• Projekty ESF

    • Technologické centrum - most medzi teóriou a praxou

    •  

                        

      

     Hlavný cieľ projektu: uskutočniť obsahovú transformáciu odborného vzdelávania v súlade s potrebami praxe.
     Trvanie projektu: september 2010 - august 2012.

      

     Operačný program: Program celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci - mobilitné projekty (SAAIC - Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania) - vzdelávanie žiakov formou medzinárodných stáži, rozšírenie vedomostí a zručností žiakov v špecifických oblastiach, ktoré súvisia so spracovaním dreva

      

     2007 – Prekročenie hraníc (SK/07/LDV/IVT/01-73210821), grant 69 112,00 €

     2009 – Remeslo v susednej krajine 2009 (SK/07/LDV/IVT/01-73210787), grant 4 505,00 €

     2011 – Remeslo v susednej krajine 2011 (103210229), grant 23 814,00 €

     2013 – Remeslo v susednej krajine 2013 (123210315), grant 18 826,00 €

      

      Program Erasmus+ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

      

     2014 – Motivation (2014-01-FI01-KA202-000771), grant 14 342,00 €

     2014 – Remeslo v susednej krajine 2015 (2014-01-SK01-KA102-000012), grant 2 535,00 €

     2015 – Remeslo 2016 (2015-1-SK01-KA102-008728), grant 53 600,00 €

     2016 – Remeslo 2017 (2016-1-SK01-KA116-022134), grant 55 538,00 €

     2017 - Remeslo 2018, grant 62 642,00 €

      

     Operačný program: Ľudské zdroje

      

     2005 - 2007 – Dúha nad Modrým vrchom – vykročme spolu po dúhovom moste (SOPĽZ-2004-SORO-4), finančné príspevky spolu 151 819,19 €

     2006 - 2007 - Nad Modrým vrchom svitá (SOPĽZ-2005-SORO-3), finančné príspevky spolu  218 477,76 €

      

     Operačný program: Vzdelávanie

      

     2010-2013 - Technologické centrum – most medzi teóriou a praxou (materiálne vybavenie, medzi predmetové vzťahy, tvorba ŠkVP, inovatívne formy vzdelávania do vzdelávacej praxe,) celkové oprávnené výdavky 499 778,07€

     2014 - 2015 -  Drevárka – kvalitné a moderné odborné vzdelávanie (tvorba nových inovovaných pedagogických materiálov a ŠkVP, realizácia školení a kurzov pre pedagogických zamestnancov), celkové oprávnené výdavky 313 802,42 €

      

     Regionálny operačný program

      

     2010 - 2011 - Kvalitná škola – kvalitné vzdelanie, investičný projekt, 1 357 600,00 €