• Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

      Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach. [online]. 2020. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

      Dostupné na internete: <https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/>

      ​​​​​​​Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia výučby

      Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy. V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení. Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020. Náhradný termín pre žiakov, ktorí sú v tomto období práceneschopní alebo boli v karanténe v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR publikované Verejnou vyhláškou č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, sa presúva na obdobie od 15. apríla 2020 do 20. apríla 2020. Týmto usmernením sa mení termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bodoch 1. a 2. Pokyny a harmonogram organizácie maturitných skúšok budú zverejnené na webovom sídle Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania www.nucem.skV nadväznosti na túto skutočnosť sa mení aj termín uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bode 3 týkajúci sa termínov internej časti maturitnej skúšky. Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl. Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa uskutoční v pôvodnom termíne, t. j. 1. apríla 2020 a 2. apríla 2020.     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nariaďuje rovnako prerušiť všetkým vysokým školám využívanie prezenčnej metódy štúdia v rámci uskutočňovania študijných programov, a to do 27. marca 2020 a odporúča jej nahradenie využívaním dištančných metód vzdelávania v tých predmetoch, pre ktoré je to možné, alebo úpravou harmonogramu akademického roka a posunutím realizácie prezenčnej metódy vzdelávania na neskôr po zrušení mimoriadnych opatrení. Súčasne upozorňujeme na vydaný zákaz organizovania hromadných podujatí, čo sa vzťahuje aj na verejné prednášky a iné podujatia na pôde vysokých škôl (teda vrátane habilitačných a inauguračných prednášok). V nadväznosti na posuny termínov maturitnej skúšky sa vysokým školám odporúča zvážiť úpravu termínov prijímacieho konania na bakalárske študijné programy a študijné programy spojeného prvého a druhého stupňa, prípadne využiť možnosť podmienečného prijatia.

     • Prerušenie vyučovacieho procesu, od 11.3. do 13.3.2020

      Na základe pokynu predsedu KSK č. 9/2020 zo dňa 10.03.2020 prerušujem vyučovací proces v termíne od 11.03.2020 do 13.03.2020.

      Žiadame všetkých zamestnancov a žiakov školy, aby dodržiavali pokyny a odporúčania hlavného hygienika SR. Žiadame zamestnancov a žiakov školy, aby sa (pokiaľ to nie je nevyhnutné) nezdržiavali v nákupných centrách, kinách, fitness centrách a na iných miestach so zvýšeným výskytom ľudí.

      O nových skutočnostiach budeme informovať na www stránke školy a prostredníctvom aplikácie EduPage.

      Ing. Vladimír Jančík, riaditeľ školy

     • Informácia a odporúčania ku koronavírusu

      Na základe zasadnutia krízového štábu s predsedom Košického samosprávneho kraja k možným rizikám spojeným s koronavírusom, zasielam informácie a odporúčania:

      - pre žiakov, ktorí sa vrátili z oblastí s potvrdeným výskytom koronavírusu SARS-CoV-2, na základe pokynu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej republiky, odporúčame zákonnému zástupcovi žiaka, resp. žiakovi, sledovanie zdravotného stavu v domácom prostredí, t.j. dobrovoľnú domácu izoláciu mimo kolektívu. V takomto prípade žiak, resp. zákonný zástupca, telefonicky kontaktuje príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý navrhne ďalší postup,

      - apelujeme na rodičov, aby neposielali do školského zariadenia svoje choré dieťa,

      - žiakom, ktorí plánujú cestu do rizikových oblastí, odporúčame dôsledne zvážiť nevyhnutnosť cestovania.

      Všetky navrhované opatrenia majú odporúčací charakter a vychádzajú z usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky.

      Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

     • Medzinárodný deň materinského jazyka

      Tento celosvetovo známy deň vyhlásila výročná 30. Generálna konferencia Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) v novembri 1999. Po prvý raz sa 21. február ako Medzinárodný deň materinského jazyka oslavoval v roku 2000.

      Impulzom na jeho vyhlásenie boli nepokoje, ktoré vypukli vo februári 1952 v Pakistane po tom, ako sa vláda pokúsila násilne potlačiť hnutie za bengálsky jazyk. Oficiálnym jazykom krajiny mala byť urdčina (jazyk urdu), hoci bengálčina je významným jazykom regiónu a 230 miliónov hovoriacich ju udržiava na poprednom mieste medzi najpoužívanejšími jazykmi sveta. Pri potlačení tohto hnutia 21. februára 1952 v Dháke (dnes Bangladéš) zahynulo 9 obhajcov tohto jazyka.

      Materinský jazyk nás sprevádza celým životom. Je dôležitou súčasťou identity každého človeka a predstavuje kultúrne dedičstvo ľudstva, o ktorého zachovanie sa treba neustále starať.

      Aj my sme si pripomenuli tento významný deň. Formou nástenky a kvízu sme poukázali na zásluhy svätých Cyrila a Metoda, Antona Bernoláka, Ľudovíta Štúra a ďalších, vďaka ktorým má slovenský jazyk kodifikovanú podobu a denne ho používame ako štátny jazyk.

     • Informácie o maturitnej skúške

      Na základe spolupráce NÚCEM a Strednej odbornej školy masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave vznikli 3 videá o maturitnej skúške Maturanti z tejto školy v ňom podávajú svojim rovesníkom jednoduchou formou základné informácie o tom, na čo je dôležité sa pripraviť v externej a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, a aj o tom, čo ich čaká pri ústnej maturite

      Ako funguje maturitná skúška?

      Ako sa hodnotí externá časť maturity?

      Ako prebieha maturitná skúška?

       

      Linky na všetky diely videí sú zverejnené na webovom sídle NÚCEM: 

      https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

     • Lyžiarsky kurz - 27. 1. - 31.1.2020 - II.A, B, E a od 3.2. - 7.2.2020 - II.C, D

      Ako býva každoročnou tradíciou v tomto zimnom období, opäť sme sa zúčastnili so žiakmi 2.ročníka lyžiarskeho kurzu v areáli lyžiarskeho strediska Plejsy v Krompachoch. Kurz sa uskutočnil v dvoch turnusoch. Prvý termín bol od 27. 1. - 31.1.2020 pre žiakov II.A, B, E a druhý termín od 3.2. - 7.2.2020 pre žiakov II.C, D triedy. Ubytovaní sme boli v hoteli Plejsy rovno pod svahom, kde bolo pre nás zabezpečené aj stravovanie (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera) formou hotelovej obsluhy. Večer sme mali k dispozícii spoločenskú miestnosť, kde okrem pokynov na ďalší deň si žiaci jednej triedy pripravili program v podobe zábavných súťaží pre žiakov druhej triedy.

      Lyžiarsky kurz splnil všetky očakávania, všetci žiaci dosiahli výrazné pokroky, zvládli základné lyžiarske techniky, pokročilejší si zvýšili a upevnili svoje lyžiarske schopnosti. Utužili sa medziľudské vzťahy, spolupatričnosť, vzťah k poriadku a dodržiavanie pravidiel.

      Takýto kurz organizovaný školou je pre žiakov často jedinou možnosťou dostať sa na lyžiarsky svah a zažiť tak neopakovateľné zážitky.

     • Kritéria pre prijímacie konanie do študijného odboru vyžadujúceho overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v školskom roku 2020/2021

      Prijímacie konanie sa koná v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov v súlade so zákonom č. 61/2015 Z z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

           Riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade stanovuje tieto kritéria pre prijímacie konanie  v školskom roku 2020/2021:

      1. Študijný odbor: 3348 M tvorba nábytku a interiéru
      2. Počet prijímaných žiakov: 11 ​​​​​​
      3. Dátum konania prijímacích skúšok:  2. apríl 2020 (štvrtok) o 7,30 hod.
      4. Kritéria pre prijatie na štúdium

      4.1. Overovanie špeciálnych schopností, zručností a nadania z týchto oblastí:

      Overovanie špeciálnych schopností, zručností a nadania

      4.2. Maximálny počet bodov, ktorý môže žiak získať na prijímacej skúške je 60. Podmienky pre prijatie do uvedeného študijného odboru splnia tí žiaci, ktorí získajú minimálne 30 bodov.

      4.3. Poradie prijatých uchádzačov  sa určí na základe získaného počtu bodov.

      4.4. V prípade rovnosti bodov výsledné poradie určujú nasledovné pomocné kritéria v uvedenom poradí:

      - potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti žiaka odovzdané spolu s prihláškou žiaka,

      - priemer študijných výsledkov z predmetov slovenský jazyk a matematika dosiahnutý na konci 8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka základnej školy.

      4.5. Neprijatie žiakov z dôvodu neotvorenia odboru - v prípade nedostatočného počtu prihlásených

      Žiakov do uvedeného študijného odboru,  škola tento odbor pre školský rok 2020/2021 neotvorí.

      5. Požiadavky na zdravotnú spôsobilosť uchádzačov:

           Do študijného odboru môžu byť prijatí len uchádzači  s dobrým zdravotným stavom a po ukončení 9. ročníka základnej školy. V prípade zmenenej pracovnej schopnosti uchádzačov je potrebné lekárske posúdenie zdravotnej spôsobilosti. Prijatiu uchádzačov z hľadiska zdravotného stavu prekáža závažné zrakové znevýhodnenie. Individuálne sa posudzujú záchvatové ochorenia, kožné ochorenia a ochorenia pohybového aparátu. Uvedený študijný odbor nie je vhodný pre uchádzačov s mentálnym postihnutím. Prijatí môžu byť len uchádzači, ktorých zdravotnú spôsobilosť  posúdil a písomne potvrdil všeobecný lekár pre deti a dorast.

      6. Záverečné ustanovenia

      - priebeh prijímacieho konania riadi a usmerňuje prijímacia komisia menovaná riaditeľom školy,

      - prijímacia komisia zostaví konečné poradie úspešných uchádzačov,

      - riaditeľ školy v súlade s § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejní zoznam uchádzačov o štúdium na výveske školy a webovej stránke školy podľa výsledkov prijímacieho konania do 3 pracovných dní odo dňa konania prijímacej skúšky pod kódmi, ktoré budú uchádzačom pridelené na začiatku prijímacieho konania,

      - riaditeľ školy vydáva rozhodnutie o prijatí / neprijatí na štúdium v súlade s § 5 ods. 4 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

      - písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí na štúdium bude doručené zákonným zástupcom uchádzača. Zároveň im bude doručená informácia o termíne zápisu prijatých uchádzačov a dotazník, v ktorom prijatý  uchádzač vyznačí výber z povinne voliteľných predmetov etická/náboženská výchova a záujem o štúdium  jedného cudzieho jazyka (anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk).

      - ak sa uchádzač o štúdium na zápis v uvedenom termíne nedostaví, rozhodnutie, ktorým bol na štúdium  prijatý je neplatné,

      - voči rozhodnutiu o neprijatí je možné odvolať sa do 5 pracovných dní od jeho doručenia (§ 68 ods. 4 zákona 245/2008 Z. z).

