Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves

Prihlásenie

                                                                                                                                                               

Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves
Kód ITMS: NFP22110121593
Názov žiadateľa: Košický samosprávny kraj
Názov žiadosti o NFP: Kvalitná škola – kvalitné vzdelanie
Subjekt v pôsobnosti žiadateľa: Stredná odborná škola drevárska, Spišská Nová Ves
Schválené celkové oprávnené výdavky: 1 357 600,00 €
Schválený nenávratný finančný príspevok: 1 289 720,00 €


Realizované práce:
- výmena okien a exteriérových dverí vo všetkých objektoch školy (budova školy, spojovacia chodba, telocvične, posilňovňa, bazén, sauna, školské dielne)
- zateplenie (NOBASIL) budovy školy, školských dielní, školského bazéna a sauny
- rekonštrukcia svetlíka v školských dielňach
- oprava strechy v školských dielňach,
- vybudovanie bezbariérových vstupov (1 x škola, 1 x školský bazén)
- výmena obvodových plášťov telocviční, spojovacej chodby (pôvodne – azbestocementové dosky)
- nové palubovky v telocvičniach (drevené palubovky na pružnom rošte)
- kompletná rekonštrukcia všetkých sociálnych zariadení (výmena dlažby, obkladu, zdravotechniky....
- rekonštrukcia školského bazéna (výmena dlažby, obkladu, výmena interiérových dverí)
- vybudovanie solárneho ohrevu vody v školskom bazéne (46 m2 solárnych panelov)
- oprava stien a nové maľby vo všetkých objektoch školy
- IKT: 5 x počítačová zostava, 1 x multifunkčné laserové zariadenie, 2 x sieťové prvky (switch)

Termíny:
Odovzdanie stavby:
Prebratie stavby:
Kolaudačné konanie: