu do ďalšej práce.

      Steve Jobs: "Mysli odlišne a potom ešte raz"  iba úspešní ľudia nájdu odvahu myslieť a robiť veci ináč a dokážu vyniknúť.

      Myslieť patrí k základným pilierom kreativity, bez ktorej  sa žiadny designer alebo projektant  neobíde.

      1. Myslieť inak, za každú cenu?

      Myslieť inak v oblasti návrhu nábytkového designu znamená pozrieť sa novými očami na existujúcu produkciu a v ideálnom prípade nájsť nové riešenie. Posunúť kvalitu a zvoliť dokonalý súlad medzi formou, materiálom a technológiou.

      Nové výrobné technológie – vstrekovanie plastov do foriem, 3D tlač, nové lepidlá, nové povrchové úpravy skôr umožňujú rozmýšľať o  nových možnostiach.

      Myslieť ináč je výzva k uplatnení nových postupov navrhovania úžitkových predmetov, pričom rešpektujeme ideálnu syntézu medzi formou, materiálom a technológiou a to všetko šetrné k nášmu životnému prostrediu.

      Pozor na to, aby sa hon za zmenou a novosťou "myslením inak za každú cenu" neminul s kvalitným koncovým výstupom, funkciou a účelom.

      Upravené podľa článku, autor  prof.akad.arch. Jan Fišer

      2. Vizualizácia to nezachráni

      3D vizualizácie si obvykle predstavujeme ako super dokonalé obrázky, ktoré vyzerajú skôr ako fotografie hotového interiéru, než ako počítačovo vytvorený obraz. Vytvoriť dokonalú vizualizáciu je časovo náročné. Vyžaduje to mať drahý špecializovaný počítačový software a väčšinou okrem práce designéra pracuje na vizualizácii odborne vyškolený grafik. Pretože je takáto vizualizácia časovo i finančne náročná, musí sa zákonite táto skutočnosť odraziť v cene hotového návrhu. Vizualizácia nie je to, čo designér predáva, je to iba prostriedok na komunikáciu a tá musí byť pravdivá.

      3D software môže urýchliť modelovanie priestoru, použitie farieb a textúr, potom môže nastúpiť ceruzka na kreslenie liniek a kriviek objektov do 3D priestoru. Ide o rýchly prenos myšlienka – 3D modelovanie. Až keď máme  na základe skíc veci premyslené opäť sa vrátime k 3D softwaru a veci domodelujeme.

      Efekt a efektivita sa dá dosiahnuť tým, že zákazník nemusí mať super perfektnú vizualizáciu, ktorá je časovo  a technicky náročná.

      Inou cestou môže byť, že naše  skice návrhu posunieme skúsenému grafikovi alebo sa naučíme používať jednoduchší 3D software.

      Upravené podľa článku, autor Ing. Jan Opitz, Jana Pěkná

      3. UPCYCLING 

      Upcycling je  opätovné použitie  a spracovanie materiálu alebo produktu po ich uplynutí doby  životnosti  do nového výrobku. Využívajú sa biologické aj technické cykly. Je to viac ako  recycling.

      4. FITNESS v kuchyni

      Kuchyňa  je priestor kde sa varí, kde prebieha rodinný a spoločenský život.  Ak je kuchyňa správne usporiadaná je varenie pohodlné, jednoduché a časovo optimálne. Ale kuchyňa môže byť aj ako telocvičňa.

      Bežec – ak je základný pracovný trojuholník – zásoby – mytie – varenie  príliš veľký, potom  za rok nabeháme v kuchyni aj niekoľko kilometrov. Preto ukladajme veci  tam, kde ich najčastejšie používame.

      Gymnasta – ak sú veci uložené dole na policiach za dvierkami, potom je to drep, predpažiť, postaviť, predkloniť. Na žinenke v telocvični možno fajn, ale čo ak má kuchár umelé kĺby? Riešení m sú zásuvky s plným výsuvom.

      Vzpierač – medzi najťažšie predmety v kuchyni patria veľké hrnce a panvice a kopa tanierov, ak nechcete vzpierať ťažké veci do horných políc opäť sú tu zásuvky pre spodné skrinky.

      Akrobatvysoké horné skrinky majú síce dosť úložného priestoru, ale ako sa tam dostanete? Myslite na deti ako lezú po linke. Pád z výšky je najčastejší úraz v domácnosti. 

      5. Zlato v súčasnom interiéri

      Zlato má jednu úžasnú optickú vlastnosť – odráža až 99,5% svetla, ktoré dopadne na jeho povrch. Za plného svetla je zlato krásne, za šera je magické, pretože ostatné predmety začínajú strácať presné obrysy, prestávame vnímať farby ale zlato stále odráža svetlo a v kontraste k ostatným materiálom žiari.

      V súčasnosti zlato môžeme použiť pri optickom a svetelnom tvarovaní interiéru pomocou pozlacovaných plôch. Na pozlacovanie sa používajú rôzne druhy plátkového zlata a nové technológie pozlacovania.

      Upravené podľa článku, autor MgA. Marek Teska

       

      Viac zaujímavých informácií vám ponúka časopis Interiéry 04/2017 , v ktorom je súbor prednášok zo semináru. K dispozícii u P. Sovu.

     • Exkurzia v CERN-e, Ženeva, Švajčiarsko

       

      Stredná odborná škola drevárska v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s OZ Amavet – Asociácia pre mládež, vedu a techniku v dňoch 9. 10. 2017 až 13. 10. 2017 zorganizovala päťdňové poznávacie podujatie pre svojich študentov - exkurziu do CERN-u. Cieľom exkurzie bolo spoznať interaktívne vedecko-technické zariadenie spolu s kultúrou daného štátu v Európe v rámci projektu „Cesty za vedou“. Pod vedením učiteľa PaedDr. Ing. Stanislava Švedu sa poznávacieho podujatia zúčastnili títo študenti: Maliňak Damián 2. A, Kiktová Michaela 3. A, Farkalinová Bronislava 3. A, Tlstáková Romana 3.A, Petrovičová Stella 3. A, Ondovová Martina 3. A, Labudová Nikola 3. A, Jakub Zavacký 3. B, Štefkovič Matej 3. D, Kovár Dávid  3. E, Kaščák Lukáš 4. E.

      Päťdňové poznávacie podujatie začalo návštevou Technoramy vo švajčiarskom Winterthure – interaktívne múzeum s fyzikálnymi pokusmi, kde si mohli žiaci vyskúšať a otestovať svoje vedomosti. V ďalší deň sme absolvovali dlho očakávanú exkurziu do CERN-u v Ženeve. Mali sme možnosť vypočuť si prednášky renovovaných fyzikov a opýtať sa na aktuálne výzvy experimentálnej fyziky. Zaujímavá zástavka v rámci CERN-u bola na interaktívnych výstavách pod názvom Microcosm a Globe. Taktiež sme mali možnosť nahliadnuť do práce vedcov v konkrétnych úlohách a sledovať zber dát z magnetického spektrometra z medzinárodnej stanice ISS.

      Nezabudnuteľným zážitkom bola samotná prehliadka experimentálnych časti s miestnymi odborníkmi o LHC urýchľovači častíc. Bohatý program pokračoval ďalším dňom návštevou mesta Bern. V ňom sme mali možnosť navštíviť historickú časť mesta a najmä navštíviť Múzea A. Einsteina.

      Týmto sa chceme poďakovať vedeniu SOŠ drevárskej v Spišskej Novej Vsi a Amavetu za možnosť zúčastniť sa tohto výnimočného podujatia, akým bola exkurzia v CERN-e.

      Fotogaléria Exkurzia v CERN-e, Ženeva, Švajčiarsko.

       

      Vypracoval: PaedDr. Ing. Stanislav Šveda

     • Úspešní žiaci Strednej odbornej školy drevárskej, Filinského 7, Spišská Nová Ves

       

      1. miesto v medzinárodnej súťaži

      Slovenská národná galéria v spolupráci s Kunsthalle Bratislava, Stredoslovenskou galériou v Banskej Bystrici a Východoslovenskou galériou v Košiciach vyhlásila na jeseň 2016 prvý ročník slovenského vydania medzinárodnej umeleckej súťaže pre žiakov stredných škôl a gymnázií „Máš umelecké črevo?“.  
      Súťaž vznikla v roku 2009 v Českej republike, kde má stabilnú podporu Národnej galérie v Prahe, Centra súčasného umenia DOX, Galérie Rudolfinum alebo Moravskej galérie v Brne a je spojená s Cenou Jindřicha Chalupeckého, tamojším najvýznamnejším ocenením pre mladých umelcov.
      Témou súťaže boli  Hranice – aj v súvislosti s tým, že ide o prvý ročník, ktorý prekročil hranice Českej republiky.
      Po troch semifinálových kolách v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach sa do finále dostalo 19 najlepších tímov.
      Finále súťaže sa uskutočnilo v utorok 2. 5. 2017 o 10.00 v kaviarni Berlinka v SNG – Esterházyho paláci v Bratislave.

      Žiačky 2. ročníka študijného odboru fotografický dizajn Strednej odbornej školy drevárskej, FIlinského 7, Spišská Nová Ves Annamária Bednárová a Vanesa Múdra získali vo finále súťaže 1. miesto so súborom fotografií nájdených v rodinných archívoch doplneným o autentické fotografie rovnakých záberov  zasadeným do video prezentácie so sprievodným slovom pamätníkov a prebrali si putovnú cenu Umeleckého čreva vytvorenú slovenskou šperkárkou Katarínou Siposovou.

      Dielo víťazného tímu bude vystavené do 7. 5. 2017 v ateliéri Esterházyho paláca a v Moravskej galérii v Brne.
      Víťazný tím má možnosť zúčastniť sa programu a výstavy v Moravskej galérii v Brne v dňoch 16. 6. – 18. 6. 2017 spolu s víťazmi českej a maďarskej súťaže.

       

      2. miesto SUSO Skills Slovakia v odbore stolár

      V dňoch 27. – 28. 4. 2017 sa na Výstavisku Agrokomplexu v Nitre popri výstave Mladý tvorca uskutočnila súťažná prehliadka stavebných remesiel SUSO Skills Slovakia. Žiaci Strednej odbornej školy drevárskej, Filinského 7, Spišská Nová Ves Viliam Púček (žiak 3. ročníka študijného odboru technik drevostavieb) a Martin Dacho (žiak 2. ročníka študijného odboru operátor drevárskej a nábytkárskej výroby) získali v odbore stolár 2. miesto a postúpili na medzinárodné finále 21. ročníka súťaže, ktoré sa uskutoční v dňoch 19. – 22. 9. 2017 v Prahe počas veľtrhu For Arch.

     • Medzinárodné rezbárske sympózium v Bystřici pod Hostýnem od 11.9. – 15.9.2017

       

      Na pozvanie našich priateľov zo Strednej priemyselnej školy nábytkárskej a obchodnej v Bystřici pod Hostýnem sme sa zúčastnili 5. ročníku Medzinárodného rezbárskeho sympózia, ktoré sa koná za účasti študentov, absolventov školy a profesionálnych rezbárov. Tohtoročná téma "V oblakoch" umožňovala prejaviť  kreativitu na širokom poli námetov. Na sympóziu sa zúčastnili naše študentky z odboru DTD z triedy IV.B, až na Mirku ostatné dievčatá Lenka, Radka a Julka si s radosťou zopakovali prácu pri rezbovaní reliéfu ako v minulých rokoch, keď sa zúčastnili stáže Erasmus +. Opäť sme mali k dispozícii pripravený materiál, množstvo dlát, rydiel a iné materiály na dokončovanie.

      Pracovalo sa za každého počasia vonku pod otvorenými stanmi, všetci sme boli na očiach verejnosti. Na takejto akcii je možnosť porovnať svoje výkony s ostatnými, naučiť sa nové veci, postupy, fintičky a obdivovať profíkov. Ostáva dosť času na rozhovory, stretávky po práci a spoločnú zábavu.

      Na zhotovenie  diela sme mali všetci 5 dní, začínali sme hrubým opracovaním a postupne sme šli až na detaily, vo štvrtok sme mali všetko pripravené na morenie a dofarbenie tak, aby sme v piatok po obede mohli vystúpiť na vernisáži vo všetkej paráde.

      Vernisáž prebiehala za účasti významných hostí, poslanci Českej národnej rady, Európskeho parlamentu, poslanci  Zlínského kraja, predstavitelia mesta a zástupcovia sponzorov. Hrala dychová kapela, najlepšie práce a ich autori boli ocenení zaujímavými cenami.

      Celé sympózium malo perfektné zázemie a hlavne atmosféru. Každé vytvorené dielo je originál s rukopisom svojho autora a celá akcia je moc fajn.

      Ďakujeme za skvelú akciu p. riaditeľke Ing. Olge Pastyříkové, Mgr. Anne Bláhové a Radkovi Pluháčkovi a všetkým, ktorí nám umožnili znovu zažiť radosť z tvorivej práce.

      Hana Čekovská, koordinátorka Erasmus +

      O tom, ako sa žiakom darilo, sa môžete presvedčiť vo fotogalérii Medzinárodné rezbárske sympózium v Bystřici pod Hostýnem od 11.9. – 15.9.2017.

     • Učitelia na stáži Erasmus + v Hradci Králove, Česká republika

       

      Prázdniny sa iba začínali, ale  naši učitelia stále nemali dosť a išli sa vzdelávať na stáž. Navštívili strednú školu v Hradci Královém (Stredná umelecká škola hudobných nástrojov a nábytku). Boli si vymeniť informácie  a poznatky o vyučovaní odborných praktických predmetov v umeleckých aj drevárskych odboroch, veľa času trávili s majstrami v dielňach, kde zisťovali ako sa učí v Českej republike, aké sú vybavené ich dielne, aké majú CNC – čko. Bavili sa aj o študentoch, podmienkach v školstve, čo ich trápi, alebo kto. Vymenili si dobré rady-  čo, ako, kedy, s kým a čím čo najlepšie učiť a naučiť. Za odmenu potom absolvovali kurzy sústruženia, tradičnej povrchovej úpravy( politúry, polychrómie, zlatenie) a P. Sova a M. Daňko si vyrobili elektrické gitary – plne funkčné.

      Program bol nabitý, ale stál za to.

      Máte sa na čo tešiť- študenti, keď vám naši majstri a učitelia ukážu, čo nového sa naučili.         

     • Lyžiarsky výcvik

       

      V dňoch od 20.2.- 24.2.2017 sme my, žiaci druhého ročníka, absolvovali lyžiarsky výcvik v Krompachoch v stredisku Plejsy, pod dohľadom našich vedúcich, zároveň učiteľov a zabávačov.

      Boli sme ubytovaní v hoteli, ktorý sa nachádzal hneď vedľa svahu. V ranných hodinách bol svah, čo sa týka snehu, perfektne vyratrakovaný, no v popoludňajších hodinách sa to nedalo povedať. Nebol zlý, ale ani najideálnejší. Terén bol vhodný pre lyžiarov aj nelyžiarov. Ak doľahla na nás únava, mohli sme načerpať nové sily pri šálke čaju v bufete, ktorý sa nachádzal priamo na svahu. Niektorí tam trávili viac času ako mali. Ubytovanie bolo skvelé, aj s telkou v izbe. Strava bola super, s možnosťou vegetariánskej stravy. Zamestnanci hotela boli príjemní, ústretoví a dalo sa s nimi aj pokecať. Čo sa zábavy týka, tak vo voľnom čase sme mohli využiť hotelové príslušenstvo ako biliard, bowling, stolný futbal atď. Vo večerných hodinách sme sa všetci stretávali v kongresovej miestnosti, kde prebiehal zábavný program od učiteľov a neskôr aj od žiakov. Na základe programu sme sa bližšie spoznali a nadobudli nové vzťahy. Ako na každom lyžiarskom, ani tento sa nezaobišiel bez úrazov, ale našťastie nebolo to nič vážne.

      Veríme, že každý zúčastnený si odniesol skvelé spomienky, super zážitky a poriadnu svalovicu. Kto nebol, môže ľutovať! Snáď vás o tom presvedčia fotky v galérii Lyžiarsky výcvik 2017.

     • Nadstavbové štúdium v  Strednej odbornej škole drevárskej, Filinského 7, Spišská Nová Ves

       

      6403 L PODNIKANIE V REMESLÁCH A SLUŽBÁCH – 2–ročné nadstavbové štúdium pre absolventov všetkých trojročných učebných odborov - maturitné vysvedčenie

       

      • štúdium trvá 2 roky v rozsahu 10 vyučovacích hodín týždenne, EXTERNOU – VEČERNOU FORMOU

       

      UPLATNENIE:

      • absolvent počas štúdia získa vedomosti o založení a vedení malého a stredného podniku a je schopný založiť a prevádzkovať vlastný súkromný podnik,
      • vie tvorivo využívať moderné marketingové techniky pri rešpektovaní podnikateľskej etiky,
      • je schopný viesť účtovnú evidenciu a vykonávať iné administratívne práce, využíva výpočtovú techniku v praxi.

       

       

      KRITÉRIA PRE PRIJATIE:

      • výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške

       

      ŠTÚDIUM JE BEZPLATNÉ

      bližšie informácie nájdete na našej webovej stránke www.sosdsnv.sk, na telefónnom čísle: 053/442 42 46, 0902 904 810 alebo priamo v škole.

      TEŠÍME SA NA VÁS v novom školskom roku !

     • Dotyk tvorivého pera

                 

       V mesiaci máj a jún je v našej škole nainštalovaná prehliadka literárnych prác žiakov. Je to „tvorivá paleta umeleckého slova“, ktorá odráža ich neobmedzené kreatívne schopnosti. Prehliadka pod názvom „Dotyk tvorivého pera“ umožňuje všetkým žiakom našej školy vyjadriť sa tvorivým perom, odhaliť svoj talent a siahnuť za hranice svojich bežných možností. Prezentácia prác žiakov je v slovenskom a anglickom jazyku, rozmanitosť tém a žánrov je neobmedzená, dĺžka prác neohraničená.

       

     • SOCIÁLNE ŠTIPENDIÁ v 2. polroku 2016/2017

       

      SOCIÁLNE ŠTIPENDIÁ

      2. polrok 2016/2017

       

      - v 2. polroku školského roka 2016/2017 predložia aktuálny doklad

         z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny LEN tí žiaci, ktorých  

         rodičia  poberajú pomoc v hmotnej núdzi

       

      - všetci žiaci, ktorí poberajú sociálne štipendiá predložia polročné  vysvedčenie resp. výpis známok

       

               na sekretariát riaditeľa školy  v termíne do 20. februára 2017

       

      Bližšie informácie poskytneme na sekretariáte riaditeľa školy, resp. na tel. č. 053/4424246.

       

     • iNOVEum

       

      Začni pracovať na svojom nápade a vyhraj štartovací kapitál

      iNOVEum je program podpory podnikania mladých ľudí zo stredných škôl v Spišskej Novej Vsi. Chceme inšpirovať študentov stredných škôl v Spišskej Novej Vsi k rozbehnutiu svojich vlastných biznis nápadov. Projekty konzultujeme a najlepším ponúkame vstupenku do inkubátora s možnosťou získať expertné konzultácie, mentorov a štartovací kapitál.

      Generálnym partnerom projektu je spoločnosť Embraco a odborným garantom Rozbehni sa! a Eastcubator.

      Prvý seminár zameraný na hľadanie biznis nápadu už máme úspešne za sebou, už 14.12. nás čaká Biznis fórum, teda príležitosť skonzultovať svoj nápad so skúsenými podnikateľmi a následne získať podporu na otestovanie svojho nápadu vo výške 250 €. V januári a februári budú ešte dva semináre a program vyvrcholí v marci finálnymi prezentáciami pre porotou.

      Pre najlepších a najšikovnejších čaká štartovací kapitál vo výške 15 000€ od Nadačného fondu Embraco a podpora od expertov a mentorov, ktorí ti pomôžu rozvíjať tvoj nápad aj po formálnom ukončení programu.

      Na prihlásenie svojho nápadu máš už len pár dní, urobiť tak môžeš do 10.12., kedy sa inkubátor zatvorí. Stačí len vyplniť prihlášku a odoslať ju na info@rozbehnisa.sk.

      Všetky dôležité informácie nájdeš na http://inoveum.sk/prihlas-napad.

      Tešíme sa na tvoj nápad a držíme palce.

     • Erasmus+ Estónsko 2016

       

      Estónsko je veľmi vyspelý štát v Pobaltí, člen EÚ a cieľ našej stáže pre študentov aj učiteľov.

      Našim partnerom v projekte Erasmus + je Pärnumaa Kutsehariduskeskus (Vocational Education Centre ) v Pärnu na juhu Estónska na pobreží Rižského zálivu. Centrum odborného vzdelávania navštevuje 2,5 tis. žiakov a dospelých študentov, ktorí sa učia tzv. modulovým systémom. Škola poskytuje všetky možné odbory od remesiel – murár, stolár, zámočník, naterač, automechanik, cez služby – kuchár, kaderník, masér, ošetrovateľ a iné. V škole si zvyšujú alebo podľa potreby doplňujú vzdelanie dospelí a platia si za to.Do školy chodia po obede po vlastnej práci. Škola vznikla zlúčením mnohých malých odborných škôl a s podporou ministerstva a európskych fondov bola zmodernizovaná, boli dostavané nové budovy a dielne. Škola je moderná, dizajnom podobná ako fínske stredné školy, má vlastný internát, školské lesy, autobus a mikrobusy a  krásnu aulu. Strojné vybavenie a učebné pomôcky majú moderné a čo najviac spoločné s bežnou praxou. Takýchto škôl je v Estónsku iba 5, ale postačujú pre celý štát a pracovný trh.  

      Moduly sú hlavne pre odborné predmety, ktoré sa spájajú podľa problematiky. V škole prebieha aj výuka všeobecných predmetov. Modulové vyučovanie je vo veľkých niekoľko týždňových  blokoch so zameraním na určitú odbornú problematiku, napr. obsluha CNC zahŕňa výuku programovania stroja, nácviku obsluhy CNC, výroby dielcov a výstupnej samostatnej práce, všetko plynule za sebou  a so získaním kreditov alebo osvedčenia. Zamestnávatelia vyžadujú doklad o odbornom vzdelaní a úzko spolupracujú so školou. Podobný systém funguje vo Fínsku a šikovní Estónci nemajú problém s dokladom o odbornom vzdelaní získať prácu v blízkom Fínsku. Jazyky obidvoch krajín sú veľmi podobné.  

      Naši učitelia Čekovská, Lengvarský, Orinin a Zekucia boli celý týždeň na tzv. jobshadowing.Sledovali sme vyučovanie, prax, debatovali s učiteľmi, porovnávali sme školské systémy, radosti a starosti pri učení a vyučovaní a často tíško závideli. Súčasťou stáže boli zaujímavé exkurzie do malej súkromnej firmy, kde sa vyrábajú a stavajú zrubové domy a vo veľkej firme, kde vyrábajú sendvičové drevené domy na európsky trh. Tradícia bývania v drevených domoch je silná a býva sa v opravených starých ale aj nových drevených domoch. Ďalšia zaujímavá exkurzia bola do firmy Oshino, ktorá vyrába elektronické súčiastky pre osobné autá a elektornické systémy pre kontrolné čítačky napr. čipových kariet. Firma sice nebola veľká, ale má svôj vývoj a výzkum a najmodernejšie pracoviská na výrobu a montáž komponentov.

      Pärnu je ´´ letné hlavné mesto Estónska ´´, pretože má krásne pieskové pláže, teplú morskú vodu a rozvinuté podmienky pre cestovný ruch. Celý rok  fungujú mnohé hotely a kúpeľné domy. Mesto je veľké asi ako Spišská Nová Ves, ale má význam krajského mesta. Má svoje historické centrum, kostoly, parky, promenády, penzióny, nákupné strediská, veľký aquapark a tiež sídliská a k tomu tie pláže a more.  Určite tam musí byť v lete krásne.

      V rámci pobytu sme navštívili aj hlavné mesto Tallin. Tallin je historické aj moderné mesto, kde žije cca 400 000 obyvateľov, má spojenie trajektom za pár hodín s Helsinkami, moderné letisko skoro v meste  a super autobusovú stanicu, z ktorej odchádzajú autobusy do celej Európy. V Talline nájdete všetky možné kostoly, hradby, staré hansovné domy ale aj moderné mrakodrapy, prístav s obrovskými tarjektami a sem tam nejaká pamiatka na nadvládu Sovietského zväzu. V Talline sme zažili naše prvé vianočné trhy toho roku a boli milé, predávali sa iba umelecko – remeselné a ručne vyrábané výrobky a čo to na zahryznutie a pitie.

      Estónsko nás prekvapilo vysokou životnou úrovňou, poriadkom, elektronizáciou služieb na každom kroku, čistotou a jazykovou zdatnosťou svojich obyvateľou a pravou zimou.   

      Pre vás napísala a nafotila H. Čekovská

      Fotografie si môžete prezrieť v galérii Erasmus+ Estónsko 2016.

     • Stena kreativity

       

      Druhé kolo duelu je úspešne za nami. Naši duelanti Dominik Kubis a Daro Zombek sa snažili vydať zo seba maximum, no úspešnejší bol Dominik, BLAHOŽELÁME a ĎAKUJEME . Atmosféra bola vynikajúca, postarali sa o ňu absolventky košickej katedry dizajnu Dominika Mačáková a Annamaria Digoňová ktoré nám predstavili svoju tvorbu. O hudobnú vsuvku sa postaral  Kevin Bebko zo IV.A triedy. Pripájame i zopár fotiek pre ilustráciu (v galérii). ĎAKUJEME všetkým zúčastnením, na ďalšie decembrové kolo ste všetci srdečne vítaní. 

      Mgr. art. Pavol Sova  

      Galéria: Duel II.

     • Dejepisná súťaž

       

      Dejepisná súťaž, prednáška v Matici slovenskej  a archeologické nálezisko

      Matica slovenská aj tento rok organizuje súťaž s tematikou regionálnej histórie, do ktorej sa zapojíme aj my. V rámci prípravy na veľké finále sa v Matici slovenskej uskutočnila prednáška archeológa PhDr. Mariána Sojáka, PhD. o pravekom osídlení Spiša, ktorej sa zúčastnili 8 súťažiaci z našej školy spolu s Mgr. Hurajovou.  Pán Soják nám priblížil aj postupy archeologického výskumu a prezradil mám, že najčerstvejší archeologická lokalita v našom meste sa nachádza pod Blaumontom (oproti škole). Preto sme sa vybrali obzrieť si terén a s úžasom sme zistili, že vo vzdialenosti pár stoviek metrov od našej školy sa v minulosti rozprestieralo slovanské osídlenie a pohrebisko z doby bronzovej.  Na vlastné oči sme videli niekoľko nálezov z minulých čias – keramické črepiny, koráliky, kolové jamky i hroby. Ďakujeme pracovníčke Archeologického ústavu v Spišskej Novej Vsi Zuzane Galovej za odborný výklad priamo na mieste. 

      Mgr. Petra Hurajová

      Fotografie si môžete pozrieť v galérii Dejepisná súťaž.

     • Shakespeare kvíz

       

      Literárno-historicko-jazykový kvíz venovaný 400. výročiu úmrtia Williama Shakespeara - významného anglického spisovateľa, dramatika a herca.

      Dňa 10. 11. 2016 sa v učebni slovenského jazyka uskutočnil literárno-historicko-jazykový kvíz venovaný životu a tvorbe najväčšieho anglického dramatika Williama Shakespeara. Kvízu sa zúčastnili dvaja zástupcovia za každú triedu. O jeho zdarný priebeh sa postarali Mgr. Petra Hurajová a PaedDr. Daniela Tkáčová. Žiaci sa z prezentácie dozvedeli mnoho zaujímavostí a zároveň si mohli preveriť svoje vedomosti z literatúry, histórie i anglického jazyka v rôznych typoch  otázok a úloh.  Súťaže sa zúčastnilo 14 tímov. Päť najlepších tímov bolo ocenených knihou, všetci súťažiaci sladkosťou. Na 3. mieste sa umiestnili dva tímy – II.C a III.A, na 2. mieste tím z IV.A (I. sk.) a na 1. mieste IV.A (2. sk) a IV.B. Kvíz rozšíril a upevnil vedomosti žiakov. Zároveň potvrdil, že tento velikán si aj v 21. storočí zaslúži našu pozornosť.

      Fotky si môžete pozrieť v galérii Shakespeare kvíz.

       

     • Vianočné pohladenie 2016

       

      Zima prišla, vietor duje

      vonku sniežik poletuje.

      Cez oblok sa tlačí mráz,

      Vianoce už sú tu zas.

       

      Deti v očiach iskru majú,

      svetielko nám zažínajú.

      Teplom svojho srdiečka,

      zohrejú aj Ježiška.

                                                 

      Sniežik ešte padá, padá,

      človek lásku stále hľadá.

      Ježiško k nám príde v čas,

      a s ním láska, pokoj v nás.

                                                                                                                  

      Príjemné predvianočné dopoludnie Vám všetkým prítomným, Vám vážený pán riaditeľ a pani zástupkyne, rovnako Vám vážení učitelia, majstri a ostatní zamestnanci školy, ale aj Vám milí spolužiaci. Všetkým tu prítomným želáme príjemné predvianočné posedenie pri jedličke.

       

      Týmito slovami bolo 22.12.2016 otvorené podujatie "Vianočné pohladenie" pre žiakov, študentov, pedagógov a zamestnacov našej školy. A o tom, že to bolo veľmi príjemné pohladenie, sa môžete presvedčiť vo fotogalérii: Vianočné pohladenie 2016

     • Doskobranie a malé dielničky


      Od pondelka 5.12.2016 prebiehalo sympózium Doskobranie. V našich školských dielňach sa na 3,5 dňa zatvorili a tvorili tí najšikovnejší – Nikola, Radka, Julka za výtvarníkov a Vilo, Martin a Lukáš za drevárov. Za ten čas spolu vyrobili, vyšpekulovali a vytvorili 3 zaujímavé veci a každá iná. Pomáhal a usmerňoval ich P. Sova a všetko kontrolovala a dokumentovala H. Čekovská. Všetci dokázali, že akcia je životaschopná a motivuje.

      Vo štvrtok 8.12.2016 sme organizovali Malé dielničky pre deti z MŠ Hviezdoslavova a Gorazdova. Pripravili sme si pre nich materiál na maľovanie, zdobenie a iné skrášľovanie. Deti boli super, tvorili s fantáziou a so zručnosťou  im pomáhali velkáči naši študenti zo IV.A PRV a III.B DTD. Deti maľovali tak rýchlo, že sme nestíhali vyrábať dieliky z preglejky. Chalani z II.E priamo na mieste vyrezávali a situáciu zachránili chlapci z dielni. Deti si pozreli aj našu školu aj niektoré triedy, kde sa práve vyučovalo.  Akcia bola náročná, nabudúce vieme čo nám ešte treba vylepšiť, ale radosť z šikovných malkáčov priniesla veľa pozitívnej energie tým, čo sa podieľali na akcii  a veríme, že aj  do školy.

      Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili. Tešíme sa na budúce a pozrite si fotky z akcie. 

      Fotila, písala H. Čekovská

     • Týždeň odborných zručností

      Vás pozýva na

      Doskové sympózium

      „od dosky k dielu“

      5.12. - 8.12. 2016

       

      Program sympózia

      Pondelok: 5.12.

      8:00      - zahájenie (stretnutie účastníkov, predstavenie projektov, konzultácie  

                                 k realizáciám, príprava materiálu),školské dielne

      9:00 – 14:00     - realizácia projektov, školské dielne

       

      Utorok: 6.12.

      7:30 – 14:00     - realizácia projektov, školské dielne

       

      Streda: 7.12.

      7:30 – 14:00     - realizácia projektov, školské dielne

       

      Štvrtok: 8.12.

      7:30 – 14:00     - dokončenie projektov, vernisáž (uč. 330)

      9:00 – 11:00     - malá dielnička - workshop tvorba malého úžitkového predmetu

                                 pre deti materských škôl (uč. 330), spolupracujú malkáči a velkáči “

     • Dni zdravej životosprávy 2016

       

      Po roku sme sa opäť stretli, aby sme si aspoň v náznakoch pripomenuli dôležitosť zdravej životosprávy. Tá sa dá dosiahnuť rôznymi spôsobmi. Od 12.10.2016-15.10.2016 sme upriamili pozornosť žiakov na nasledujúce aktivity:

      12.10.(streda) – terapia slovom

      13.10.(štvrtok) – bojové umenie málo známej školy „Strong First“

                                 – ochutnávka jedál v triedach (zdravá desiata)    

      14.10.(piatok) – pohybový program PILATES

                                – vyhodnotenie štvrtkovej ochutnávky jedál

      Aktivity prebiehali v čase od 10:05 do 10:20 na  2. poschodí (nad jedálňou).

      Usilujme sa o dobrú životosprávu. Zdravý spôsob života ovplyvňuje kvalitu nášho bytia.

      Pozrite si galériu Dni zdravej životosprávy 2016.

     • STENA KREATIVITY ZAČÍNA + DUEL

       

      Začíname so stenou kreativity 2016/17 , aj s novými pravidlami a pripája sa aj nový projekt stena kreativity - duel. Zapísať sa budete môcť na plagátoch pred ateliérom 330.

      NOVÉ PRAVIDLÁ STENY KREATIVITY

      Prihlásený tvorca tvorí svoje dielo po dobu dvoch týždňov, pracuje suchou kresliarskou technikou a tvorí na základe svojho návrhu !!!

      Téma je voľná.

      Formát je len jeden.

      Pracovať môžete aj v tímoch.

      Prvý termín už 17. 10 .2016

       

      NEW–-- STENA KREATIVITY – DUEL  ––-NEW

      Je súťaž pre naj kresličov, čmáračov, maliarov našej školy, ktorý sa neboja prejaviť.

      V každom kole súťažia proti sebe dvaja žiaci.

      Na realizáciu svojho diela majú 60 min, formát a čierny kresliaci materiál.

      Používa sa iba čierna farba „grafická kresba“ .

      Téma je voľná podľa uváženia duelanta. (vlastný návrh, nie kopírovanie internetových obrázkov )

      Pri realizácii diela je zakázané používať vulgárne symboly a nápisy.

      Kresliarský materiál si zabezpečuje účastník duelu.

      Hodnotí sa kreatívny prístup

      Remeselné  Prevedenie

      Zrozumiteľnosť vizuálnej výpovede (vizuálna komunikácia diela s pozorovateľom)

      Voľba víťaza bude demokratická a to pomocou hlasovania.

      Viac sa dozviete 26. 10 .2016 , keď prídete podporiť svojho favorita do ateliéru č. 330 ( figurálny ateliér)

      Tešíme sa na vás.

       

     • LIGNUMEXPO – LES 2016 NITRA

       

      V dňoch 27. až 30. septembra 2016 sa v Nitre konal v poradí už 20. medzinárodný veľtrh strojov, nástrojov, zariadení a materiálov pre drevospracujúci priemysel spojený v poradí so 16. ročníkom medzinárodnej lesníckej výstavy s názvom: „LIGNUMEXPO – LES 2016.“ Táto výstava sa uskutočňuje každý druhý rok, preto na tejto výstave môžeme vidieť nové inovácie a technológie z oblasti drevospracujúceho priemyslu a lesného hospodárstva.

      Okrem toho prebiehali semináre určené odbornej aj laickej verejnosti, ktoré poukazovali na výhody zhodnocovania dreva vo forme samotných výrobkov z dreva a s pozitívnymi dopadmi zvýšenej spotreby dreva na rozvoj ekonomiky a hospodárstva Slovenskej republiky.

      Tejto medzinárodnej výstavy sa zúčastnili aj naši odborní učitelia z SOŠ drevárskej v Spišskej Novej Vsi zástupca riaditeľa pre odborný výcvik pán Ing. Vladimír Záborský, odborný učiteľ Ing. Mgr. Stanislav Šveda a majster odborného výcviku Anton Dulík.

     • Erasmus + 2016 v Bystřici pod Hostýnem

       

      Prvá stáž Erasmus +  tohto školského roku bola už tradične v Bystřici pod Hostýnem na severnej Morave u našich priateľov zo Strednej školy nábytkárskej a obchodnej. Tri chlapci a tri dievčatá sa zúčastnili rezbárskeho sympózia spolu s pozvanými  rezbármi a študentmi miestnej školy. Všetci spolu vyrezávali reliéfy a plastiky na tému ,, Drevo ožíva´´. Pred očami detí aj dospelých z mesta, za pekného počasia a v priateľskej atmosfére vznikali zaujímavé diela. Naši sa mohli porovnať prácu, postupy, rýchlosť aj fantáziu so  študentmi aj dospelákmi priamo na mieste sympózia. Nie všetko ale bolo o práci, nadviazať priateľstvo nebol problém a tak aj voľné chvíle boli fajn a  pestré. Počas stáže spoločne  poznávali nové miesta, mali  výborné výlety, boli  na hrade Helfštýn, na Hostýne aj  v ZOO v Lešné.

      Uvidíme, či sa nájdu aj na budúci rok naši študenti, ktorí budú mať chuť si vyskúšať rezbovanie s profíkmi a pridajú sa k tým 36 študentom, ktorí už zažili stáž v Bystřici pod Hostýnem. A možno aj my urobíme podobné  sympózium.

      Pozrite si fotky, aby ste mali predstavu, ako bolo  a čo sme  stihli vytvoriť:

      Galéria Erasmus + 2016 v Bystřici pod Hostýnem

      Hana Čekovská, koordinátorka stáží Erasmus +

     • Mosty bez bariér Pribeník

       

      Festival tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených a zdravých mladých ľudí pripravuje Košický samosprávy kraj v areáli Strednej odbornej školy v Pribeníku. 

      Účasť: triedy I.A a I.C

      Dozor: PaedDr. Tkáčová, Ing. Lengvarský, Ing. Roth

      Doprava: bezplatne mimoriadnym vlakom na trase Spišská Nová Ves (7:00) – Krompachy (7:20) – Košice (8:00) – Pribeník (9:15) a späť Pribeník (15:10) – Košice (16:45) – Krompachy (17:30) – Spišská Nová Ves (18:00). Uvedené časy odchodov su orientačné.

     • ISIC - oznamy

       

      Predaj známky ISIC v školskom roku 2016/2017 (platnosť známky do 30. 9. 2017)

      • oznamujeme žiakom, ktorí majú záujem o kúpu známky ISIC platnej do 30. 9. 2017, že predaj známky sa bude realizovať cez stránku www.objednaj-preukaz.sk
      • toto vykonáva samostatne žiak alebo jeho rodič, pričom platbu realizuje priamo žiak alebo rodič.
      • známku si žiak vyzdvihne na sekretariáte riaditeľa školy.

       

      Návod ako si obnoviť preukaz

      Oznamujeme žiakom, ktorí požiadali o vydanie preukazu ISIC pre školský rok 2016/2017, že hotový preukaz si môžu vyzdvihnúť aj počas prázdnin na sekretariáte riaditeľa školy v čase od 8,00 – 12,00 hod.

     • Naši štvrtáci...

       

      Akí boli naši štvrtáci v školskom roku 2015/16

      Všimli ste si, akosi je na chodbách prázdno, to odišli naši maturanti.

      Akí boli? Skvelí, chalani a dievčatá, ktorí dali škole viac ako povinné učenie. V každej triede boli osobnosti, ktoré poznala celá škola. Boli to oni, kto spolu bez problémov vystupovali pred celou školou – spievali, hrali, tancovali, moderovali na skoro všetkých školských akciách. Športovali spolu i proti sebe, reprezentovali školu. Niektorí sa poznali ešte z čias základnej školy  a ostatní postupne na drevárke.

      K tomu určite prispeli spoločné akcie ako boli Imatrikulácie 2014, branecký v Nálepkove, Dni zdravej výživy, Vianočné pohladenie, dozvuky po stužkových a iné, o čom nevieme.

      V každej triede boli  výrazné osobnosti s rôznymi záujmami a ale aj charaktermi.

      Spomenieme niektorých len pre zaujímavosť:

      Natália – ochotná pomôcť pri každej školskej akcii, autorka mnohých kulís

      Sofia – cieľavedomá, autorka osobitých básní a neprehliadnuteľná výškou

      Ivana – vždy ochotná fotiť pre školu, pre ostatné triedy a vášnivá motorkárka

      Katka – miluje tanec, spev, folklór a vysoké opätky

      Zuzka – duša a pracant pre všetko, typický poznávací znak – ľadvinka

      Veronika – milá, usmievavá, ochotná a tie  skvelé torty od jej mamky

      Soňa – bola manažérka triedy, učila škôlkarov prvú pomoc cez SČK, prešla od futbalu k florbalu

      Paťo – kúzelník s bicyklom a skvelý tanečník hip – hopu

      Števo – ten, čo vylepšoval priemer triedy

      Slavo – mal budenie po telefóne

      Martin – stretávali ste ho  pred I.A a nebol sám

      Boris – premiant, ktorý si do školy  prišiel odpočinúť. Mal úžasný cit pre tvar, farbu a materiál, ale aj tak najviac miluje autá

      Miki – excelentný modelár lietadiel a dokázal odviesť pozornosť učiteľa od témy

      Tomáš – bývalý primáš z Čačiny, ktorý dokázal hrať až do rána. Teraz už bagrista, ktorý pomáha ocovi a  milovník ruského hokeja a slovenského folklóru

      Tomáš – skatebordista, stále na cestách. Organizátor mestských akcií pre mladých, momentálne vegetarián.

      Vlado – elegán, vzor slušnosti, moderátor, ktorý dokázal improvizovať a vždy mal všetko pod kontrolou   

      Beli – každé ráno neskorý príchod (kto vie, kde je Olšavica?) ale vždy s dobrou nákazlivou náladou

      Marek - stále v škole, výborný pracant v dielňach s  humorom starého Angličana

      Paťo – zručný, pracant vždy a všade

      Tam – v prvom ročníku ako neriadená strela, neskôr výborný florbalista. Slovenčina bola ako cudzí jazyk a cudzie jazyky veľká neznáma

      Vlado – moderátor v spišskom nárečí, vždy si pomohol vtipnou poznámkou. Poriadne vedel iba jednu anglickú frázu a všetci si mysleli (až na angličtinárku), že vie skvele anglicky. Kalkulačný vzorec vysype aj o polnoci  a najviac narástol od 1. ročníka

       

      .................  tu si doplňte ďalšie meno nezabudnuteľného štvrtáka

      Tu sú ich tablá

      Hana, Iveta , Iveta, Monika – triedne učiteľky, ktoré im všetkým prajú veľa úspechov a šťastia v živote. 

     • ISIC - oznam pre maturantov!

       

      Preukaz ISIC/EURO26 je v elektronickej forme na zľavy v doprave platný len do 30.6.2016.  Platí to pre použitie v SAD, MHD a v ŽSR. Žiaľ, len dovtedy ste podľa školského zákona „Denní študenti“  s nárokom na zľavu v doprave.

      Ale vo vlakoch a autobusoch RegioJet a Leoexpress sa overuje platnosť preukazu len známkou. To znamená, že študent s Preukazom ISIC/EURO26 s platnou známkou 09/2016 má zľavu z cestovného lístka až do konca septembra 2016.

      Takže, len na jednej ceste napr. z Košíc do Bratislavy a späť ušetríš minimálne 9 – 23 €.

      Všetky ostatné zľavy, (napr. kino, autoškola, pizzerie, oblečenie, Orange, Mc Donald, kúpaliska a všetky zahraničné zľavy), tiež platia až do 30.9.2016.

      S platnou známkou ISIC 09/2016 cez prázdniny určite ušetríš!   

      Ak ju ešte nemáš, je najvyšší čas... J

      www.studentskypreukaz.sk

     • ZENIT 2016

       

      V mesiaci april prebehol v školských dielňach 37. ročník súťaže o  najzručnejšieho žiaka školy pre šk. rok 2015/16. Súťaže sa zúčastnilo 12 žiakov z rôznych odborov a ročníkov. Počas troch vyučovacích dní mali vyhotoviť drevený servírovací podnos z čerešňového dreva. Okrem praktickej časti, súťažiaci boli preverení aj z odborných vedomostí pomocou testu. Po vyhodnotení výsledkov oboch častí súťaže, komisia určila poradie troch najlepších súťažiacich. Víťazom sa stal žiak 1. D triedy-Martin Dacho. Na druhom mieste sa umiestnil žiak 2. E triedy- Viliam Púček a na treťom mieste sa umiestnil žiak 1. D triedy-Lukáš Vesselényi. Víťazom zablahoželal a ocenenia odovzdal riaditeľ školy Ing. Jančík a zástupca riaditeľa Ing. Záborský. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a vynaloženú snahu na súťaži a víťazom srdečne blahoželáme.

     • Víťazstvo na SUSO 2016

       

      Skills Slovakia a Súťažná prehliadka stavebných remesiel SUSO po tretíkrát v Nitre

      Zvýšiť záujem mladých o štúdium klasických remeselných profesií v stavebníctve – to je cieľom ďalšieho ročníka podujatí Skills Slovakia a Súťažnej prehliadky stavebných remesiel SUSO. 
           Organizuje ich Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci so spoločnosťou ABF, a. s. v dňoch 17. a 18. apríla 2015 vo Výstavisku Agrokomplex v Nitre.
           „Celkovo očakávame účasť 40 súťažiacich zo 17 škôl z celého Slovenska, ktorí budú súťažiť v odboroch murár a stolár. Chceme ich naučiť ako pracovať s novými materiálmi a náradím,“uviedol manažér SUSO David Surmaj.
           Murári budú pod vedením profesionálov stavať fragment z moderných murárskych  materiálov. Súčasťou súťaže bude praktická ukážka stavby komínového systému, lepenie lícových páskov a nanášanie štrukturálnych omietok. Stolárov čaká práca s klasickým náradím na profesionálnych stolárskych stoloch, vyskúšajú si však aj rezanie kotúčovou a priamočiarou pílou.
           Najlepšie tímy získajú diplom Skills Slovakia a postúpia do finále súťaže SUSO, ktorá sa uskutoční v dňoch 15. – 18. 9. 2015 v rámci medzinárodného stavebného veľtrhu FOR ARCH v Prahe. Tí najzručnejší získajú od partnerov podujatia certifikát potvrdzujúci zvládnutie práce s modernými stavebnými technológiami. 


      Zoznam  škôl v kategórii Stolár: 
      1. SOŠ obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
      2. SOŠ polytechnická, Zlaté Moravce
      3. SOŠ drevárska, Žilina
      4. SOŠ stavebná, Žilina
      5. SOŠ sv. Jozefa Robotníka Žilina
      6. SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
      7. SOŠ drevárska a stavebná, Krásno nad Kysucou
      8. SOŠ drevárska Liptovský Hrádok
      9. SOŠ drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves
      10. SOŠ technická - Műszaki Szakközépiskola, Komárno

      (Zdroj: www.minedu.sk)

      A teraz to najlepšie:

      GRATULUJEME!

     • Študenti z Litvy a Estónska na stáži Erasmus + v našej škole

       

      V apríli 2016 sme privítali a zabezpečovali stáž v projektu Erasmus + pre študentov a učiteľov z Pobaltia. Najskôr prišli 4 chalani z estónskeho mesta Parnu, ktoré leží na brehu Baltického mora. Chalani pracujú vo firme Tauber s.r.o., kde poznávajú výrobu striech a pri tom poznávajú aj náš región. V Spišskej Novej Vsi ostávajú celý mesiac.

      Ďalší študenti prišli z Vilniusu z Litvy spolu s učiteľkami. Po podrobnom zoznámení s našou školou a systémom vzdelávania sa zoznámili s pamiatkami, prírodou a turistickými atrakciami Spiša, Tatier, Šariša. V našich školských dielňach pomáhajú pri výrobe modelu drevostavby a získajú základy programovania CNC. Počas pobytu stážisti absolvovali prijatie u primátora Sp. Novej Vsi na radnici. Obdivovali naše hory, rokliny a pamiatky. Hory sú pre nich asi najväčším zážitkom, pretože doma ich nemajú. Prajem im veľa skvelých zážitkov a pracovných skúseností.

       Ďakujem všetkým, ktorí pomáhali  a spolupracovali pri zabezpečení programu pre našich hostí. 

      Hana Čekovská, koordinátorka Erasmus +

     • Dotyk tvorivého pera

       

      „Dotyk tvorivého pera“

      V mesiaci apríl a máj je v našej škole inštalovaná prehliadka literárnych prác žiakov. Je to „tvorivá paleta umeleckého slova“, ktorá odráža neobmedzené kreatívne schopnosti žiakov. Prehliadka pod názvom „Dotyk tvorivého pera“ umožňuje všetkým žiakom našej školy vyjadriť sa „tvorivým perom“, odhaliť tak svoj talent a siahnuť za hranice svojich bežných možností. Prezentácia literárnych prác žiakov je vo všetkých jazykoch vyučovaných v našej škole. Rozmanitosť tém a žánrov je neobmedzená, dĺžka prác neohraničená.

       

     • DŘEVOSTAVBY 2016 VOŠ VOLYNĚ

       

      V dňoch 23. a 24. marca 2016 sa vo Volyně konal v poradí už 20. ročník odborného seminára: „DŘEVOSTAVBY – stavebný systém budúcnosti, drevo surovina moderného človeka.“ Odborného seminára sa za SOŠ drevársku v SNV zúčastnil zástupca riaditeľa pre odborný výcvik Ing. Vladimír Záborský, majster odborného výcviku Anton Dulík a odborný učiteľ Ing. Mgr. Stanislav Šveda. Seminár informoval verejnosť o trendoch použitia dreva v stavebníctve. Riešil niektoré technické a legislatívne problémy pri riešení drevostavieb, načrtol nové  konštrukčné systémy pre poschodové drevostavby. Ako to zaznelo počas celého seminára, drevo je materiál, ktorý je odskúšaný storočiami a jeho potenciál nie je ešte ani zďaleka vyčerpaný. Bývanie v drevostavbách pôsobí blahodarne na ľudské zdravie. Budúcnosť bez dreva ako stavebného materiálu je nemysliteľná.

     • Stáž našich študentov Erasmus+ v Litve

      Stáž Erasmus +     Remeslo 2016     vo Vilniuse, Litva

      Posledný turnus stáží pre našich žiakov a učiteľov sa uskutočnil na začiatku marca v Litve v hlavnom meste Vilnius. Stáže sa zúčastnilo 6 žiakov a 4 učitelia. Našim partnerom a po skončení stáže aj priateľmi boli učitelia a žiaci z VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras/ Vilnius Builders Training Centre.

       

      Po prílete do Vilniusu sme sa ubytovali na internáte, ktorý bol veľmi dobre vybavený a poslúžil nám ako zázemie počas stáže. Na programe sme mali hlavne spoznávanie nových pracovných postupov a  metód pri výrobe mobiliáru  do botanickej záhrady vo Vilniuse, išlo o výrobu drevených lavičiek. Chalani pracovali pod vedením pána majstra Vidasa a čo sa im páčilo najviac? Rýchlosť práce. Jednoduchá konštrukcia lavičky, ktorá vychádzala z toho, že  používali elektrické náradie firmy FESTOL a na základné spracovanie materiálu používali moderné stroje, chválili hlavne hrúbkovačku s digitálnym nastavovaním stola. Lavičky sa vydarili a veríme, že dobre poslúžia.

       

      Súčasťou stáže bola aj prehliadka všetkých pracovísk školy, kde sme spoznali murárske remeslo, vyskúšali sme niečo z štukatérstva a dekoratérstva a obdivovali sme  stavbu kachlí a komínov. Pre elektroinštalatérov sme videli perfektne vybavenú učebňu s modelmi, schémami a praktickými ukážkami z odboru. Škola má niekoľko pracovísk a skoro 2,5 tisíc žiakov. 

      Súčasťou stáží Erasmus + je aj spoznávanie krajiny, života ľudí, histórie a kultúry. Toto sme naplnili do poslednej bodky. Naši hostitelia nám ukázali všetko najzaujímavejšie, čo Litva ponúka. Prešli sme všetky kostoly a múzeá vo Vilniuse, boli sme v skanzene v Anykščiai, na hrade v Trakai, paleoskanzene  Karneve, či na Hore krížov a ešte kade tade. Zažili sme najväčší trh remesiel v Pobaltí tzv. Kazuko, na ktorom sa zišli umeleckí remeselníci z celej Litvy a ostaných pobaltských republík. Litva je menšia ako Slovensko, má len 3,5 mil. obyvateľov  a bohatú históriu spojenú s Poľskom ale cítiť ešte aj pozostatky na  socialistickú minulosť so Sovietskym zväzom. Svoju slobodu v 1991 si vydobyli životmi svojich  ľudí aj študenta z ich školy.

      Napriek tomu, že sme bojovali s chorobami a zranením, patrila táto stáž k najlepším, aké sme za posledné roky absolvovali. Preto sa tešíme na priateľov z Vilniusu, ktorí prídu na stáž k nám už v apríli 2016.

      H. Čekovská, koordinátorka projektu Erasmus +

       

      Do galérií pribudla nová: Stáž Erasmus+ Vilnus 2016 s ďalšími fotografiami.

       

       

     • Darujte 2% dane

       

      Milí rodičia obraciame sa na Vá s prosbou o nasmerovanie časti vašej odvedenej dane škole, v ktorej vzdelávame to čo máte doma najcennejšie - vaše deti. V module Darujte 2% dane je nové tlačivo na darovanie 2% z dane za rok 2015. Za celý kolektív našej školy, ale aj za Vaše deti ĎAKUJEME.

     • Stena kreativity 1

       

      Na našej škole sa objavil pozoruhodný úkaz. Objavujú sa tu maľby na veľkých plochách (cca 2 x 3 m). Sú vytvorené rôznymi technikami a zaoberajú sa rôznymi témami. Niektoré sú veselé, niektoré smutné iné nás nútia k zamysleniu. Maľby pred našimi očami postupne vznikajú od základných rysov až po ich dokončený stav. Potom zmiznú, objavia sa nové prázdne "plátna" a na nich vznikajú nové maľby. Trvá to už niekoľko mesiacov. Kto to nezažil nepochopí. Príďte sa pozrieť na 3. podlažie nad jedáleň a zažite to aj vy. Ak sa k nám nemôžete vybrať, tak si aspoň pozrite ich fotografie v galérii: Stena kreativity 1 

     • TTG STORY

       

      Je snehovo biela, meria 40 cm v priemere, má jemný ornament, primeranú hmotnosť a viac ako 100 rokov. Volám ju Tácka tety Ginky. Je to putovná trofej pre víťazov vianočných športových turnajov na našej drevárke.

      Tak ako majú svoj príbeh šalátová misa pre tenisový Davis cup, hokejový Stanleyho  pohár, ušatá trofej CHL, zlatá Niké a podobné trofeje aj naša TTG má svoju históriu.

      Ginka plným menom Genovefa  Nogolová rod. Grabovská, rodená Polka zo Sliezska bola moja prateta, ktorá mi nahradila babičku. Narodila sa na začiatku minulého storočia. Ako dievča kočíkovala vo Wadowiciach Karola Wojtylu, budúceho pápeža Jana Pavla II. Vyučila sa za krajčírku a bola veľmi šikovná a mala kopu starých módnych časopisov a veľa úžasných porcelánových gombíkov.

      Osobne som ju poznala až keď bola na dôchodku, bývala v malom domčeku pri železničnej trati, kde každú hodinu prechádzal nákladný vlak so 40 vagónmi plnými  koksu alebo uhlia. Preto bola asi kľuďas a veľa toho nenarozprávala. Pamätám si jej skvelé karbonátky plné cesnaku, majoránky a bôčiku a keď už som bola väčšia tak ma ponúkala horčičákom ríbezľového vína, ktorého mala plnú pivnicu a rôzne ročníky. Nikdy nešportovala, nebolo prečo. Bola bucľatá, malá, ale o to väčšie a štedrejšie mala srdce.

      TTG bola asi súčasťou jej svadobnej výbavy a ku mne sa dostala ako pamiatka na ňu.

      Prajem víťazom veľa športového šťastia podporeného skvelými výkonmi.    HČ

      teta Ginka s ockom a sestrami (1913)

     • Vianoce na drevárke

       

      Ešte jeden  krátky návrat do minulého roku 2015. Pre tých, ktorí z rôznych dôvodov neboli na poslednej akcii školy.

      Dňa 22.12. 2015 vrcholili športové  turnaje vo futbale a florbale. Od skorého rána prebiehali zápasy, najskôr sa o 1. miesto vo futbale utkali  IV.D a III.D. Výsledok 8:5 jasne určil víťaza vo futbale – IV.D.

      Potom nasledovali dva zápasy vo floorbale, najskôr o 3. miesto sa pobili IV.C a IV.B. Béčka sa snažila ako vyzývateľ uhrať aspoň 3 . miesto, ale IV. C  bola lepšia. Vyhrali 6:3, najlepší strelec G. Slivenský. IV. B si niesla hendikep z dozvukov z víkendu.

      Veľké finále vo florbale  bolo medzi  IV. D a prekvapením turnaja I.E.  Prváci správne namotivovaní triednym a s profesionálnou podporou p. uč.  Gregu aj tak prehrali, ale podali dobrý športový výkon. Výsledok 10:2 síce  vyzerá jednoznačne, ale ukázalo sa, že máme dobrých hráčov a tímy, ktoré si s chuťou zahrajú odvetné zápasy či turnaje.

      Víťazom ceny TTG  za rok 2015 sa stala trieda IV.D.  (pozri si článok TTG Story a fotky)

      Na záver Vianoc na drevárke sme si všetci  pozreli video projekciu, ktorú pripravil D. Bačkai z II.A a veríme, že pobavila všetkých a že si tam každý našiel svoje.

      Aké budú Vianoce na drevárke 2016?

      Víťaz TTG  IV.D

      Zľava: M. Baldovský, J. Kyčák, S.Bašista, V. Pollák, F. Uhrin, K. Koršala, R. Pižem, S. Šteiner,

      Dolný rad: R. Rufus, S. Olekšáková

     • Stáž Erasmus + v Písku, Česká republika

       

      Začiatkom novembra 2015 sa ďalších 6 študentov našej školy zúčastnilo  2 týždňovej stáže v projekte Remeslo 2015, Erasmus +.  Chlapci z II. E pracovali pri výrobe stavebných dielcov pre sendvičové drevené domy  vo firme Ekomodula s.r.o.  v Písku. Ďalší traja študenti zo IV.C sa učili programovať a obsluhovať CNC stroj v SOŠ a SOU Písek v ich školských dielňach. Výdatne im pomáhal aj náš p. učiteľ V. Púček, ktorý s nimi bol v Písku.

      Okrem práce si užili vo voľnom čase športové aktivity, výlety do Českých Budějovíc aj do pivovaru Budvar a na zámok Hluboká.

      Posledná stáž pre našich študentov bude ešte tento školský rok na jar do Litvy. Môže ísť 6 študentov so zameraním na spracúvanie dreva.  Viac informácií u Ing. Hany Čekovskej, koordinátorky Erasmus +.

              

                             

    • Obnovme si našu jedáleň
     • Obnovme si našu jedáleň

      Milí priatelia,

      naša „Drevárka“ sa zapojila do projektu Ľudia ľuďom – „Grant Nadácie  Renáty Zmajkovičovej – Obnov si jedáleň alebo kuchyňu“, vďaka ktorému máme veľkú šancu skrášliť a skultivovať priestory našej školskej jedálne. Mnohí z nás tam každý pracovný deň trávime čas obedňajšej prestávky aj niekoľko rokov. Aby nám lepšie chutilo, sedelo sa nám pohodlnejšie a aby sme mali počas konzumácie obeda zážitok nielen gastronomický, ale aj estetický, máte všetci možnosť zvýšiť šancu  tohto projektu tým, že prispejete akoukoľvek sumou, najmenej 1 eurom. Čím viac bude darcov, tým vyššia bude šanca na úspešnú realizáciu premeny. Vyhráva ten, kto bude mať najviac DARCOV (množstvo ľudí, ktorí nás podporia).

      Prispieť akoukoľvek sumou (najnižšia suma je 1 euro) môžete tu:  www.ludialudom.sk

      1. krok – ľudia a kultúra

      2. krok – registruj sa

      3. krok – logo grantu ludialudom –SOŠD, Spišská Nová Ves

      4. krok – vyber sumu

      5. krok – odošli

      6. krok – vyber spôsob platby

      Je možnosť prispieť verejne alebo anonymne.

      O prijatí platby dostaneš odpoveď na emailovú adresu.

       

      Zamestnanci, rodičia našich žiakov, žiaci a všetci naši známi a priatelia školy,  veríme, že našu školu aj takýmto spôsobom podporíte.

        Ďakujeme

       

                                      súčasný stav

                                      a keď sa nám to podarí.....

     • Stáž Erasmus + pre odbor fotografický dizajn a propagačné výtvarníctvo v Prahe, október 2015

       

      Cestovali sme neskoro v noci. Skoro nič sme vo vlaku nespali. Boli tam celkom stiesnené podmienky, ale bola to sranda. Dostali sme vodu, croissant a ráno aj čaj. Náš byt bol nádherný v celku prerobený, ktorý mal: 3 izby + jednu spoločenskú miestnosť, kuchyňu a chodbu. Boli tam rôzne výdobytky modernej doby. Domáce kino, novo-vybavená kuchyňa, WC.

       

                  

             Práca

      Prišli sme do ateliéru a prezentovali sme naše doterajšie práce. Pán L. Cetera nám poradil, čo by sme mali vylepšiť. Zhodnotili sme, na čo by sme sa pri stáži mohli zamerať.

      Fotili sme v ateliéri, kde sme modelov fotili v oblečení od Rosťa. Skončili sme neskoro večer, fotenie trvalo približne 2 a pol hodiny.

      Prebrali sme všetky fotografie a objasnil nám, čo sa mu páči a čo nie, aké su jeho predstavy o fotografiách. Potom sme sa odobrali na Václavské námestie a tam sme fotili paláce, ktoré nám architekti zadali.

      V sobotu sme išli: ja (Veronika) a Sofia fotiť do domova dôchodcov akciu. Boli tam herci a režisér. Bolo to v dedinke Onšov.

      Niektoré z nás fotili s Bárou Prášilovou (fotografka) v budove Microsoftu. Neskôr sme šli fotiť modelov/ky do ateliéru.

       

       

       

                            

       

       

       

       

      Voľný čas

      Šli sme si do centra mesta obzrieť pamiatky a celkovo sa prejsť. Bolo to niečo nádherné. Ľutujem, že som si nevzala so sebou foťák. Fotila som a natáčala na telefón. Išli sme sa s dievčatami prejsť na Karlov most.

       

       

       

       

       

       

       

       

      Fotografie som nefotila len ja. Niektoré sú aj od Lukáša Ceteru, Simi Hozzovej a Ľudky Hudákovej.

      V Prahe bolo skvele. Ďakujeme za možnosť, že sme tam mohli ísť. Mladším študentom odporúčame, aby takéto možnosti využili. Prajem pekný zvyšok dňa.

      Od Veroniky IV.B

       

     • Stáž Erasmus+ september 2015

      Stáž študentov SOŠD v Bystřici pod Hostýnem, Česká republika v septembri 2015.

      Nový školský rok začalo šesť našich žiakov netradične na stáži v projekte Erasmus + OVP  Remeslo 2016. Žiaci odboru DTD a TNI boli od 6.9. do 19.9. v Bystřici pod Hostýnem v Strednej škole nábytkárskej a obchodnej, kde stáž prebiehala. Stáž bola zameraná na zdokonalenie v rezbe a účasti na 3. medzinárodnom rezbárskom sympóziu  s témou Krásy prírody.

      Žiaci v prvom týždni pracovali na výrobe misiek – ideálne pre začiatočníkov, pokročilí pracovali na vlastných námetoch reliéfu. Odborné rady a pomoc nám poskytoval Radek Pluháček – majster rezbárov. Všetci účastníci si pochvaľovali pracovnú atmosféru a množstvo nových rád, informácií a postupov.

                  

      Druhý týždeň sme sa presunuli pred Domov mládeže, kde sme na čerstvom vzduchu rezbovali naše reliéfy a plastiky podľa vlastného návrhu. Prebiehalo sympózium rezbárov, kde sme spolu so študentmi domácej školy, skupinou nemeckých študentov z Paderndorfu a hlavne v spoločnosti profesionálnych rezbárov – dospelákov tvorili naše diela. Pretože sme boli vonku, často sa na nás prišli pozrieť Bystřičania, deti, rodiny, okoloidúci. Počas práce sme sledovali aj ostatných účastníkov  - rezbárov, ktorí boli pre nás inšpiráciou a zdrojom potrebných rád a pomoci.

       

        

       

      Na sympózium sa k nám pridal aj náš pán učiteľ Pavol Sova, ktorý svoju úlohu poňal netradične  a všetkých účastníkov a návštevníkov prekvapil výsledkom svojej práce a jeho  poňatie Krásy prírody malo veľký úspech. 

                              

       

      Vo voľnom čase sme navštívili Hostýn, Kroměříž, ZOO Lešnou a Zlín  a Holešovský zámok, festival dreva v Ostrave. Videli sme výrobu ohýbaných stoličiek vo firme TON a.s. a výrobu fóliovaných plošných dielcov na špičkové technike vo firme Trachea s.r.o. v Holešove.

      Tento rok sa nám podarilo spojiť stáž aj so študentmi domácej školy a nemeckými študentmi a každodenný kontakt s nimi nás prinútil spíkovať. Mnohí prekvapili sami seba, ako sa dokážu dohovoriť a to na všetky možné témy. Spoločné voľné chvíle boli spoločensky – športové a fajn. 

      Stáž sme ukončili vernisážou pred vedením školy, predstaviteľmi mesta a mnohými návštevníkmi a priateľmi. Každý účastník sympózia predstavil svoje dielo, vysvetlil svoju prácu a obdŕžal certifikát. Naši žiaci na viac boli hodnotení aj Europassom  - Mobility a systémom hodnotenia ECVET.

       Prajem všetkým účastníkom, aby im nadšenie, chuť do práce  a zážitky vydržali čo najdlhšie.

      Hana Čekovská, koordinátorka projektov Erasmus +

      Viac na fotkách v galérii: Stáž erazmus+ september 2015

      Pozrite tiež: http://mubph.cz/clanek.php?id=3633&pageID=15111bc512f705b9f11af821b2c074a3

       

         

       

     • Diétne stravovanie

       

      Diétne stravovanie detí a žiakov v školskom stravovaní sa zabezpečuje v zmysle §140 ods.5 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov „V školskej jedálni sa môžu pripravovať diétne jedlá pre deti a žiakov, u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie“.

       

      Ministerstvo školstva SR na prípravu diétnych jedál pre deti a žiakov v školskom stravovaní vydalo finančné pásma na nákup potravín podľa vekových skupín stravníkov a materiálno- spotrebné normy a receptúry pre prípravu troch druhov diét:

      1. Šetriaca ( pri rôznych chorobách tráviaceho traktu)
      2. Diabetická ( zvýšená hladina cukru v krvi – cukrovka)
      3. Bezgluténová - bezlepková ( (porucha vstrebávania lepku v pokrmoch)  

        

       V prípade záujmu sa rodičia môžu informovať u vedúcej zariadenia školského stravovania.

     • Súhrn aktivít do mája 2015

       

      ...ďalší školský rok sa blíži ku koncu...

      V týchto dňoch  naši maturanti dokazujú svoje vedomosti a zručnosti na ústnych maturitných skúškach, veria v šťastie žrebu a dobrú pamäť. Predvádzajú, aspoň dúfame, svoj najlepší výkon. Pred tým  museli dokázať svoje jazykové vedomosti na externej skúške a čas strávili aj na praktických skúškach z odborných predmetov. Výsledky ich prác uvidíte na výstave v priestoroch školy. Pridávame pár fotiek z rozlúčky s našimi štvrtákmi.

      Pred veľkonočnými prázdninami sa naši učitelia H. Čekovská a V. Záborský zúčastnili na seminári Drevostavby 2015 vo Volyni  na Šumave v Českej republike. Seminár bol plný zaujímavostí z oblasti  moderných drevostavieb vo svete, prezentovali sa architekti, stavebné firmy, vysoké školy a bolo to aj miesto stretnutí s kolegami, našimi žiakmi aj priateľmi od fachu. Účasť na seminári bola súčasťou projektu Erasmus +  OVP -  Remeslo v susednej krajine 2015.

      Uskutočnil sa aj odložený odber krvi. Naši  študenti, necelá tridsiatka, darovali priamo v priestoroch školy svoju krv. Akcia sa bude opakovať na budúci školský rok.  

      Všimli ste si, ako sa zamenilo okolie školy? Okolie školy prešlo rozsiahlou údržbou. Park okolo školy mal už viac ako 25 rokov a niektoré stromy a kry už boli prerastené a park potreboval presvetliť.

      Koniec školského roku je aj v znamení športových súťaží, naši úspešní športovci  boli na krajskom turnaji vo futbale stredných škôl, kde skončili na 3. mieste, aj keď žiadny zápas neprehrali. Ďalší turnaj bol v bedmintone, veľmi úspešní boli aj atléti.

      Na začiatku mája sme do školy pozvali firmy, ktoré nám – žiakom a  učiteľom prezentovali svoje materiály a technológie. Prezentácia prebiehala v školských dielňach a zúčastnili sa ich žiaci vybraných  tried. Prezentovali sa firmy Adler, Agglu, Blum, Mafell. Akcia bola aj pre stolárov z okolia. Plánujeme túto akciu zopakovať aj v budúcom roku, pretože “ak nejde Mohamed k hore, musí hora k Mohamedovi.“

      Na záver tejto akcie sme vyhlasovali víťazov súťaže Zenit 2015. Víťazom a najzručnejším žiakom školy sa stal pre tento školský rok Viliam Púček z I.D.

      V máji sa 2 naši študenti zúčastnili ďalšieho pracovného stretnutia v projekte Motivation, Erasmus + KA2,  teraz na Technickej univerzite vo Zvolene. Skúmali fyzikálne a mechanické vlastnosti ihličnatého dreva pripraveného na Univerzite v Lahti. Spolupracovali so študentmi z Fínska, Maďarska a Slovenska. Program bol doplnený o odborné exkurzie v okolí Zvolena a na univerzite.

      Čaká nás už len jeden mesiac školského roku, prajeme vám ešte veľa síl, šťastia, pekné vysvedčenie a potom zaujímavé a zaslúžené prázdniny.

       

      Pozrite si fotografie v galérii Súhrn aktivít do mája 2015

     • Akcie a aktivity školy od novebra 2014 do januára 2015

       

      Čo sa stalo...?

      Čo sa stalo  a udialo v škole v novembri, decembri a januári? Chodili sme do školy, učili sa, tvorili a tešili sa na Vianoce a hlavne  dlhé vianočné prázdniny.

      V novembri sa škola prezentovala v Bratislave na celoštátnej prehliadke stredných odborných škôl. Za našu školu predvádzali svoje remeselné zručnosti Boris a Tomáš z III.B DTD. November bol tiež  mesiac volieb do mestských zastupiteľstiev a voľby starostov v našich obciach. Pri tejto príležitosti blahoželáme nášmu pánu riaditeľovi k zvoleniu za poslanca mestského zastupiteľstva v Sp. Novej Vsi a tiež aj rodičom našich žiakov, ktorí sa stali poslancami či starostami vo svojich obciach.

      December sme  ukončili akciou Vianočné pohladenie, na ktorom sa predviedli žiaci prvých a  štvrtých ročníkov s pripraveným programom pre potešenie a zábavu ostatných spolužiakov. Učitelia sa tiež rozlúčili so starým kalendárnym rokom pri kapustnici.

      Škola získala bohaté počítačové vybavenie a interaktívne tabule a ďalšie technické zariadenia cez projekt  Európskej únie  Drevárka – kvalitné a moderné odborné vzdelávanie. Takže aj naša škola mala bohaté Vianoce.

      Potom prišli vytúžené vianočné prázdniny – dostatočne dlhé -  ale bez snehu. 

      V januári v rýchlom tempe  a strese z množstva  skúšania sme sa vrátili do našej školy. Výtvarné odbory obhajovali svoje klauzúrne práce za prvý polrok, ostatní mali poslednú šancu vybojovať dobré známky. Aj učitelia ukončili školenie na obsluhu nášho CNC , ktoré viedol pán učiteľ A. Dulík.

      Až koncom januára sa uskutočnilo niekoľko akcií pre študentov. Športovci boli pozrieť súťaže Zimnej svetovej univerziády na Štrbskom plese. Výtvarníci  si pozreli končiacu výstavu Akad. soch. Š. Hudzíka v Tatranskej galérii v Poprade.

      Uskutočnilo sa  prvé pracovné stretnutie programu Erasmus +.

       Škola spolupracuje v projekte Motivational workshops for vocational students s Lahti University  of Applied Sciences, SALPALUS Lahti, TU Zvolen, Univerzitou v Šoproni a kolegami zo SOŠD vo Zvolene. Stretnutie bolo v Lahti( Fínsko), program bol pracovný – v laboratóriach, kde sme testovali možnosti 3D lisovania na ihličnatom rezive. Program bol doplnený exkurziami v závode na výrobu reziva KOSKISEN, laboratóriách firmy na výrobu preglejok PMA a tiež nechýbala fínska sauna, Sibelius hall, skokanské mostíky a posledný deň pobytu rýchla prehliadka Helsínk. Celý pobyt trval 1 týždeň, zúčastnili sa 3 študenti a 1 učiteľ. Pokračovanie projektu je plánované na máj 2015 vo Zvolene.

       

      Pozrite si fotografie v galérii Akcie a aktivity školy od novebra 2014 do januára 2015.