• Študijné odbory - technické

    • Študijné odbory - technické

    •  

     3336 M 02 DREVÁRSTVO A NÁBYTKÁRSTVO - NÁBYTKÁRSTVO (S ROZŠÍRENÝM VYUČOVANÍM ŠPORTOVEJ PRÍPRAVY)

     4-ročné štúdium - maturitné vysvedčenie

     UPLATNENIE: Absolventi disponujú všeobecnými a odbornými vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami na výkon náročnejších pracovných činností v oblasti spracúvania dreva a výroby nábytku. Uplatňujú sa ako strední odborní technickí pracovníci v drevárskych a nábytkárskych firmách.

     ĎALŠIE ŠTÚDIUM: VŠ technických zameraní, hlavne Technická univerzita vo Zvolene.

      

     3336 M 04 DREVÁRSTVO A NÁBYTKÁRSTVO - MANAŽMENT V DREVÁRSTVE

     4-ročné štúdium - maturitné vysvedčenie

     UPLATNENIE: Absolvent študijného odboru drevárstvo a nábytkárstvo - manažment v drevárstve je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať práce manažéra a technicko-hospodárskeho pracovníka. Po nástupnej praxi je absolvent pripravený na výkon činnosti asistenta riadenia vo všetkých odvetviach výroby a služieb, je schopný pracovať ako kvalifikovaný technický zamestnanec, zamestnanec v oblasti manažmentu, administratívy, personalistiky, materiálového hospodárstva, účtovníctva, investičného rozvoja.

     ĎALŠIE ŠTÚDIUM: VŠ ekonomických a technických zameraní

      

     3341 K OPERÁTOR DREVÁRSKEJ A NÁBYTKÁRSKEJ VÝROBY

     4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie + výučný list

     UPLATNENIE: Ako prevádzkovo-technickí pracovníci vo výrobných drevárskych a nábytkárskych firmách, samostatná podnikateľská činnosť v danom odbore. Ovláda výrobné postupy v drevárskej a nábytkárskej výrobe, výpočtovú a inú techniku. Je schopný zhotoviť drevárske a nábytkárske výroby podľa technickej dokumentácie. Pozná činnosti jednotlivých drevoobrábacích strojných zariadení a vie ich nastaviť podľa požiadaviek technickej dokumentácie.

     ĎALŠIE ŠTÚDIUM: VŠ technických zameraní, hlavne Technická univerzita vo Zvolene.

      

     3349 K TECHNIK DREVOSTAVIEB

     experimentálny študijný odbor - 4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie + výučný list

     UPLATNENIE: Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný odborný pracovník, ktorý má požadované schopnosti, vedomosti a zručnosti z oblasti princípov konštrukcie a výroby drevostavieb a drevených konštrukcií z hľadiska stavebného i z hľadiska materiálov a technológie, vrátane právnych predpisov pri ich realizácii. Svoje schopnosti, vedomosti a zručnosti vie aplikovať pri navrhovaní a konštrukcii drevostavieb a drevených konštrukcií s využitím aplikačného softvéru vo výrobných podmienkach hlavne drevospracujúcich a stavebných firiem.

     ĎALŠIE ŠTÚDIUM: VŠ technických zameraní, hlavne Technická univerzita vo Zvolene

      

     2682 K  MECHANIK POČÍTAČOVÝCH SIETÍ

     4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie + výučný list

     UPLATNENIE: Absolvent sa môže uplatniť v oblasti informačných technológií a počítačových sietí, diagnostiky, údržby a opravy počítačov a počítačových sietí a správy sietí. Svoje vedomosti a zručnosti vie využívať nielen pre obsluhu zariadení na spracovanie informácií, návrhy a realizáciu komunikačných systémov, ale aj diagnostikovanie a odstraňovanie chýb a porúch na týchto zariadeniach.

     ĎALŠIE ŠTÚDIUM: VŠ technického zamerania

      

     6403 L PODNIKANIE V REMESLÁCH A SLUŽBÁCH – 2-ročné NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM - maturitné vysvedčenie

     UPLATNENIE: Absolvent počas štúdia získa vedomosti o založení a vedení malého a stredného podniku a je schopný založiť a prevádzkovať vlastný súkromný podnik. Vie tvorivo využívať moderné marketingové techniky pri rešpektovaní podnikateľskej etiky. Je schopný viesť účtovnú evidenciu a vykonávať iné administratívne práce, využíva výpočtovú techniku v praxi.

     KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE: výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške.

     Štúdium je určené absolventom všetkých trojročných učebných odborov.