• ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

    • Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva:

      

     Mudroňova 29, Košice

     IČO: 46 943 404

     oou@cubsplus.sk, www.cubsplus.sk

      

      

      

     Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, 052 01 Spišská Nová Ves,

      IČO: 42 096 642

     kontaktné údaje: 053/4424246, sosd@sosdsnv.sk, www.sosdsnv.edupage.org

     ______________________________________________________________________________________________________________

     ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom

      

     ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

     v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

     a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

      

     Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb (zamestnancov, žiakov, žiadateľov, sťažovateľov a podobne) v našich informačných systémoch na presne určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené, pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 a 9 Nariadenia (jednotlivé účely a právne základy sú uvedené v prílohe týchto Zásad ochrany osobných údajov).

      

     Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:

     1. Právo na prístup k osobným údajom – ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia).
     2. Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 Nariadenia).
     3. Právo na výmaz – „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66  Nariadenia.
     4. Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.
     5. Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.
     6. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov.

      

     Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi a taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).

      

     Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, 052 01 Spišská Nová Ves prijala ako prevádzkovateľ informačného systému všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

      

     UPOZORNENIE: z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

      

     V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali na našu mailovú adresu sosd@sosdsnv.sk alebo číslo 053/4424246.

     alebo sa obráťte na našu externú zodpovednú osobu, spoločnosť CUBS plus, s.r.o., Masarykova 21, 040 01  Košice, kontakt: oou@cubsplus.sk

      

      

     Príloha č.1 k Zásadám ochrany osobných údajov

     1 PERSONÁLNA AGENDA ZAMESTNANCOV

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane agendy pracovnej zdravotnej služby, agendy zvyšovania kvalifikácie zamestnancov a predzmluvných vzťahov. V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom:

     a)  vedenia osobnej agendy zamestnancov v pracovnoprávnom pomere alebo inom obdobnom právnom vzťahu,

     b)  spracúvania agendy prijímania zamestnancov do pracovného pomeru a skončenia pracovného pomeru,

     c)  spracúvania potrebných štatistických výkazov, 

     d)  komplexné zabezpečenie primárnej starostlivosti o zdravie zamestnancov na pracovisku v zmysle platnej legislatívy z dôvodu prevencie chorôb z povolania, pracovných úrazov    a udržanie pracovnej a funkčnej spôsobilosti zamestnancov v priebehu ich zamestnania (práceschopnosti).

     Názov informačného systému 

     Personálna agenda zamestnancov

     Právny základ

     Personalistika:

     Právnym základom spracúvania osobných údajov je Ústava Slovenskej republiky, zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
     č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 553/2003
     Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
     č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 461/2003
     Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa
     a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 461/2003 Z. z.
     o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon
     NR SR č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon
     NR SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 650/2004 Z. z.  o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom znení, zákon NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon
     NR SR č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákonom NR SR č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti, zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR
     č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacimi právnymi predpismi, zákonom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii
     a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, § 78 ods. 2 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov:

     § 153-155 Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

     Pracovná zdravotná služba: zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík  a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií, Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 208/2014 Z. z.  o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť.

      

     Kategórie príjemcov

     Sprostredkovateľ na spracúvanie agendy pracovnej zdravotnej služby, orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, Zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti.

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     Lehoty sa riadia Registratúrnym plánom

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

      

     Neuskutočňuje sa

      

     Kategórie dotknutých osôb  

     uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci

     2 MZDOVÁ AGENDA ZAMESTNANCOV

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru). V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom:

     a)  spracúvania potrebných štatistických výkazov, 

     b)  realizovania spracúvania miezd a vedenia príslušnej evidencie v zmysle mzdových predpisov,

     c)  vykonávania zrážky zo mzdy voči štátu a iným subjektom podľa príslušných zákonov,

     d)  prípravy podklady pre tvorbu rozpočtu v oblasti miezd,

     e)  vedenia mzdovej agendy zamestnancov prevádzkovateľa IS pre účely pracovnoprávne,  mzdové a pre účely nemocenského, zdravotného a sociálneho zabezpečenia a dane z príjmov zo závislej činnosti fyzických osôb v pracovnom pomere v zmysle Zákonníka práce a vedenia agendy pre potreby ich odmeňovania a s tým súvisiace úkony.

     Názov informačného systému 

     Mzdová agenda zamestnancov

     Právny základ

     Mzdy:

     Právnym základom spracúvania osobných údajov je Ústava Slovenskej republiky, zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
     č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 553/2003
     Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
     č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 461/2003
     Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa
     a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 461/2003 Z. z.
     o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 650/2004 Z. z.  o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom znení, zákon NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon
     NR SR č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákonom NR SR č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti, zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR
     č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacimi právnymi predpismi, zákonom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii
     a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.

      

     Kategórie príjemcov

     orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, Zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti.

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     Lehoty sa riadia Registratúrnym plánom

      

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

      

     Neuskutočňuje sa

     Kategórie dotknutých osôb  

     uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci

     3 AGENDA BOZP ZAMESTNANCOV

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane agendy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom komplexného zabezpečenia BOZP a s tým súvisiace úkony ako vedenie evidencie a registrácie pracovných úrazov, ako aj evidencia z vykonaných kontrol dodržiavania predpisov BOZP, školení zamestnancov a podobne.

     Názov informačného systému 

     Agenda BOZP zamestnancov

     Právny základ

     BOZP: zákon č. zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti                       a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška č. 500/2006 Z. z. MPSVaR, ktorou sa ustanovuje vzor Záznamu  o registrovanom pracovnom úraze, zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacie predpisy.

      

     Kategórie príjemcov

     Sprostredkovateľ agendy BOZP, orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, Zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti.

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     Lehoty sa riadia Registratúrnym plánom

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

      

     Neuskutočňuje sa

     Kategórie dotknutých osôb  

     zamestnanci, bývalí zamestnanci

     4 EKONOMICKO-ÚČTOVNÁ AGENDA

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk
     s bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie.

     Názov informačného systému 

     Ekonomicko-účtovný

     Právny základ

     Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018
     Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
     v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon
     č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

     Kategórie príjemcov

     orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ.

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     Lehoty sa riadia Registratúrnym plánom

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

      

     Neuskutočňuje sa

     Kategórie dotknutých osôb  

     fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa, dodávatelia a odberatelia – fyzické osoby, zamestnanci dodávateľov a odberateľov, zástupcovia dodávateľov a odberateľov

     5 EVIDENCIA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie,
     ktorí prevádzkovateľovi IS zaslali žiadosti o prijatie do zamestnania, a to dobrovoľne, bez vypísaného výberového konania
     .

     Názov informačného systému 

     IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie

     Právny základ

     Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

     Kategórie príjemcov

     Nie sú.

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     Lehoty sa riadia Registratúrnym plánom

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

      

     Neuskutočňuje sa

     Kategórie dotknutých osôb  

     Uchádzači o zamestnanie

     6 EVIDENCIA ŽIAKOV STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie o žiakoch strednej odbornej školy, ktorá pripravuje žiakov

     v najmenej dvojročnom a najviac päťročnom vzdelávacom programe príslušného odboru vzdelávania. Vzdelávacie programy strednej odbornej školy sú zamerané predovšetkým na výkon povolaní a odborných činností
     v národnom hospodárstve, zdravotníctve, verejnej správe, kultúre, umení a v ostatných oblastiach a môžu pripravovať aj na ďalšie štúdium. Stredná odborná škola zabezpečuje žiakom teoretické vyučovanie a praktické vyučovanie.

     Názov informačného systému 

     Evidencia žiakov strednej odbornej školy

     Právny základ

     Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou SR, zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

     v znení neskorších predpisov, Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 326/2008 Z. z. o druhoch

     a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia, Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z. z., zákonom NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene

     a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe

     v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a súvisiacimi platnými právnymi predpismi.

     Kategórie príjemcov

     Sprostredkovateľ na spracúvanie agendy žiakov – poskytnutie serverov a IT služieb – ASC agenda, orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, Školské výpočtové stredisko, Okresný úrad – odbor školstva, Spádová škola v prípade, ak je žiak zapísaný
     na inú než spádovú školu, Centrálny register detí, žiakov
     a poslucháčov, Ústav informácii a prognóz školstva,
     zriaďovateľ, iné oprávnené subjekty verejnej moci/správy na základe osobitného predpisu.

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     Lehoty sa radia Registratúrnym plánom

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

      

     Neuskutočňuje sa

     Kategórie dotknutých osôb  

     • zákonní zástupcovia žiakov, pri zápise žiaka do školy,
     • žiaci školy a zákonní zástupcovia.

     7 PROPAGÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Spracovanie osobných údajov za účelom propagácie prevádzkovateľa, zverejňovania fotografií a informácií o zamestnancoch, žiakoch so zámerom budovať jeho dobré meno, propagovať prevádzkovateľa na jeho webovom sídle, vo vnútorných priestoroch školy, na sociálnych sieťach.

     Názov informačného systému 

     IS Propagácia prevádzkovateľa

     Právny základ

     Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

     Kategórie príjemcov

     Nie sú.

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na archiváciu os. údajov

     Lehoty sa radia Registratúrnym plánom

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

      

     Neuskutočňuje sa

     Kategórie dotknutých osôb  

     • žiaci školy,
     • zákonní zástupcovia žiakov,
     • zamestnanci prevádzkovateľa IS.

     8 FOTOGRAFIE A VIDEOZÁZNAMY Z VEREJNÝCH PODUJATÍ

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Spracovanie osobných údajov za účelom propagácie prevádzkovateľa, zverejňovania fotografií a videozáznamov so zámerom budovať jeho dobré meno, propagovať prevádzkovateľa na jeho webovom sídle, vo vnútorných priestoroch školy, na sociálnych sieťach.

     Názov informačného systému 

     IS Fotografie a videozáznamy z verejných podujatí

     Právny základ

     Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

     Kategórie príjemcov

     Nie sú.

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na archiváciu os. údajov

     Lehoty sa radia Registratúrnym plánom

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

      

     Neuskutočňuje sa

     Kategórie dotknutých osôb  

     Účastníci verejných podujatí.

     9 STRAVOVANIE (JEDÁLEŇ)

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Spracúvanie osobných údajov stravníkov. Školská jedáleň sa zriaďuje na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov
     pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení; so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby.

     Názov informačného systému 

     Stravovanie (jedáleň)

     Právny základ

     Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania, zákonom NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine, zákonom SNR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákonom NR SR č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a súvisiacimi platnými právnymi predpismi. Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

     Kategórie príjemcov

     Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ.

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     Lehoty sa radia Registratúrnym plánom

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

      

     Neuskutočňuje sa

     Kategórie dotknutých osôb  

     • stravníci
     • zákonní zástupcovia stravníkov (detí).

     10 KNIŽNICA

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Školská knižnica je súčasťou školy a slúži na informačné
     a dokumentačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti a výchovno-vzdelávacieho procesu.

