• Deň otvorených dverí sa v Strednej odbornej škole drevárskej konal 25. októbra 2023 v pôsobnosti zriaďovateľa Košického samosprávneho kraja. Škola opäť otvorila brány, aby ukázala na čom cielene pracuje. Zástupy žiakov končiacich ročníkov a návštevníci mesta od skorého rána prechádzali poschodiami a s prívetivými pohľadmi na tvárach pozorovali, čo sa tu deje...

   • PROJEKT „KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK“

   • Opäť nastal čas, kedy sa nám vianočné sviatky nezadržateľne blížia a každý už iste uvažuje nad darčekmi pre svojich najbližších. Avšak nie každý má to šťastie, aby trávil vianočné obdobie so svojou rodinou. A preto sa aj naša škola zapojila do výzvy „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ so zámerom pripraviť krajšie Vianoce pre tých, ktorí sú odlúčení od svojich rodín.

   • PROJEKT „KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK“: Čítať viac
   • REGIONÁLNE FINÁLE DLHODOBÝCH ŠPORTOVÝCH SÚŤAŽÍ VO VOLEJBALE CHLAPCOV

   • Regionálne finále vo volejbale študentov stredných škôl sa 22. novembra 2023 konalo v našej škole. Súťaže sa zúčastnili 4 družstvá. Poradie výherných kolektívov bolo nasledovné:

    1. miesto - Obchodná akadémia, Rožňava

    2. miesto - Gymnázium Školská, Spišská Nová Ves

    3. miesto - Stredná odborná škola drevárska, Spišská Nová Ves

   • REGIONÁLNE FINÁLE DLHODOBÝCH ŠPORTOVÝCH SÚŤAŽÍ VO VOLEJBALE CHLAPCOV: Čítať viac
   • OLYMPIÁDA V ANJ

   • Olympiáda v anglickom jazyku opäť potvrdila, že v škole je záujem o cudzojazyčné aktivity. Školské kolo olympiády sa uskutočnilo 23. novembra. Zúčastnilo sa ho 9 žiakov. Po úspešne zvládnutých písomných a ústnych úlohách sú výsledky olympiády nasledovné:

    1. miesto - Klára Péchyová I.A
    2. miesto - Sil
   • OLYMPIÁDA V ANJ: Čítať viac
   • PREZENTAČNÝ DEŇ 2023

   • Dňa 23.novembra 2023 sa naši dvaja kolegovia Ing. Miroslava Weagová a Ing. Daniel Roth spolu so žiakmi III.A triedy v hoteli Európa v Poprade zúčastnili Prezentačného dňa - Design v interiéri a exteriéri. Bohatý program zameraný na vyššiu úroveň vnímania dizajnu, úlohu skla v interiéri, ergonómiu v kancelárii, dekoratívne povrchové úpravy fasád a stien v interiéri a pohľad na čadič ako prírodný materiál s nevšedným vzhľadom zaujal všetkých a domov si odniesli nie len príjemné pocity, ale aj veľa prospešných informácií.

   • PREZENTAČNÝ DEŇ 2023: Čítať viac
   • PREDNÁŠKA K PROJEKTU SOFT SKILLS

   • Dňa 16. novembra 2023 sa trieda IV.A zúčastnila prednášky k projektu Soft Skills. Maturantov s projektom oboznámila p. Viktória Ihnátová. Študenti sa dozvedeli témy, ktoré budú súčasťou online školení s cieľom získania osvedčenia. Projekt je zacielený na obchodnú psychológiu, tímový management, efektívnu tímovú komunikáciu v IT, tvorbu formálnych a neformálnych vzťahov, základy finančnej gramotnosti, praktické otázky späté s podnikaním a na iné úzko súvisiace pracovné záležitostí osožné pre mladého človeka vstupujúceho na trh práce. Veríme, že absolvovanie projektu otvorí našim maturantom ďalšie perspektívy ich osobného rastu.

