• Rada školy

    • Rada školy

    • Rada školy pri Strednej odbornej škole drevárskej, Filinského 7, Spišská Nová Ves

     Členovia rady školy:

     1. Ing. Iveta Frniaková– predseda
     2. Mgr. Dagmar Králová – podpredseda
     3. Zuzana Múdra – zástupca nepedagogických zamestnancov
     4. Ing. Iveta Rušinová – zástupca zriaďovateľa
     5. Ing. Bc. Janka Brziaková – zástupca zriaďovateľa
     6. Ing. Kvetoslava Lipovská – zástupca zriaďovateľa
     7. Michal Pavlík – zástupca inej právnickej osoby podieľajúcej sa na výchove a vzdel.
     8. Mgr. Peter Rusnák – zástupca za rodičov
     9. Jarmila Hozová – zástupca za rodičov
     10. Mgr. Lucia Ondovová – zástupca za rodičov
     11. Veronika Boronová – zástupca žiakov

      

     Štatút rady školy