     V zmysle § 15 Zákona o knižniciach:

     a) Poskytovanie knižnično-informačných služieb je záväzkovým právnym vzťahom.

     b) Základné knižnično-informačné služby sú výpožičky knižničných dokumentov v knižnici a výpožičky knižničných dokumentov mimo priestorov knižnice a ústne faktografické a bibliografické informácie.   Základné knižnično-informačné služby sa poskytujú bezplatne.

     c) Špeciálne knižnično-informačné služby sú najmä písomné bibliografické informácie, rešerše,  medziknižničné výpožičné služby, medzinárodné medziknižničné výpožičné služby, prístup k vonkajším  informačným zdrojom, prehľadové štúdie, poskytovanie kópií knižničných dokumentov,12) preklady knižničných dokumentov a vydávanie publikácií. Špeciálne knižnično-informačné služby sa môžu poskytovať za primeranú úhradu.

     d)Spôsob, rozsah a úhradu knižnično-informačných služieb upravuje knižnica v knižničnom a výpožičnom poriadku.  

      

     Školská knižnica najmä:

     a) utvára knižničný fond, ktorý využíva na prípravu, riadenie a uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu,

     b) poskytuje knižnično-informačné služby najmä žiakom, učiteľom a iným zamestnancom školy,

     c) pomáha pri individuálnej príprave na vyučovanie, podporuje celoživotné vzdelávanie a sebavzdelávanie žiakov, učiteľov a odborných zamestnancov,

     d) pripravuje pomôcky a programy na informačnú výchovu vo vyučovaní jednotlivých predmetov

     a koordinuje informačnú výchovu vo vyučovaní,

     e) poskytuje metodickú pomoc učiteľom pri informačnej výchove vo vyučovaní jednotlivých predmetov.

      

     Knižnica v zmysle Čl. 3 Smernice MŠ SR č. 8/2006 Z. z.
     v rámci zabezpečovania ďalších úloh:

     a) utvára knižničný fond, ktorý využíva na prípravu, riadenie a uskutočňovanie výchovno-vzdelávacej činnosti,

     b) poskytuje knižnično-informačné služby najmä žiakom
     a zamestnancom,

     c) vedie základnú odbornú evidenciu dokumentov, pomocnú odbornú evidenciu periodík,

     d) vedie evidenciu používateľov knižnice v súlade

     s osobitným predpisom a evidenciu výpožičiek,

     e) realizuje aktivity zamerané na podporu a rozvoj čitateľskej kultúry žiakov,

     f) spolupracuje pri individuálnej príprave žiakov

     na vyučovanie,

     g) koordinuje a metodicky usmerňuje informačnú výchovu, ktorá predstavuje proces nadobúdania vedomostí, schopností a návykov zameraných

     na využívanie informácií v celoživotnom vzdelávaní,

     h) pripravuje učebné pomôcky a programy

     pre informačnú výchovu v rámci jednotlivých vyučovacích predmetov,

     i) spolupracuje so školou, kultúrnymi, záujmovými

     a inými vzdelávacími inštitúciami v regióne,

     j) zabezpečuje propagáciu služieb a plánovaných aktivít,

     k) vypracúva koncepčný zámer rozvoja knižnice.

     Názov informačného systému 

     IS Knižnica

     Právny základ

     V zmysle § 10 zákona NR SR č. 183/2000 o knižniciach o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej ktorá utvára knižničný fond využívaný na prípravu, riadenie a uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a poskytuje knižnično-informačné služby najmä žiakom, učiteľom a iným zamestnancom školy.

     Kategórie príjemcov

     Kontrolné orgány, orgány verejnej správy iné osoby, v rámci poskytovanej súčinnosti a iné oprávnené subjekty.

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     Lehoty sa radia Registratúrnym plánom

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

      

     Neuskutočňuje sa

     Kategórie dotknutých osôb  

     Žiaci SOŠ,  zamestnanci prevádzkovateľa IS.

      

      

     11 ZMLUVNÉ VZŤAHY

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je príprava a vedenie zmluvných vzťahov v oblasti prenájmu nehnuteľného majetku  prevádzkovateľa fyzickým osobám. 

     Názov informačného systému 

     Zmluvné vzťahy – prenájom priestorov

     Právny základ

     Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom a  súvisiacimi právnymi predpismi

     Kategórie príjemcov

     Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ.

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     Lehoty sa radia Registratúrnym plánom

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

      

     Neuskutočňuje sa

     Kategórie dotknutých osôb  

     • zmluvná strana – fyzická osoba

     12 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie evidencie o fyzických osobách (najmä konateľoch právnických osôb), ktoré sa zo zákona zúčastnili verejného obstarávania na zabezpečenie a obstaranie tovarov, prác a služieb.

     Názov informačného systému 

     IS Verejné obstarávanie

     Právny základ

     Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
     a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

     Kategórie príjemcov

     Sprostredkovateľ na vedenie agendy verejného obstarávania

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     Lehoty sa radia Registratúrnym plánom

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

      

     Neuskutočňuje sa

     Kategórie dotknutých osôb  

     • účastníci verejného obstarávania – fyzické osoby
     • zástupcovia právnických osôb účastných verejného obstarávania

     13 EVIDENCIA NÁVŠTEV

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Základným účelom je identifikácia fyzickej osoby pri jej jednorazovom vstupe do priestorov prevádzkovateľa.