   • PREDNÁŠKA K PROJEKTU SOFT SKILLS: Čítať viac
   • SÚŤAŽ MLADÝ REMESELNÍK 2023

   • V priestoroch Strednej odbornej školy technickej na Volgogradskej ulici v Prešove si 15. novembra 2023 na súťaži Mladý remeselník zmerali sily budúci murári a stolári. Svoje odborné zručnosti a vedomosti na súťaži demonštrovali aj naši štyria žiaci Lenka Hrubá a Julka Knapíková z III.A triedy, Viktor Zajac z II.B triedy a Valentín Majerčák z III.B triedy. Dvojčlenné družstvá z rôznych technických škôl preveril vedomostný test a praktická skúška. Súťaž bola zredukovaná do jedného dňa a na konci dňa z rúk remeselníkov vzišli skladacie stolčeky vyrobené z čerešňového dreva. Počas súťaže odborná komisia hodnotila dodržiavanie bezpečnosti pri práci, technologický postup, presnosť a kvalitu vypracovania. Kritéria súťaže boli pre žiakov nielen momentálnou výzvou, ale zároveň aj inšpiráciou zdokonaľovať sa a vytvárať si sľubné odborné predpoklady k uplatneniu sa na trhu práce. Opäť čistý technic

   • SÚŤAŽ MLADÝ REMESELNÍK 2023: Čítať viac
 • HRDÝ NÁBYTOK ZO SLOVENSKA

  Buď hrdý a podpor slovenských výrobcov nábytku. Podporme slovenských výrobcov nábytku. Máme byť na čo hrdí!
 • Národný projekt: Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP

  Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
  www.minedu.skwww.esf.gov.sk

  Projekt: Modernou praktickou prípravou k zamestnanosti

  Projekt prispeje k zlepšeniu kvality života a zabezpečí udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Predstavuje intervenciu regionálneho a miestneho charakteru, ktorý prispeje k posilneniu kvality života a regionálnej konkurencieschopnosti, s dopadom na vyvážený územný rozvoj. Projekt zabezpečí efektívne investovanie do systému vzdelávania a odbornej prípravy na všetkých úrovniach.
  Viac informácií o projekte: Modernou praktickou prípravou k zamestnanosti

  PROJEKT: KÚRIA ZUZANA - ZÁŽITOK V MÚZEU

  Projekt Kúria Zuzana - zážitok v múzeu, získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 1 000 000 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 150 000 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je kompletná renovácia historickej hospodárskej a budovy (kúrie) v historickom areáli kaštieľa v obci Markušovce a následná inštalácia expozícií s využitím rozšírenej reality. Súbežným cieľom je vytvorenie lepšieho zázemia pre prácu odborných zamestnancov a realizácia tvorivých dielní či workshopov pre odbornú aj širokú verejnosť, na ktorý sa spolupodieľa aj naša SOŠD. Projekt významne spolufinancuje KSK, zriaďovateľ Múzea Spiša.
  Aktuálne informácie o napredovaní projektu, aktualizácie a fotografie o pokroku v implementácii projektových aktivít môžete nájsť na webovej stránke www.zazitokvmuzeu.sk.

  PROJECT MANOR HOUSE SUSANNA - MUSEUM EXPERIENCE

  The project Manor House Susanna - An Experience in the Museum benefits from a 1 000 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. The project has been co-financed from the State Budget of the Slovak Republic in the amount of 150 000 €. The aim of the project is to completely renovate a historical farm building in the historic area of the Manor House in Markušovce, Slovakia and then install new exhibitions enriched with augmented reality. The parallel goal is to create a better background for the work of professional employees of the museum and the implementation of creative workshops for both professional and general public. Our facility participate on creative workshops as project partner. The project is significantly co-financed by KSK, the founder of the Spiš Museum.
  Current information on the project implementation progress, updates, photos and project activities can be found on www.zazitokvmuzeu.sk.

  Projekt: Moderná škola

  Konkrétny cieľ: Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní; Oblasť intervencie: Vzdelávacia infraštruktúra - odborné vzdelávanie a príprava a vzdelávanie dospelých; Hlavné aktivity projektu: Materiálno-technické vybavenie.
  Viac informácií o projekte: Moderná škola

  Projekt: Vzdelávacie a tréningové centrum pre podporu regionálnej ekonomiky v oblasti drevospracujúcej výroby – projektová dokumentácia

  Konkrétny cieľ: Predprojektová príprava; Oblasť intervencie: Inštitucionálne kapacity verejnej správy a verejných služieb s vykonávaním EFRR alebo opatrení na podporu iniciatív ESF v oblasti inštitucionálnych kapacít; Hlavné aktivity projektu: Obstaranie dokumentácie pre projektový zámer Modelová drevostavba.
  Viac informácií o projekte: Vzdelávacie a tréningové centrum pre podporu regionálnej ekonomiky v oblasti drevospracujúcej výroby – projektová dokumentácia
 • Pre rodičov a študentov

  Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy.
 • Partneri

  Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu.
   • Kontakty

    • Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves
    • 0534424246
    • Filinského 7, 052 01 Spišská Nová Ves Slovakia
    • IČO: 42096642
    • DIČ: 2022436361
    • GPS: 48.9528009, 20.568173630867957
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje