Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves

Prihlásenie

Štipendiá

SOCIÁLNE ŠTIPENDIÁ

Štipendiá v školskom roku 2016/2017

 

     Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium.

 

     Výška štipendia závisí  od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa. V školskom roku 2015/2016 je:

  1. 45,21 € pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane,
  1.     31,65  € pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane,
  2.    22,61 € pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane.

 

  • Podľa školského zákona riaditeľ školy nemôže priznať štipendium žiakovi, ktorého priemerný prospech v predchádzajúcom polroku školského vyučovania bol horší ako 3,5.
  • ktorý bol podmienečne vylúčený a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo žiakovi uložené podmienečné vylúčenie do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom uplynul čas podmienečného vylúčenia.

 

     Štipendium možno poskytnúť žiakovi, ktorý je žiakom denného štúdia strednej školy, odborného učilišťa alebo praktickej školy, ak sa spoločne posudzuje s osobami,

a) ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi (prílohou k žiadosti o štipendium je aktuálny doklad z úradu práce sociálnych vecí a rodiny),

b) u ktorých jedna dvanástina príjmu za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku,

v ktorom sa žiada o štipendium, je najviac vo výške životného minima.

 

     V školskom roku 2016/2017 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:

 

198,09 €  v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

138,19 €  v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,

90,42 €    ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

 

     K žiadosti o poskytnuti stipendia je potrebné priložiť:

a/ aktuálny doklad z ÚPSVaR o poberaní dávok pomoci v hmotnej núdzi

a l e b o

b/ doklady o všetkých príjmoch za kalendárny rok 2015

Za príjem na účely posudzovania životného minima sa považuje: čistý príjem zo závislej činnosti, príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti, dávky sociálneho poistenia (dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské, materské, ošetrovné a pod.), prídavok na dieťa, daňový bonus, zaopatrovací príspevok, rodičovský príspevok, výživné, dávky pestúnskej starostlivosti (odmena pestúna, príspevok na úhradu potrieb dieťaťa), peňažný príspevok za opatrovanie, dávka a príspevky v hmotnej núdzi a iné.

Za doklady priložené k žiadosti o štipendium sa považujú originály alebo riaditeľom školy overené kópie. Čestné prehlásenie (napr. o dobrovoľnej nezamestnanosti, o neplatení výživného a pod.) nie je doklad k žiadosti o poskytnutie štipendia.

c/ výročné vysvedčenie

           

 Doklady predložiť na sekretariát riaditeľa školy  v termíne do: 26. septembra 2016

 

Tlačivá „Žiadosť o poskytnutie štipendia“ a bližšie informácie poskytneme na sekretariáte riaditeľa školy, resp. na tel. č. 053/4424246.