• Novinky

     • Deň otvorených dverí

     • Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves

      usporiada dňa

      9. februára 2018 (piatok) od 8,00 – 13,00 hod.

      pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl,  rodičov a výchovných poradcov

      DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

       

      V priebehu tohto dňa sa uchádzači o štúdium budú môcť postupne  oboznámiť s ponukou študijných  a učebných odborov a s požiadavkami, ktoré musia splniť pre prijatie v rámci prijímacieho konania pre školský rok 2018/2019. Na študijné odbory umeleckého zamerania, kde sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania  (talentové skúšky),  je potrebné podať prihlášku riaditeľovi základnej školy v termíne do 20. 2. 2018. Bližšie informácie uvedené na www.sosdsnv.sk, resp. tel.č. 053/4424246, mobil 0902904810.

     • Konzultácie k príprave na talentové prijímacie skúšky

     • Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves

      usporiada dňa 17. 2. 2018 (sobota) o 9,00 hod.

      K O N Z U L T Á C I E

      k príprave na talentové prijímacie skúšky

       

      pre všetkých záujemcov o štúdium v študijných odboroch výtvarného zamerania 8221 M 05 dizajn – priemyselný dizajn, 8260 M propagačné výtvarníctvo, 8269 M tvorba nábytku a interiéru, 8279 M dizajn a tvarovanie dreva a 8297 M fotografický dizajn, ktorým v priebehu konzultácii umožníme kresliť a modelovať pod odborným dozorom našich vyučujúcich.  Myslíte si, že nemáte talent? Príďte, niečo nám nakreslíte, vymodelujete a my váš talent objavíme.

      Akékoľvek informácie Vám poskytneme na tel. č. 053/4424246, resp. 0902904810.

     • Technik drevárskych CNC zariadení – nábytkárska výroba

     • Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves

       otvára od 1. 9. 2018 (v školskom roku 2018/2019)

      nový  študijný odbor

      3345 K 02 technik drevárskych CNC zariadení – nábytkárska výroba.

       

      Tento nový študijný odbor je kombináciou programovania a základných obslužných činností pre CNC zariadenia v nábytkárstve, pri spracúvaní dreva a výrobe nábytku. Reaguje na trendy profesijnej prípravy zamerané na moderné technológie a zavádzanie CNC zariadení do výroby. Priemyselná informatika spojená s praktickým využitím CNC technológií vyvoláva potrebu kvalifikovaných zamestnancov pre nábytkársku výrobu, ktorá ma vlastné špecifiká. Cieľom je doplniť nedostatok kvalifikovaných odborníkov na strednom stupni vzdelania, schopných spracúvať drevo a vyrábať nábytok tak, že vedia vykonávať činnosti súvisiace s programovaním, nastavovaním, obsluhou a údržbou CNC zariadení v nábytkárskom priemysle.

      Absolvent odboru získa maturitné vysvedčenie a výučný list, zároveň je pripravený pokračovať v štúdiu na vysokej škole a celoživotne sa vzdelávať vo svojom odbore.

     • Vianočný futbalový turnaj 2017

     •  

      Každoročný vianočný turnaj vo futbale o putovnú cenu TTG (Tácka tety Ginky) prebiehal v týždni od 11.12. – 14.12. 2017, do turnaja sa zapojilo 12 tried v 4 skupinách. Vo štvrtok turnaj vyvrcholil zápasmi štvrťfinále, semifinále a finále.

      Zápasy boli hrané v plnom nasadení, stretli sa skoro profesionáli s tými, čo majú radi futbal a šport.  Úroveň finálových zápasov už bola naozaj výborná. V samotnom finále sa stretli naši najstarší futbalisti zo IV.D a nastupujúcou generáciou futbalistov z I.B. Finále bolo ako má byť, súboje boli vyrovnané- rýchle nohy, presné prihrávky a dobrá obrana.

      Finále sa dostalo do predĺženia a víťazmi sa stali študenti IV.D skupiny Rišo.

      V rámci turnaja došlo aj na penaltový rozstrel vo štvrťfinále medzi III.D a IV.C. Najlepšími strelcami boli Olejník, Merčák, Čepišák a Zelenický. Na organizácii sa podieľali  chlapci z I.B a pískali chlapi zo IV.D.

      Poradie v skupinách

      ŠF, SF, F

      Dúfam, že si všetci turnaj užili  a hráme aj budúci rok. :)

      Hana Čekovská

       

     • Vilnius, Litva, november 2017

     •  

      Skoro ráno 11. novembra odchádzala skupina piatich žiakov a štyroch učiteľov na stáž do hlavného mesta Litvy - Vilniusu. Plný očakávaní sme sa zvítali s Daivou, jednou z našich sprievodkýň, učiteľkou v prijímacej škole VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras/ Vilnius Builders Training Centre.

      Prvé dni sme absolvovali prehliadky mesta, školy, múzeí, historických budov a kostolov. Spoznávali sme bohatú miestnu históriu, kuchyňu, zvyky a život na internáte. Zaujali nás priestory školy, ktorá má široký záber vzdelávania od stolárstva a nábytkárstva cez stavebné a strojárske profesie až po aranžovanie kvetov. Nadchli nás výborne vybavené odborné učebne pre elektrotechnické odbory, v ktorých sme získavali odborné vedomosti a zručnosti. Dohovárali sme sa po anglicky, naši učitelia aj po rusky.

      Naši študenti absolvovali prax v školských odborných učebniach a dielňach, kde precvičovali na modelových stenách rôzne spôsoby elektrických inštalácií, zapájaní a montáží zariadení. Zúčastnili sa aj výcviku pri údržbe PC HW.

      Počas druhého týždňa sme na odrelaxovanie navštívili aj Múzeum ilúzii s množstvom atrakcii, kde nám kúzelník predviedol niečo zo svojho umenia. Veľmi sme sa tešili z návštevy Aquaparku a zahrali sme si aj bowling.

      Boli sme sa pozrieť aj na jedno zaujímavé miesto – geografický stred Európskej únie. 

      Posledný deň sme sa rozlúčili s učiteľkami  Dajvou a Aldonou pri šálke čaju a poďakovali sme im za vzornú starostlivosť a za pestrý  a zaujímavý program ktorý pre nás pripravili.

      Vďaka projektu Erasmus+  realizovaného v našej škole sme navštívili Litvu a jej hlavné mesto Vilnjus, ktorý bude ešte dlho rezonovať v našich spomienkach.

      Ďakujeme za všetko, bolo tam krásne.     

     • BURZA stredných škôl pre žiakov základných škôl a rodičov ÚRAD PSVR LEVOČA

     • Dňa 15. novembra 2017 sa uskutočnila BURZA stredných škôl pre žiakov základných škôl a rodičov v meste Levoča. Toto podujatie sa konalo pod záštitou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (PSVR) Poprad, EURES a Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) Poprad. Tohto podujatia sa zúčastnila aj naša Stredná odborná škola drevárska v Spišskej Novej Vsi pod vedením týchto  učiteľov: Ing. Daniela Rotha, Mgr. Nikoly Podolinskej, PaedDr. Ing. Stanislava Švedu a majstra odborného výcviku Viliama Pučeka. Pri prezentácii pomáhali aj študenti III. A: Robin Polák a Patrik Pavan. Cieľom akcie bola prezentácia našej školy pre žiakov základných škôl a rodičov s okresu Levoča. Okrem umeleckých, technických a učebných odborov našej školy sme predstavil aj nový experimentálny študijný odbor „Technik drevárskych CNC zariadení – v nábytkárskej výrobe“, ktorý sa bude vyučovať od budúceho školského roka 2018/2019.