     Názov informačného systému

     IS Evidencia návštev

     Právny základ

     Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia o ochrane osobných údajov GDPR, za účelom identifikácie fyzickej osoby pri jej jednorazovom vstupe do priestorov prevádzkovateľa s cieľom zabezpečiť ochranu majetku, bezpečnosti a zdravia v podmienkach prevádzkovateľa.

     Kategórie príjemcov

     Kontrolné orgány, orgány verejnej správy iné osoby, v rámci poskytovanej súčinnosti a iné oprávnené subjekty.

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     Lehoty sa radia Registratúrnym plánom

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

      

     Neuskutočňuje sa

     Kategórie dotknutých osôb  

     Návštevníci školy (fyzické osoby).

     14 KAMEROVÝ SYSTÉM MONITORUJÚCI PRIESTORY NEPRÍSTUPNÉ VEREJNOSTI

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     monitorovanie priestorov neprístupných verejnosti z dôvodu ochrany majetkových, finančných a iných záujmov prevádzkovateľa.

     Názov informačného systému 

     IS Kamerový systém monitorujúci priestory neprístupné verejnosti

      

     Právny základ

     Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je ochrana majetkových, finančných a iných záujmov prevádzkovateľa.

     Kategórie príjemcov

     Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     15 dní odo dňa nasledujúcom po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

      

     Neuskutočňuje sa

     Kategórie dotknutých osôb  

     • fyzické osoby, ktoré vstúpili do priestorov prevádzkovateľa, ktoré sú neprístupné verejnosti

     15 ODBORNÁ PRAX

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy  je vedenie evidencie o fyzických osobách – študentoch/žiakoch, ktorí sa zúčastnia na odbornej praxi (praktickom vyučovaní) u prevádzkovateľa IS trvajúcej vopred vymedzený čas.

     Názov informačného systému 

     IS Odborná prax

     Právny základ

     Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov              v znení neskorších predpisov, zákon o vysokých školách               č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR č. 124/2006
     Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene
     a doplnení niektorých zákonov.

     Kategórie príjemcov

     Sprostredkovateľ agendy BOZP, orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ.

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     Lehoty sa radia Registratúrnym plánom

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

      

     Neuskutočňuje sa

      

     Kategórie dotknutých osôb  

     • študenti vysokých škôl na odbornej praxi,
     • žiaci stredných škôl na odbornej praxi.

     16 ŠTIPENDIÁ

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Hlavným účelom spracúvania osobných údajov
     v predmetnom informačnom systéme Štipendiá
     je spracúvanie osobných údajov žiadateľov o priznanie stredoškolského štipendia a ich zákonných zástupcov.

     Názov informačného systému 

     IS Štipendiá

     Právny základ

     Spracúvanie osobných údajov je povolené §149 školského zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR  601/2003  Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona
     č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákonom NR SR 36/2005 o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
     a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a výslovným súhlasom dotknutej osoby
     so spracúvaním jej osobných údajov v rámci informačného systému Štipendiá, v súlade so zákonom NR SR
     č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
     a doplnení niektorých zákonov.

     Kategórie príjemcov

     Centrum vedecko-technických informácií SR, Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     Lehoty sa radia Registratúrnym plánom

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

      

     Neuskutočňuje sa

     Kategórie dotknutých osôb  

     Žiadatelia o priznanie stredoškolského štipendia, zákonní zástupcovia žiadateľov, poberatelia štipendií

     17 PROJEKTY ZO ŠTRUKTURÁLNYCH FONDOV

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je spracovanie dokumentácie potrebnej                        pre vyúčtovanie personálnych výdavkov interných zamestnancov organizácie, ako aj zamestnancov mimo pracovného pomeru.

     Názov informačného systému 

     IS Projekty zo štrukturálnych fondov

      

     Právny základ

     Spracovávanie a uchovávanie osobných údajov vyplýva                 zo všeobecných podmienok zmlúv o poskytnutí finančného príspevku v rámci jednotlivých grantových schém                          a operačných programov štrukturálnych fondov EÚ.

     Kategórie príjemcov 

     Európska Komisia a jej splnomocnení zástupcovia, Riadiace a kontrolné orgány jednotlivých operačných programov a nimi poverené osoby, Partneri projektov (najmä hlavní partneri/prijímatelia, ktorí zastrešujú projekt voči riadiacim orgánom programu), Útvary finančnej kontroly, NKÚ, Certifikačné orgány, Orgány auditu a nimi poverené osoby, orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov.

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     Lehoty sa radia Registratúrnym plánom

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

      

     Neuskutočňuje sa

     Kategórie dotknutých osôb  

     Všetky fyzické osoby účastné daného projektu:

     • interní zamestnanci prevádzkovateľa,
     • osoby mimo pracovného pomeru.

     18 MOBILITY

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je organizácia, zabezpečenie a vedenie evidencie o mobilite účastníka mobility - žiaka školy.

     Názov informačného systému 

     IS Mobility

     Právny základ

     Nariadenie (EC) č. 45/2001 Európskeho parlamentu a Rady z 18. Decembra 2000 o ochrane jednotlivcov, dohoda o partnerstve škôl. Zmluva o poskytnutí grantu na Projekt v rámci programu ERAZMUS+

     Kategórie príjemcov

     • Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania,
     • Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erazmus+
      pre vzdelávanie a odbornú prípravu,
     • partnerské školy,
     • Národná agentúra, Európska komisia, Európsky úrad pre boj proti podvodu/korupcii OLAF),
     • Európsky dvor audítorov,
     • iné zákonom oprávnené subjekty.