      7. Dôležité termíny pre prijímacie konanie

      - do 1. 2. 2020 zverejnenie kritérií na štúdium a termín konania prijímacej skúšky pre študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania

      - do 20. 2. 2020 zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy

      - do 28. 2. 2020 riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu

      - do 7. 4. 2020 riaditeľ školy zverejní poradie uchádzačov na výveske školy a na webovej stránke školy podľa výsledkov prijímacieho konania a doručí zákonným zástupcom uchádzačov rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí na štúdium

      - dňa 7. 4. 2020 zápis prijatých uchádzačov v čase od 7,00 – 14,00 hod. na sekretariáte riaditeľa školy. Zákonný zástupca potvrdí záujem o štúdium svojho syna (dcéry) odovzdaním „Zápisného lístka na štúdium na SŠ“, ktorý uchádzačovi vydá základná škola.

      Prerokované na pedagogickej rade dňa 28. 1. 2020.

      Podmienky pre prijatie do uvedených študijných a učebných odborov pre školský rok 2020/2021 sú platné od 1. 2. 2020.


     • Informácie o maturitnej skúške

      Na základe spolupráce NÚCEM a Strednej odbornej školy masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave vznikol úvodný diel série videí s názvom Ako funguje maturitná skúška? Maturanti z tejto školy v ňom podávajú svojim rovesníkom jednoduchou formou základné informácie o tom, na čo je dôležité sa pripraviť v externej a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, a aj o tom, čo ich čaká pri ústnej maturite. V súčasnosti sa už pripravujú ďalšie dva diely videí o priebehu maturitnej skúšky zo SJL a aj o hodnotení a klasifikácii výsledkov jednotlivých častí maturitnej skúšky.

      Linky na všetky diely videí budú postupne zverejňované na webovom sídle NÚCEM: 

      https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

     • Lyžiarsky kurz - pokyny

      Zraz :

      II.A, II.B, II.F - 27.1.2020 - 8.45 - Tesco   

      II.C, II.D - 3.2.2020 - 8.45 - Tesco

       

      Príchod domov:

      II.A, II.B, II.F - 31.1.2020 - 14.00 - Tesco

      II.C, II.D - 7.2.2020 - 14.00 - Tesco

       

      Pokyny:

      - povinná prilba !!!

      - preukaz poistenca

      - odhlásiť z obedov v školskej jedálni

      - strava - plná penzia - začína sa večerou a končí obedom - 1.deň - zbaliť väčšiu desiatu...

      - teplé oblečenie - čiapka, rukavice

      - prezúvky !!!

      - plavky

      - hygienické potreby

      - zdravotné problémy nezatajovať - hlásiť !!!

      - skontrolovať lyžiarsku výstroj - viazanie...

       

     • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - 6.2.2020, Konzultácie k príprave na talentové prijímacie skúšky - 10.2.2020

      Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves usporiada dňa 6. februára 2020 (štvrtok) od 8,00 – 14,00 hod. pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl,  rodičov a výchovných poradcov DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ.

      V priebehu tohto dňa sa uchádzači o štúdium budú môcť oboznámiť s ponukou študijných  a učebných odborov a s požiadavkami, ktoré musia splniť pre prijatie v rámci prijímacieho konania pre školský rok 2019/2020.  Bližšie informácie uvedené na www.sosdsnv.sk, resp. tel.č. 053/4424246, mobil 0902904810.

       

      Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves usporiada dňa 10. 2. 2020 (pondelok) o 14,30 hod. KONZULTÁCIE k príprave na talentové prijímacie skúšky pre všetkých záujemcov o štúdium v študijnom odbore výtvarného zamerania 3348 M tvorba nábytku a interiéru, ktorým v priebehu konzultácii umožníme kresliť a modelovať pod odborným dozorom našich vyučujúcich.  Myslíte si, že nemáte talent? Príďte, niečo nám nakreslíte, vymodelujete a my váš talent objavíme. 

      Akékoľvek informácie Vám poskytneme na tel. č. 053/4424246, resp. 0902904810.

       

     • Študenti a učitelia na stáži Erasmus+ vo Vilniuse, Litva

      Na začiatku decembra 2019 sa zúčastnila veľká skupina našich študentov drevárskych odborov a učiteľov stáže Erasmus + Remeslo 2020 v VŠĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras vo Viniuse v  hlavnom meste Litvy.

      Chlapci sa zdokonaľovali v práci s ručným elektrickým náradím a strojov  pri výrobe drobností z dreva, skúšali si návrhy dekorácie a zdobenia plochy a potom si svoje výrobky vypaľovačkou vyzdobili. Vyskúšali si aj iné remeselné postupy – tapetovanie, zlatenie a podobne. Učitelia boli na hospitáciách na vyučovaní, stretli sa s mnohými učiteľmi a majstrami a vždy si mali čo porozprávať, porovnať si ich a naše školstvo a pochváliť sa, ale aj posťažovať a hlavne sme sa boli inšpirovať. Naši študenti si zahrali s ich študentami futbal aj basketbal a dvakrát vyhrali. Počas stáže boli spolu s niektorými učiteľmi a študentami našich hostiteľov na výletoch, kde spoznávali pamiatky, prírodu, tradície  a atrakcie Litvy. Všetci bývali spolu na internáte a vytvorili veľmi priateľskú skupinu, ktorá vzorne reprezentovala našu školu. 

      O tom aké to bolo na stáži aké zážitky, odporúčania a čo sa páčilo a čo prekvapilo si môžete prečítať v odpovediach účastníkov na  moje otázky o tom ako bolo:

       

       1. Aký si mal dojem zo školy? (priestorov, vybavenie, študentov, učiteľov)

       

      • Škola sa mi páčila, hlavne dielne a spôsob, akým sa tam učili.  
      • Škola sama o sebe bola v celku dobre vybavená a hneď pri nej sa nachádzal internát, to je super, lebo netreba veľa chodiť, dielne boli v porovnaní s našimi malé, no pre menšiu skupinu ľudí dostačujúce
      • Môj dojem zo školy je dobrý a čo sa týka priestorov a vybavenia bolo to všetko čisté a nové. Učitelia študenti a celkovo ľudia na tejto škole boli nápomocní a usmievaví.
      • Dielne boli celkom malé, čo je super, blízko je internát 
      • Škola ma veľmi milo prekvapila. Bola veľmi čistá a dobre vybavená technikou. Nábytok bol väčšinou vyrobený  vlastnoručne produktívnymi prácami žiakov. Dielne boli vybavené skvelými názornými učebnými pomôckami. Knižnica obsahovala množstvo nových kníh. Učebnice, ktoré tam boli, vytvorili z väčšej častí učitelia školy.
      • Vybavenosť priestorov vrátanie dielni na dobrej úrovni, študenti s rôznym prospechom, tak ako na našej škole, kolektív učiteľov je stabilnejší ako u nás. Odbornú literatúru tvoria učitelia, podľa nej sa vyučuje.
      • Škola, ktorú sme navštívili ponúka tradičný spôsob vzdelávania v odboroch, ktoré na Slovensku máme tiež. Kladú dôraz na praktickú stránku učenia detí, na odbornú prax, kde je nielen v učebniach veľká vybavenosť a dostupnosť materiálu. Vysokú kvalitu majú vo vybavenosti odborných učební, kde majú digitálne technológie, ktoré slúžia na vyučovanie, vlastné napísané učebné texty a knižnicu, ktorá je vybavená multifunkčným zariadením a novou technológiou pre všetkých študentov. Prostredie, v ktorom je škola umiestnená je bez akýchkoľvek vonkajších rušivých vplyvov, čím sú vytvorené veľmi dobré podmienky pre štúdium.  Je umiestnená v tichom prostredí, na okraji mesta v blízkosti zastávok autobusov, čím je možná aj veľmi dobrá dochádzka žiakov z okolitých oblastí. Výhodou je i vedľa postavený internát. Pre svoju prácu, vzdelávanie a ďalší rozvoj majú vytvorené veľmi dobré podmienky.
      • Hosťujúca škola vo Vilniuse má dostatočné priestory, ktoré kapacitne vyhovujú jej počtu žiakov. Výhodou je chodbové prepojenie s dielňami, podobne ako u nás prechod do telocvične. Ďalej školská jedáleň, ktorá ponúka svojim žiakom aj raňajky. Učebne sú čisté a veľmi dobre vybavené. Počas vyučovania i popoludní majú žiaci k dispozícii knižnicu a útulnú študovňu. Uvítali sme aj priateľské športové stretnutie vo vynovenej telocvični, ktorej nevýhodou je šmýkajúca sa podlaha. Našim chlapcom to však neprekážalo a obidva zápasy (vo futbale a v basketbale) vyhrali. Učitelia k nám boli ústretoví, priateľskí a ochotní vo všetkom pomôcť. Počas pobytu sa chlapcom na praxi venoval majster, ktorý si pre nich pripravil zaujímavú prácu a bol ochotný pri ich vlastných kreatívnych výrobkoch.

      2. Akí sú Litovčania ľudia?

       

      • Celkom milí ľudia. 
      • Litovský ľudia boli veľmi milí a sympatickí, ale strašní šoféri.  
      • Väčšina Litovčanov rozpráva viac rusky než anglicky, výnimočne sme natrafili na človeka s dostačujúcou angličtinou, ináč sú to milí ľudia.
      • Milí, veselí, komunikatívni.
      • Uzavretí a pokojní.
      • Stretli sme sa s veľkou ochotou a pohostinnosťou. Všade nás vítali s úsmevom a starali sa o nás nielen na výletoch ale i o pohodlie na ubytovaní. I v meste sa nám páčila atmosféra a energia, ktorá vyžarovala z ľudí.
      • Litovčania sa veľmi neodlišujú od nás, aspoň my sme mali len pozitívne poznatky. Tí starší (dospelí) sú pracovití, unáhlení a nie až takí veselí (možno aj pod vplyvom toho pochmúrneho počasia).
      • Litovčania sú podľa môjho názoru ľudia veľmi srdeční a prajní s povestnou ruskou dušou.

      3.  Čo ťa milo  a nemilo prekvapilo  pri pobyte v Litve?

       