      Stredná odborná škola drevárska v Spišskej Novej Vsi je pripravená poskytnúť kvalitnú a profesijnú prípravu žiakov na trhu vzdelávania a zamestnanosti.

      Vypracoval: PaedDr. Ing. Stanislav Šveda

     • Burza stredných škôl 24.-25.10.2017 - SOŠD v Spišskej Novej Vsi

     • Burza stredných škôl 2017 „SPRÁVNA VOĽBA POVOLANIA – PRÍLEŽITOSŤ K ÚSPECHU“

     • Dňa 26. októbra 2017 sa uskutočnila Burza stredných škôl 2017 pod názvom: „Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu“. Toto podujatie sa konalo v Gymnáziu Gelnica v spolupráci CPPPaP - Spišská Nová Ves. Okrem iných sa na tejto prezentácii stredných škôl zúčastnila aj Stredná odborná škola drevárska v Spišskej Novej Vsi pod vedením týchto  učiteľov: Ing. arch. Jany Naščákovej, Ing. Heleny Poklembovej a PaedDr. Ing. Stanislava Švedu. Pri prezentácii pomáhali aj študenti: Soňa Snopková 4. B a Nikola Mackovjaková 4. A. Cieľom akcie bola prezentácia našej školy s jej jednotlivými odbormi. Umelecké odbory našej školy prezentovala Ing. arch. Jana Naščáková. Študijné odbory - technické prezentoval PaedDr. Ing. Stanislav Šveda, kde okrem iného predstavil nový experimentálny študijný odbor „Technik drevárskych CNC zariadení – v nábytkárskej výrobe“, ktorý sa bude vyučovať od 1. septembra 2018. Učebné odbory a ostatné odbory prezentovala Ing. Helena Poklembová.

      Stredná odborná škola drevárska v Spišskej Novej Vsi vytvára podmienky pre kvalitnú a profesijnú prípravu žiakov na trhu vzdelávania, čo dosvedčuje množstvom pripravených odborníkov.


      Vypracoval: PaedDr. Ing. Stanislav Šveda

     • Potápanie v bazéne, deň otvorených dverí, krytá plaváreň Spišská Nová Ves

     •  

      Pre viac informácií, kliknite na nasledovný odkaz: Potápanie v bazéne

     • Rekonštrukcia historického nábytku, Kristián Comba, 1. ročník

     • Myslieť inak

     • Prinášame niekoľko postrehov zo semináru Interiéry 2017, na ktorom sa zúčastnili  v novembri 2017 naši učitelia M. Daňko, D. Roth a P. Sova vďaka  projektu Erasmus +.  Seminár organizovala VOŠ a SPŠ Volyně. Cestou do južných Čiech účastníci navštívili vysokú školu UMPRUM v Prahe, kde študujú naši absolventi, pozreli si ateliéry a práce študentov a načerpali inšpiráciu do ďalšej práce.

      Steve Jobs: "Mysli odlišne a potom ešte raz"  iba úspešní ľudia nájdu odvahu myslieť a robiť veci ináč a dokážu vyniknúť.

      Myslieť patrí k základným pilierom kreativity, bez ktorej  sa žiadny designer alebo projektant  neobíde.

      1. Myslieť inak, za každú cenu?

      Myslieť inak v oblasti návrhu nábytkového designu znamená pozrieť sa novými očami na existujúcu produkciu a v ideálnom prípade nájsť nové riešenie. Posunúť kvalitu a zvoliť dokonalý súlad medzi formou, materiálom a technológiou.

      Nové výrobné technológie – vstrekovanie plastov do foriem, 3D tlač, nové lepidlá, nové povrchové úpravy skôr umožňujú rozmýšľať o  nových možnostiach.

      Myslieť ináč je výzva k uplatnení nových postupov navrhovania úžitkových predmetov, pričom rešpektujeme ideálnu syntézu medzi formou, materiálom a technológiou a to všetko šetrné k nášmu životnému prostrediu.