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     Lehoty sa radia Registratúrnym plánom

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

      

     Neuskutočňuje sa

     Kategórie dotknutých osôb  

     • fyzické osoby – účastníci mobilít,
     • zákonní zástupcovia účastníkov mobilít

     19 EVIDENCIA DARCOV VECNÝCH A FINANČNÝCH DAROV

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie evidencie o fyzických osobách, ktoré poskytli prevádzkovateľovi vecné alebo finančné dary.

     Názov informačného systému 

     IS Evidencia darcov vecných a finančných darov

     Právny základ

     Zákon NR SR č. 523/2001 Z. z. o rozpočtových pravidlách vo verejnej správe v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR 431/2002 Z. z. o účtovníctve                  v znení neskorších predpisov.

     Kategórie príjemcov

     Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ.

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     Lehoty sa radia Registratúrnym plánom

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

      

     Neuskutočňuje sa

     Kategórie dotknutých osôb  

     Darcovia vecných a finančných darov – fyzické osoby

     20 ÚČASTNÍCI SÚŤAŽÍ

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     V rámci predmetného informačného systému dochádza
     k spracovaniu osobných údajov fyzických osôb, ktoré sú účastníkmi súťaží organizovaných prevádzkovateľom
     za účelom vedenia ich evidencie.

     Názov informačného systému

     IS Účastníci súťaží

     Právny základ

     Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

     Kategórie príjemcov

     • médiá,
     • iné oprávnené subjekty podľa § 10 ods. 2 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     Lehoty sa radia Registratúrnym plánom

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

      

     Neuskutočňuje sa

      

     Kategórie dotknutých osôb  

     fyzické osoby - účastníci súťaží

     21 SŤAŽNOSTI

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vybavovanie sťažností v súlade so zákonom o sťažnostiach, a to vykonávanie postupov pri ich podávaní, evidovaní, prijímaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažností alebo prekontrolovania sťažností.

     Názov informačného systému 

     IS Sťažnosti

     Právny základ

     Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky, zákonom NR SR č. 9/2010 Z. z.
     o sťažnostiach v znení zákona 289/2012 Z. z.

     Kategórie príjemcov

     Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     Lehoty sa radia Registratúrnym plánom

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

      

     Neuskutočňuje sa

     Kategórie dotknutých osôb  

     • fyzické osoby – sťažovateľ,
     • fyzická osoba – zástupca sťažovateľa,
     • iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné na vybavovanie sťažností.

     22 EVIDENCIA ŽIADOSTÍ NA ZÁKLADE ZÁKONA Č. 211/2000 Z. Z.  O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je poskytovanie informácií v súlade so zákonom                 o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý upravuje nielen vzťah medzi povinnými osobami a žiadateľmi, ale aj podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu                           k informáciám.

     Názov informačného systému 

     IS Evidencia žiadostí na základe zákona č. 211/2000 Z. z.              o slobodnom prístupe k informáciám

     Právny základ

     Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky, zákonom NR SR č. 211/2000 Z. z.                    o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z.                    o ochrane osobných údajov.

     Kategórie príjemcov

     žiadatelia, orgány verejnej moci

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     Lehoty sa radia Registratúrnym plánom

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

      

     Neuskutočňuje sa

     Kategórie dotknutých osôb  

     fyzické osoby – žiadateľ, dotknuté osoby podľa § 9 zákona
     č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám
     a o zmene a doplnení niektorých zákonov

     23 SPRÁVA REGISTRATÚRY

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je správa registratúry ako riadna evidencia záznamov (vedenie úplnej a presnej evidencie záznamov                   v registratúrnom denníku, vedenie registrov a indexov záznamov), riadne vyraďovanie spisov (záznamov), zabezpečenie plánovitého vyraďovania spisov (záznamov), ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť a uplynuli lehoty ich uloženia, evidencia došlej a odoslanej pošty.

     Názov informačného systému 

     IS Správa registratúry

     Právny základ

     Zákon NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

     Kategórie príjemcov

     orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     Lehoty sa radia Registratúrnym plánom

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

      

     Neuskutočňuje sa

     Kategórie dotknutých osôb  

     dotknuté osoby v rámci všetkých účelov spracúvania osobných údajov vymedzených prevádzkovateľom

      

      

     24 PODNETY PODĽA ZÁKONA NR SR Č. 307/2014 Z. Z. O NIEKTORÝCH OPATRENIACH SÚVISIACICH S OZNAMOVANÍM PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je prešetrovanie podnetov podľa zákona NR SR                   č.  307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich                  s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene                       a doplnení niektorých zákonov

     Názov informačného systému 

     IS Podnety podľa zákona NR SR č. 307/2014 Z. z.                         o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

     Právny základ

     Zákon NR SR č.  307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti 
     a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     Kategórie príjemcov

     orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     Lehoty sa radia Registratúrnym plánom

      

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

      

     Neuskutočňuje sa

     Kategórie dotknutých osôb  

     • oznamovateľ,
     • osoba, proti ktorej podnet smeruje.

     25 RADA ŠKOLY

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie evidencie členov rady školy a zabezpečovanie ich komunikácie so školou.

     Názov informačného systému 

     IS Rada školy

     Právny základ

     Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

     Kategórie príjemcov

     Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ.

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     Lehoty sa radia Registratúrnym plánom

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

      

     Neuskutočňuje sa

     Kategórie dotknutých osôb  

     Členovia rady školy.

     26 EVIDENCIA SZČO

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je príprava a vedenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov so samostatne zárobkovo činnými osobami. V rámci predmetnej agendy sú vedené zmluvné vzťahy, faktúry a objednávky, evidencia dodávok a odberov tovarov, služieb a pod.

     Názov informačného systému 

     Evidencia SZČO

     Právny základ

     Zmluva medzi prevádzkovateľom a SZČO povolená Ústavou Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom, Zákon č. 455/1991 Zb., Zákonom                             o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)                              a  súvisiacimi právnymi predpismi.

     Kategórie príjemcov

     orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

      

      

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     10 rokov po skončení zmluvného vzťahu z dôvodu evidencie v rámci účtovnej agendy

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

      

     Neuskutočňuje sa

     Kategórie dotknutých osôb  

     odberateľ/dodávateľ – samostatne zárobkovo činná osoba

     27 EVIDENCIA ZÁSTUPCOV DODÁVATEĽOV A ODBERATEĽOV

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie databázy zástupcov, respektíve zamestnancov dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností a zabezpečenia plynulých dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

     Názov informačného systému 

     Evidencia zástupcov dodávateľov a odberateľov

     Právny základ

     Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nariadenia

     Kategórie príjemcov

     Nie sú

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     Do 30 dní odo dňa skončenia dodávateľsko-odberateľských vzťahov

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

      

     Neuskutočňuje sa

     Kategórie dotknutých osôb  

     fyzická osoba - zástupca (zamestnanec) dodávateľa, odberateľa

     28 UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

     Názov informačného systému 

     IS Uplatňovanie práv dotknutých osôb

     Právny základ

     Čl. 6 ods. 1 písm. c), v súlade s čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

     Kategórie príjemcov

     • orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     1 rok odo dňa vybavenia žiadosti

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

      

     Neuskutočňuje sa

     Kategórie dotknutých osôb  

     fyzická osoba, ktorá sa ako dotknutá osoba v rámci prevádzkovateľom vymedzených účelov obráti
     na prevádzkovateľa so žiadosťou uplatniť svoje práva

     29 MONITORING ZAMESTNANCOV

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Monitorovanie zamestnancov z dôvodu sledovania dodržiavania pracovnej disciplíny v zmysle § 13 ods. 4 Zákonníka práce, a to prostredníctvom monitorovania kamerovým systémom.

     Názov informačného systému 

     IS Monitoring zamestnancov

     Právny základ

     § 13 ods. 4 Zákonníka práce

     Kategórie príjemcov

     Nie sú.

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     30 dní odo dňa nasledujúcom po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

      

     Neuskutočňuje sa

     Kategórie dotknutých osôb  

     zamestnanci prevádzkovateľa

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Príloha č.2 k Zásadám ochrany osobných údajov

     Registratúrny plán

     Registratúrna značka

     Vecná náplň

     Znak hodnoty

     a lehota uloženia

     V

     VŠEOBECNÁ AGENDA

      

     VA

     Analýzy, rozbory a vyhodnotenia školského roka

     5

     VB

     Projekty a programy školy

     A-10

     VC

     Koncepcia rozvoja školy

     A-10

     VD

     Delimitačné protokoly

     A-10

     VE

     Evidencie

     5

     VF

     Bežná korešpodencia

     3

     VF 1

     - so školami

     5

     VF 2

     - OZPŠVVaŠ SR

     5

     VF 3

     - MŠVVaŠ SR

     5

     VF 4

     - KSK

     5

     VF 5

     - OÚ, Odbor školstva, Košice

     5

     VF 6

     - Mesto Spišská Nová Ves

     5

     VF 7

     - ÚPSVaR

     5

     VF 8

     - ŠIOV Bratislava

     5

     VF 9

     - CVTI SR Bratislava

     5

     VF 10

     - CPPPaP

     5

     VF 11

     - ŠVS

     5

     VI

     Školská inšpekcia (zápisnice, záznamy)

     A-5

     VJ

     Petície

     A-10

     VK

     Kontroly

     10

     VL

     Sťažnosti, podnety, oznámenia

     10

     VN

     Registratúra

     10

     VN 1

     - registratúrny poriadok a registratúrny plán

      

     VN 2

     - vyraďovacie konanie

     A-10

     VN 3

     - preberacie zoznamy (spisy do registratúrneho strediska

     1

      (po vyradení spisov)

     VN 3

     - výpožičné lístky

     1

     VS

     Súdne spory, dokumenty, rozsudky

     10

     VV

     Štatistiky

     5

     VV 1

     - ekonomické

     10

     VV 2

     - žiacke

     5

     VR

     Rôzne

     5

      

      

      

     A

     AGENDA RIADENIA

      

     AA

     Zriaďovacia listina (zmeny a dodatky)

     A

     (po zrušení)

     AB

     Štatút

     A-10

     AC

     Vnútorné riadiace akty

     A-5

     (po strate platnosti)

     AC 1

     - príkazné listy riaditeľa školy

     A-5

     AC 2

     - pracovný poriadok

     A-5

     AC 3

     - organizačný poriadok

     A-5

     AC 4

     - bezpečnostný poriadok

     A-5

     AC 5

     - smernice, pokyny riaditeľa školy

     A-5

     AD

     Základná dokumentácia školy

     A 10

     AE

     Rada školy

     A-10

     AF

     Porady a rokovania

     5

     AF 1

     - pedagogická rada

     5

     AF 2

     - poradný orgán riaditeľa školy (gremiálna porada)

     5

     AF 3

     - rodičovské združenie (porady, zápisnice, dokumentácia)

     5

     AF 4

     - predmetové komisie

     5

     AF 5

     - metodické združenia

     5

     AF 6

     - umelecká rada

     5

     AG

     Dohody o spolupráci s inými orgánmi a organizáciami

     10

     AH

     Vyznamenania, ocenenia, diplomy a uznania škole

     A-5

     AI

     Kolektívna zmluva

     A-5

     AK

     Kontrolná činnosť riaditeľa a zástupcov riaditeľa školy

     5

     AK 1

     - plán kontrolnej činnosti

     5

     AK 2

     - hospitačné záznamy

     5

     AR

     Rôzne

     5

      

      

      

     C

     BOZP a OPP, civilná obrana

      

     CA

     Úrazy

     5

     CA 1

     - registrovaný školský úraz

     5

     CA 2

     - neregistrovaný školský úraz

     5

     CA 3

     - pracovný úraz

     5

     CA 4

     - záznamy o úrazoch a ich prešetrení

     5

     CA 5

     - záznamy o oboznámení žiakov s BOZP

     5

     CB

     Dokumentácia školení, preškolení z oblasti OPP a BOZP

     5

     CD

     Protokoly o vykonaní dozoru

     5

     CD 1

     - karty ochranných pomôcok

     5

     CD 2

     - kniha inštruktáži o BOZP

     5

     CO

     Civilná obrana

     5

     CO 1

     - inventarizácia majetku CO

     A-10

     CO 2

     - predpisy a smernice

     5

     CR

     Rôzne

     5

      

      

      

     E

     PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

      

     EA

     Propagačné filmy, DVD o škole

     A-5

     EB

     Časopisy, brožúry, letáky vydané školou

     A-5

     (1 výtlačok)

     EC

     Kronika školy

     A

      

      

      

     G

     EKONOMICKÁ AGENDA

      

     GA

     Rozpočet

     A-10

     GA 1

     - správy o čerpaní rozpočtu

     5

     GA 2

     - rozpočtové opatrenia, zmeny

     5

     GB

     Finančná kontrola

     10

     GO 4

     - rôzne

     5

     GU

     Účtovníctvo

     10

     GU 1

     - účtovné výkazy

     10

     GU 2

     - faktúry, platobné poukazy, interné doklady, bankové doklady, pokladničné doklady, pokladničné knihy

     10

     GU 3

     - mzdy

     10

     GU 3.1

     - podklady pre zostavenie miezd

     10

     GU 3.2

     - výplatné listiny

     10

     GU 4

     - prihlášky a odhlášky do zdravotnej a sociálnej poisťovne

     10

     GU 5

     - daňové výkazy

     10

     GZ

     Zmluvy

     10

     GZ 1

     - kúpne zmluvy, o výpožičke, nájomné, zmluvy o dielo, o dotáciách, o sponzorstve, darovacie a iné

     10

     GZ 2

     - o prevode správy majetku štátu

     A-10

     GR

     Rôzne

     5

      

      

      

     L

     HOSPODÁRSKA AGENDA

      

     LA

     Verejné obstarávanie

      

     LA 1

     - nadlimitné

     10

     LA 2

     - podlimitné

     5

     LB

     Budovy (vlastné)

     A

     LB 1

     - stavebná a projektová dokumentácia

     A

      (po zrušení školy)

     LB 2

     - opravy a údržba

     5

     LB 3

     - investičná výstavba

     20

     LB 4

     - register investícií

     5

     LD

     Delimitácia budov, priestorov a miestností, výpočtovej techniky a motorových vozidiel

     A-10

     LD 1

     - základná evidencia delimitácií

     A-10

     LD 2

     - pomocná evidencia delimitácií

     5

     LE

     Prihlášky, odhlášky – elektrická energia, plyn, voda, komunálny odpad,

     5

     LF

     Hospodársko-finančné záležitosti

     10

     LF 1

     - pohľadávky, fakturácia

     10

     LF 2

     - prevádzka osobných motorových vozidiel

     5

     LF 3

     - denník dispečera, doprava

     5

     LF 4

     - administratívne dohody

     5

     LF 5

     - telefóny, časopisy

     5

     LF 6

     - poštovné

     5

     LF 7

     - kancelárska a iná technika

     5

     LF 8

     - objednávky

     5

     LF 8.1

     - objednávky školských tlačív

     5

     LF 8.2

     - objednávky školských učebníc

     5

     LI

     Inventarizácia

      

     LI 1

     - základná evidencia budov a pozemkov

     A-10

     LI 2

     - základná evidencia inventárneho zariadenia

     5

     LI 3

     - evidencia majetku a skladových zásob

     5

     LI 4

     - inventárne karty hmotného majetku

     5

     LI 5

     - ponuka prebytočného majetku

     5

     LI 6

     - znalecké posudky

     5

     LI 7

     - vyradenie majetku

     5

     LI 8

     - likvidácia majetku

     5

     LP

     Poistenie majetku

     5

     LP 1

     - zmluvy o poistení majetku školy

     5

     LP 2

     - likvidácia škody

     5

     LS

     Podnikateľská činnosť

     5

     LR

     Rôzne

     5

      

      

      

     P

     PERSONÁLNA AGENDA

      

     PA

     Osobný spis zamestnanca

     70

     (rokov veku)

     PA 1

     - pracovná zmluva

     PA 2

     - dohoda o zmene pracovnej zmluvy

     PA 3

     - dodatok k zmene pracovnej zmluvy

     PA 4

     - oznámenie o výške a zložení funkčného platu

     PA 5

     - dohoda o skončení pracovného pomeru

     PA 6

     - výpoveď

     PA 7

     - odstupné

     PA 8

     - odchodné

     PB

     Rozbor kvalifikačnej štruktúry a stavu zamestnancov

     5

     PD

     Dovolenky

     3

     PE

     Dochádzka, evidencia pracovného času

     3

     PF

     Žiadosti o prijatie do zamestnania a ich odpovede

     5

     PG

     Výberové konanie (dokumentácia)

