• Štipendiá

    • Sociálne štipendiá

    •  

     Štipendiá v školskom roku 2018/2019

     Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium.

     Výška štipendia

     závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2018/2019 je:

     a) 46,81 € - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima,

     b) 32,77 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky životného minima,

     c) 23,41 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane vo výške 25 % výšky životného minima.

      

          Štipendium možno poskytnúť žiakovi, ktorý je žiakom denného štúdia strednej školy, odborného učilišťa alebo praktickej školy, ak sa spoločne posudzuje s osobami,

     a) ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi (prílohou k žiadosti o štipendium je aktuálny doklad z úradu práce sociálnych vecí a rodiny),

     b) u ktorých jedna dvanástina príjmu za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku,

     v ktorom sa žiada o štipendium, je najviac vo výške životného minima. Sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:

     205,07 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

     143,06 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,

     93,61 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

      

          K žiadosti o poskytnutie štipendia je potrebné priložiť:

     a/ aktuálny doklad z ÚPSVaR o poberaní dávok pomoci v hmotnej núdzi

            a l e b o

     b/ doklady o všetkých príjmoch za kalendárny rok 2017

     - potvrdenie od zamestnávateľa, na ktorom bude uvedený čistý príjem za rok 2017 a daňový bonus vyplatený v roku 2017

     - dávky sociálneho poistenia (dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské, materské, ošetrovné a pod.),

     - prídavok na dieťa,

     - zaopatrovací príspevok, rodičovský príspevok, výživné, náhradné výživné, dávky pestúnskej starostlivosti a iné. Za doklady priložené k žiadosti o štipendium sa považujú originály alebo riaditeľom školy overené kópie. Čestné prehlásenie (napr. o dobrovoľnej nezamestnanosti, o neplatení výživného a pod.) nie je doklad k žiadosti o poskytnutie štipendia.

     c/ výročné vysvedčenie

          Doklady predložiť na sekretariát riaditeľa školy  v termíne do: 21. septembra 2018. Tlačivá „Žiadosť o poskytnutie štipendia“ a bližšie informácie poskytneme na sekretariáte riaditeľa školy, resp. na tel. č. 053/4424246.