      Pozor na to, aby sa hon za zmenou a novosťou "myslením inak za každú cenu" neminul s kvalitným koncovým výstupom, funkciou a účelom.

      Upravené podľa článku, autor  prof.akad.arch. Jan Fišer

      2. Vizualizácia to nezachráni

      3D vizualizácie si obvykle predstavujeme ako super dokonalé obrázky, ktoré vyzerajú skôr ako fotografie hotového interiéru, než ako počítačovo vytvorený obraz. Vytvoriť dokonalú vizualizáciu je časovo náročné. Vyžaduje to mať drahý špecializovaný počítačový software a väčšinou okrem práce designéra pracuje na vizualizácii odborne vyškolený grafik. Pretože je takáto vizualizácia časovo i finančne náročná, musí sa zákonite táto skutočnosť odraziť v cene hotového návrhu. Vizualizácia nie je to, čo designér predáva, je to iba prostriedok na komunikáciu a tá musí byť pravdivá.

      3D software môže urýchliť modelovanie priestoru, použitie farieb a textúr, potom môže nastúpiť ceruzka na kreslenie liniek a kriviek objektov do 3D priestoru. Ide o rýchly prenos myšlienka – 3D modelovanie. Až keď máme  na základe skíc veci premyslené opäť sa vrátime k 3D softwaru a veci domodelujeme.

      Efekt a efektivita sa dá dosiahnuť tým, že zákazník nemusí mať super perfektnú vizualizáciu, ktorá je časovo  a technicky náročná.

      Inou cestou môže byť, že naše  skice návrhu posunieme skúsenému grafikovi alebo sa naučíme používať jednoduchší 3D software.

      Upravené podľa článku, autor Ing. Jan Opitz, Jana Pěkná

      3. UPCYCLING 

      Upcycling je  opätovné použitie  a spracovanie materiálu alebo produktu po ich uplynutí doby  životnosti  do nového výrobku. Využívajú sa biologické aj technické cykly. Je to viac ako  recycling.

      4. FITNESS v kuchyni

      Kuchyňa  je priestor kde sa varí, kde prebieha rodinný a spoločenský život.  Ak je kuchyňa správne usporiadaná je varenie pohodlné, jednoduché a časovo optimálne. Ale kuchyňa môže byť aj ako telocvičňa.

      Bežec – ak je základný pracovný trojuholník – zásoby – mytie – varenie  príliš veľký, potom  za rok nabeháme v kuchyni aj niekoľko kilometrov. Preto ukladajme veci  tam, kde ich najčastejšie používame.

      Gymnasta – ak sú veci uložené dole na policiach za dvierkami, potom je to drep, predpažiť, postaviť, predkloniť. Na žinenke v telocvični možno fajn, ale čo ak má kuchár umelé kĺby? Riešení m sú zásuvky s plným výsuvom.

      Vzpierač – medzi najťažšie predmety v kuchyni patria veľké hrnce a panvice a kopa tanierov, ak nechcete vzpierať ťažké veci do horných políc opäť sú tu zásuvky pre spodné skrinky.

      Akrobatvysoké horné skrinky majú síce dosť úložného priestoru, ale ako sa tam dostanete? Myslite na deti ako lezú po linke. Pád z výšky je najčastejší úraz v domácnosti. 

      5. Zlato v súčasnom interiéri

      Zlato má jednu úžasnú optickú vlastnosť – odráža až 99,5% svetla, ktoré dopadne na jeho povrch. Za plného svetla je zlato krásne, za šera je magické, pretože ostatné predmety začínajú strácať presné obrysy, prestávame vnímať farby ale zlato stále odráža svetlo a v kontraste k ostatným materiálom žiari.

      V súčasnosti zlato môžeme použiť pri optickom a svetelnom tvarovaní interiéru pomocou pozlacovaných plôch. Na pozlacovanie sa používajú rôzne druhy plátkového zlata a nové technológie pozlacovania.

      Upravené podľa článku, autor MgA. Marek Teska

       

      Viac zaujímavých informácií vám ponúka časopis Interiéry 04/2017 , v ktorom je súbor prednášok zo semináru. K dispozícii u P. Sovu.

     • Exkurzia v CERN-e, Ženeva, Švajčiarsko

     •  

      Stredná odborná škola drevárska v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s OZ Amavet – Asociácia pre mládež, vedu a techniku v dňoch 9. 10. 2017 až 13. 10. 2017 zorganizovala päťdňové poznávacie podujatie pre svojich študentov - exkurziu do CERN-u. Cieľom exkurzie bolo spoznať interaktívne vedecko-technické zariadenie spolu s kultúrou daného štátu v Európe v rámci projektu „Cesty za vedou“. Pod vedením učiteľa PaedDr. Ing. Stanislava Švedu sa poznávacieho podujatia zúčastnili títo študenti: Maliňak Damián 2. A, Kiktová Michaela 3. A, Farkalinová Bronislava 3. A, Tlstáková Romana 3.A, Petrovičová Stella 3. A, Ondovová Martina 3. A, Labudová Nikola 3. A, Jakub Zavacký 3. B, Štefkovič Matej 3. D, Kovár Dávid  3. E, Kaščák Lukáš 4. E.

      Päťdňové poznávacie podujatie začalo návštevou Technoramy vo švajčiarskom Winterthure – interaktívne múzeum s fyzikálnymi pokusmi, kde si mohli žiaci vyskúšať a otestovať svoje vedomosti. V ďalší deň sme absolvovali dlho očakávanú exkurziu do CERN-u v Ženeve. Mali sme možnosť vypočuť si prednášky renovovaných fyzikov a opýtať sa na aktuálne výzvy experimentálnej fyziky. Zaujímavá zástavka v rámci CERN-u bola na interaktívnych výstavách pod názvom Microcosm a Globe. Taktiež sme mali možnosť nahliadnuť do práce vedcov v konkrétnych úlohách a sledovať zber dát z magnetického spektrometra z medzinárodnej stanice ISS.

      Nezabudnuteľným zážitkom bola samotná prehliadka experimentálnych časti s miestnymi odborníkmi o LHC urýchľovači častíc. Bohatý program pokračoval ďalším dňom návštevou mesta Bern. V ňom sme mali možnosť navštíviť historickú časť mesta a najmä navštíviť Múzea A. Einsteina.

      Týmto sa chceme poďakovať vedeniu SOŠ drevárskej v Spišskej Novej Vsi a Amavetu za možnosť zúčastniť sa tohto výnimočného podujatia, akým bola exkurzia v CERN-e.

      Fotogaléria Exkurzia v CERN-e, Ženeva, Švajčiarsko.

       

      Vypracoval: PaedDr. Ing. Stanislav Šveda

     • Úspešní žiaci Strednej odbornej školy drevárskej, Filinského 7, Spišská Nová Ves

     •  

      1. miesto v medzinárodnej súťaži

      Slovenská národná galéria v spolupráci s Kunsthalle Bratislava, Stredoslovenskou galériou v Banskej Bystrici a Východoslovenskou galériou v Košiciach vyhlásila na jeseň 2016 prvý ročník slovenského vydania medzinárodnej umeleckej súťaže pre žiakov stredných škôl a gymnázií „Máš umelecké črevo?“.  
      Súťaž vznikla v roku 2009 v Českej republike, kde má stabilnú podporu Národnej galérie v Prahe, Centra súčasného umenia DOX, Galérie Rudolfinum alebo Moravskej galérie v Brne a je spojená s Cenou Jindřicha Chalupeckého, tamojším najvýznamnejším ocenením pre mladých umelcov.
      Témou súťaže boli  Hranice – aj v súvislosti s tým, že ide o prvý ročník, ktorý prekročil hranice Českej republiky.
      Po troch semifinálových kolách v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach sa do finále dostalo 19 najlepších tímov.
      Finále súťaže sa uskutočnilo v utorok 2. 5. 2017 o 10.00 v kaviarni Berlinka v SNG – Esterházyho paláci v Bratislave.

      Žiačky 2. ročníka študijného odboru fotografický dizajn Strednej odbornej školy drevárskej, FIlinského 7, Spišská Nová Ves Annamária Bednárová a Vanesa Múdra získali vo finále súťaže 1. miesto so súborom fotografií nájdených v rodinných archívoch doplneným o autentické fotografie rovnakých záberov  zasadeným do video prezentácie so sprievodným slovom pamätníkov a prebrali si putovnú cenu Umeleckého čreva vytvorenú slovenskou šperkárkou Katarínou Siposovou.

      Dielo víťazného tímu bude vystavené do 7. 5. 2017 v ateliéri Esterházyho paláca a v Moravskej galérii v Brne.
      Víťazný tím má možnosť zúčastniť sa programu a výstavy v Moravskej galérii v Brne v dňoch 16. 6. – 18. 6. 2017 spolu s víťazmi českej a maďarskej súťaže.

       

      2. miesto SUSO Skills Slovakia v odbore stolár

      V dňoch 27. – 28. 4. 2017 sa na Výstavisku Agrokomplexu v Nitre popri výstave Mladý tvorca uskutočnila súťažná prehliadka stavebných remesiel SUSO Skills Slovakia. Žiaci Strednej odbornej školy drevárskej, Filinského 7, Spišská Nová Ves Viliam Púček (žiak 3. ročníka študijného odboru technik drevostavieb) a Martin Dacho (žiak 2. ročníka študijného odboru operátor drevárskej a nábytkárskej výroby) získali v odbore stolár 2. miesto a postúpili na medzinárodné finále 21. ročníka súťaže, ktoré sa uskutoční v dňoch 19. – 22. 9. 2017 v Prahe počas veľtrhu For Arch.

     • Medzinárodné rezbárske sympózium v Bystřici pod Hostýnem od 11.9. – 15.9.2017

     •  

      Na pozvanie našich priateľov zo Strednej priemyselnej školy nábytkárskej a obchodnej v Bystřici pod Hostýnem sme sa zúčastnili 5. ročníku Medzinárodného rezbárskeho sympózia, ktoré sa koná za účasti študentov, absolventov školy a profesionálnych rezbárov. Tohtoročná téma "V oblakoch" umožňovala prejaviť  kreativitu na širokom poli námetov. Na sympóziu sa zúčastnili naše študentky z odboru DTD z triedy IV.B, až na Mirku ostatné dievčatá Lenka, Radka a Julka si s radosťou zopakovali prácu pri rezbovaní reliéfu ako v minulých rokoch, keď sa zúčastnili stáže Erasmus +. Opäť sme mali k dispozícii pripravený materiál, množstvo dlát, rydiel a iné materiály na dokončovanie.

      Pracovalo sa za každého počasia vonku pod otvorenými stanmi, všetci sme boli na očiach verejnosti. Na takejto akcii je možnosť porovnať svoje výkony s ostatnými, naučiť sa nové veci, postupy, fintičky a obdivovať profíkov. Ostáva dosť času na rozhovory, stretávky po práci a spoločnú zábavu.

      Na zhotovenie  diela sme mali všetci 5 dní, začínali sme hrubým opracovaním a postupne sme šli až na detaily, vo štvrtok sme mali všetko pripravené na morenie a dofarbenie tak, aby sme v piatok po obede mohli vystúpiť na vernisáži vo všetkej paráde.

      Vernisáž prebiehala za účasti významných hostí, poslanci Českej národnej rady, Európskeho parlamentu, poslanci  Zlínského kraja, predstavitelia mesta a zástupcovia sponzorov. Hrala dychová kapela, najlepšie práce a ich autori boli ocenení zaujímavými cenami.

      Celé sympózium malo perfektné zázemie a hlavne atmosféru. Každé vytvorené dielo je originál s rukopisom svojho autora a celá akcia je moc fajn.

      Ďakujeme za skvelú akciu p. riaditeľke Ing. Olge Pastyříkové, Mgr. Anne Bláhové a Radkovi Pluháčkovi a všetkým, ktorí nám umožnili znovu zažiť radosť z tvorivej práce.

      Hana Čekovská, koordinátorka Erasmus +

      O tom, ako sa žiakom darilo, sa môžete presvedčiť vo fotogalérii Medzinárodné rezbárske sympózium v Bystřici pod Hostýnem od 11.9. – 15.9.2017.

     • Učitelia na stáži Erasmus + v Hradci Králove, Česká republika

     •  

      Prázdniny sa iba začínali, ale  naši učitelia stále nemali dosť a išli sa vzdelávať na stáž. Navštívili strednú školu v Hradci Královém (Stredná umelecká škola hudobných nástrojov a nábytku). Boli si vymeniť informácie  a poznatky o vyučovaní odborných praktických predmetov v umeleckých aj drevárskych odboroch, veľa času trávili s majstrami v dielňach, kde zisťovali ako sa učí v Českej republike, aké sú vybavené ich dielne, aké majú CNC – čko. Bavili sa aj o študentoch, podmienkach v školstve, čo ich trápi, alebo kto. Vymenili si dobré rady-  čo, ako, kedy, s kým a čím čo najlepšie učiť a naučiť. Za odmenu potom absolvovali kurzy sústruženia, tradičnej povrchovej úpravy( politúry, polychrómie, zlatenie) a P. Sova a M. Daňko si vyrobili elektrické gitary – plne funkčné.

      Program bol nabitý, ale stál za to.

      Máte sa na čo tešiť- študenti, keď vám naši majstri a učitelia ukážu, čo nového sa naučili.         

     • Ponúka nadstavbového štúdia v školskom roku 2017/2018

     •  

      Ponúkame v školskom roku 2017/2018 nadstavbové štúdium:

      6403 L podnikanie v remeslách a službách

      2-ročné štúdium pre absolventov

      všetkých trojročných učebných odborov

      • kritériá pre prijatie: výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške
      • prihlášku na štúdium podáva uchádzač riaditeľovi školy do 30. júna 2017
      • spolu s prihláškou je potrebné zaslať kópiu vysvedčenia o záverečnej skúške a kópiu výučného listu
      • štúdium ponúkame aj v externej forme – večernou formou, týždenne v rozsahu 10 vyučovacích hodín (45 minútových) v dvoch blokoch (pravdepodobne v utorok a štvrtok)
      • štúdium trvá 2 roky, končí maturitnou skúškou zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka, teoretickej časti odbornej zložky a praktickej časti odbornej zložky
      • štúdium je bezplatné.

       

      Uplatnenie: absolvent počas štúdia získa teoretické i praktické vedomosti o založení a vedení malého a stredného podniku. Vie tvorivo využívať moderné marketingové techniky pri rešpektovaní podnikateľskej etiky. Je schopný viesť účtovnú evidenciu a vykonávať iné administratívne práce, stáva sa zručným pri využívaní výpočtovej techniky a jej uplatňovaní v praxi, pri prevádzkovaní vlastného súkromného podniku.

      Bližšie informácie na tel. č. 053/4424246, 0902904810, resp. na www.sosdsnv.sk

     • Aktuálne podmienky pre prijatie 2017/2018

     •  

      Kritéria pre prijatie pre prijímacie konanie do študijných a učebných odborov vyžadujúcich overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v školskom roku 2017/2018.

      Podmienky pre prijatie