     5

     PH

     Mzdové listy

     70

     (rokov veku)

     PI

     Zvyšovanie kvalifikácie a odbornosti

     5

     PJ

     Učitelia – zastupovanie počas neprítomnosti

     5

     PK

     Stav zamestnancov – výkazy, hlásenia, zmeny

     5

     PR

     Rôzne

     5

      

      

      

     S

     VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES

      

     SA

     Triedna kniha

     10

     SA 1

     Triedna kniha pre delené predmety

     10

     SB

     Triedny výkaz + katalógový list žiaka

     60

     (rokov veku)

     SC

     Protokoly o komisionálnych skúškach

     A-20

     SD

     Protokoly o maturitných skúškach

     A-20

     SE

     Protokoly o záverečných skúškach

     A-20

     SF

     Plán práce školy

     10

     SG

     Školské výchovno-vzdelávacie plány

     A-10

     SG 1

     Tematické výchovno-vzdelávacie plány

     5

     SH

     Rozvrh hodín

     5

     SI

     Školský poriadok

     A-10

     SJ

     Vysvedčenia

     5

     SJ 1

     - evidencia vysvedčení

     5

     SJ 2

     - skartácia pokazených vysvedčení

     5

     SJ 3

     - evidencia odpisov vysvedčení

     5

     SK

     Kultúrne poukazy

     5

     SL

     Vzdelávacie poukazy

     5

     SR

     Rôzne

     5

      

      

      

     T

     ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE

      

     TA

     Dokumentácia k stravným lístkom (normovací hárok, výkaz stravovaných osôb)

     5

     TB

     Mesačný výkaz v spotrebe potravín

     5

     TC

     Žiadanky na tovar

     5

     TD

     Výdajky

     5

     TE

     Jedálny lístok

     5

     TF

     Evidencie - rôzne

     5

      

      

      

     Y

     INFORMATIKA

      

     YP

     Programové vybavenie – inštalácia, licencia, údržba

     5

     YS

     Školenia a semináre

     5

     YT

     Technické vybavenie školy

     5

     YT 1

     - dokumentácia

     5

     YT 2

     - zmluvy

     5

     YT 3

     - reklamácie

     5

      

      

      

     Z

     ŽIACKE ZÁLEŽITOSTI

      

     ZA

     Dokumentácia žiaka

      

     ZA 1

     Osobný spis žiaka

     10

     ZA 2

     Návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

     5

     (po skončení štúdia)

     ZA 3

     Zdravotný záznam žiaka, správa z psychologického alebo špeciálnopedagogického vyšetrenia

     5

     (po skončení štúdia)

     ZA 4

     Písomné vyjadrenie ku školskému začleneniu

     5

     (po skončení štúdia)

     ZA 5

     Individuálny výchovno-vzdelávací program individuálne začleneného žiaka

     5

     (po skončení štúdia)

     ZB

     Bežná korešpodencia (rozhodnutia)

     5

     ZB 1

     - vylúčenie zo štúdia

     5

     ZB 2

     - podmienečné vylúčenie zo štúdia

     5

     ZB 3

     - prerušenie, zanechanie štúdia, štúdium v zahraničí

     5

     ZB 4

     - zmena študijného odboru (prestupy)

     5

     ZB 5

     - opakovanie ročníka

     5

     ZB 6

     - štúdium podľa individuálneho učebného plánu

     5

     ZB 7

     - externé štúdium

     5

     ZB 8

     - komisionálne skúšky

     5

     ZB 9

     - oslobodenie od TEV

     5

     ZB 10

     - oznam o výchovnom opatrení (pochvaly, pokarhania)

     5

     ZB 11

     - upozornenie na nedbalú školskú dochádzku

     5

     ZB 12

     - charakteristiky žiakov

     5

     ZB 13

     - poistenie žiakov

     5

     ZC

     Prijímacie konanie (prihlášky žiakov, zápisnice, dokumentácia, rozhodnutia, písomné práce)

     5

     ZE

     Organizačné zabezpečenie hromadných školských akcií

     5

     ZK

     Záujmové útvary, krúžky

      

     ZK 1

     - záznamy o práci v zájmových krúžkoch

     5

     ZK 2

     - športové súťaže

     5

     ZK 3

     - cvičenia na ochranu človeka a prírody

     5

     ZM

     Štipendia

     5

     ZN

     Maturitné skúšky

      

     ZN 1

     - organizácia, harmonogramy, menovanie komisií

     5

     ZN 2

     - písomné práce

     5

     ZN 3

     - praktické maturitné skúšky (odborné maturitné práce)

     5

     ZO

     Nadstavbové štúdium

     5

     ZP

     Školský psychológ, výchovné poradenstvo (dokumentácia)

     5

     ZR

     Rôzne

     5

      

     Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov – možnosti odvolania súhlasu

     Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ako dotknutá osoba, máte tiež právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, a to nasledujúcimi spôsobmi:

     a) emailovou žiadosťou zaslanou na adresu sosd@sosdsnv.sk,

     b) telefonicky 053/4424246 alebo 0902904812

     c) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke.

     Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

     V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste kontaktovali nás alebo sa obráťte na našu zodpovednú osobu (pokiaľ je určená):

     Kontaktné údaje: emailová adresa: sosd@sosdsnv.sk alebo číslo: 053/4424246