      • Milo ma prekvapili napr. ľudia.  Prezentácia kultúrnych pamiatok a zápal podeliť sa  a odovzdať informácie boli nezabudnuteľné.
      • Milo ma prekvapilo cena pohonných hmôt. Nemilo ma prekvapilo počasie.
      • Milo ma prekvapilo asi to, aký tam boli ľudia  a nemilo asi to, že s veľa ľuďmi sa nedalo rozprávať  po anglicky.
      • Milo ma prekvapilo to, že sme po dokončení povinnej práce v dielňach mohli pracovať na našich vlastných nápadoch. Presným opakom pre mňa bolo jedlo, som vyberavý a to mi to sťažilo, do jedla často dávajú cibuľu a dosť veľa korenín, no koľko ľudí toľko chutí ako sa hovorí.
      • Prekvapilo ma, že všade v jedle bola cibuľa. 
      • Milo ma prekvapila výzdoba v obchodných domoch a na trhoch. Napríklad: vianočná šachová výzdoba. Nemilo: Ich ekonomika, je slabšia ako u nás. Napr. platy učiteľov nižšie, DPH vyššie, poplatky za bývanie vyššie.  
      • Už z pohľadu  z lietadla ma zaujalo na krajine množstvo jazier, nekonečná  rovina, ktorou sme prechádzali.  Zvyklosti pri stole sú podobné našim. Litovská kuchyňa je zaujímavá, zistili sme, že majú radi mleté mäso v rôznych obmenách. Mali by ste poznať aspoň niektoré typické jedlá, ako sú napríklad Cepelinai (zemiakové knedle s plnkou z mletého mäsa), väčšinou sa pije sa čaj alebo káva, no mali by ste vyskúšať aj litovské pivo.  Po našom príchode do mesta sme sa hneď vydali k spoznávaniu jeho pamiatok, námestia a obľúbených nákupných centier, kde sme si vysúšali i miestnu dopravu a orientáciu v meste, ktorú sme zvládli, i keď je to veľké mesto.
      • Milo ma prekvapila ich pohostinnosť, priateľskosť a ústretovosť. Pripravili nám bohatý program. Často zdôrazňovali, ako si pochvaľujú spoluprácu s nami i so školou z Českej republiky, ktoré aj radi navštevujú. Negatívom tohto pobytu bolo azda počasie (síce typické pre toto zimné obdobie), ktoré nám občas znepríjemňovalo výlet alebo exkurziu, napr. chodník korunami stromov a pod. Strava bola bohatá, len nie každý zvykne konzumovať väčšinou mleté mäso, kapustový šalát a ich tradičné "bliny" plnené mäsom a poliate smotanou.

      4. Aké pamiatky, zaujímavosti by si odporučil navštíviť v Litve/ Vilniuse?

       

      • Odporučil by som old town vo Vilniuse a rozhodne hrad Trakai.
      • Určite ísť na chodník korunami stromov, ale odporúčam ísť v dobrom počasí. Veľmi zaujímavý bol aj hrad Trakai na ostrove. Taktiež veľmi zábavné bolo múzeum ilúzií v centre mesta Vilnius.
      • Určite by som odporučil aquapark vo Vilniuse.
      • Kostoly: rímsko- katolícke, gréckokatolícke, pravoslávne, múzea, televízna veža, vyhliadková veža, pečenie chleba, prevrátený dom, reštaurácie, škola, dielne, firma, ktorá sa zaoberá výrobou drevených domov a prístreškov.
      • Samozrejme náš pobyt nebol len o práci. Krajina ponúka k návšteve mnoho historických pamiatok. Mali sme možnosť vidieť veľa krásnych zákutí v Litve. Navštívili sme významné pamiatky nielen v okolí Vilniusu ale i ďaleké mestá ako Rokiškis, kde sme navštívili rezidenciu Santa Clausa, čo bolo veľmi zábavné.
      • Regionálny park Anykščiai nás ohúril krásnou krajinou a mali sme možnosť navštíviť  komplex chodníkov koruny stromov. Stihli sme i návštevu dediny, kde sme si upiekli vlastný chlieb a mali sme spoločnú tradičnú ochutnávku jedál. Ďalším zaujímavým bolo mesto Trakai, na polostrove medzi jazerami. Posledný deň sme navštívili televíznu vežu v hlavnom meste, mali možnosť vidieť jeho rozľahlosť a architektonickú rôznorodosť, čo bol krásny záver nášho pobytu.
      • Určite by som odporúčala všetky pamiatky, ktoré sme sami navštívili.
      • Z množstva výletov sa nám najviac páčil Rokiškis - rezidencia Santa Clausa, ďalej typická dedinka, kde sme si sami upiekli jednoduchý chlieb a ochutnali potraviny niekdajších dedinčanov. Veľmi sa nám páčil výlet na Trakai, ktorý nám tiež znepríjemňovalo sychravé počasie. Spolu s kolegynkami sme navštívili TV vežu a vyviezli sa na 19. poschodie, odkiaľ sme mali možnosť vidieť nádhernú panorámu celého Vilniusu. Nedá sa zabudnúť ani na príjemne strávený čas v aquaparku a mnohé iné exkurzie v múzeách, ktoré sme absolvovali.

      5. Aká ste boli partia na stáži?

       

      • Myslím si, že sme tam boli super skupinka či žiaci či učitelia. Počas pobytu sme zažil kopec zábavy. 
      • Partia mi veľmi sadla, stále sme sa bavili a keď bolo treba, vedeli sme si aj pomôcť.
      • Partia sme boli veľmi dobrá.
      • Super lepšiu som si nemohol ani predstaviť. Boli sme zábavní, nápomocní a keď bolo treba aj vážni.
      • Super !!! Super!!! Super!!!
      • Stáž  s kolegyňami bol pre mňa osviežujúcim zážitkom, lebo to bolo prvý krát, kde nás bolo na služobnej ceste viac pedagógov. Pri množstve spolu stráveného času nás rozptyľoval, smiech a užívanie si veľkomesta, výletov, prírody, kde  sme si po večeroch zahrali i spoločenské hry – Človeče, Žolíka...  Boli sme tam partia, ktorá si rozumela a tešíme sa na ďalšie tímové podujatia!
      • Partia na stáži bola skvelá. Žiaci priateľskí, slušní a spoľahliví – úžasní.
      • Prvý týždeň na stáži nás bolo 10 - 6 chlapcov a 4 ženy. Stretli sme sa veľmi dobrá partia, hlavne veselá, vôbec sme sa nenudili a aj počas večerov sme strávili čas spolu v spoločenskej miestnosti. Druhý týždeň ostal už len jeden pedag. dozor so žiakmi, no aj napriek tomu sme sa neizolovali navzájom, ale spoločne trávili večer, hrali sme karty, človeče, alebo sa len tak rozprávali. Je potrebné povedať, že žiaci sa zúčastňujú stáže za odmenu, a práve títo chlapci ju absolvovali zaslúžene. Domáci učitelia ich väčšinou chválili, pretože boli nekonfliktní, priateľskí, slušní, veselí.

      6. Čo by si odporúčal pre Slovensko, aby si vzalo príklad z Litvy- a naopak.

       

      • Lacnejší benzín :D
      • Ťažko povedať keď sme boli iba v hlavnom meste, ale chcelo by to  Litvu trochu oživiť. 
      • Je ťažké to takto porovnať, keďže sme boli väčšinou len hlavnom meste. No podľa toho čo som videl, troška Litvu oživiť, hlavne v mestách, vyzeralo to tam mierne depresívne. Slovensko má svoje chyby, ale myslím, že od Litvy si príklad brať nemusí.
      • Poriadok, predaj alkoholu v sobotu a nedeľu do 15,00 hod. Nezamestnanosť je nižšia ako u nás. Odporúčala by som pre Litvu nižšie daňové zaťaženia.
      • Mali by sme si vziať príklad z pracovníkov, ochoty ľudí  a služieb.
      • Jedným z nedostatkov a pre nás poučením by mohlo byť plánovanie a organizácia výletov, kde sa naplánuje dostatočne dlhý čas a vyberú zaujímavé destinácie.
      • Pre Slovensko by som odporúčala tak zanietených lektorov histórie ako v Litve.
      • Ťažko nájsť konkrétny príklad, odporúčanie pre Slovensko po 2 týždňoch pobytu.

      7. Prečo si sa rozhodol/a  ísť na stáž?

       

      • Chcel som niečo zaujímavé zažiť a naučiť sa niečo nové.
      • Rozhodol som sa, pretože som to bral ako príležitosť ísť do krajiny, kde by som za iných okolností možno nikdy nešiel, taktiež získať nejaké nové zručnosti a informácie 
      • Rozhodol som sa preto ísť, lebo som chcel vidieť novu krajinu, naučiť sa niečo nové a neviem, či budem mat už takú príležitosť ísť niekde.
      • Pretože som mal možnosť sa zúčastniť. Baví ma cestovať.
      • Chcela som vidieť úroveň obyvateľov Litvy, ich ekonomiku, vzdelávanie žiakov.
      • Nová skúsenosť, poznatok, zážitky, ruština.
      • Pre stáž som sa rozhodla kvôli mojej záľube cestovať a poznávať nové miesta, kultúry a ľudí.
      • Podľa mňa je to úžasná životná skúsenosť, ktorá sa Vám v živote určite niekoľkonásobne vráti. Vidieť to, o čom som len čítala a videla v televízii na vlastné oči bola silná motivácia.  Načerpať  inšpiráciu, spoznať inú krajinu, kultúru a hlavne sa ocitnúť ďaleko od svojich každodenných povinností.
      • Určite, nie všetko sa dá stihnúť zapamätať, ale skúsenosť, ktorú nám to prináša, je prínosom do života človeka, z ktorej čerpá ešte dlhú dobu a nesie si úžasné spomienky na celý život a rozšíri to obzor učiteľa a motivuje sa vzdelávať.

      8. Tvoje THE BEST zo stáže?

       

      • Najlepšie bolo asi to, aká sme tam boli partia.
      • Najlepší bol relax po uchodenom týždni. Boli sme v aquaparku a následne sme sa šli najesť do reštaurácie, bol to veľmi šmačný deň.
      • Relax v aquaparku a mohol som si zahrať futbal s Litovčanmi. 
      • Let lietadlom a aquapark.
      • Pamiatky, ľudskí pedagógovia a spokojní obyvatelia Litvy.
      • Neviem, asi všetko.
      • Jolka a Dedo Mráz v Rezidencii Deda Mráza.
      • Každý deň bol pre mňa v niečom The Best.

      9. Chceš ešte niečo pridať - napísať?

       

      • Ak má niekto problém s jedlom, odporúčam doniesť polievky v sáčku :D
      • Mám záujem o návštevu Litvy ešte raz. Obnovila som si ruský jazyk.
      • Aby to skúsili aj ostatní, nedá sa to popísať slovami, musíte to zažiť. 
      • Odporúčam absolvovať pobyt v zahraničí aj iným učiteľom. Myslím si, že po Erasme sa učiteľ vracia domov ako nový človek, s novými vedomosťami, známosťami, skúsenosťami a hodnotami a hlavne spoznajú kolegov a proces vyučovania i v inej krajine, čo je obohacujúce.
      • skôr asi odporúčanie a výzva pre študentov, nech sa neboja prihlásiť na stáž, lebo je to jedinečná možnosť zažiť niečo nové, spoznať inú krajinu, jej ľudí, prostredie, niektorí môžu letieť lietadlom prvýkrát.....ale dôležité je aj zdokonaľovanie sa v cudzom jazyku.
      • Ďakujem za možnosť zúčastniť skvelej stáže v krásnej krajine.

       

      Na otázky odpovedali: Tomáš, Jakub, Martin, Samo a za učiteľov a THP Monika, Nikola, Helena a Anna.

      Hana Čekovská, koordinátorka Erasmus+

       

     • Čo daruješ niekomu na svoje 18. narodeniny?

      Urob si radosť a daruj krv. Pomôžeš chorým, zraneným alebo pri výrobe liečiv.

      Prečo je fajn darovať krv?

      • Darovať môže byť lepšie ako dostávať.
      • Vieš, že si zdravý. Krvné testy ti to môžu potvrdiť.
      • Telo si vytvorí nové, čerstvé krvné bunky.
      • Organizmus sa naučí reagovať na väčšiu stratu krvi.
      • Zlepšuje sa tlak krvi a stav pokožky, zvyšuje sa imunita.
      • Si vítaný v hematologicko – transfúznej ambulancii. Lekári, sestričky, personál aj ostatní darcovia – všetko sú to zdraví, milí a ochotní ľudia.
      • Samotné darovanie – odber krvi trvá asi 10 – 20 minút, s vyšetrením pred odberom nie viac ako 1,5 hod. A potom máš celý deň voľno.
      • Používa sa jednorazový materiál – ihly, vaky, ampulky. Sestričky ti určite nájdu tu správnu žilu a svoju prácu vedia robiť veľmi dobre.

      Informácie a rady priamo od dlhoročných darcov:

      • Na darovanie sa treba trošku pripraviť – deň pred odberom jesť striedmo, nepiť alkohol, byť odpočinutý a naladiť sa pozitívne. V deň odberu si môžeš  dať ráno čaj a ľahké raňajky, ak to nestihneš doma, dostaneš čaj a rožky v čakárni na odber.
      • Do ordinácie sa oplatí prísť čo najskôr - okolo siedmej hodiny ráno. V nemocnici v Spišskej Novej Vsi je to na 1. poschodí oproti hlavnému schodisku. Odbery sú každý deň okrem stredy.
      • Nahlás sa u sestričky, dostaneš dotazník na vypísanie, nezabudni zdravotnú kartičku a prvodarca aj občiansky preukaz.
      • Najskôr ti odoberú trošku krvi na otestovanie – urobia ti všetky možné testy aj také, ktoré sa nerobia bežne. Krv ti odoberie sestrička bežnou súpravou na odber krvi.
      • Potom máš chvíľku času – dáš si čaj a rožky. Odporúčam veľa piť, v lete stačí aj voda. Riediš krv a potom ide všetko ľahšie.
      • Pred odberom ideš ku pani doktorke na kontrolu. Podľa výsledkov krvi a tvojho tlaku a dotazníka ťa potom pošlú na darovanie krvi alebo domov. Aj to sa stáva. Ale dozvieš sa prečo a čo treba urobiť, aby si na budúce bol úspešný. Aj im je ľúto, keď niečo nie je v poriadku a tentoraz ti to nevyšlo.

      A ako prebieha samotný odber – darovanie krvi?

      Krv daruješ zo žily v lakťovej jamke, môžeš si vybrať, či z pravej alebo ľavej ruky. Sestrička ti pozrie, kde máš lepšiu žilu. Umyješ si vybrané miesto dezinfekčným mydlom a vodou. Na ležadle na odber môžeš sedieť alebo aj ležať. Súprava na odber krvi sa skladá z ihly, hadičiek  a odberového vaku.

      Na začiatku ti sestrička hovorí všetko čo ide robiť a vedie ťa – kam si položiť ruku, ako ju polohovať, rozprúdiť krv. Potom ti pichne ihlu do žily, naozaj to môže byť nepríjemné a bolieť, ale len chvíľočku. Ihla má priemer cca ako samotná žila. Ak to vieš, treba byť uvoľnený, strach sťahuje žily. Sestrička sa ťa bude pýtať, či je všetko v poriadku, či ťa niečo nebolí a hlavne či sa cítiš dobre. Krv sama odteká do vaku, to si môžeš aj pozrieť, leží vedľa teba na váhe. Na jeden odber daruješ 450 g krvi.  Ku koncu odberu ti sestrička povie, že už budete pomaly končiť, uzavrie  hadičku a vyberie ihlu, treba si na miesto vpichu tlačiť, aby ti krv ďalej nevytekala. Na ležadle si trošku ešte posedíš – poležíš, až keď sa na to cítiš, môžeš ísť do čakárne. Tam si dáš kávičku, keksík a stále si pod dohľadom. Nemáš sa kam ponáhľať. Pred odchodom si zober preukaz darcu krvi, zdravotnú kartičku a dostaneš potvrdenie o odbere, stravný poukaz a úprimné poďakovanie.

      Máš to za sebouJ

      Odporúčanie po odbere:

      • Určite si neplánuj na poobedie či cez deň po odbere ťažkú prácu, intenzívny tréning, ponocovanie.
      • Po obede si pospi.
      • Stále ešte viac pi, doplň si  tekutiny, teraz môžeš aj červené víno na krvinky.

      Kto môže darovať krv?

      Krv môže darovať každý duševne a telesne zdravý človek vo veku od 18 do 65 rokov s telesnou hmotnosťou nad 50 kilogramov.

      Kto nemôže darovať krv?

      Krv nemôže darovať ten, kto

      • prekonal infekčnú žltačku,
      • dlhodobo užíva lieky,
      • má choroby metabolické, hematologické, imunologické, alergické, obličkové, pohlavné, choroby tráviacej sústavy, dýchacej sústavy, rôzne infekčné ochorenia a nádorové ochorenia,
      • má rizikové správanie, ako sú narkomani či alkoholici a podobne.

      Krv nesmú darovať ani tehotné ženy, dojčiace matky a ženy počas menštruácie.

       

      Kedy si treba počkať na odber (1 - 6 mesiacov)?

      Darovanie krvi musí odložiť na neskôr ten, kto

      • v poslednom období prekonal akútne ochorenie,
      • má herpes,
      • pricestoval z rizikových krajín,
      • je po očkovaní,
      • je po  zubnom ošetrení,
      • je po operácii s narkózou,
      • si dal urobiť tetovanie, piercing,
      • mal niečo zlomené,
      • mal iné obmedzujúce prípady.

      Darovanie krvi je naozaj jedinečný, veľmi osobný dar, ktorý sa nedá s ničím iným porovnať. Nemožno ho kúpiť, nedá sa vyrobiť vlastnými rukami. Možno ho darovať opakovane bez toho, aby darca utrpel ujmu na zdraví. Prináša darcovi vnútorné uspokojenie, príjemcovi pomoc, možno aj záchranu života.

      Keď už viete skoro všetko, ako to prebieha pri darovaní krvi, tak sa nemáte čoho báť a verím, že sa uvidíme sa na hematologicko – transfúznom oddelení.

      Z vlastných postrehov a zážitkov napísala:

      Hana Čekovská, držiteľka Zlatého Jánskeho plakety za 30 bezplatných odberov krvi

      Čítajte viac:

      https://www.procare.sk/hematologicko-transfuziologicke-oddelenie-sn/sluzby/#usek-transfuziologicky

      https://domov.sme.sk/c/3347251/darovanie-krvi-ma-pozitiva-aj-pre-darcu.html

      https://www.vszp.sk/files/knizka-krvi-darcov_na-web.pdf

     • ISIC EURO 26 - Súťaž

      Fantastická vianočná súťaž je tu! Súťažíme o množstvo cien.

      👉V ponuke sú hra Star Wars Jedi Fallen Order na PS4 alebo na Xbox One, Gogen selfie tyč od Hej.sk, DVD Tajný život maznáčikov 2 alebo podložka na stôl- najpoužívanejšie výrazy v angličtine od ŠEVT a.s.

      👉Čo treba urobiť? Do komentára označ kamoša, ktorý by tiež mohol s nami súťažiť a napíš, o ktorý produkt máš záujem. Môžeš aj zdieľať a lajkovať ;)

      👉Podmienky a prehľad produktov, o ktoré súťažíš nájdeš tu: https://isic.sk/vianocna-sutaz-2-s-preukazom-isic-isic-eur…/

      👉18.12 vyžrebujeme výhercov, ktorým to oznámime na webstránke s podmienkami a tu, na FB fan page (https://www.facebook.com/ISIC-EURO-26-Preukaz-žiaka-strednej-a-základnej-školy-328158473954865).

     • Víťazom 5. ročníka vianočného futbalového turnaja sa stalo družstvo z triedy II.D - Hurajt

      Víťazom 5. ročníku vianočného futbalového turnaja sa stala II.D, družstvo v zložení Barabás Samuel, Hurajt Tomáš, Miženko Rasťo a Rusnák Emanuel.

      Turnaja sa zúčastnilo 13 družstiev od prvákov až po maturantov a aj umelci. Zo skupín postúpili do semifinále  triedy II.B, II.D - obidve družstvá a III.B.

      Vianočný futbalový turnaj prebiehal od 27.11.2019 až do 5.12. 2019. Počas turnaja sa prejavili skúsenosti profesionálnych futbalistov aj nadšenie tých, ktorí sa radi hýbu a s kamarátmi si užívajú futbal. Nechýbalo hecovanie, fandenie aj veľa smiechu.

      V semifinále sa medzi sebou stretli obidve družstvá z II.D a v druhom zápase II.B a III.B. Do finále postúpili podľa predpokladu II.D Hurajt a III.B. Súboj o 3. miesto bol dramatický, v riadnom čase skončil remízou 3 : 3 a došlo až na penaltový rozstrel. Na 3. mieste skončili chlapci z II.D družstvo Bartoš.

      Vo finále sa prejavila herná prevaha chlapcov z II.D okolo Tomáša Hurajta a ich skúsenosti z futbalových klubov a športovej prípravy v škole. Družstvo III.B hralo bez Samuela Hurtuka, ktorý je v Litve na stáži Erasmus +.  Víťazstvo II.D bolo presvedčivé a zápas sa skončil 6 : 3. Najlepší strelec celého turnaja je Samuel Barabás s 21 gólmi.

      Turnaj organizovala trieda III.B. Pokračujeme v tradícii Vianočného futbalového turnaja aj v školskom roku 2020/21. Začnite trénovať :)

      Hana Čekovská

     • Naši študenti ocenení primátorom mesta Spišská Nová Ves pri príležitosti Dňa študentstva

      Vo štvrtok 21.11.2019 sa naši úspešní študenti zúčastnili slávnostného prijatia u primátora mesta Spišská Nová Ves Ing. Pavla Bečarika pri príležitosti Dňa študentstva. Slávnosť prebiehala v obradnej sieni mestskej radnice. Ocenení študenti obdržali ďakovný list.

      Ocenení boli Ján Geletka a Matej Ševčík z III. B, ktorí zvíťazili v československej Súťažnej prehliadke stavebných remesiel SUSO v septembri 2019 v Prahe. Ďakovný list si prevzali aj dievčatá. Petra Hrobárová z III. A za víťaznú fotografiu "Chyť si ma" v súťaži pri príležitosti Svetového dňa vody a Laura Suchá z III. A za 2. miesto v celoslovenskej súťaži Klasici v komikse.  Vytvorila výtvarno – literárnu podobu s využitím fotografie na príbeh Tri gaštanové kone od Margity Figuli.    

      Oceneným ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa ďalších úspechov.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves
   • sosd@sosdsnv.sk
   • 0534424246
   • Filinského 7, 052 01 Spišská Nová Ves Slovakia
   • IČO: 42096642
   • DIČ: 2022436361
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje