• USMERNENIE K PODMIENKAM PRE KONANIE PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK NA STREDNÉ ŠKOLY V ROKU 2021

      Usmernenie sa zverejňuje v nadväznosti na rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4. januára 2021 vo veci prijímacieho konania na vzdelávanie v stredných školách.

      1. Riaditeľ strednej školy po kontrole prihlášok môže požiadať uchádzača alebo zákonného zástupcu maloletého uchádzača o doplnenie náležitostí prihlášky.

      2. Do budovy, v ktorej sa konajú prijímacie skúšky, môžu vstupovať iba uchádzači o štúdium, okrem nevyhnutného sprievodu zdravotne ťažko postihnutých osôb. Rodičia ostatných uchádzačov do budovy školy nevstupujú.

      3. Príchod uchádzačov je potrebné naplánovať tak, aby sa netvorili skupiny žiakov vo vstupných priestoroch ani na chodbách budovy školy.

      4. Prijímacia skúška sa realizuje v triede obsadenej maximálne na 50% jej kapacity. Žiaci sedia po jednom v lavici a medzi pracovnými miestami žiakov je vzdialenosť minimálne 2 metre.

      Riaditeľ strednej školy zároveň primerane upraví proces prijímacieho konania vzhľadom na osobitné okolnosti v čase mimoriadnej situácie tak, aby boli dodržané nasledovné podmienky v súlade s platnými vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva:

      a) Pri prijímacom konaní vstupuje uchádzač do budovy v súlade s platnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorá upravuje vstup osôb do priestorov prevádzok. V zmysle aktuálne platnej vyhlášky sa uchádzač preukazuje negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu nie starším ako 7 dní alebo má výnimky z preukázania sa negatívnym výsledkom testu (napríklad v prípade prekonania ochorenia, zdravotnej kontraindikácie, očkovania či v iných prípadoch, ktoré bližšie špecifikuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva). Škola pri vstupe do budovy postupuje v zmysle tejto vyhlášky.

      b) Pred vstupom do budovy skúšky je potrebné zmerať teplotu žiakom a skúšajúcemu pedagogickému zamestnancovi; osoba s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoba s klinickými príznakmi COVID-19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam, sú z účasti na skúškach vylúčené a budú informované o náhradnom termíne konania prijímacích skúšok.

      c) V priestoroch školy a školského zariadenia musia mať všetky osoby po celú dobu prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravia,

      d) V priestoroch zariadenia musia byť umiestnené na dostupných miestach dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu rúk. Potrebné je účinne vetrať miestnosti. V čase konania skúšok sa z hygienických dôvodov odporúča minimalizovať konzumáciu stravy a nápojov.

      e) Každý žiak a skúšajúci pedagogický zamestnanec používa vlastné písacie potreby; každý žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže počas prijímacej skúšky používať kompenzačné pomôcky, ktoré využíval počas dochádzky do základnej školy.

      f) Je potrebné minimalizovať osobný kontakt, vrátane podávania rúk.

      g) Je potrebné vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami.

     • PRIJÍMACIE SKÚŠKY - NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY

      1. Je možné, aby škola rozhodla, či bude prijímacie testy robiť online alebo prezenčne? Môžu niektorí žiaci konať prijímacie skúšky dištančnou formou (napr. zahraniční žiaci)?

      Prijímacia skúška sa koná prezenčne, pokiaľ to nemá škola inak stanovené v kritériách prijímacieho konania.

      2. Aké kritériá budú platiť pre prijímacie pohovory prezenčnou formou?

      Tie kritériá, ktoré má škola schválené a zverejnené.

      3. Koľko žiakov môže byť v jednej učebni? Bude platiť pravidlo 5 + 1 alebo počet žiakov podľa m2? Môžeme dať do triedy toľko žiakov, koľko je tam voľných lavíc?

      Prijímacia skúška sa realizuje v triede obsadenej maximálne na 50% jej kapacity. Žiaci sedia po jednom v lavici a medzi pracovnými miestami žiakov je vzdialenosť minimálne 2 metre.

      4. Čo má robiť riaditeľ školy, ak pozve žiaka na prijímacie pohovory a zákonný zástupca nepredloží negatívny test, príp. odmietne predložiť aj negatívny test za žiaka?

      V zmysle platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR a uznesenia vlády v tomto prípade nemôže uchádzač nemôže vstúpiť do budovy a zúčastniť sa prijímacej skúšky.

      5. Aký bude termín na ukončenie 1. kola prijímacieho konania? (napr. dieťa bude v karanténe či choré a nebude sa môcť zúčastniť prijímacieho konania)

      Prijímacie konanie v prípade chorého žiaka alebo žiaka v karanténe je potrebné konať po skončení ochorenia alebo karantény žiaka v termíne, ktorý určí riaditeľ školy. Náhradný termín zverejní riaditeľ školy na webe školy a písomne oznámi zákonnému zástupcovi uchádzača na základe jeho písomného ospravedlnenia zákonným zástupcom.

      6. Na niektorých našich školách systém prezenčnej formy prijímacieho konania 5 + 1 je nerealizovateľný v priebehu dvoch dní, hrozí predĺženie realizácie prijímacieho konania?

      Na základe záverov zasadnutia konzília odborníkov z 22.4.2021 sa prijímacia skúška realizuje v triede obsadenej maximálne na 50% jej kapacity, k predĺženiu realizácie prijímacieho konania by teda nemalo prísť.

      7. Nesúhlasíme s návrhom, aby sme pre prihlásených žiakov, ktorí sa nemôžu zúčastniť riadneho termínu prijímacieho konania z dôvodu ochorenia na COVID 19 alebo karantény, držali miesta a následne im ponúkli náhradný termín (obávame sa o počet takýchto žiakov). Je možné takýchto žiakov, ak v náhradnom termíne splnia kritériá, prijať nad plán výkonov?

      Z dôvodu časových prieťahov prijímacieho konania. COVID-19 je ochorenie, a preto postupujeme rovnako ako v prípade akejkoľvek inej choroby. Karanténa je nariadená, preto je tento postup s náhradným prijímacím konaním tiež rovnaký.

      8. Ako postupovať v prípade, ak žiak bude mať pri vstupe horúčku 37,4 °C, ale bude mať negatívny test?

      Odporúčame zopakovať meranie teploty po 10 - 15 minútach. Ak žiak aj po opakovanom meraní teploty bude mať teplotu do 37,5°C, ale nebude prejavovať žiadne iné príznaky ochorenia, do budovy vstúpiť môže, keďže toto môže byť aj dôsledkom stresu.

      9. MŠVVaŠ vydalo dokument o elektronickom zasielaní rozhodnutí. Pokiaľ zákonný zástupca nemá aktivovanú schránku na doručovanie, posiela sa rozhodnutie v písomnej podobe. Musí to byť v listinnej podobe s doložkou o autorizácii alebo stačí pdf dokument s podpisom RŠ?

      Pokiaľ rodič nemá aktivovanú elektronickú schránku, stačí pdf dokument s okrúhlou pečiatkou školy a podpisom riaditeľa.

      10. Môže byť na každý deň prijímacieho konania rozdielny test?

      Áno, na každý deň, aj na každé kolo, tak ako na každý termín, môžu byť rozličné testy.

      11. Pri prijímaní uchádzačov zo zahraničia sa títo riadia všeobecnými pokynmi pre vstup do SR a až následne prichádzajú na prijímacie skúšky po karanténe s negatívnym výsledkom testovania. Bude sa na tom niečo meniť?

      Nie.

      12. Môžu rodičia čakať v budove?

      Nie.

      13. Môžeme robiť v škole zápis do školy prezenčne spolu s rodičmi prijatých žiakov?

      Ak budú dodržané všetky nariadenia platné v dobe, kedy škola chce konať zápis, môže.

      14. Používajú sa tento rok zápisné lístky?

      Nie. Žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka doručuje škole potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium. Potvrdenie odosiela podľa bodu 8 v Rozhodnutí ministra z 26. januára 2021.

     • Spomienka na učiteľa Ing. Andreja Gánovského

      Vo víre súčasnej pandemickej situácie sme sa s oneskorením dozvedeli, že nás dňa 17. 3. 2021 opustil náš bývalý učiteľ Ing. Andrej Gánovský vo veku nedožitých 79 rokov.

      Andrej Gánovský bol rodák zo Spišskej Novej Vsi, absolvent našej drevárskej strednej školy v roku 1960. Po ukončení vysokoškolského štúdia na VŠLD vo Zvolene nastúpil do Nového domova, n. p. v Spišskej Novej Vsi.

      V  roku 1971 sa vrátil na našu školu ako učiteľ odborných predmetov a postupne sa profiloval ako učiteľ konštrukcií nábytku a drevárskych výrobkov. Študenti si určite pamätajú  jeho nároky na perfektné výstupy pri kreslení výkresov, ale aj obyčajných poznámok z učiva. Sám bol dôsledný, precízny a to isté vyžadoval aj od svojich študentov. Základy technického kreslenia, základné aj zložité konštrukcie učil nezabudnuteľným spôsobom. Ak to pomohlo veci, veľmi rád použil aj spišské nárečie. Ešte dnes si mnohí s obdivom pozeráme zošity alebo výkresy študentov, ktorých učil Ing. Andrej Gánovský.

      Svoje pedagogické majstrovstvo a vedomosti využil ako autor odborných učebníc, ktoré sa dodnes používajú.

      Mnohí sme ho poznali ako milovníka tanca, dobrej zábavy a príjemného spoločníka na stužkových, školských akciách aj mimo školy.

      V roku 2005 odišiel na zaslúžený dôchodok po 35 rokoch za učiteľskou katedrou.

      Česť Vašej pamiatke! 

     • Rozhodnutie ministra školstva - prijímacie konanie

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

      Termín na zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v strednej škole na štúdium v odboroch vzdelávania stredných škôl, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a v ostatných odboroch vzdelávania stredných škôl, je do 26. februára 2021.

      Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole (ďalej len „prihláška“) zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania do 8. apríla 2021.

      K prihláške sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, len ak ide o študijný odbor alebo o učebný odbor: Zoznam odborov. Vzor potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti žiaka: Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

      Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky odbory vzdelávania do 16. apríla 2021.

      Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.

      Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy je do 20. mája 2021.

      Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je do 20. mája 2021.

      Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021; potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e­mailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Vzor potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium: Potvrdenie o nastúpení / nenastúpení žiaka.

      Odôvodnenie:

      Toto rozhodnutie reaguje na vývoj epidemiologickej situácie v priebehu školského roka 2020/2021. Termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2020/2021 sa určujú v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19.


      Rozhodnutie ministra školstva - prijímacie konanie

      Zoznam odborov

      Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

      Potvrdenie o nastúpení / nenastúpení žiaka​​​​​​​

     • Ponuka študijných a učebných odborov pre žiakov 9. ročníkov základných škôl - školský rok 2021/2022

      Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves otvára od 1. 9. 2021 nový študijný odbor:

      3447 K GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ

      - možnosť duálneho vzdelávania, maturitné vysvedčenie, výučný list

      Odborné zameranie: - spracovanie grafických návrhov, znalosť postupov grafického spracovania a grafiky digitálnych médií, typografických pravidiel, technologickej dokumentácie textových, obrazových a zvukových podkladov, videosekvencií a animácií, ovládanie typografie.

      Vzdelávanie zahŕňa typografiu, webdizajn, tvorbu multimediálnych prezentácií a digitálne spracovanie e-publikácií. Základom odbornej prípravy je spracovanie vektorovej grafiky v programe Adobe Illustrator, editovanie obrázkov v programe Adobe Photoshop, webdizajnu v programe Adobe Dreamweaver a animácie v programe Adobe Flash, znalosti operačného systému Windows, dejiny polygrafie, internetu, webu a pravidlá z oblasti typografie. Súčasťou prípravy je zalamovanie (layout) strán, uzatváranie digitálnych dokumentov pre ich ďalšie spracovanie v tlači alebo ich publikovanie na internete.

      Pracovnou činnosťou je navrhovanie, tvorba a úprava základnej štruktúry a obsahu webstránok, bannerov, inzercie, publikácií (elektronických aj printových), a ďalších vizuálov, pričom sa pri práci berie do úvahy nielen grafické spracovanie a vizuálny štýl, ale aj kompozícia a rozvrhnutie prvkov, vrátane typografie, pravidelné aktualizácie, zodpovednosť za kompatibilitu stránok s vyhľadávačmi, prístupnosť a použiteľnosť webov, funkčnosť odkazov či testovanie stránok, optimalizácia textových, grafických, audio a video prvkov.

      Absolventi študijného odboru sú perfektne pripravení pre štúdium na vysokých školách (dizajn, grafika a iné výtvarné disciplíny). Absolvent v praxi nájde uplatnenie ako grafik, webmaster, webdizajnér či v grafických ​​a​​​​ reklamných štúdiách.

      Ukončenie štúdia: maturitnou skúškou – vysvedčenie o maturitnej skúške, dodatok k vysvedčeniu + výučný list

      Práca v 2D grafickom programe Adobe Photoshop

       

      Modelovanie v 3D grafickom programe Rhinoceros 6.0

       

      Tvorba www stránok v Adobe Dreamweaver, Adobe Muse

       

      Zamerané na dizajn

      Študijný odbor INTERIÉROVÝ DIZAJN 3348 M TVORBA NÁBYTKU A INTERIÉRU 

      - talentová skúška (maturitné vysvedčenie)

      Odborné zameranie: - dizajn nábytku a prvkov bytového, verejného a mestského interiéru - počítačová 2D a 3D vizualizácia, dizajn produktovej fotografie

       

      Zamerané na ekonomiku a riadenie podniku

      Študijný odbor MANAŽMENT 3336 M 04 DREVÁRSTVO A NÁBYTKÁRSTVO - MANAŽMENT V DREVÁRSTVE

      Odborné zameranie: - marketing a manažment v oblasti drevárskych a nábytkárskych výrobných činností, ekonomika a riadenie obchodu (maturitné vysvedčenie)

       

      Zamerané na www stránky, počítačové siete, diagnostiku a konfiguráciu PC

      Študijný odbor 2682 K MECHANIK POČÍTAČOVÝCH SIETÍ

      Odborné zameranie: - stavba a konfigurácia PC sietí, programovanie a tvorba www stránok (duálne vzdelávanie, maturitné vysvedčenie, výučný list)

       

      Zamerané na navrhovanie a výrobu nábytku

      Študijný odbor 3336 M 02 DREVÁRSTVO A NÁBYTKÁRSTVO - NÁBYTKÁRSTVO

      (s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy - zameranie na futbal, hokej a iné športy)

      Odborné zameranie: technik v nábytkárskej výrobe, navrhovanie, konštrukcia a výroba nábytku (maturitné vysvedčenie)

       

      Zamerané na programovanie a obsluhu CNC zariadení

      Študijný odbor 3345 K TECHNIK DREVÁRSKYCH CNC ZARIADENÍ - NÁBYTKÁRSKA VÝROBA

      Odborné zameranie: - automatizácia a robotizácia vo výrobe, programovanie a obsluha CNC zariadení (duálne vzdelávanie, maturitné vysvedčenie, výučný list)

       

      Zamerané na moderné drevostavby

      Študijný odbor 3349 K TECHNIK DREVOSTAVIEB

      Odborné zameranie: - konštrukcia, projektovanie a výroba moderných, nízkoenergetických drevostavieb (duálne vzdelávanie, maturitné vysvedčenie, výučný list)

       

      „Remeslo má zlaté dno“

      Učebný odbor 3355 H STOLÁR 

      (duálne vzdelávanie, 3-ročné štúdium, výučný list)

      Učebný odbor 3370 H ČALÚNNIK 

      (duálne vzdelávanie, 3-ročné štúdium, výučný list)

      Duálne vzdelávanie poskytuje prax u zamestnávateľa, teóriu v škole, možnosť zárobku už počas štúdia a následné zamestnanie vo firme.

       

      Bližšie informácie uvedené na www.sosdsnv.sk, resp. tel. č.: 053/4424246, mobil: 0902 904 810.

      Ponuka študijných a učebných odborov pre žiakov 9. ročníkov základných škôl - školský rok 2021/2022

     • Európsky týždeň odborných zručností 2020

       

      Čo je Európsky týždeň odborných zručností

      Európsky týždeň odborných zručností je iniciatíva Európskej komisie prvýkrát vyhlásená v roku 2016. Jej zámerom je zvýšiť kvalitu a atraktívnosť odborného vzdelávania a prípravy (OVP), ktoré je schopné poskytnúť ľuďom zručnosti potrebné na naplnenie osobného ale aj profesionálneho života. Iniciatíva zahŕňa podujatia v členských krajinách Európskej únie, ktoré sa konajú na miestnej, regionálnej, národnej alebo európskej úrovni. Európsky týždeň odborných zručností prebieha od 9.11. – 15.11.2020.

      Stáže Erasmus + Remeslo na našej škole sú príležitosťou netradičnou formou zlepšiť a zažiť časť odborného vzdelávania v reálnom svete výroby, vo firmách, ale aj v dielňach iných stredných odborných škôl.

      Stáže sú určené študentom aj učiteľom a majstrom. Sú rok vopred naplánované a každá stáž trvá 2-3 týždne. Vďaka projektu Erasmus + sme spoznali 7 európskych krajín, hlavné mestá aj malé mestečká. Pracovali sme vo veľkých moderných firmách, ale aj u súkromníkov v dielňach či v školských dielňach, s novými majstrami. Do vzdialených destinácií sme leteli lietadlom, bližšie sme využili vlak či auto a autobus. Bývanie a stravovanie je väčšinou na internáte, ale bývali sme aj v bytoch a hosteloch. Okrem odborných zručností a vedomostí si každý účastník privezie zo stáže základnú slovnú zásobu v jazyku krajiny, ale aj plno zážitkov z bežného života v meste a často aj nové priateľstvá.

      V ďalších rokoch plánujeme pokračovať v projekte Erasmus + Remeslo  a veríme, že čoskoro sa situácia zlepší a budeme môcť opäť vycestovať za novými skúsenosťami.

       

      Hana Čekovská, koordinátorka Erasmus +

       

     • Povinnosti zákonného zástupcu (aktualizované 16.9.2020)

      Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

      Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy na školský rok 2020/2021.

      Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

      V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.

      Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti

     • Štipendiá v školskom roku 2020/2021

      Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium.

      Výška štipendia

      závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2020/2021 je:

      a) 49,04 € - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima,

      b) 34,33 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky životného minima,

      c) 24,52 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane vo výške 25 % výšky životného minima.

      Štipendium možno poskytnúť žiakovi, ktorý je žiakom denného štúdia strednej školy, odborného učilišťa alebo praktickej školy, ak sa spoločne posudzuje s osobami,

      a) ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi (prílohou k žiadosti o štipendium je aktuálny doklad z úradu práce sociálnych vecí a rodiny),

      b) u ktorých jedna dvanástina príjmu za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku,

      v ktorom sa žiada o štipendium, je najviac vo výške životného minima. Sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:

      214,83 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

      149,87 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,

      98,08 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

      K žiadosti o poskytnutie štipendia je potrebné priložiť:

      a/ aktuálny doklad z ÚPSVaR o poberaní dávok pomoci v hmotnej núdzi

             a l e b o

      b/ doklady o všetkých príjmoch za kalendárny rok 2019 - potvrdenie od zamestnávateľa, na ktorom bude uvedený čistý príjem za rok 2019 a samostatne daňový bonus vyplatený v roku 2019

      - dávky sociálneho poistenia (dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské, materské, ošetrovné a pod.),

      - prídavok na dieťa

      - zaopatrovací príspevok, rodičovský príspevok, výživné, náhradné výživné, dávky pestúnskej starostlivosti a iné. Za doklady priložené k žiadosti o štipendium sa považujú originály alebo riaditeľom školy overené kópie. Čestné prehlásenie (napr. o dobrovoľnej nezamestnanosti, o neplatení výživného a pod.) nie je doklad k žiadosti o poskytnutie štipendia.

      c/ potvrdenie – výpis z Daňového úradu

      d/ výročné vysvedčenie

      Doklady predložiť na sekretariát riaditeľa školy  v termíne do 25. septembra 2020.

      Tlačivá „Žiadosť o poskytnutie štipendia“ a bližšie informácie poskytneme na sekretariáte riaditeľa školy, resp. na tel. č. 053/4424246.

     • Oznam

      V súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách Vám oznamujeme, že riaditeľ školy na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytne dňa 14.  septembra 2020 žiakom Strednej odbornej školy drevárskej, Filinského 7, Spišská Nová Ves voľno z organizačných dôvodov (zdravotná prevencia).

     • Rozpis príchodu žiakov do školy a rozpis stravovania v školskej jedálni

      Rozpis príchodu žiakov do školy (pondelok až piatok):

      Príchod do školy (platí pre triedy začínajúce vyučovanie o 7.35 hod., triedy začínajúce vyučovanie neskôr prichádzajú do školy podľa rozvrhu):

      1. ročník - 7.15 hod.

      2. ročník - 7.20 hod.

      3. ročník - 7.25 hod.

      4. ročník - 7.30 hod

       

      Rozpis stravovania v školskej jedálni (pondelok až piatok):

      I.A - 11.30 hod., I.B - 11.10 hod., I.C - 11.20 hod.

      II.A - 11.00 hod., II.B - 11.40 hod., II.C - 12.10 hod., II.D - 13.00 hod.

      III.A - 11.50 hod., III.B - 12.20 hod., III.C - 12.30 hod., III.D - 12.40 hod., III.F - 13.20 hod.

      IV.A - 12.00 hod., IV.B - 13.10 hod., IV.C - 12.50 hod.

     • Príhovor predsedu KSK

      Vážení učitelia, milí žiaci,

      pred pol rokom sa mnohí smiali, že koronavírus dlho nevydrží, pretože bol „vyrobený v Číne“. Dnes však už vieme, že tu s nami ešte chvíľu pobudne. Neviem, ako to vnímate vy, ale mne sa zdá, že nás posledné mesiace okrem iného naučili opäť sa tešiť do školy. Po šiestich mesiacoch sa otvárajú brány škôl a vyučovanie sa začína tak, ako sme naňho zvyknutí.

      Jedna z definícií inteligencie hovorí, že je to schopnosť prispôsobiť sa neočakávaným situáciám. Vidím v tom súvis aj pri udalostiach z posledných mesiacov. Vy všetci, učitelia aj žiaci, ste sa dokázali prispôsobiť novým výzvam, ktoré pred nami stáli. Vďaka pandémii prešlo naše školstvo najväčšou reformou za posledné roky. Inokedy zakázané mobily či tablety sa v druhom polroku uplynulého školského roka stali nevyhnutnou súčasťou online vyučovania. Mnohí sa zoznámili so samoštúdiom a najmä, všetci sme si vycibrili trpezlivosť, cit pre časový manažment či disciplínu. Veľmi si želám, aby sme to pozitívne, čo nás pandémia naučila, preniesli do vyučovania v tomto a ďalších školských rokoch. A na to negatívne, aby sme rýchlo zabudli. 

      Aj my, na Úrade Košického samosprávneho kraja, sme sa snažili nezaspať na vavrínoch. V tomto školskom roku otvárame nové odbory na viacerých odborných školách, ktoré sú zamerané na potreby trhu práce. Aktuálne sú to odbory ako programovanie digitálnych technológií, bankový pracovník či správca inteligentných a digitálnych systémov. Rozširuje sa aj spolupráca so zamestnávateľmi zapojenými do programu duálneho vzdelávania. Keď som začínal na župe, do programu duálneho vzdelávania bolo zapojených 80 firiem. V aktuálnom školskom roku je to rekordných 200 firiem zamestnávateľov. A to je skvelá správa. Okrem toho sme v posledných mesiacoch investovali takmer 5-miliónov eur do rekonštrukcií škôl, vďaka čomu ste sa dnes mohli vrátiť do vynovených priestorov.

      Vážení učitelia, milí žiaci,

      hoci sa chvíľu zdalo, že sme nad koronavírusom zvíťazili, vidíme, že situácia je iná. Nezabudnite preto na to, čo ste sa v posledných mesiacoch naučili. Za tie chvíle strávené so spolužiakmi počas školského vyučovania na školách to určite stojí. V školskom roku, ktorý dnes začíname, Vám prajem veľa trpezlivosti, optimizmu, chuti, odvahy aj porozumenia. Pevne verím, že zodpovedným prístupom zvládneme každú výzvu.

       

      Rastislav Trnka

      predseda

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves
   • sosd@sosdsnv.sk
   • 0534424246
   • Filinského 7, 052 01 Spišská Nová Ves Slovakia
   • IČO: 42096642
   • DIČ: 2022436361
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje