Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves

Prihlásenie

ŠTUDIJNÉ ODBORY - TECHNICKÉ

 

3336 M 02 DREVÁRSTVO A NÁBYTKÁRSTVO - NÁBYTKÁRSTVO (S ROZŠÍRENÝM VYUČOVANÍM ŠPORTOVEJ PRÍPRAVY)

4-ročné štúdium - maturitné vysvedčenie

UPLATNENIE: Absolventi disponujú všeobecnými a odbornými vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami na výkon náročnejších pracovných činností v oblasti spracúvania dreva a výroby nábytku. Uplatňujú sa ako strední odborní technickí pracovníci v drevárskych a nábytkárskych firmách.

ĎALŠIE ŠTÚDIUM: VŠ technických zameraní, hlavne Technická univerzita vo Zvolene.

 

3336 M 04 DREVÁRSTVO A NÁBYTKÁRSTVO - MANAŽMENT V DREVÁRSTVE

4-ročné štúdium - maturitné vysvedčenie

UPLATNENIE: Absolvent študijného odboru drevárstvo a nábytkárstvo - manažment v drevárstve je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať práce manažéra a technicko-hospodárskeho pracovníka. Po nástupnej praxi je absolvent pripravený na výkon činnosti asistenta riadenia vo všetkých odvetviach výroby a služieb, je schopný pracovať ako kvalifikovaný technický zamestnanec, zamestnanec v oblasti manažmentu, administratívy, personalistiky, materiálového hospodárstva, účtovníctva, investičného rozvoja.

ĎALŠIE ŠTÚDIUM: VŠ ekonomických a technických zameraní

 

3341 K OPERÁTOR DREVÁRSKEJ A NÁBYTKÁRSKEJ VÝROBY

4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie + výučný list

UPLATNENIE: Ako prevádzkovo-technickí pracovníci vo výrobných drevárskych a nábytkárskych firmách, samostatná podnikateľská činnosť v danom odbore. Ovláda výrobné postupy v drevárskej a nábytkárskej výrobe, výpočtovú a inú techniku. Je schopný zhotoviť drevárske a nábytkárske výroby podľa technickej dokumentácie. Pozná činnosti jednotlivých drevoobrábacích strojných zariadení a vie ich nastaviť podľa požiadaviek technickej dokumentácie.

ĎALŠIE ŠTÚDIUM: VŠ technických zameraní, hlavne Technická univerzita vo Zvolene.

 

3349 K TECHNIK DREVOSTAVIEB

experimentálny študijný odbor - 4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie + výučný list

UPLATNENIE: Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný odborný pracovník, ktorý má požadované schopnosti, vedomosti a zručnosti z oblasti princípov konštrukcie a výroby drevostavieb a drevených konštrukcií z hľadiska stavebného i z hľadiska materiálov a technológie, vrátane právnych predpisov pri ich realizácii. Svoje schopnosti, vedomosti a zručnosti vie aplikovať pri navrhovaní a konštrukcii drevostavieb a drevených konštrukcií s využitím aplikačného softvéru vo výrobných podmienkach hlavne drevospracujúcich a stavebných firiem.

ĎALŠIE ŠTÚDIUM: VŠ technických zameraní, hlavne Technická univerzita vo Zvolene

 

2682 K  MECHANIK POČÍTAČOVÝCH SIETÍ

4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie + výučný list

UPLATNENIE: Absolvent sa môže uplatniť v oblasti informačných technológií a počítačových sietí, diagnostiky, údržby a opravy počítačov a počítačových sietí a správy sietí. Svoje vedomosti a zručnosti vie využívať nielen pre obsluhu zariadení na spracovanie informácií, návrhy a realizáciu komunikačných systémov, ale aj diagnostikovanie a odstraňovanie chýb a porúch na týchto zariadeniach.

ĎALŠIE ŠTÚDIUM: VŠ technického zamerania

 

6403 L PODNIKANIE V REMESLÁCH A SLUŽBÁCH – 2-ročné NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM - maturitné vysvedčenie

UPLATNENIE: Absolvent počas štúdia získa vedomosti o založení a vedení malého a stredného podniku a je schopný založiť a prevádzkovať vlastný súkromný podnik. Vie tvorivo využívať moderné marketingové techniky pri rešpektovaní podnikateľskej etiky. Je schopný viesť účtovnú evidenciu a vykonávať iné administratívne práce, využíva výpočtovú techniku v praxi.

KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE: výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške.

Štúdium je určené absolventom všetkých trojročných učebných odborov.

 

Popis: P1010099

 

UMELECKÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY  (talentová skúška)

 

4-ročné štúdium - maturitné vysvedčenie

8221 M 05 DIZAJN - PRIEMYSELNÝ DIZAJN

UPLATNENIE: štúdiá grafického a priestorového dizajnu, vývojové pracoviská úžitkových predmetov, štúdiá dizajnu, samostatná podnikateľská činnosť v rozsahu kompetencií stredoškolsky vzdelaného úžitkového výtvarníka v oblasti dizajnu.

ĎALŠIE ŠTÚDIUM: VŠ umelecké – dizajnérske odbory.

 

8260 M PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO

UPLATNENIE: propagačné oddelenia firiem, výstavníctvo, reklamné agentúry, samostatná podnikateľská činnosť v rozsahu kompetencií stredoškolsky vzdelaného úžitkového výtvarníka v oblasti propagačno-výtvarných činností.

ĎALŠIE ŠTÚDIUM: VŠ umelecké – odbory súvisiace s propagačno-výtvarnými činnosťami.

 

8269 M TVORBA NÁBYTKU A INTERIÉRU

UPLATNENIE: vývojové pracoviská, bytová architektúra, samostatná podnikateľská činnosť v rozsahu kompetencií stredoškolsky vzdelaného úžitkového výtvarníka v oblasti dizajnu nábytku a interiéru.

ĎALŠIE ŠTÚDIUM: VŠ zamerané na architektúru a dizajn nábytku.

 

8279 M DIZAJN  A TVAROVANIE DREVA

UPLATNENIE: reprodukčná alebo samostatná tvorba úžitkových predmetov na báze dreva, samostatná podnikateľská činnosť v rozsahu kompetencií stredoškolsky vzdelaného úžitkového výtvarníka v oblasti dizajnu a tvarovania dreva.

ĎALŠIE ŠTÚDIUM: VŠ umelecké – dizajn, sochárstvo, reštaurátorstvo.

 

8297 M FOTOGRAFICKÝ DIZAJN

UPLATNENIE: fotografické štúdiá, reklamné agentúry, samostatná podnikateľská činnosť v rozsahu kompetencií stredoškolsky vzdelaného úžitkového výtvarníka v oblasti dizajnu.

ĎALŠIE ŠTÚDIUM: VŠ umelecké – odbory súvisiace s fotografickým dizajnom.

 

 

UČEBNÉ ODBORY

 

3355 H STOLÁR

3-ročné štúdium – výučný list

UPLATNENIE: robotnícke činnosti spojené s výrobou nábytku a výrobkov z dreva, samostatná podnikateľská činnosť v odbore.

ĎALŠIE ŠTÚDIUM: nadstavbové štúdium ukončené maturitnou skúškou

 

3370 H ČALÚNNIK

3-ročné štúdium – výučný list

UPLATNENIE: Uplatnenie: v oblasti výroby čalúneného nábytku, dekoratérskych prác a čalúnenia dopravných prostriedkov, samostatná podnikateľská činnosť v odbore.

ĎALŠIE ŠTÚDIUM: nadstavbové štúdium ukončené maturitnou skúškou