• Štipendiá

    • Sociálne štipendiá

    •  

     Štipendium v školskom roku 2017/2018 

     Výška štipendia závisí  od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa.

     V školskom roku 2017/2018 je:

     1. 45,53 € pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane,
     2. 31,88  € pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane,
     3. 22,77 € pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane

      

     • podľa školského zákona riaditeľ školy nemôže priznať štipendium žiakovi, ktorého priemerný prospech v predchádzajúcom polroku školského vyučovania bol horší ako 3,5 alebo, ktorý bol podmienečne vylúčený.

      

     Štipendium možno poskytnúť žiakovi, ktorý je žiakom denného štúdia strednej školy, odborného učilišťa alebo praktickej školy, ak sa spoločne posudzuje s osobami,

      

     a) ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi (prílohou k žiadosti o štipendium je aktuálny doklad z úradu práce sociálnych vecí a rodiny),

     b) u ktorých jedna dvanástina príjmu za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa žiada o štipendium, je najviac vo výške životného minima. Sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:

     199,48 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu

     139,16 v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu

     91,06 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa

      

          K žiadosti o poskytnutie štipendia je potrebné priložiť:

           a/ aktuálny doklad z ÚPSVaR o poberaní dávok pomoci v hmotnej núdzi    

     a l e b o

     b/ doklady o všetkých príjmoch za kalendárny rok 2016

     • potvrdenie od zamestnávateľa, na ktorom bude uvedený čistý príjem za rok 2016 a daňový bonus vyplatený v roku 2016
     • dávky sociálneho poistenia (dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské, materské, ošetrovné a pod.),
     • prídavok na dieťa,
     • zaopatrovací príspevok, rodičovský príspevok, výživné, náhradné výživné, dávky pestúnskej starostlivosti a iné. Za doklady priložené k žiadosti o štipendium sa považujú originály alebo riaditeľom školy overené kópie. Čestné prehlásenie (napr. o dobrovoľnej nezamestnanosti, o neplatení výživného a pod.) nie je doklad k žiadosti o poskytnutie štipendia.

      

           c/ výročné vysvedčenie

      Doklady predložiť na sekretariát riaditeľa školy  v termíne do: 28. septembra 2017. Tlačivá "Žiadosť o poskytnutie štipendia" a bližšie informácie poskytneme na sekretariáte riaditeľa školy, resp. na tel. č. 053/4424246.